Prágai Magyar Hirlap, 1935. augusztus (14. évfolyam, 174-199 / 3726-3751. szám)

1935-08-07 / 179. (3731.) szám

8 t>ra:gaiA^<Aarhirlap 1935 augusztaa 7* tetté** ^PORl^----------­A kárpátaljai magyar egyesületek helyzete Bárczy Oszkár CsMTSz elnök látogatása a keleti sportvégeken i. Ungvár, augusztus 6. Bárczy Oszkár, a CsMTSz uj elnöke Fekete Béla igazgató és Székely Gy. Levente alelnök társaságában vé­gig látogatta a keleti végek egyesületeit. Nagyszöllős volt a kiindulópont, ahol az 1907-ben alakult NSE székel. Dr. Símén fal vy Árpád elnök, Aykler Domokos társelnök, Csik főtitkár és Vilinyovszky labdarugó vezető tá­jékoztatták az egyesület életéről, amely most csak teniszre és labdarúgásra szorítkozik. Utób­bi szakosztályban megromlott a szellem, már a labdarúgás megszüntetéséről is szó volt. Alig van egy csapatra való igazolt játékosuk. Az MTSz vezetőinek véleménye, hogy ifjúsági és gyermekcsapatok felállításával, valamint a ré­gi klubfegyelem helyreállításával kell a bajo­kat orvosolni. Anyagi nehézségek is vannak, a közönség részvétlen, a biródijak magasak, miután a kö­zeiben kevés a vizsgázott biró. A megszűnt NTK után újabb két helyi rivális támadt a „Makka- bea44 és a szláv „SK Beskid“. Csak utóbbi fog­lalkozik jelenleg labdarúgással. Egy egészséges helyi vetélkedés hasznára lehet Nagyszöllős sportjának és a közönség érdeklődését is fokoz­hatja. A már régebben tervezett OsAF-MLSz kerü­leti alosztály felállítását Nagyszöllős, vagy Huszt székhellyel az NSE vezetői szívesen lát­nák. Ladányi Zoltán a teniszéletet ismertette. A katolikus és református egyházak nagylel­kű adománya folytán egész Kárpátalján egye­dül az NSE-nek van saját, tulajdonát képező pályája. Királyházán dr. Sárkány Lajos ref. esperes a KTE elnöke, a kiválóan buzgó Dóry Ernő ügyvezető elnök, Hadadi alelnök választmányi tagok és játékosok kíséretében fogadta az MTSz vezetőit. 60 fizető tagja és 22 igazolt labdaru­gója van az egyesületnek, amely tavaly kerí­tette be a községtől tiz évre kibérelt kies fek­vésű pályáját. ■ A három év előtti felfüggesztés után lelkes, uj életre kelt ez a kis egyesület, amelyről so­kan vehetnek példát. Huszton dr. Buday István, a HSE elnöke ve­zet ki a város közepén fekvő pályára, amely hátterében a várral, festői képet nyújt. Tiz évre bérelték ki évi 1750 koronáért. A másodosztá­I lyu bajnokság megnyerése után elvitték az első­séget az őszi „sztrájkbajnokságon“ is és negye­dik helyen végeztek az idei elsőosztályu küz­delemben. Keleten kevés a biró, az ungváriak pedig drá­gák. A bírói díjszabás 120 kilométeren felül másodosztályú gyorsvonat számítására jogosít. Sajnos, Huszt már beleesik ebbe, mert 122 ki­lométerre van Ungvártól. Az engedélyezési és rendőrségi dijak is magasak. A mérkőzések előtt a ráfizetések fedezésére a tehetősebb szur­kolók adnak össze fejenként tiz koronát. Bárczy elnöknek régi teniiezbajtársa a huszti teniszegy- letnek elnöke, dr. Erpf Ottó, aki szintén besz­tercebányai. A vele folytatott megbeszélés re­mélni engedi, hogy belépnek a magyar tenisz szövetségbe, ami, tekintve az egyesület élénk életét, nagy nyereség lenne. Az egyetlen bustyaházi sportegyesület, az SK Kárpátia elvesztette pályáját s feloszlott. Nem volt szövetségben, szó sem volt a CsAF- MLSz-be való belépésükről. Már 1927 óta működik szintén szövetségen kívül az LTC Bustyaháza teniszegylet, amely­nek hivatalos nyelve szláv, de mindenki szaba­don használhatja anyanyelvét. Négy legjobb játékosa: a két Partos leány, Sailer György és Paulyuk Ferenc, az Ungvári AC igazolt játéko­sai. A két férfijátékos az országos magyar baj­nokságot nyert Révay-serlegcsapatnak is tag­ja volt. A Técsői Testvériség SE elnöke Isaák Imre ref. esperes, az UAC huszonöt év előtti csapa­tának kiváló hátvédje volt, íróasztala felett egy kép 1909-ből, az UAC és a Miskolci SE mérkő­zéséről, amelyen a hírneves Bodnár Sanyi ellen bekkelt. A helyi szláv rivális az SK Dudhnovits, aki­vel közösen vették át a megszűnt SK Tiacovo pályáját mintegy tizenháromezer korona teher­rel, hozzászámítva a bekerítés költségeit is. Szép közös otthona van a két técsői egyesület­inek a Tisza partján. Szépi János és Hajdú Sándor intézik a labdarugó ügyeket, Aknaszlatina sportolóinak 90 százaléka mar gyár, mégis a zsupában játszik az SK Viktória, az egyetlen működésben levő egyesület. Szó van az évek óta nem működő „Szla/tinai Sport Egyesület44 feltámasztásáról, amely belépne a CsAF-MLSz-be. Sz. Gy. L. A prágai Csernoch és a magyar Szigeti a hamburgi verseny elődöntőjében Hamburg, augusztus 6. A nemzetközi teniszver­senyen a férfiegyes bajnokságban a küzdelem a nyolcas döntőig ért eL Tegnap tévesen jelentették a magyar Szigeti vereségét az angol Freshwater el­len. Szigeti továbbjutott és hétfőn a német Pohl- hausen legyőzésével bekerült a 8-as döntőbe. Ugyancsak idejutott a prágai Csernoch is, aki az olasz Radót győzte le. Siba a német Henkeltől, a magyar Bánó pedig a lengyel Tarlovskitól kapott ki. Az utolsó selejtező mérkőzések eredményei vol­tak: Cramm (német)—Tarlovski (lengyel) 6:1, 6:2, 6:2, Pallada (jugoszláv)—Wilde (angol) 7:5, 6:0, 6:3, Csernoch (csehszlovák)—Rado (olasz) 6:4, 6:2, 6:4, H. Henkel (német)—Siba (csehszlovák) 6:4, 7:5, 6:2, Szigeti (magyar)—Pohlhausen (német) 3:6, 6:4, 6:2, 6:4, Puncec (jugoszláv)—Lund (né­met) 6:3, 14:12, 6:1, Denker (német)—Ellmer (svájci) 6:2, 6:3, 6:3, Kukuljevics (jugoszláv)— Hebda (lengyel) 6:2, 4:6, 6:4, 6:3. A nőiegyesben a pilsenl Csekova a német Ulls- teintől 1:6, 2:6 arányban kapott ki. A lengyel Jedrzejowska a német Schneider-Peitzot győzte le 6:1, 6:3 arányban. ATLÉTIKA )( Az amerikai atléták egyrésze a svédországi Borasban vendégszerepeit 10.000 főnyi néző előtt. Draper a 100 méteren első vereségét szenvedte Európában. A svéd Strandberg győzte le 10.6 mp. alatt. Draper a 200 métert 22 mp. alatt nyerte. Az 1500 méteren Venzke (USA) végre győzött 4:01.4 p. alatt. A diszkoszban Carpentier (USA) 50.41 mé­tert, a súlyban Berg (svéd) 14.80 métert, a távolug- rákban Stenquist (svéd) 7.30 métert, a rúdugrás­ban Seston (USA) 4.15 métert ért eL )( A berni atlétikai versenyen Hanni a 200 mé­teren 21.4 mp. alatt uj svájci rekorddal győzött. A 100 métert 10.5 mp. alatt és a 100 yardot 10.9 mp. alatt futotta le Hánni. Az olasz Toetti volt utána mindenütt második. * Jól szerepeltek a KAC úszói Zsolnán Zsolna, augusztus 6. (Saját tudósítónktól.) A kas­sai KAC üszői és vizipoló csapat vendégszerepeit Zsolnán vasárnap fényes sikerrel. A katonai uszodát nagyszámú közönség kereste fel ez alkalomból, mely a mutatott sporttal igen meg volt elégedve. A kassaiakon kivül a ruttkai POCK úszói is részvettek ez uszóversenyen. Az uszóverseny eredményei a következők: 50 m. gyors ifj. verseny: Vojtek POCK Ruttka 34.6, 2. Seknicska KCST Zsolna 46.4 mp. - 50 ra. női mellúszás: Leitel KCST Zsolna 55.6 mp. 50 m. mellúszás férfiak: Jasko KAC 1:31.2 p., 2. Dr. Mül- ler KCST 1:35.5. — 50 m. férfi hátuszás: Major POCK 45.2 mp., 2. Lohwasser KCsST 48.5. — 6-szor 50 m. staféta: KAC — Messinger, Téglássy, Bodon, Kemény, Hlavácsek, Bellus — 3 p. 25 mp 2. KCST. — 50 m. hátuszás női: Redner KCST 43.5 mp. — 50. m. mellúszás ifj.: Feuereisen KCsST 45.1 mp., 2. Maohotka POCK 46 mp. — 50 mellúszás iíj.-leányok: Holko POÖK 48.8 mp., 2. Ruttkay POCK 58.3. — 50 m. crawl iíj.-leányok* Siahora KÖST 54.5 mp., 2. Major POCK 1 p. Majd versenyen kivül Lohwasser KCST és Far­kas POCK nagyon szép ugrásokat mutattak be a közönségnek. Utána következtek a vizipolómérkőzések. A KÖST Zsolna ifjúsági csapata első ízben mérkő­zött a ruttkai POCK ifjúsági csapatával. A meccs az utóbbiak 4:1 (3:0) arányú győzelmével végző­dött. A gólokat a ruttkaiak részéről Vojtek 2, Klie- senbauer 1 és Holko 1 dobták, a zsolnaiak becsü­letgólját Kohn szerezte. Kassai AC—KCST Zsolna 8:0 (3:0). A nagy ér­deklődéssel várt vizipolómérkőzés a kassaiak meg­érdemelt nagyarányú győzelmével végződött. A KAC csapata különösen a második félidőben mutat­ta az igazi szép játékot. Csak kár, hogy a hozzá- nemértő közönség állandó biróellenes magatartá­sával idegesítette mind a két csapatot Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Neumann kassai gólbiró megkárositóttá a zsolnaiakat egy szabályos gól meg nem ítélésével. A gólokat a győztesek részéről Messinger (7) és Bellus 4 méterről dobták. Biró: , Vizy mérnök (RiuttkaJ A LAFC teniszezői és atlétái is győztek vasárnap Losonc, augusztus 6. Sikerekben gazdag vasárnapja volt az elmúlt vasárnap a LAFC- nak. Három fronton, három sportágban mér­kőzött jónevü ellenfelekkel s nagy sikernek könyvelhető el, hogy mindhárom mérkőzés­ből elsőrangú győzelemmel került ki. TENISZ: LAFC—B.-BÁN YA 9:7. A tradicionális teniszmérkőzés a két rivá­lis között Losoncon ezúttal a LAFC nem várt győzelmével végződött. A LAFC-íban egyévi gyász után először játszott Herzog Margit és igy teljes összeállításban vette fel a két csa­pat a küzdelmet. Részletes eredmények a kö­vetkezők: Novák—Lányi 6:3, 2:6, 7:5, dr. Rol­ler—Mayer £:3, 6:2. A mérkőzés egyik leg­szebb játéka. Koller pompás formában van. Eleőd—Maislinger 6:2, 6:4, Kozányi—Ruzsin- szky 5:7, 1:6, Herzog—Markovics 6:4, 6:3, Fe- ledy—Szántó 2 <8, 3:6; Szántó elsőrangú volt, Belághy—Lalhner 6:1, 6:2. Herzog, Kohn— Markovics, Lányi 4:6, 6:2, 6:2, Feledy, Koller —Szántó, Mayer 6:1, 4:6, 6:1; Koller különö­sen a hálónál remekelt. Belágfh, Novák—Lah- ner, Maislinger 6:2, 6:0, dr. Koller, Novák— Lányi, Mayer 2:6, 5:7; a losonci pár kedvet­lenül játszott, Kohn, Eleőd—Ruzsinszky, Mais­linger 6:3, 5:7, 6:4. A döntő szetben már 4:l-re vezetett a besztercei pár. Herzog, Be- lágh—'Markovics, Szántó 5:7, 5:7. Végered* menyben 9:7-re győzött a losonci csapat. ATLÉTIKA: LAFC-LTE 52:29. A fiatal losonci atlétagárda ujaíbb tanuje* lét adta kitűnő fejlődésének. A nagynrultu lé­vai atlétákat nem várt nagy pontelőnnyel verte meg. A lévaiak ugyan Pethőt és Pus­kást nélkülözték, de velük sem változott vol­na nagyon a pontarány. Részletes eredmé­nyek; 100 m-es síkfutás: Béres (LTE) 11.5 mp. 2. Vigh (LAFC) 1148. 3. Hándler (LAFC). 400 m.: Béres (LTE) 56 mp. 2. Hándler (LAFC) 56.1. 3. Fégl (LTE). A sokszoros ma­gyar bajnok Bérest Hándler megszorította. 800 m.: Nagy (LAFC) 2:14.7 (magyar ifjú­sági rekord). 2. Bényi (LTE) 2:16. 3. Vahnyik (LAFC). Sulydobás: Machov (LAFC) 11.49 m. 2. No­vák (LAFC) 11.28. 3. Runna (LTE). Gerelyvetés: Bényi (LTE) 49.40 m. 2. No­vák (LAFC) 46.20. 3. Gégöl (LTE). Diszkoszdobás: Runna (LTE) 38.56 m. 2. Novák (LAFC) 30.80 m. 3. Hándler (LAFC). Magasugrás: Novák (LAFC) 153 cm. 2. Li- sonai (LAFC) 151 cm. 3. Sumrák (LTE). Távolugrás: Novák (LAFC) 5.71 m. 2. Kohn (LAFC) 5.69 m. 3. Fégl (LTE). Rúdugrás: Grosz és Kohn (LAFC) 2:60 m. 3. Gégöl (LTE). A LAFC-gárda legjobb tagjai az ifjúsági Vigh és Nagy, továbbá az all-round tehetség Novák. öt számban indult, két első és három második helyezést ért el, figyelemreméltó eredményekkel. A lelkes atlétikai gárdától, mely elsőrangú vezetés alatt áll, toválblbi si­kereket vár a losonci közönség. VSZÁS, EVEZÉS )( 400 méteres uj gyorsuszóvilágrekord Japán­ban. Tokióból jelentik: Az itteni olimpiai elöké- sízdtőversenyen Nagami a 400 méteres gyorsulás­ban az ugyancsak japán Makino 4:46.4 perces világrekordját 4245.8 percre javította meg. (Na- gami egy hónappal ezelőtt ezt a rekordot 4:41.4 percre is megjavította.) A 100 méteres gyorsuszás- ban Mykojusa 57.8 mp.-et, Kőiké a 100 méteres mellúszásban 1:13 percet és Yosibida a 200 méte­res hátuszásban 2:35.6 percet ért el. (A Japánból érkező uszóeredmónyek olyan jók, -— hogy szinte el sem hiszi őket az ember, Szerk.) )( Jugoszlávia vizipóló válogatott ja Párisban a francia csapatot 3:2 (1:0) arányban győzte le Standinger (2) és Ciganovác góljaival, mag a fran­ciák részéről Vandecasteele és Diener volt ered­ményes. A jugoszlávok egyébként az uszóver- 8enyt is megnyerték 2:1 arányban A 4X50 mé­teres stafétában Franciaország győzött 1:53.8 p. alatt. A 100 méteres hátuszásban azonban a jugo­szláv CLganovic lett első 1:14.8 p. alatt a francia Sahneipp előtt. )( Az arnheimi aszóversenyen a holland Willi den Onden a 100 méteres női gyorsuszásban 1:05.2 p. alatt győzött, mig a férfi eprintuszást Mooi nyerte 1:02.8 p. alatt. A 100 méteres női hátuszás­ban Mastebröck lett első 1:192 perccel. )( Az FC Zürich a svájci evezősbajnokságban hat számot nyert meg. A verseny meglepetése volt azonban a Henley-regattagyöztes Rirflá vere* sége a ezkifben. Studach (Grassíhoppers) győzte le öt hosszal és 7:23 6 p. idővel. )( Egy angol -francia staféta a Csatornát Ca- lais és Dover között 12 óra 20 p. 4 mp. alatt úszta át. Kárpátaljai sporthírek A Beregszászi FTC o] tisztikara. Ortutay Jeni az uj elnök. A válságos hetek után rendkívüli közgyűlésen választott uj vezetőséget a BFTC, amelyen Szabó Károlyt, a klub alapitó elnökéi örökös elnökké választották. Diszelnökök lettek* Kertész Mórné, Nemes József, Polchy István dr, és Waisbecker Gyula. Elnök: Ortutay Jenő gőr. kát. főesperes, városbiró és tartománygyűléei képviselő. Társelnökök: Benda Kálmán, Kroó Sándor dr., Llnner Bertalan da*. és Ifj. Weisz Fe­renc. Ügyvezető elnök: Starusz Ferenc. Alelnö- kök: Ickovits Hugó, Kovács Sándor, Lőbl Sán­dor, Podolcsák Miklós, Rátvay László, Vincze Hugó. Főtitkár: Rucsin István. Titkár: Feuer AntaL Pénztárosok: Kovács Kálmán és Dénes János. Jegyzők: Mátyás János és Klein Sámuel Ellenőrök: Debreczeny Endre, Jászai Béla és Thuróczy Károly. Pályagondnok: Holub Bélái. Ügyészek: Berger Jenő, Farkas Lajos, Fnchs Dezső, Ickovics László és Kálmán Elek dr.-ok. Orvosok: Farkas Sándor, Mandel Sándor, Mosko- vics Benő, Pretzlmayer Ernő, Ságh Sándor és Weiszhaus Móric dr.-ok. Szakosztályok vezetősé­ge: Atlétika: elnökök: Szlovacsek Ede és Hm­nyady Gyula. Vezető: Haba Tibor, intéző: Ko* vá6sy Szabolcs. Turisztika és téli sport: Kamin- 6zky László elnök, Kálmán Pál intéző. Tenisz: Csánk György és Kertész Bertalan dr. elnökök, Némethy Béla intéző. Labdarúgás: Weisz Péter elnök, helyettese: Weiszberger Lajos, intéző: Lichtenstein Sándor, jegyző: GoMberger Jenő és a választmány. A társadalmi szakosztály elnöke Polgár Miklós, intézője Polgár Ili lett. A diviziós selejtező mérkőzések táblája: 1. MSE Munkács 6 5 — 1 28: 9 10 2. UAC Ungvár 6 4 1 1 16: 9 9 3. Slován Munkács 6 2 1 3 9:11 5 4. Slávia Eperjes 5 2 — 8 9:18 4 5. KSC Kassa 7 1—6 0:21 8 Hátralevő ellenfelek: MSE: Slávia, KSC. UAC: Slován, Slávia. Slován: Slávia, UAO. Slávia* Slován, MSE, UAC. KCS: MSE. A selejtező góllövői: A vasárnapi mérkőzések. után az élcsoport nem változott. Nyolcgólos: Fézler MSE. Hétgólos: Placzer UAC. őtgólos: Bröstel KSC. Négygólos: Molnár UAC, Stanek Slávia, Kain I., Szabó és Tóth MSE. Háromgólos: Kovács UAC és Stross Slován. Kétgólosak: Hantschl Slo.ván Slován, Lukács Slávia, Zimmer- mann MSE. Egygólosak: Bartók, Korschelt, Krup­pa és Staszinszky KSC, Cipera, Torausch, Libák és Selesztai Slován, Enbacih m. és Tóth L UAO és Erdei MSE. A keleti divízió elnökségébe a Kassáról Szep­sábe költözött dr. Tánczos József helyébe a kár­pátaljai és északi kerület közös megegyezéssel dr. Hojfmann Dezsőt,, a kerület alelnökét küld­ték ki. Diviziós bíráknak ajánlotta a kárpátaljai ma- ^ gyár birótestület a CeAF-nak Dohrovolszky Bé­lát, Fejér Hermámat, Gottlieb Ferencet, Halpert Vilmost, Janusovszky Dezsőt, Róth Nándort és Varga Jánost. A vasárnapi barátságos mérkőzések eredmé­nyei: . Csapon: SK Rusj—CsSE 6:0 (4:0.) Ungvá- ron: USC—CsSK H. 6:0. Nagykaposon: KTK— FÁK Nagymihály 3:3. SPORTHÍREK )( Megszűnt a „Képes Sportláp". Pozsonyból je­lentik: Szlovenszkó egyetlen magyar nyelvű sport- hetilapja, a Niderhauser Károly kiadásában VI. év­folyamot elért „Képes Sportláp44 anyagi okok miatt megjelenését megszüntette. A lap hivatalos közlö­nye volt csaknem valamennyi magyar sportszerve­zetnek és igy meglehetős hiányt pótolt, ami meg­szűnésével újból érezhető lesz. )( A rommingesj 11.05 kilométeres autóver­senyen győzött Sommer 155.316 km. sebességgel Alfa Rómeón Raph (A- R.) és a magyar Hartmann (Bugatti) előtt. Negyedik helyen Ghiron és ötödi­ken Lehoux végzett. )( Énekes világibajnok házassága. Buda­pesti szerkesztőségünk telefonon jelenti: Éne­kes István ökölvívó bajnok, aki a losangelesi versenyeken megszerezte a világfbajnoki címet, hétfőn délután vezette oltárhoz Balog Zsófiát. A templomot teljesen megtöltötték a sport- barátok, Énekes klubtársai. Az esküvőn Éne­kes sportegyes ilete s az ökölvívó szövetség testületileg jelent meg. TENISZ )( Ausztria—Olaszország mérkőzése Riminiben a második nap után 3:3 arányban eldöntetlenre áll. Stefani (olasz) a bécsi Bawarowskit győzte le, aki lábsérülés miatt a játszmát feladta. Quintavalle a bécsi Piaimer ellen győzött négy ezetíben. A páros­ban a Palmieri-Quintavalle pár az Ertens-Planner kettőst 6:1, 6:4, 0:6, 6:3, a Bawarowski-Metaxa pár pedig a Stefami-Taroni kettőst 6:0, 8:6, 6:2, 6:3 arányban verte meg. )( Hecht László Montecatíniben Palnriertől 3:6, 6:8, 2:6 arányban kikapott a döntőiben. A férfipá­ros döntőjében az olasz Mizone-Valcracenghi kettős a Hecht-Caska párt 10:8, 0:1 arányban verte meg, )( A hammer am seei versenyen a prágai Melier Pachovskyt 6:8, 6:1, 6:2 arányban meglepően kőny- nyen győzte le. A nőiegyest Kysela nyerte meg. )( A Révay-serleg keleti kerületéiben Munkácson az MSE győzött a Csongér Csabával megerősített Ungvári TK ellen 6:5 arányban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom