Prágai Magyar Hirlap, 1936. június (15. évfolyam, 126-147 / 3975-3996. szám)

1936-06-20 / 140. (3989.) szám

4 m 1936 junius 20, szombat Az angol gyarmatügyi miniszter nyilatkozata a Palesztinái helyzetről London, junius 19. OrmSby Gore angol gyarmatügyi miniszter az alsóházban a pa- lesztinai vita folyamán hosszabb nyilatko­zatot tett a palesztinai helyzetről. Kifejezte aggodalmát a mai palesztinai polgárháború­val kapcsolatban és fölszólította a képvise­lőket, hogy tartózkodjanak az olyan nyilat­kozatoktól, amelyek Palesztina nemzetisé­geit fölöslegesen izgathatnák. A polgárhá­ború folyamán 42 arab meghalt, 109 súlyo­san és 275 könnyebben megsebesüli. A ke­resztények közül négyen haltak meg, 24-en súlyosan, 54-en könnyebben megsebesül­tek, mig a zsidó lakosság 38 halottat és 65 súlyos sebesültet és 85 könnyű sebesültet vesztett. A keresztény áldozatok között van egy brit rendőr is. A polgárháború folya­mán letartóztattak 1822 arabot és 418 zsi­dót. A Palesztinával határos területeken egyelőre relatív béke uralkodik. A gyár- maíügyi miniszter szerint az angol kormány meg fogja találni a helyes megoldást és mindkét nemzetiséget kielégíti. Az angolok egyetlen kívánsága az, hogy a zsidók és az arabok békében éljenek. Jogerős Szirmay Árpád budapesti kereskedő fölmentése Beregszász, junius 19. (Saját tudósítónk­tól.) A csendőrség a múlt év őszén — mint annakidején megírtuk — katonai kémkedés gyanúja címén letartóztatta az üzleti ügyek­ben Beregszászra érkezett Szirmay Árpád volt szatmári, jelenleg budapesti fakereske­dőt. Szirmayt, aki a vizsgálati fogságban megbetegedett, a beregszászi kerületi bíró­ság ismételt tárgyalás után háromévi fegy- házzal sújtotta. Az ítélet ellen úgy az ügyész, mint pedig Szirmay fellebbezéssel élt és a kassai felsőbíróság felmentő ítéle­tet hozott. A felmentés miatt a főügyész semmiségi panaszt jelentett be, de a legfel­ső bíróság mellett működő legfelső ügyész­ség utasítására a főügyész a semmiségi pa­naszt visszavonta és igy a felmentő ítélet jogerős lett. Szirmayt csütörtökön délelőtt szabadlábra helyezték. Egy pozsonyi motorkerékpáros halálos szerencsétlensége Pozsony, junius 19. (Pozsonyi szerkesztőségiünk telefonjelentése.) Tegnap délután ihat óra előtt ha­lálos m o t o rker é k p árs ze-rencsé ti e nség történt Po- zsonyivánka mellett. Flol János autómechanikus, aki a pozsonyi postaigazgatóságnál állott alkalma­zásban. motorkerékpáron Pozsony felé haladt. Iván­ka közeiéiben meg akart előzni egy autót, de köz­ben nekihajtott a kocsinak. Flol lezuhant a (gépről és holtan terült el az utón. A (szerencsétlenség úgy történt, hogy a motorkerékpáros, aki meglehető­sen nagy sebességgel haladt az utón, nem vette észre, hogy egy másik autó jön vele szemben. Ar­ra már nem volt ideje, hogy a kerékpárt lefékezze, ezért a két autó között akart áthaladni. Közben a motorkerékpár nekicsapódott az autónak. A ke­rékpár teljesen összetört és Flol az úttestre zu­hant. Az autó utasai azonnal segítségére siettek, de a szerencsétlen ember a helyszínen meghalt. A kertész elől menekült a kis kalarábétolvaj — egy autó halálragázolta Pozsony, junius 19. (Pozsonyi szerkesztőségünk telefonjelentése.) Tegnap este 8 óra után halálos szerencsétlenség történt Pozsonyban a Nagy- szombati-uton. Gerzsó István vághelyi kereskedő személyautóján haladt a város felé. A Masaryk- kolónia mellett egy 12 éves fiúcska, Keil László elemi iskolai tanuló került az autó elé, amely elütötte. Az autó néhány méterre magával rántotta a gyer­meket, majd félrelökte az ntra. Az autótulaj­donos be akarta vinni a gyermeket a kórházba, de útközben meghalt. A szerencsétlenség úgy történt, hogy a gyermek egy szomszédos kertben kalarábét' lopott. A ker­tész üldözőbe vette a menekülő fiút, aki csak arra ügyelt, hogy a kertész ne érhesse el. Amikor az úttestre ért, akkor is csak hátrafelé nézett és igy kérült az autó elé Az autót a rendőrség lefog­lalta és megvizsgálják, hogy a fékberendezés rend­ben volt-e, de nem valószínű, hogy eljárást indí­tanak a vezető ellen, mert nyilvánvaló, hogy a fiú gondatlansága okozta a szerencsétlenséget.- A DUNÁBA FŰLT EGY FÜRDŐ KA­TONA. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonion: Sisovszky Béla, a 39. gyalogezred közlegénye a ipoheni Duna-ágban fürdőit és közben elmerült a hullámokban. Töíbben a fuldokló megmentésére siettek, de már csak a holttestét tudták partra vinni. A katona- orvos m egái lapíto tta , hogy Sisovszkyt f ürdés közben szivszélhüdés érte.% Az iskolaiigyi minisztérium nem engedélyezte a kárpátaljai magyar tanítóképző felállítását „Tárgyi, pedagógiai és költségvetési” okok miatt... Beregszász, junius 19. (Saját tudósítónk­tól.) Hirt adtunk arról, hogy Beregszász képviselőtestülete dr. Polohy fstván ma­gyar nemzeti párti tag indítványára memo­randummal fordult az iskolaügyi miniszté­riumhoz, amelyben magyar tannyelvű állami tanítóképző fel- álUitását kérte és ennek az emlékiratnak a szövegét meg­küldte Hrabár kormányzónak, Rozsypál or­szágos elnöknek, a koalíciós pártok tör­vényhozói klubjainak, a járási választ­mánynak pártolás céljából. Beregszász memorandumával a kárpátal­jai magyarság régi kívánságának adott ki­fejezést. Az ittélő magyarságot jogosan il­letné meg a tanítóképző, mert száma meg­haladja a százezret. Tanítóinak utánpótlása nincsen kellőképpen biztosítva, mivel a Po­zsonyból évenként kikerülő negyven ma­I gyár tanítóból ide alig egynéhány jut. A pozsonyi tanítóképzés súlyos anyagi ter­heket ró a tanulni vágyó kárpátaljai ma­gyar ifjúságra, mert a nagy távolság tete­mes vasúti költséget okoz és ezért nem egy magyar ifjú vagy leány boldogulása for­dult meg azon, hogy hiányzott a pozsonyi ut költsége. Pedagógiai szempontból1 is helytelen a ta­nítóképzés mai megoldása. A tanítónak a szakismereten kívül igen alapos folklo­risztikai tudásra is szüksége van s ha Kárpátalján akar működni, úgy azt itt kell elsajátítania. Mindezeket a szempon­tokat Beregszász memorandumában meg­győző érvekkel kifejtette és igy adott na­gyobb nyomatékot kéretnének, melynek jogosságát — legalább is választóik előtt — a kormánypártok is elismerték és amelynek támogatására az agrár- és szo­ciáldemokratapárti kárpátaljai törvény" hozókat külön is felkérték. Beregszász városa bizalommal várta az is­kolaügyi minisztérium döntését s igy érthe­tő megdöbbenést keltett az ungvári orszá­gos hivatalinak a napokban leérkezett érte­sítése, amelyben lakonikus rövidséggel közli a várossal az iskolaügyi minisztérium határozatát, amely szerint magyar tannyelvű állami tanítóképzőnek Beregszászon való felállítása tárgyi, pe­dagógiai és költségvetési akadályokba ütközik. Hogy mi képezi az említett akadályokat és mennyiben látja azokat a minisztérium fennforogni, arról nem tesz említést az or­szágos hivatali leirat s így Beregszász és Kárpátalja magyarsága nem tudja, mi hát a tulajdonképpeni oka kérelme elutasításá­nak. Prága, junius 19. Mint többször jelentettük, a Pinönix-ügyben megindított vizsgálat gyors tempóban folyik s a lefoglalt anyag áttanul­mányozása körülbelül az év végéig el fog tartani. Az ügyészséghez tegnap egy magán büntetőinditvány érkezett be, amelyben a nemrégiben elhunyt dr. Walt-er Pál prágai ügyvéd örökösei sikkasztás miatt följelentést tettek a Phönix biztositó prágai központjá­nak valamennyi igazgatója és hivatalnoka ellen. Az örökösöknek a biztositó intézet na­gyobb biztosítási összeget lett volna köteles kifizetni. A biztosító azonban a kifizetést a fizetési moratóriumra vonatkozó intézkedé­sek miatt megtagadta. A följelentő örökösök az intézet összes hivatalnokainak letartóz­Prága, junius 19. A költségvetési bizottság ma egész napon át tartott ülésén az adónovel'la eddig nyitva hagyott szakaszait tárgyalta meg s a törvénytervezetnek megadta a végleges for­mát. A fontosabb határozatok a következők: Az adóév kérdésében ' a bizottság elfogadta a koalíciós pártok által a bevezető intézkedésekhez XVII. cikk gya­nánt javasolt formát abban a szövegben, ame­lyet keddi számunk közgazdasági rovatában hü fordításban közöltünk. Ehhez csak egy rövid pótlékot fűztek, mely kizárja a hivatalnokok jö­vedelemadójának az 1937, évben kétszer való beszedését. A jövedelemadó alapjának kiszámításáról szóló 15. § negyedik bekezdésében a magán- és közbiztositások cí­mén levonható összeget 2000 koronáról 4000 koronára emelték. Az általános kereseti adó alapjának kiszámításáról szóló 55. paragrafus egészen újszerű módosítást hoz, amilyen — a hivatalos jelentés megállapítása szerint — más államok törvényhozásában sem található. En­nek lényege az, hogy a jövedelemadóról szóló intézkedések 7. §-a 3. bekezdése sáli. §-ban felsorolt szolgálati fizetések és illetmények az általános kereseti adó alapjából csak évenként és személyenként 250.000 koronáig terjedően, mig az ennél magasabb szolgálati fizetések és illetmények csak háromnegyed összegükben von­hatók le az általános kereseti adó kiszámításá­nál. A különös kereseti adó alól való mentességet szabályozó paragrafust a koalíciós javaslat szerint fogadták el (1. is­mertetésünket). tatását kérték s javasolták, hogy az intézet letartóztatott igazgatóit az indítvány el­intézéséig ne helyezzék szabadlábra. Más egy letarfóztatás Becsben Bécs, junius 19. A Phönix-ügyben Ausztria területén indított vizsgálat- még nem ért véget. Az intézet néhány funkcionáriusa ellen már le is folytatták a büntető eljárást, de a vizsgálat néhány személy ellen még folyik. A rendőrség tegnap fültünéstkeltő letartóztatást eszközölt. Rövid kihallgatás után őrizetbe vette de. Nussbrecher Ignác ügyvédet, a Phönix volt igazgatójának fiát. A letartóztatás, okairól. eddig jelentést nem ad­tak ki. .... ...... .. .. ti adó tételét szabályozó 83. szakaszt a koalíció által megszövegezett formában fogadták el (1. ismertetésünket). Az egyenes adókról szóló intézkedésekben mindvégig megszavazták a naptári év — adóév fogalmának bevezetésével szükségessé vált — többé-kevésbé stiláris jelentőségű — módosítá­sokat. A büntető rendelkezéseket az ugyancsak általunk már ismertetett újítások­kal hagyták jóvá. A 219. paragrafust azzal egé­szítik ki, hogy amenyiben a bűnvádi eljárás megkezdésétől számított három éven belül nem adnak ki büntető határozatot és az ügyet az ítélő tanácshoz sem teszik át, az ügy befejezett­nek vélelmeztetik. Az adók esedékességéről és a késedelmi kamatról szóló 269. paragrafus 2. bekezdését az adóév-naptári év fogalmának bevezetésével szükségessé váló eme rendelke­zéssel egészítették ki: Amennyiben az adót a pótlékokkal az adó­évre még nem vetették ki, a negyedévi rész­letek fizetése az utolsó érvényes adófizetési meghagyás szerint igazodik. Ugyanezen paragrafus eredeti harmadik bekez­dése kiesik s helyére ezt- iktatták: A naptári év közben s az adóév előtt meg­szűnt adókötelesség esetén történő adókive­tésnél az adó 30 napon belül fizetendő meg. A késedelmi kamat kiszámításánál és kivetésé­nél azon adóév december 31-ét kell alapul ven­ni, amelyben a késedelmi kamatra az államnak jogigénye támadt. A túlfizetések vissza­térítéséről szóló 293, paragrafushoz olyértelmü kiegészi­a jóváírás módjáról a felet értesitern. Kereskedelmi könyvek A 301. paragrafust azzal egészítik ki, hogy az adókivető hivatal a féltől betekintésre be­kért s magánál tartott üzleti könyveket két hó­napon belül köteles visszaadni a félnek. Orvosok könyvei Igen nagyjelentőségű pótlást vett fel a bizott­ság a 310. paragrafushoz. E pótlás kimondja, hogy az orvosok, közjegyzők, védők és ügyvé­dek nem kötelesek beterjeszteni az adókivető hivatalnak az oly levelezést és oly feljegyzése­ket tartalmazó könyveket, amelyek a feleknek oly bizalmas természetű közléseit tartalmazzák, amiket titokban tartani az adóalany a törvény szerint köteles, mennyiben az adóalany a hiva­tal felhívására felajánlja, hogy a hivatal az iratokba s könyvekbe a helyszínen tekintsen be. Majd a novella második—ötödik részét is megszavaztak, nyitva hagyva minden részben az első szakaszt.' Ebédszünet alatt a 'koalíciósok a pénzügymi­nisztérium képviselőivel értekezletet tartottak,' amelyen az utolsó vitás kérdéseket is megoldot­ták s a délutáni ülésen ezeket a paragrafusokat is megszavazták. Közalkalmazott-nyugdijas nem vállalhat adótanács- adói állást A költségvetési bizottság ezután több hatá­rozati javaslatot fogadott el, ezek között azt, amellyel a kormányt felhívja oly törvényjavas­lat elkészítésére, amellyel a tényleges és nyugdíjas közalkalmazottaknak megtiltják magánosoknak és vállalatoknak va­ló tanácsadást abban a szakmában, amelyben tényleges szolgálatuk idején dolgoztak, Egy másik határozati javaslat a koripányt föl­hívja a házosztályadó olyértelmü novellizálásá- ira, amellyel a vidéki, falusi iparosok és a telkesház tulaj­donosainak helyzete megkönnyebbülne. A harmadik határozat a közegészségügyi pótlékról szóló 1923. évi törvény novellizálására hívja föl a kormányt. A negyedik határozat fölhívja a kormányt* hogy a vallásfelekezeti célokat szolgáló épüle­tek házadója kérdésében rendeleti utón vezessen be ugyanoly gyakor­latot, amilyen a történelmi országokban érvé­nyes, igy például, hogy az anyakönyveket ve­zető egyházi hivatalok elhelyezésére szolgáló épületek adómentesek. A disznótoradó A bizottság ezzel az egyenesadó-törvény no­vellájával végleg elkészült s a plénumba előadó­nak dr. Novák képviselőt választotta meg. A bizottság ezután áttért Brdlik és társai ama ja­vaslatának tárgyalására, amely az úgynevezett disznótoradó megszüntetését kívánja. — RUBINSTEIN ERNA KONTRA KALMÁR PÁL. Budapesti szomkesztöségümk jellem ti tele­fonom: Kalmár Pál, a magyar rádióiból jólis- mert énekes, hónapokkal ezelőtt cikket irt Rubinstoiin Erna begiediümiüvészmömől, aimelymelk tartalmát a művésznő e ér törnek találta magara nézve ée emiatt rágalmazás címén pont indí­tott. Kalmár etilem. Az ügyben máma volt kitűznie a tárgyalás, amelyen Kalmár nem jelent meg. A biiróeág elrendelte, hogy az indokolatlan távolmaradó vádlottat a legközelebbi tárgya­lásra, amelyet szeptember 4-re tűztek ki. kax- hatalomnüal edö. A különös kereseti adó alapjának kiszámitá- fogadott el a bizottság, hogy az adóév vá­sárol szóló 78. paragrafust tovább is nyitva 0 mutatkozó túlfizetés fölöslegét az edóigaz- hagyták, nem szavazták meg. A különös kérése-1 gatás egy éven belül köteles pgy Számos módosítást eszközölt a bizottság az adónovellán Újabb büntető feljelentés a csehszlovákiai Phönix ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom