Prágai Magyar Hirlap, 1936. augusztus (15. évfolyam, 174-198 / 4023-4047. szám)

1936-08-01 / 174. (4023.) szám

Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Ké., külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • fl képes melléklettel havonként 2.50 KÖ-val több. Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.— Ki. A szlovenszkói és ruszinszköi magyarság politikai napilapja Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet 0 Kiadóhivatal: Prága II., Panská ulice 12, III. emelet, 0 0 TELEFON: 3 0 3-1 1. 0 0 SÜRGÖNYC1M: HÍRLAP, PRftHR. A semleges Ausztria Az első nemzetközi incidens Nagy izgalom Franciaországban A francia kormány felfüg­geszti a fegyverszáilitási tilalmat ■■ Kényszerleszállást hajtott végre két Spanyol-Marokkóba igyekvő olasz repülőgép ■ ■ * cia területen kényszerleszállást volt kény­telen végrehajtani. Ebben a gépben is öt pol­gári ruhában utazó olasz ült. A gépet a fran­cia hatóságok lefoglalták, utasaikat pedig le­tartóztatták. A hivatalos jelentés szerint az öt gép Szardíniából jött és útban volt Spanyol- Marokkó felé. Annak ellenére, hogy a fran­cia hatóságok a vizsgálatot a legnagyobb titokban folytatták le, kiderült, hogy a gépek jelzése át volt mázolva, de olasz katonai gé­pekről van szó. Algírból származó jelentés szerint Udia közelében másik három repülőgép volt kény­telen kényszerleszállást végrehajtani. Ezek a gépek is gépfegyverekkel és bombákkal vol­tak felszerelve és Spanyol-Marokkóba igye­keztek Franco tábornokhoz. Ezeket a gépe­ket is civilbe öltözött olasz katonai pilóták vezették. ják, hogy Olaszországból származnak a fel­kelőknek szánt repülőgépek, a spanyol pol­gárháború világdimenzióju konfliktussá nő­heti ki magát. Az United Press munkatársának sikerült megtudni egyet-mást arról, amit Delbos kül­ügyminiszter tegnap délután a külügyi bizott­ság zárt ülésén mondott a spanyol fegyver­szállításokkal kapcsolatban szerzett informá­ciókról. A külügyminiszternek e hírek szerint félre nem érthető bizonyítékok vannak a ke­zében, hogy Olaszország állandóan és rend­szeresen támogatja a spanyol felkelőket s már a felkelés megszervezésében is részük volt bizonyos olasz köröknek. Éppen ezért nem kizárt dolog, hogy Franciaország fegyver- és municiószállitási tilalomra vonatkozó rende­letét a legsürgősebben revízió alá veszi. A külügyminiszter arra a kérdésre, hogy ha más államok nem követik a semlegességnek azt a politikáját, amelyet Franciaország tanúsít a spanyol eseményekkel szemben, hajlandó-e a francia kormány is változtatni magatartá­sán — a külügyminiszter kijelentette, hogy ha megfelelő bizonyítékok lesznek a kezében erre nézve, akkor azonnal módot keres a semlegesség feloldására és lehetővé teszik a fegyverszállítást a madridi kormánynak. Eles francia sajtóhangok Olaszország ellen A ma reggeli párisi lapok élénken foglal­koznak az olasz repülőgép-afférral. Az Eciho de Paris megállapítja, hogy az olasz eljárás (*) Schuschnigg kétéves kormányzásá­nak mérlegét nemcsak azért tanulságos fel­állítani, mert benne van egy darab európai történelem, még pedig a hozzánk talán leg­közelebb álló darab, hanem azért is, mert megmutatja, hogyan lehet e tömegektől hangos korban tömegek nélkül kormányoz­ni. Schuschnigg kezdettől fogva ezzel a problémával birkózott s el kell ismerni, hogy majdnem mindig sikerrel. Igaz, ezek a sikerek nem voltak mutatósak, nem vol­tak fényesek, aminthogy Schuschnigg egyé­nisége sem mondható fényesnek, sőt még csak érdekesnek sem. Külső megjelenése, hangja, fellépése, gondolatai, egész politi­kai vonalvezetése a régi osztrák polgárra emlékeztet, akiről már jóval 1918 előtt megírták, hogy korszerűtlenné vált, tulfej- Iddött stílusán, erkölcsein, nézetein a világ, amelyben valóban kis hely jutott ennek a régi osztrák mentalitásnak. Azon a kis he­lyen azonban mégis csak ez a korszerűtlen büropolgárság maradt az ur ósdi nézeteivel. Dollfuss sokkal inkább volt a mai kor gyer­meke, túl képességein, túl egyéni sorsán volt benne valami, ami éles korszerű hang­súlyt adott lényének: valahogyan szimbó­lumává nőtt az osztrák sorsnak, élete és tragikus halála jelképessé tette alakját s még most, emlék-korában is ő jelenti Eu­rópa szemében az osztrák embert és az osztrák sorsot. Pedig az osztrák ember sok­kal inkább Schuschnigg, aki a régi Ausztria hivatalnok- és tiszti nemességéből jött, kul­túrájával, zenerajongásával, száraz céltuda­tosságával, érzelemmentességével pontosan képviseli ezt az ős osztrák réteget és poli­tikájának alapanyaga sem más, mint ennek az osztálynak szívós, elszánt élniakarása. Schuschnigg a régi Ausztria, Dollfuss és azok, akik előtte voltak, már az uj Ausz­triához tartoztak. S a történelem ezzel az uj Ausztriával gyorsan elkészült. A régit azonban nehezebben emészti meg. Schuschnigg Ausztriája visszamegy oda, ahol az osztrák ember saját életét élheti, a maga korszerűtlen időfelettiségében. S eb­ben a félreállásban van bent, ugylátszik, Ausztria élniakarásának igazi ereje. Ebben a teljes és végleges defenzívában, amely­nek az az értelme, hogy Ausztria felismer­nie helyzetét és nem akar résztvenni Európa életében. A semlegesek közé szeretne vo­nulni, a történelmietlen országok közé, a kis északi és nyugati országok sorsára áhí­tozik, meg akar maradni egy tiszta kuckó­nak Európa hangos és zsibvásáros palotá­jában. Az uj Ausztriában még volt törté­nelmi vitalitás, Renner, Seipel és Dollfuss Ausztriája még akart valamit, be akart kap­csolódni az európai ügybe, szerepet vállalt és harcolt eszmékért, célkitűzésekért. Az események, a jobbról és balról feltóduló események megmutatták, hova taszítaná az aktivitás Ausztriát, mennyire lesodorná a térképen mai s pláne tegnapi helyéről, mé­lyen le a Balkánra, a vendetta erkölcsi láp- vidékére, komitácsik és összeesküvők közé. Schuschnigg rájött arra, hogy Ausztria, ha élni akar s meg akar maradni egy színfolt­nak Európa néprajzi tétképén, akkor lehe­tőleg immunizálnia kell magát minden irányba, jobbra és balra, lesemlegesiteni magát világnézeti és politikai hatásokkal iszemben, keresni valami gazdag és hatal­mas ur barátságát s a többiekkel is lehető­leg jóba lenni, otthon rendet tartani s a gyerekeket iskoláztatni. Régi osztrák pol­gári életprogram, amelyet ma rendi állam CASABLANKA, jiuliius 3)1. A Francia- és Spanyol-Marokkó határán tegnap öt három- motoros repülőgépet láttak Spanyol-Marokkó irányába repülni. A repülőgépek köziül az egyik motorhiiba folytán kénytelen volt Saidá- ban kényszerleszállást végrehajtani. A le­szállás köziben a gép olyan erővel csapóidiott a földhöz, hogy úgyszólván teljesen összeron- csolódott és a bentülök közül ketten meg­haltak. A harmadik súlyos belső sérüléseket szenvedett, a negyedik pedig lábát törte. A titokzatos repülőgép utasai kivétel nélkül ola­szok voltak, akik azonban civilruhát viseltek. A repülőgép gépfegyverekkel volt felszerelve. A vizsgálat azt is megállapította, hogy nehéz bombavetögéprő 1 van szó, de bombát nem vitt magával. Ennek a csoportnak egy másik gépe benzin­hiány következtében a Muluja folyó torkola­tai* közelében lévő helységben, de még fran­Páris, juliius 31. Beavatott körök állás­pontja szerint az olasz repülőgép-affér, ame­lyet máris igen kritkus hangon kezelnek a baloldali francia és angol lapok, alkalmas arra, hogy a spanyol kérdést átvigye a nem­zetközi politika terére és esetleg beláthatat­lan következményeket idézzen fel. Minden­esetre sok függ attól, hogy a hivatalos vizs­gálat milyen eredménnyel záródik. Mindenek­kereteibe kellett szorítani, mert Ausztria semlegessége ebben a pillanatban nem kí­sérletezhet a parlamenttel. Egyelőre ki van kapcsolva, mint ahogy a krízissel küzdő család leállíttatja a villanyt, — nem azért, mert a petróleum jobb, hanem azért, mert olcsóbb. Schuschnigg törekvése szemmellát- hatóan az, hogy elfogadtassa Európával Ausztria semlegességét, mint ahogy elfogad­tuk Svájctól, Dániától és Hollandiától, hogy kívül állnak a maguk családias, tiszta és szélségmentes hazafiságával Európa nagy világnézeti és politikai viharzásain. Ilyen semleges Ausztriáról álmodik Schuschnigg és annak ellenére, hogy két, sőt három ex­panzió metszőpontjában fekszik, egyelőre mégis csak sikerült néhány lépéssel előre­haladnia a kitűzött cél felé. Abban, ami e két év alatt történt, valóban élesebben raj­zolódik ki már a semlegesség tendenciája, mint az előző tizenöt év összes életmentő kísérletezésein. Schuschniggé az érdeip, hogy Ausztria helyzetéből le tudta vonni azt az egyetlen lehetséges reális kon­zekvenciát, amely jövőjét determinálja. Ausztria idegenforgalmi ország akar len­ni, — mondotta ki a Schuschnigg-rezsim. Erre a politikamentes, sőt politikaellenes programra fájdalmas tapasztalatok árán jött, rá a kis Ausztria. Dollfuss mártírhalála ép1- pen úgy kellett hozzá, mint a baloldali pol­gárháborús improvizációk egész sora. Ma már Ausztria nem beszél érzéseiről, néze­teiről, politikáról, Ausztria igyekszik úgy viselkedni, ahogy a jó nyári vendéglőshöz illik: minden irányba van egy elbájoló, in­tim mosolya, figyelmes erre is, arra is, nincs benne részrehajlás, nem rontja az üz­letét azzal, hogy kiexponál elveket és po­litikai programokat. Svájc semlegességének egyik magyarázata az, hogy mindig jó szállodások kormányozták, akik a nagy. politikába is átültették a hotelvezetés gya­korlati nézeteit. Pedig Svájcnak is vannak romantikus, hősi tradíciói, de ezek a tradí­ciók ma már csak a falakat díszítik, ma már csak a satirunghoz tartoznak, a vitrin mö­gül kandikálnak elő. „Freiheit über Si'lber und Gold“ hirdeti a történelmi neve­zetességű bázeli városháza, de azért egész Svájc élő példázat a másik igazság mel­lett, hogy „Silber und Gold bedeutet Frei- heit“. És Svájc értette a módját, hogy amig a világ égszakadás-fö'ldindulás viharában állott, megmaradjon minden párt, minden érdek érdektelen szállásadójának és termé­szetesen —• vámszedőjének. Ausztria céltu­datosan készül erca a szerepre, mert vájjon, milyen más szerepet nézhetne ki magának a kínálkozó európai példák közül egy olyan minden oldalról fenyegetett kis nemzet, mint az osztrák? És Schuschniggé az érdem, hogy a tömegek türelmetlenkedése, hábor­gása, forrongása ellenére is céltudatosan halad ezen az utón. Vállal mindent, ami e program valóraváltásához hozzásegítheti és harcol minden ellen, ami gáncsolja. Schuschniggé az érdem, hogy átlátta, mennyire a semlegességben van Ausztria ereje s mennyire ez az egyetlen pártállás, ami megfelel lelkiségének, helyzetének és elsősorban — szegénységének. Starhem- bergnek is azért kellett menni, mert sok volt benne a politikai vitalitás, éles szin volt az osztrák szürkeségben és mindig do­hogó motorja bizonyos törekvéseknek és szándékoknak. S azért volt Schuschnigg Prágában, amikor már készült a berlini paktum s azért fogadta el a feléje nyújtott német jobbot, miközben a másik kezével erősen tartja az osztrák nemzeti szocializ­mus pórázát. A sokféle ellentét, a sok el­lenhatás, a sok egymástütő szin végül is szürkeséget támaszt. Ausztria céltudatosan megy a semlegesség felé —' és ezért ma megint el lehet mondani róla, hogy jövője vau, Ma: Nagy rádió melléklet 18 oldal. Ara Ké 1.2C m I XV. évf. 174 (4023) szám • Szombat * 1936 augusztus 1 Franciaország felfüggeszti a fegyverszáilitási tilalmat előtt azt kell teljes bizonyossággal meg­állapítani, hogy valóban olasz repülőgépek­ről van-e szó. A francia hatóságok igyekez­nek a kényes kérdést — amennyire csak le­het — tapintatosan kezelni, de a lapok nagy lármát csapnak. A közvélemény ideges és rendkívül érzékenyen reagál mindenre, ami a spanyol eseményekkel van kapcsolatban. Amennyiben teljes bizonyossággal megállapít-

Next

/
Oldalképek
Tartalom