Prágai Magyar Hirlap, 1936. augusztus (15. évfolyam, 174-198 / 4023-4047. szám)

1936-08-01 / 174. (4023.) szám

1936 angrnaztgg 1, szombat. 3 a A spanyol polgárháború kulisszái mögül Gil Robles nyilatkozik a PMH munkatársának a forradalom okairól, a felkelőkről és a várható fejleményekről Csendes beszélgetés egy lisszaboni kávéházban a spanyol jobboldal vezérével ■■ ■■ A PMH munkatársától Lisszabon, Julius 31. (MTP). Gil Robles, a spanyol jobboldal egyik vezére, a Kato­likus Akció életrehivója, akit halállal fe­nyegettek meg a cortez utolsó ülésén a szélső baloldali padsorokból s aki alig né­hány nappal a forradalom kirobbanása előtt hagyta el az országot, hogy Biarritzba men­jen, onnan viszont a francia hatóságok tes­sékelték ki, néhány nap előtt az „Avila Star“ nevű angol gőzös fedélzetén néhány barátja társaságában megérkezett a portu­gál fővárosba. A spanyol jobboldal vezé­rének megérkezését barátai már napokkal előbb várták, elvégre a forradalom kirob­banása óta Lisszabonban a spanyol koló­nián megint élénk élet van és az a néhány nagybirtokos, bankár-arisztokrata és kato­natiszt, aki innen figyeli az eseményeket, áhítozik vezér után. Gil Roblesnek azonkí­vül számos személyes jóbarátja él itt, akik a baloldal uralomrajutása után elmenekül­tek az országból és itt akarták bevárni, amig a vörös hullám leapad. Az ellenforradalomnak önkéntelenül itt alakult ki az egyik főhadiszállása, tekin tettel arra, hogy számos jobboldali poli tikus sodródott ide az utóbbi hónapok eseményei következtében. Gil Roblesnek a portugál Tudományos Aka­démia palotája közelében, néhány lépésnyi­re a Rio de Janeiro-tértől vettek ki szállást egy csendes magánvillában. Itt kerestem fel a spanyol jobboldal ve­zérét, akihez nem volt nehéz bejutnom, tekintettel arra, hogy nevemet már jól is­merte, hadügyminiszter-korában többször is voít alkalmam beszélgetni vele. Két ba­rátja társaságában fogadott, velük együtt érkezett Biarritzból is, ugylátszik, ezek amolyan testőrszerepet töltenek be mellette. Alig kezdtünk beszélgetni, telefon szólt és nagyon fontos ügyben elhívták, ezen a na­pon kritikus jelentések érkeztek Mola tá­bornok frontjáról. Gil Robles másnap dél­előtt tiz órára adott találkát az egyik jól­ismert spanyol emigráns-kávéházban. „Semmi közöm a felkeléshez!“ Pontosan tíz óra volt, amikor beléptem a kávéházba. Gil Robles ott ült vagy tiz- fizenkét hangosan vitatkozó spanyol között az egyik nagy asztalnál. Amikor meglátott, barátságosan integetni kezdett felém, majd fölállt, karonfogott és átvezetett egy másik kisebb asztalhoz a kávéház belsejébe, ahol ilyenkor a délelőtti órákban senki sem tar­tózkodott. Alkalmam van alaposabban szemügyre venni. Határozottan leromlott az utóbbi hónapokban, sápadt és sovány, de azért arca nyugodt és nincs egyetlen ideges mozdulata sem. Példásan tud ural­kodni magán. Nem kell kérdeznem, tudja, hogy mi érdekel. —' Már egyszer említettem önnek, hogy sem nekem, sem pártomnak nincs köze azokhoz az irtózatos dolgokhoz, amik most Spanyolországban lejátszódnak. — De általában azt mondják, Sinor Rob­les, hogy önnek része volt a felkelés előké­szítésében. — Ez nem igaz. El kell hárítani magamtól minden morá­lis felelősséget. A választások után, amikor győzött a bal­oldal, a parlamentben kijelentettem, hogy minden parlamentáris eszközzel harcolni fogok a baloldali kormány ellen. Termé­szetesen figyelmeztettem úgy a miniszterel­nököt, mint a belügyminisztert, hogy ne en­gedjék a dolgokat elfajulni, fékezzék meg tomboló párthiveiket, vessenek véget a sztrájkoknak és a sorozatos merényletek­nek, mert a húrt nem lehet a végletekig fsziteni... Éreztem, hogy mi készül ebben a szerencsétlen országban, de részem nem volt benne. kívüli emberéket követelnék. Amikor a marokkói csapatok Algeciras- ban partra szálltak, még nem volt késő, a kormány kompromisszummal elkerül­hette volna a vérontást és megmenthette volna sajátmagát is. GIL ROBLES Igenis, megvolt a mód rá, hogy elkerüljék a polgárháborút és a kormánynak látnia kellett volna az erőviszonyokat. —1 Hiszen, — vetem közbe — a felkelők ellenkormányt alakítottak. — Igen, de csak hat nap múlva, amikor már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy nem lehetett többé kompromisszumos meg­oldásra számítani. Amikor már ország-vi­lág előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Spanyol országban vagy a kommunizmus jön, vagy a katonai diktatúra. Bolsevizmus vagy katonai diktatúra *— Híve ön a katonai diktatúrának? — vetem föl a kérdést. Gil Robles most néhány pillanatig hallgatagon maga elé mered, aztán csöndesen, elgondolkoz­va válaszolt: — Úgy, ahogy a dolgok most állnak, a kato­nai diktatúra, mint átmeneti kormányforma ki- kerülhetetlennek látszik. Természetesen Francoéknak abban az esetben, ha Madrid­ból és Barcelonából elkergették a jelenlegi kormányt, polgári szakminisztereket is be kell vonniok a kormányzásba, ha valóban újjá akarják építeni a félig összerombolt országot. Amit Spanyolország elsősorban akar ebben a pillanatban, az nyugalom. S a jobboldali pártok­nak, kezdve a carlistáktól egészen Primo de Ri- vera fasiszta pártjáig, egyetlen nagy mozgalomba kell egyesülniök. Amit a külföldi lapok Írnak az egyes tábornokok között támadt nézeteltérések­ről, mindenesetre túlzottak, természetesen nem lehet tagadni, hogy vannak bizonyos nézetelté­rések. S a főok, amiért elhagytam az országot, éppen az volt, mert nem akartam az egyes né­zetek között közvetíteni. Az a meggyőződésem, hogy az egyes nemzeti érzésű pénzcsoportokat egy egységes hazafias táborba tömöríteni csak úgy lehet, hogyha ilyen kritikus pillanatban megőriz a maga számára az ember bizonyos pártatlanságot. Azonkívül innen külföldről alkalmam van nyomatéko­san figyelmeztetni a világot arra, hogy milyen veszélyt jelentene, ha Spanyolországban ki törne a bolsevizmus. Ez Európa bukásának kezdetét jelentené. — Gondolja, hogy a polgárháború hamaro­san véget ér? — Remélem. Ha az ember a madridi rádió híreit hallja, akkor azt kellene képzelnie, hogy a tábornokok már régen el vannak intézve s már csak azt nézik, hogy hogyan menthetik meg a bőrüket. Nahát, én megjósolhatom magá­nak a következőket: Spanyol-Marokkó százszá­zalékosan Franco kezében van s amig ő életben van, ez nem is lesz másképen. Franco nem fasiszta és nem emberevő, egyike a legtisztább jellemeknek, akiket én a mai Európában ismerek. Mindaddig, amíg ő har­col s ebben csak a halál tudja megakadályoz­ni, kizárt dolognak tartom, hogy Spanyolor­szágban kommunizmus legyen. — Itt marad Lisszabonban, Senor Robles? — teszem föl az indiszkrét kérdést. — Ez az egyetlen kérdés, amire nem felelhe­tek önnek, — válaszolja mosolyogva. — Te­kintettel arra, hogy nem egyedül tőlem függ, hogy Portugáliában maradok vagy sem. Lehet, hogy Tangerbe utazom, lehet, hogy Londonba, az sem lehetetlen azonban, hogy nemsokára Madridban láthatjuk viszont egymást... ERNST VERTUN. Mi volt a tábornokok célja? — Mi a véleménye — kérdem — a tá­bornokokról? —- Természetesen vallamennyiöket jól is­merem, amiben nincs persze semmi 'különös, elvégre, amikor hadügyminiszter voltam, számtalanszor volt alkalmam beszélni ve­lük. Ismerem tehát egészen jól szempont­jaikat, törekvéseiket, szándékaikat. Kijelenthetem, hogy kivétel nélkül őszin­te, tisztalelkü hazafiak, akiknek kezdet­ben nem volt más szándékuk, mint a kormányt kényszeríteni arra, hogy eré­lyesen lépjen fel1 a baloldali terrorral szemben, vagy pedig rávenni arra, hogy adjon szabad kezet a hadseregnek, hogy az országot az anarchista elemektől meg­tisztítsa. A tkormány Franco és Sanjurjo ultimátumá­ra azzal válaszolt, hogy lövetni fog rájuk. Sokkal helyesebb lett volna, ha a kormány kapitulál és Franco tábornokot kinevezi hadügyminiszternek, Rendkívüli idők -rend-, A SPANYOL KORMÁNY HADSEREG NŐI LÉGIÓJA, |ckz ity&zi Htyáci Mai| Folynak az előkészületek Károly román király prágai fogadtatására Prága, julkius 31. Annakidején megírta a PMH. hogy Káirody román király októberiben Prágáiba érkezik, hogy visszaadja Bemies köz­társasági elnök tavaszi látogatását. Prágáiban már serényen folynak a király fogadtatásának előkészítő munkálatai. A Hradzim délnyugati szárnyát gyors tempóban tatarozzák, mert a királyt és a kíséretét a várnak ebben a szár­nyában fogják elszállásolni. Cáfolják B um belgrádi útját Belgrád, juliius 31. A jugoszláv sajtó belgrádi és párisi helyről érkező hivatalos jelentések alapján cáfolja León Blum francia miniszterel­nök belgrádi útjáról elterjedt híreket. li A magyar honvédség főpa­rancsnoka a balti-államokban Budapest, julius 31. (Budapesti szerkesztősé­günk telefonjelentése.) Shvoy István gyalogsági tábornok, a magyar honvédség főparancsnoka szárnysegéde kíséretében csütörtökön este el­utazott Budapestről. A magyar tábornok útja Finn- és Észtországba vezet, hogy viszonozza a finn, illetve észt hadseregek főparancsnokai­nak budapesti látogatását, Schusctinigg kancellár aJPax Rontana" kongresszusán Becs, julius 31. A világ katolikus ifjúsági egyesületeinek a Pax Romanának XV. nemzet­közi kongresszusát Salzburgban harminchét or­szág hatszáz résztvevőjének jelenlétében ünne­pélyes keretek között nyitották meg. A megnyitáson Wais salzburgi érsek nagy­számú papi kísérettel jelent meg s jelen volt dr. Glaise-Horstenau szövetségi miniszter és több hivatal képviselője is. A hivatalos megnyitás után Wais érsek, a salz­burgi polgármester és a járási főnök üdvözölték a kongresszust, majd a küldöttségek vezetőinek nyilatkozatai után a kongresszus hozzáfogott az érdemleges munkáihoz. A kongresszuson a csehszlovákiai magyar és német katolikus főiskolai hallgatók kiküldöt­tei is résztvesznek. Másnap a kongresszus nagygyűlésén Schusch­nigg szövetségi kancellár is hosszabb beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy Ausztriának két fontos feladata van. Az egyik: minden erejével arra törekedni, hogy a szabad Ausztria meg­maradjon. A másik pedig Ausztria 'belső béké­jének megőrzése. Schuschnigg többek között a következőket mondotta: — Fontosnak és célirányosnak tartom itt nyíltan és világosan megmondani, hogy a né­metek által lakott minden területen, — tehát a mi osztrák hazánkban is, — nincsen más probléma, mint a nemzeti szocializmus prob­lémája. Amig ez a probléma Ausztria határain belül érvényesül, addig ez Ausztria dolga és senki másé. Ennek félreismerése és az ezzel való visszaélés természetesen megbosszulná magát. Csák egy kérdés van: vájjon ennek a csoportnak, a nem­zeti szocializmusnak politikai beállítottsága po­zitív viszonyban áll-e az osztrák gondolathoz, és a szabad és független Ausztriához, — amint art Dollfuss látta és akarta, — vagy sem. Mint­hogy ez nem igy van, ezért minden kompro­misszum teljesen ki van zárva. Meg kell ezt tel­jesen világosan és határozottan mondanom, mert mindazoknak, akik figyelemmel kisérik a mai osztrák viszonyokat és világosan akarnak látni a jövőbe is, ezt az alapvető irányt félreérthetet­lenül ismenniök kell. ismeri $gész

Next

/
Oldalképek
Tartalom