Prágai Magyar Hirlap, 1936. június (15. évfolyam, 126-147 / 3975-3996. szám)

1936-06-20 / 140. (3989.) szám

1936 junius 20, szombat. ^ragai-AYmAarhiulap Hírek — A tanítványok búcsúja korá­nyi PROFESSZORTÓL. Budapesti &zeirfkeez­tőségóiinlk jeleintí: Tegnap délelőtt meleg Üin- ittefDisié'g' színhelye volt a budapesti harmadik S-zátou belgyógyászati klinika előadó terme. Tanitványai verteik búcsút a nyugalomba vo- amlő báró Korányi Sándortól. A búcsúztatá­som meg'jelentek az egyetem orvosprofesszorai, őrt volt Jóban Béla államtitkár. Nagy éijemzée köszöntötte belépésekor az ősz tudóst, aki könnyes szemmel nézte a megható jelenetet. A 'tanítványok névéiben Bene®e Gyula egyete­mi rendlkiiviüili tanár köszöntette Korányi Sán­dort, akinek 'tegnap volt 70-ik születésnapja. Örs'záigfh Oszkár, az Erzsébet szanatórium igaz- gató-tfőoirvosának üdvözlő beszéde után Ma- yer Gyöngy medikus az orvostanhallgatók ne­vében mon'dott beszédet, majd Korányi Sán­dor meghatott szavakkal köszönte meg az ün­neplést. — MAGYAR SZÜLŐK FIGYELMÉRE! A ma­gyar nemzeti párt pozsonyi sajtóosztálya közli: Értesítjük azokat a vidéken lakó magyar szülőket, akik gyermekeiket Pozsonyban szándékoznak a jö­vő tanévre iskolába járatni, hogy megbízható szál­lás és ellátás tekintetében készséggel nyújt felvi­lágosítási; a magyar taemzeti párt főtitkársága (Po­zsony, Jakab bíró-tér 16., II.). — Egyidejűleg fel­hívjuk azokat a magyar családokat, amelyeknél tekintetbe jöhetnének elszállásolásos ellátásra a Pozsonyban tanuló vidéki magyar diákok, hogy eb­beli igényüket jelentsék be a főtitkársági irodában. — MARTON BÉLA ÉS ECKHARDT TIBOR LOVAGIAS ÜGYE. (Budapesti szerkesztősé- güník jelenti telefonon): A képviselőüláz folyo­sóján elterjedt hírek szerint Marton Béla, a NÉP főtitkára provókiáltatta Eöklhardt Tibort, a független kisgazdapárt vezérét. Marton Béla Eckhardt alsódaíbasi beszédének egyes kitéte­leit magára nézve sértőnek találta, s a hírek szerint emiatt kért elégtételt Eckna.rdtöl:. — RABINDRANATH TAGORE FIAT LETAR­TÓZTATTÁK. Bombayból jelentik: Sonendranath Taigorét, Rabindranath Tagore a világhírű hindu költő fiát a rendőrség Kalkuttában lázitó politikai beszéd miatt letartóztatta. — BUDAPEST TETSZIK AZ ANGO­LOKNAK. Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Csütörtökön fejeződött be a harmadik pilótapiknik és a résztvevők nagyrésze elhagyta az országot. A piknik angol résztvevőinek azonban annyira meg­tetszett a magyar főváros, hogy néhány napra még Budapesten maradtak. — A VASÚTI TÖRVÉNYJAVASLAT SORSA. Az alkotmányjogi bizottság alvá- lasztmánya ma délelőtt tartott ülésén befe­jezte a vasúti törvény javaslatának tárgya­lását s azt a bizottság plénumának elfoga­dásra ajánlja. — A KÉPVISELŐHÁZI BIZOTTSÁ­GOKBÓL. Junius 22-én, hétfőn a népjóléti bizottság alválásztmánya a vasúti törvény javaslatát tárgyalja. Ugyanazon a napon az alkotmányjogi bizottság plénuma Is foglal­kozik e javaslattal. 11 órakor az ipar- és kereskedelemügyi bizottság néhány kor­mányrendelettel foglalkozik s fél 15 órakor a képviselőház elnöksége ül. — HEGYMEGI-KISS PÁL JOGI DOKTOR. Debrecenből jelentik: Hegymegi-Kiss Pált, a 'független kisgazdapárt volt képviselőjét, a debreceni tudomány egye temen a jogtudo­mányok doktorává avatták. A volt képviselő­nek eddig államtudományi doktorátusa volt. — BIZTOSÍTSUK VÁLASZTÓJOGUN­KAT! Az országos keresztényszocialista párt központja közli: Fölhívjuk az őslakosság figyel­mét, hogy az állandó választói névjegyzéket most állítják össze és junius 15-től 22-ig bezá­róan ezt a névjegyzéket közszemlére teszik ki a városokban a házak kapui alatt és a választási irodában, vidéken pedig a községi elöljáróság helyiségeiben. Mindenkinek kötelessége, hogy utánanézzen, vájjon benne van-e a neve a vá­lasztói névjegyzékben, mert a legközelebbi vá­lasztásokon csak az szavazhat, akinek nevét föl­tünteti a névjegyzék. A közönség tájékoztatására közöljük, hogy választói joga van minden cseh­szlovák állampolgárnak, aki életének 21. évét 1936 december 31-ig betölti és legalább három hónap óta, tehát legalább 1936 március 15-ike óta tartózkodik a községben. Minthogy a vá­lasztói jog igazolásához az állampolgársági bizo­nyítványnak és ott, ahol bejelentő hivatal van, a bejelentő lapnak előmutatása kötelező, min­denki haladéktalanul szerezze be ezeket az ok­mányokat és kérje fölvételét a névjegyzékbe. Fi­gyelmeztetünk mindenkit saját érdekében, hogy tegyen eleget kötelességének, főképen a lakás- változást jelentse be, azonkívül javíttassa ki a névjegyzékben esetleg hibásan szereplő nevét és születési évszárr#*. Főlvilágositással készség­gel szolgálnak az egyesült országos keresztény­szocialista és magyar nemzeti párt központjai, kerületi főtitkárságai, továbbá körzeti titkárai. — UJ ORVOS NAGYMIHÁLYON. MUDr. Garbtetszlky László prakt. orvos hosszú idejű kórházi gyalkorlaűa ufám megnyitófctia rendelő­jét NagyimMlyom, Sulyovsky-u. 4. alatt. Ren­del 9—12. és 2—5. az összes fondók számára A pánarab világbirodalom bölcsőjénél Akik fel akarják támasztani az Ezeregyéjszaka birodalmát Kritikus helyzet a Közel-Keleten ■ Ibn Saud diploma­tájának utazásai ■■■ Beszélgetés Fuad Hamsa bejjel — A PMH munkatársától — Kairót junius 19. (MTP) Kairóban lehet leg­élénkebben megfigyelni, hogy a Közel-Keleten nagy események vannak készülőben s annak, aki innen figyeli a fejleményeket, egészen más képe van például a francia kormány legújabb gesztu­sáról, amivel Szíriának alkotmányt és független­séget akar adni, mint például az európai szem­lélőnek. Az, ami Palesztinában történik, távolról sem elszigetelt jelenség, hanem egyik láncszeme egy népmozgalomnak, amelyről még sokat — félek, túlsókat — fog hallani az európai olvasó. Vihar készül a Közel- Keleten ... Ibn Saud követe Egyiptomban Az angolok; nem tudják megfékezni az arab forradalmi mozgalmat Palesztinában. És mi a helyzet Egyiptomban? A parlament legerősebb pártja a szélső nacionalista Wafd-párt, termé­szetes, hogy az országban az történik, amit ez a párt akar. Az angolok, akik Lawrence legen­dás. módszereivel kezükben tartották és igen ügyesen bonyolitották a pánarab mozgalom szá­lait, kezdik bizonytalanul érezni magukat. A „Mandub es Sami“, ahogyan az egyiptomi angol kormányzót a bennszülöttek nevezik, sürgősen Londonba utazott, hogy a kormányt a hihetet­lenül súlyos helyzetről tájékoztassa és részletes utasításokat kérjen. Nemcsak a palesztinai ese­ményekről van szó, amelyek egyre kritikusabb formát öltenek és el lehet mondani, hogy Pa­lesztinában szabályszerű forradalom játszó­dik le. Nyugtalanító hírek érkeznek Szíriából is, ahol ugyancsak megmozdultak az arabok s nem valószínű, hogy a francia kormány autonó­miaterve a mozgalom erejét csökkenteni fogja, A nemzetközi politikai helyzet következtében Kairóban három nagyhatalom érdekhálózatának huzalai találkoznak össze. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy alkalmam volt a pánarab mozgalom egyik vezé­rével, Ibn Saud külügyminiszterével beszélni. Fuad Hamsa bej most néhány hétig Kairóban tartózkodott és tárgyalásokat folytatott az egyiptomi kormánnyal. Fuad Hamsa bej tulaj­donképen nem külügyminiszter, hanem csak a külügyminisztérium vezetője, a tulajdonképeni külügyminiszter a király hu- szonkŰencéves fia, Feisal emir. De természetesen nem a huszonkilencéves fiatal­ember a tulajdonképeni külpolitika irányitója, hanem a minden hájjal megkent és határozottan nagy európai műveltségű Hamsa bej. Egyike azoknak az államférfiaknak, akik a nagyarab gondolatot előrevitték és megszabadították az angol befolyástól. A mozgalom természetesen az uralkodó nevéhez fűződik s az uralkodót az egész világon Ibn Saudnak ismerik, jóllehet hi­vatalosan III. Abdul Aziz a neve. Kicsoda Ibn Saud? Igaz, hogy a maga korában Nap.oleont is ,,csak“ Bonaparténak hívták Európa szalonjai­ban és korcsmáiban, tehát ott, ahol a történelem csinálódik. Ibn Saud arab sejk leszámazottia, aki a 18. században a vahabiták törzsét alapította s az izlám legpuritánabb és legortodoxabb irányá­nak alapjait lefektette. Az izlám világában Savonarola alakjára emlé­keztet ez az elszánt és harcos igehirdető, aki a Próféta görbe kardját az egész világon körül akarta hordozni. A jelenleg ötvenéves uralkodó hasonló fanatizmussal küzd atyái eszméinek és terveinek valóraváltásán. S nem szabad elfelej­teni, hogy nagy tradíciókra támaszkodhat a küz­delemben. A vahabiták már a 19. század elején rátették kezüket Mekkára és Medinára és 1901-ben a fiatal emir meghódította szülő­földjét, 1913-ban El-Hasszát, majd pedig a világháború után, 1920-ban birtokba vette Azir Djebel Hamart, Djubát, Mekkát, Medi­nát és Hedzsászt, 1926-ban fölvette a királyi címet. Maga Ibn Saud nem propagálja nyíltan a nagy­arab birodalom megvalósításának gondolatát, de az ő győzelmeinek sorozata ott lebeg mindenki előtt, aki az Ezeregyéjszaka birodalmának föltá­masztásáról álmodik. Kairóban uton-utfélen ta­pasztalhatja az ember, hogy Ibn Saud keze min­denütt ott van. Londonban csak egy igen sze­rény konzulátust ismernek, amely csöndesen hú­zódik meg az Eaton Square palotái között, az igazság azonban az, hogy Ibn Saudnak messze- ágazó diplomáciai szervezete van, amely nem­csak a közeli Kelet valamennyi fontosabb váro­sában állomáshellyel rendelkezik, hanem Páris- ban, Rómában és Moszkvában is vannak meg­bízottai. Az arab Talleyrand Ennek a szervezetnek élén áll Fuad Hamsa bej, akivel a Continental-hotel egyik elsőeme­leti lakosztályában beszéltem. A bej tipikus be­duin turbánt és burnuszt visel, a titkára azonban európai ruhába öltözött, szőkehaju, elegán arab fiatalember. A bej megkérdi tőlem, hogy fran­ciául vagy angolul akarok-e vele beszélni, mind a két nyelvet folyékonyan beszéli. Pontosan és jól ismeri az európai viszonyokat, talán monda­nom sem kell, hogy sokkal jobban, mint akár­melyik európai politikus a közelkeleti problémá­kat. Néhány formális és nem túlságosan érdekes kérdés után tapogatózni kezdek kairói utjának célja felől. A kérdés kényes, mert hiszen Egyiptom egé­szen mostanáig vonakodott elismerni Ibn Saud országát. Ennek elsősorban felekezeti okai vannak, minthogy a vahabita vallási módszerek, amivel különösen Mekkában és Medinában lépnek föl Ibn Saud fanatikus hívei, nincsen túlságosan Ínyére a sokkal fölvilágosultabb egyiptomi pap­ságnak. Eddig ugyanis az izlám világában a szentvárost az igazhitüek minden szektája szá­mára szabad otthonnak nyilvánították, Ibn Saud szakított ezzel a fölfogással és legutóbb bezáratott két egyiptomi templomot. Erre az egyiptomi kormány a szentváros ré­szére szánt adományok továbbítását letiltotta. Nahab pasa uralomrajutásakor Ibn Saud elérke­zettnek látta az időt, hogy közeledjen Egyip­tomhoz és ezért küldte Kairóba legjelesebb dip­lomatáját. Arab antant készül? A hosszú beszélgetésből annyit tudtam kiven­ni, hogy nem kizárólag az egyházi nézeteltérések MATADOR elsimítása a látogatás célja, sőt talán ez legke­vésbé, a főcél az, hogy Ibn Saud olyan megnemtá­madási és barátsági szerződést kössön Egyip­tommal, mint amilyet már Jemennel és Irak­kal kötött. Megtudtam azt is, hogy innen Szíriába, majd pedig előreláthatólag Európába utazik Ibn Saud bizalmi embere, aki nagyon optimisztikusan Ítéli meg a nagyarab mozgalom helyzetét. — Európai utazásának is politikai céljai van­VYHNE gyógyít/ idegbántalma- kat, női bajokat és vér sze­génységet stb. Teljes penzió, fürdővel és gyógydljjal együtt az előldónyben ..... Kő 32.— a főidényben.....................Kő 36'— nak, kegyelmes uram? — vetem föl a kérdést. — Az a kérdés: mit értünk politikai cél alatt? — válaszolja nevetve Hamsa bej. Ezt a mosolyt nagyon sokáig nem fogom elfelejteni és egyre erősebb bennem a meggyőződés, hogy sokat, nagyon sokat fogunk hallani még Ibn Saudról. Többet, mint amennyi Európa szempontjából kí­vánatos lenne. ROMÁN FAJANS. Tizenöt évre emelték fel a kémkedésért elitéit Csiszár gömöri földbirtokos büntetését Vádlottársa háromévi Iegyházat kapott Kassa, junius 19. A kassai felsőbíróság teg­nap zárt ajtók mellett tárgyalta ■ Csiszár Árpád László ötvienhatéivies folidlbirtoikos és Ujpá.ly Barnabás, tonna!jakomyéki lakosak kémkedé- isi bűnügyét. Mint amnalkidejéin jelentettük, a rimaszombati kerületi bíróság Csiszár Árpád László földbirtokost Magyarország javára el­követett kémkedés és katonai árulás büntette miatt kilenc évi fegyházira ítélte, míg Ujjpáily Barnabás a följelentés elmulasztása miatt ki­lenc hónapi börtönt kapott. A felsőbíróság a tegnapi felleibbviteili tárgyaláson Csiszár Árpád László földbirtokos büntetését tizenötévi fegyházra, míg az Ujpály Barna­bás büntetését három évi fegyházra emelte fel. Ujpály aiz ítéletben megnyugodott, Csiszár azonban semmlségi panasszal élt. „Minden intelligens ember gazember" — ez volt Böszörményi Zoltán jelszava Szenzációs tanúvallomás a „kaszáskeresztes“ bűnügy pénteki tárgyalásán Békés, junius 19. A kaszáskeresztesek bünpörének mai, ötödik napján érkezett el a tárgyalás igazi szenzációs jeleneteihez. Első tanúképpen Hajnal István kosárfonót hallgatták iki, aki éveken keresztül a ka­száskeresztesek pártjának helyi vezére volt Békésen, de hűtlen pénzkezelés miatt letet­ték tisztségéről. A tanú elmondja, hogy a mozgalom célja az volt, hogy az egész karhatalmat lefegyverezzék és kikiáltsák a nemzeti szocialista köztár­saságot Böszörményi Zoltán diktatúrája alatt. Az első megállapodás szerint 1934 nyarán akarták végrehajtani a lefegyver­zést és a felvonulást Budapest ellen, de Böszörményi ekkor kijelentette, hogy az idő még korai. Úgy tervezték ekkor, hogy Szent István napján szálljják meg Budapestet, amikor a főváros tele van idegenekkel és könnyű a zavartkeltés. Bevonulnak a királyi várba, kikiáltják a nemzeti szocialista diktatúrát, az intelli­gens elemet, főleg a zsidókat fölkoncol- ják. Böszörményi elvi álláspontja a tanú szerint az volt, hogy „minden intelligens ember gazember/* 1934- ben azt az utasítást adta, hogy a „zsidóknak kötelet a nyakába, bedobni őket a Kőrösbe, akkor lesz elég pénz a párt céljaira/4 Julius 1-én megegyeztek a fölvonulás tervében. Böszörményi azt is hangoztatta a tanú sze­rint, hogy módjában van Gömbös Gyulát meg­gyilkoltatni és ezt Nagykőrösön fogják végrehajtani, ahová Gömbös miniszterelnök egy zsidó barátjához szo­kott látogatóba menni. A tárgyalás folyik. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom