Prágai Magyar Hirlap, 1936. február (15. évfolyam, 26-50 / 3875-3899. szám)

1936-02-01 / 26. (3875.) szám

1936 február 1, szombat. T>EÍCGAI-MAGtAR-HlRLAI> HtUtfen idd vátludá A hidegebb légáramlat ma a Kárpátokig nyo­mult előre, mig Csehország nagy részében még melegebb az idő. — Időjóslat: Nyugaton to­vábbra is enyhébb, a Kárpátokban délkeleti széllel fokozatos lehűlés. — A KERESZTÉNYSZOCIALISTA PÁRT TISZTUJITÁSAI. A keresaténysaooialiata pánt keleti kerületének több helyiiszervezete a nap'okbam tartatta tisztújító gyűlését. Burán - ka kézségben elnök Ondrejcsó János, alelmök iiíj. Restey András, titkár Dncsay Mihály, jegyző Restey András, pénztáros Ondrejosé Mihály, ellenőrök; Cingely András és Varga Mihály. — Nagyidén elnök Sánta György, al- elnöikök: Demkö Péter és Leskő Pál, titkár M. Varga János, jegyző Fedék István, pénz­táros Gynrcsó István, ellenőrök: Takács János és Nagyiday István. — Magyarbődön elnök Nagy József, alelmök Sípos János, titkár Vi­téz L, pénztáros Déosmuan I., ellenőrök: Balta Ferenc és K. Osa-hay András. — Somáén el­nök Drnró József, alelmök Grozdits Gyula, titkár Németh Iimre, jegyző Dzmró János, pótmérés Toriszki József, ellenőrök: Szuhy János és Soholtz János. — Abaujszinán elnök ifj. Nagy János, alelmök Kacsala István, titkár Kandzer Péter, pénztáros Grulla Adolf, ellen­őrök: Martin József és Nagy Imre. — Kemy- heeen elnök Dolyák János, alelmök Vlaszati András, titkár ifj. Dvorcsák János, jegyző Fecső János, pénztáros Demcsák Ilimre, ellen­őrök: Dolyák Ilimre és Szeditek József. — Rimaszécsen elnök Hamkó István, alelnök Murányi István, titkár Haluska András, pénz­táros Lóska Ferenc, jegyző Zajac Barna, ellen­őrök: Murányi Lajos és Lóska Barna. xx Csak a legjobbat utánozzák! A Lesnenky­homb orvok jól beváltaik nátha! áz és köhögés el­ten., Ezért utasítsa vissza aiz utánzatokat és kérje kimondottan a gyógynövényszedö atssizony képével és az ismert TfLesmonky“ felirattal eb látott zöld zacskót. Százezer európai kém Amerikában A kémkedés magas iskolája alakult ki Amerikában, ahol nem büntetik a kémkedést xx Étvágytalanságnál, gyomorhurutnál, gaez- trikus láznál, békék adósnál, emésztési renyhe­eégnól, anyagop>eireizavairoíknál, csalánkiütésnél ég böirviszketésnél a természetes „Ferenc Jó­zsefi fee&eiriiviz rendbehozza a gyomor és a be­tek működését s megszabadítja a testet a fel­gyülemlett rothadó anyagoktól. — UJ VÁMŐRÖKET VESZ FÖL AZ UNG­VÁRI FÖPÉNZÜGYIGAZGATÓSÁG. Az ung­vári körzeti vámigazgatás 47 pénaügyőr- jelöUet vesz föl az 19í|k évi 114. számú tör­vényben megbatározott illetményekkel. A kérelmezőknek csehszlovák állami polgárságot, fedőbe telten előéletet s a népiskolainál ma­gasabb iskolai végzettséget kell igazolníok. A kellően felszerelt és felülbélyegzett kérel­meket február 29-ig kell benyújtani az ungvári főpénzügyigazgaióságihoz. — A VONAT ELÉ VETETTE MAGÁT EGY SZERELMES LEÁNY — MINDKÉT LÁBÁT AMPUTÁLTAK. Zsolnai tudósilónk jelenti: Vágbeszteroe mellett a vonat elé ve­tette magát Kondirt Zsuzsanna liptóujvári 20 éves leány és a kerekek mindkét lábát szélroncsolták. A szerencsétlen leányt a tren- cseni kórházba szállították, ahol rögtön ampu­tálták mindkét lábát és így va’ószinüleg meg­menthetik az életnek. Tettének oka: szerelmi bánat. — A RAJTAKAPOTT TOLVAJOK FEL AKARTÁK AKASZTANI A MEZŐ­ŐRT. Komáromi tudósítónk jelenti: Osz­vald József és felesége, Hajdú Lajos és fe­lesége, Hontek Tamás, Bakai Antal, Ha- nákné-Szalai Irén, Oszvald László, mind besenyői lakos, szövetkezett, hogy a mezei terményeket megdézsmálja. Nekiálltak a még lábon álló, zöld gabona lekaszálásá­nak, amikor Baka Sándor mezőőr tetten- érte őket. Meg akarta a tolvajokat zálogok ni, de azok kapával, kaszával támadtak ne­ki, agyon akarták verni, sőt a társaság dü­hösebb tagjai rögtön fel akarták akasztani a kötelességét teljesítő őrt. A mezőőr nagy- nehezen elmenekült és támadóit feljelentet­te. A támadók a bíróság előtt azzal véde­keztek, hogy őket támadta meg a mezőőr. Ez azonban nehezen volt elhihető. Az eny­hítő szakasz alkalmazásával fejenként egy­havi fogházra s 200—200 korona pénz- büntetésre ítélték őket. — EGY PÖSTYÉNI SPORTEMBER TRA­GIKUS HALÁLA Pőstyénbőd jelentik: Drazsil Jaroszláv pöstyéni bádogos segédet kerékpáro­zás közben rosszul!ét fogta él, elsz-édüilt és le­esett a földre. Súlyos fejsérülést szenvedett, úgyhogy eszméletlen állapotban szállították a kórházba, ahol rövidesen kiszenvedett. Az el­hunyt Pőstyén sportéletének ismert tagja volt Newyork, január 31. A kém a világ minden államában életéit, vagy legalább is szabadságát kockáztatja, csak az Egyesült Államokban nem. Ha itt lelepleznek egy külföldi kémet, úgy meg­elégednek azzal, hogy igazolványait elveszik és kiutasítják. Ezzel az ügy el van intézve. A la­pok pedig hallgatólagos megállapodás alapján nem vesznek tudomást az esetről. Talán ennek tudható be, hogy az Egyesült Államokban az utóbbi időben rendkívül elszaporodtak a kémek* Igen sok kétes ember settenkedik a dokkok és hajók körül, hogy technikai részleteket tudjon meg és nem hiányoznak természetesen az egzó- tilkus szépségű nők sem, akik női varázsukkal igyekeznek fiatal férfiak által különböző titko­kat megtudni Az európai államok hozzávetőleges számítás szerint mintegy százezer kémet foglalkoztat­nak az Egyesült Államokban, ezeknek eltar­tása több mint ötvenmillió dollárba kerül. Ja­pán legalább tizenkétmilliót ad ki amerikai kémeire* A „hivatalos kémek“ A katonai és tengerészeti attasék működését is gyanakvással figyelik a hatóságok, minden lépésüket követik és külön kartotékokban jegy­zik fel, hogy mik a szokásaik, mivel töltik ide­jűket. A kémelháritó hatóságok „hivatalos kémeknek" nevezik őket és különösen az attasék kísérőit figyelik dokkok, hajók, uj fegyverek, ágyuk, gépfegyverek bemutatásánál. Az utóbbi időben különösen a gázálarcokat féltik idegen pillan­tásoktól. Például néhány hónappal ezelőtt valaki magas összeget ajánlott fel egy amerikai tartalékos tisztnek, ha megszerzi számára egy anyag kémiai képletét, amely anyaggal a gázálarcokat impregnálják. A tiszt kedvezőtlen anyagi viszonyok között élt és igy könnyen ráállt az üzletre. A hadse­reg számára dolgozott, mint vegyész, de ő ma­ga nem tudta megszerezni a képletet, ezért egy alantasához fordult, aki az irodájában dolgo­zott. Tízezer dollárt ajánlott fel ennek, ha az összetétel képletét megszerzi. Ez az alkalmazott azután jelentést tett felsőbb hatóságának, Ml történt? A tartalékos tisztet felfüggesztették és elbo­csátották Sejtrendszer a kémkedésben A kémek sohasem érintkeznek azoknak az ál­lamoknak követségeivel, melyektől a megbízást kapták. Teljesen függetlenül, saját találékony­ságukra utalva dolgoznak. A megbízó kormány nem akar tudni róluk* Kalandorok ők, akik katonai titkokra vadász­nak. Leggyakrabban nem is ismerik a kémszervezet vezetőjét, csak — A VONAT ELÉ VETETTE MAGÁT EGY POZSONYI FIATALEN1BER, Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma reggel hat óra tájban az egyik pozsonyi vasúti pálya- felvigyázó a Stollwerck-gyár közelében egy fiatalember összeroncsolt holttestére bukkant a vasúti pályatest mentén. Azonnal jelentette az esetet a rendőrségen, ahonnét biozttság szállt ki s megindította a vizsgálatot. Kétségtelenül meg­állapították, hogy öngyilkosság történt s a holt­test Mellner Gyula 19 esztendős kereskedőta- nonccal azonos, aki szüleinek Kertész-ucca 33. számú házban lakott. A fiatalember a Lőrinc- kapu-ucca egyik csemegeüzletében volt alkal­mazásban s tegnap még rendesen végezte szol­gálatát. Végzetes tettét valószínűleg a kora haj­nali órákban követte el. Tettének okát nem si­került eddig megállapítani, de valószínűnek látszik, hogy Mellner az öngyilkosságot szerel­mi bán iában követte ed. Tragikus véletlen, hogy az öngyilkos testvérbátyját néhány évvel ezelőtt halálos szerencsétlenség érte. — GÁZOL AZ AUTÓ NYITRÁN. Mumika- társmmk jelenti: Tegnap délután egy személy­autó elütötte Nyitrán S leülik Ferenc morva­országi fiatalembert, akit súlyos fejsebbet szállítottak be a kórháziba. A cserucLőség meg­indította a vizsgálatot a felelősség megállapí­tására. — AUSZTRIÁBAN BETILTOTTAK EGY FODOR-FILMET. Az osztrák fílm- cenzura betiltotta Fodor László ,,Egy asszony hazudik" cimü filmjének bemutatását. A cenzúra a Magyarország és Ausztria között fönnálló jóviszonyra való hivatkozással til­totta be egész Ausztria területére a filmet. A film tavalyi budapesti bemutatója alkal­mával olyan hírek terjedtek el, hogy a film szereplői a budapesti társaság ismert tagjai. Az osztrák tilalmat Budapesten érthetetlen­nek tartják, mert hiszen a film Budapesten sokáig nagy sikerrel pergett és nem volt kifogás ellene. sejtreadazer alapján érintkezik egyik a rná-l fiókkal. Egy embertől kapják a megbízást és igénybe] vesznek segítőtársat, de az egész szervezetet nem ismerik. Ennek ellenére nagy gonddal választják meg a kémeket, különösen a felelős vezetőket Van­nak közöttük volt diplomatáit elbocsátott tűztek* akik ismerik a világot több idegen nyelvet be­szélnek, jó fellépésük van és főleg megvan a bátorságuk ahhoz, hogy minden helyzetben ki­vágják magukat Ideges vagy lelki ismeretes embereket nem al­kalma znak kémnek. A kém jövedelme az Egyesült Államokban 3000 —25.000 dollár között mozog évenként, A leg­többet a pénz vonzza, másokat a kalandvágy. A munkanélküliség mindenesetre nagybon hozzájárul a kémek elszaporodásához* Sok nőt is alkalmaznak, akik néha bámulatra- méltó ügyességgel dolgoznak. Természetesen sok kém van ma is, akiket csak a hazaszeretet hajt e veszedelmes foglalkozásra. Ezeket kém- iskolákban képezik ki, megtanítják őket a tit­kos Írásra, az élöltözetek művészetére, kioktat­ják őket ügyes fogásokra és arra, miképpen kell veszedelmes helyzetekből szabadulniok. Az ilyen felelős vezetőket csak alapos kiképzés után kül­dik munkába. A szervezet vezetői nagy össze­gek felett rendelkeznek, igy például nemrégiben elfogtak egy kémet, akinek zsebében 30.000 dollárt találtak. Kémek iskotája Hogyan kezdi meg a kém működését? Az Egyesült Államokban megfigyelték, hogy a kém kezdetben egy kaszárnya közelében vagy kato­nai iroda környékén telepedik meg valamilyen vendéglőben vagy kicsiny kávéházban. Meg­történik az is, hogy állást igyekszik szerezni valamely hajógyárban vagy laboratóriumban. Működése további folyamán, ha már megsze­rezte az összeköttetéseket, elköltözik egy máé váróéba és csupán ügy­nökeit — öt-bot embert — „dolgoztatja" a ré­gi terepen. Ezek az ügynökök nem ismerik egymást, mind­egyik közvetlenül tesz jelentést, a főnök látszó­lag ártatlan kereskedelmi levelezést folytat a és sűrűn érintkezik kereskedelmi utazókkal, új­ságírókká!, szlnésznőkked. Néha a kémszerve- zet vezetője előkelő társadalmi életet éL Miféle adatokat igyekeznek a kémek meg­szerezni? Titkos okmányokat, különösen ter­veket, vegyi képieteket, uj találmányok leírását, diplomáciai levélváltások szövegét stb. A ké­mek papírkosarakban kutatnak, a cselédlányok­kal kötnek ismeretséget, szívesen időznek tánc- hdlyiségekben. „Félig titkosu kémkedés A „félig titkos" kémszervezethez azok az emberek tartoznak, akik szorgalmasan olvas­a vese-Uéfyű$~ efte&afastU gyógyvize sák az újságokat és fontos személyiségekkel igyekeznek ismeretséget kötni. Az Egyesült Államok sajtójában igen sok­féle olvasható, ami az európai újságokból hiányzik. Az amerikai sajtó kifogyhatatlan forrás információszerzésre. Az itteni lapok például a legrészletesebben is­mertetik a tankok szerkezetét. Nemrégiben egy külföldi tábornokot hívtak meg egy uj tank be­mutatására és ekkor az merikai magasrangu tisztek meglepetéssel látták, hogy a tábornok kitünően van tájékoztatva mindenről. Egy má­sik hatalom attaséja csak mosolygott, mikor a tábornok kijelentette, hogy már mindent tud. így szólt az elképedt amerikaiakhoz: «— Az önök szaklapjai fölöslegessé tesznek egy tucat kémet. Ami nem titok többé Nemrégiben rábizonyult a tengerészet egyik őrmesterére, hogy elárulta a Panama-csatorna védelmi terveit. Az őrmestert húsz évi fegyházra ítélték, de Roosevelt elnök megsemmisítette az ítéletet azzal az indokolással, hogy itt csak olyan tit­kokról van szó* amelyek papírforma szerint titkok. Az utóbbi hónapokban mindenesetre erélye­sebb harc indult meg a kémek ellen és most már az amerikai hatóságok sem veszik félvállról a kémkedés ügyét. Már munkában van egy tör­vényjavaslat, amely főleg külföldi kémek ellen irányul és amely szerint a leleplezett külfődi kémeket nem fogják rögtön kiutasítani, hanem előbb börtönbe küldik őket hosszú időre. — MEGHALT A MEGKÍNZOTT ANYÓS — HÁROMHETI FOGHÁZ. Zsolnai tudósí­tónk jelenti: Annak idején közöltük, hogy Kon- csek Ferenc necpali lakos veszekedés közben baltával fejbeütötte anyósát, Facun Máriát, majd hajánál fogva végig ráncig ál ta az udvaron a nyitott tűz körül, úgyhogy az öregasszony súlyos égési sebeket is szenvedett. A szeren­csétlen anyós bele is halt sebeibe, de a bírósá­gi tárgyaláson nem sikerült bizonyítani, hegy halála a megldnzás miatt következett volna be. A bíróság csak súlyos testi sértésben mondta ki bűnösnek Koncseket és ezért háromheti fog­házra ítélte. — ELLOPTAK AZ ÁRVÍZ ELÖL MEGMENTETT SERTÉST. Tornaijai tudósítónk jelenti: Szabó Béla oldalfalai la­kos, akinek házába behatolt az árvíz, a padlásra hordta fel megmentett holmiját, többek között levágott sertésének részeit is. Egy tolvaj még aznap éjjel behatolt a pad­lásra olymódon, hogy a cserépzsindelyt ki­szedte és az egész husnemüt ellopta. Á sze- génysorsu károsult feljelentésére a csend­őrség megindította a nyomozást. — HÁROM EMBERT ÍTÉLTEK EL A HALÁLRA GAZOLT GYERMEK MIATT. Eperjesi tudósítónk jelenti: Az elmúlt ősszel Miscsik György salgói gazda feleségével és két gyermekével kocsin Bártfára utazott. Útközben a kocsira felvették Cseh Adám gazdát is. Mi­alatt Bártfán a salgói házaspár bevásárlásokat végzett, Cseh vigyázott a kocsira, amely előtt gondtalanul játszadozott a két Miscsik-gyer- mek. Cseh, aki nem látta a gyermekeket, elin­dította a kocsit és a hatéves Miscsik Istvánt halálragázolta. Az ügyet tegnap tárgyalta az eperjesi kerületi bíróság és úgy Cseh Adámot, mint Miscsik Györgyöt és feleségét fejenként háromhavi fogházra ítélte gondatlanságból oko­zott emberölés miatt, — FEBRUÁR 6-ÁN HIRDET ÍTÉLETET A KÚRIA A DRÉHR-ÜGYBEN. Budapesti szerkesztőségünk jelenti: Csütörtökön délután fejezte be a Kúria a Dréhr-ügy újabb tárgyalá­sát. Dréhr Imre védőjének beszéde után a ta­nácselnök közölte, hogy a Kúria ítéletét február 6-án hirdeti ld. w HÚSZ KORONÁÉRT HAMISAN ESKÜDÖTT - HÉTHAVI BÖRTÖN. Eperjesi tudósitónk jelenti: Holubovics Ja­kab sirokai gazda bakancsot vásárolt Feuer Ábrahám eperjesi cipésztől Az üzlet lebo­nyolítása nem ment simán és végül is por lett belőle, mert a gazda azt állította, hogy a cipész húsz koronát nem adott neki visz- sza. A gazda meg is esküdött a vallomásá­ra, de a cipésznek mégis sikerült bebizo­nyítania, hogy a húsz koronát visszaadta. Holubovics ellen eljárás indult hamis eskü miatt és a tegnapi birósági tárgyaláson hét­havi börtönnel sújtották. — ZÁRLATOT RENDELTEK EL KA- RÁTSONYI JENÖNÉ GRÓFNŐ VAGYO­NÁRA, Budapesti szerkesztőségünk jelenti tele­fonon: Karátsonyi Jenőné grófnő született gróf Andrássy Karolin vagyonára a törvényszék zárlatot rendelt el. Nemrégiben gróf Andrássy Géza indított gondnokság alá helyezési port a grófnő ellen annak elmebetegsége miatt. A pör ugyan még folyamatban van, de a törvényszék már helytadott gróf Andrássy Géza zárlati ké­relmének és Karátsonyi grófnő gondnokául gróf Andrássy Gézát rendelte ki. A gondnok a zár­latot kiterjesztette a grófnő csehszlovákiai, ausztriai, romániai és jugoszláviai megmaradt birtokaira is. A zárlatra vonatkozó határozatot a grófnő megcelebbezte azért, mert gróf And­rássy Gézával súlyos érdekellentétben van. Gróf Andrássy és Karátsonyi grófnő ugyanis már hosszabb ideje pöröskednek egymással né­hai édesatyjuk, gróf Andrássy Manó után rá­jukmaradt csehszlovákiai vagyonrész és a gróf Pálffy-családtól örökölt vagyonrészek miatt. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom