Prágai Magyar Hirlap, 1935. július (14. évfolyam, 149-173 / 3701-3725. szám)

1935-07-12 / 157. (3709.) szám

£qos$)fed e qoza jjauzau )|tn ‘i® »f[«p?T r>j V»**PTq ss|«y*3 W eq DBqlfsseZem saje^in OOOTI *»>-jopuomp ufjn )9p98iqpj<wi«i t }»-íjjjpuj auorfajq *)^pJ03f»JÍÍp|rA sodenXn^ii -9u Síje £uoig«8«p|etpnd *toanjj MHH »sXj -BW »)»A)| pz29 6 J3 JJ? )OXf*S9jÍmU MJty-9* tmst WdfZmdeJ-tOöjdwo *W »*H1-I» Jopjoqa^plJA ijfsmitom fn £S\QW%<XlÍ zs«io )j»m| se ‘fupfjpm bo|í«3 traodteg pjO))#j69|{A j6d**d6duj jn TBPBI-mj pírj P»»9S9«|M MU9)ftBOfpi ogi *09* -nfjp 89 z»>I jpiiop zpzsmojpq ej? )«9<n| y *zsa| azgn*#9 is^pajpjzoq aaquiasjq e ba3ój papXgs^gq lump 09 !99ZJ«zwq XaosoEpt Apure ‘„jyfisoo^dfjl joqma b qf|-WI*»9^13 ovqifASpynE-pjoj pq|iain» ty ojiS30>|d?6 Joquj® AueBez* y .iiiiiimnnt„fmn,,inm,.ftmh.irtith,Kmn,iimh,rtttn,.iiiiii„nuii,,iiniiniiMUMhmm,,imii,..inii..tiuihrt(iirM»mi^mi«<rtiii,rtfBH„ri8ft„tfliii«(«nHt*imirf*t)ii«rtiiiii.<!tix. Tf9n8jimqaam aBteppd pqgAajaqxna zy mBqBino>|Bl b ^ayigsazs^J ej qóuzsjp b $9 JIBÁynq b Jf^ra ‘BfA'SBn*efBJdB niEj B £3oq ‘WPepiH Hfizojaaui ipiuapy qoqBJepiaj 5jo;Bzopi9 zb uaqqaA'puíB ‘pqgjsn S9 taqaój -aqzn; nnzs^q ipqgq I891J9 zn qwejnnröaui jpiuBJ B ujpjos s^iBASJ^y jjojjb* utíqpeq -bzs y •ypjajzspjim 89 )9qqupj szjoyiBqiu ^ojeqitiumf e ^euzse •eq^qqaW EjyttsjopupjBZ qnpnt Sfoj -bAS aj^uaiia BJoq sbSbib ‘ps89pJ9qA|9jpi E qq^Aoy qpssiqqBZ sj au A3oh •qaA3nuiBi|B zb pqg q^riBiSopi bjjAuub ‘juzopi? qauqras -aiappaq 9.1 qaoja a»au 89 qajaquia jibjSoj -ja uoá3bu íjoA'if jjq B ‘Bpopuoin iuiihb paui Űuuojoq íA’í^jiq b BjyoyjsBjnBzssiA pjcq XafpBaH ‘ÍBÍU9JÍ 3pzs.ro zb ja BfiBiS'oj X3oq *3jEjjojíi9zsiaj lelpppfsa qq«3epze33ai Btupq-tt*n • B»«»*9Vm®1 Y Tpiipowtf-nj3am I9P aznjJos qqjgpoai « ap rijpjpe*-0| JBApjödpz qpszpupj 89 qajiAu pazagpm qjAajaqiua zb iójrdBsajppuaj qqo£3eu qgp ItPlPI BJ^pzoiűoAuiq qasajjaj V 89 qfjjoBauj qoipqiamrq b uaqA3lpA TIOA -91 *30 ypiBJyfjg n3Bpg qBupgpaioilpjppuw opoójm (Bndpj) ppijara Aqsajow yjoj y )aequi0 6]puitu 691^-fV naq-5261 ‘!!<>a zsppBA 89 zs?2Joq saApp -aAUazs fpAiquazg 'uBqspzojigX 89 Dcqs^AtA ‘uBqsyzsn ‘ŰBqspzpAiosaioq ‘naqs9zaAa *«b<1 -sploz9qoq b |a m? laqaA'u^iupajaiJOds pagy iq *9 uj yBqóAUBininuBi apiuptüM **q^!P«I -}{J0 ;uay;d9 yvyn yuauqa pfBtii HBupjia?* -ín yyodBsaiay u^íyn asazS^Ajá j«AuBm|ntWX •yjnzs9q qauqoujfin Saijjapajg 'ajaqoia qqas -guo|nq3aj jjjÁSa Bt|3uv ‘pJoy A'aipBaH ueq -üopuoq yjBíjSani íjojaza (BddBu Aupq9>j mu0{ uiau i^y »J0|Z8OJ B maqau iipjaq aqiAmia uam ’ygBJBS uiojpq uoj'py :ayi®13| yzc íjJ99An9ui|p|Bj uassazjj yitn ‘aípj ayzapjaq3aui iauipy] joqiuin A3oq ‘zb íjba ajjg 'nSgsgyuajarASBu üaA|iiu bAu •bui|B[bi A3oq *Bypny sí lüau (Aujjj 7}ayaz!.i yoyuuoj uBAiKq azssppurai qeus9pnj nfji zu JJaAUBjnjBjBJ V ‘BÍJBÍZBlU|R|)BqBZS sojbASb^-nA3 3EpzB3 jsoaq iauip}] íBAubidibíbx 7JOz -oqo ja>ta39SuaiJ9sonajazs soAyns jozsqos Auozrq 6 yjozBuqüMBj JBqo3BAuB9ffBqqoj i;ynA3 i^ojazB zb yaad> ‘qBu39({A »pA|foi zs93á zb yyay yotepSiazg 189IJ9 iBApAuptn i9icX ’jBjnA3 sojojzsoj 9|nA3 ínuBjBjSuBq b bhbibjipj UBqpjoq saAaauaij^uazií ápto S9 yinuBí juByA3aA üatíiayaASa isafq b nfy| saaiaü y ■qBu9i9ie}(9| jbASbiö soapf ■Afff^l jy6yit{ dfJáfS AÍBú AijiB öaq^sayjSay -a[9?|ő} BynA3 B A3dq ‘qBípnj töan UBqog p|0[eiQ||oj aeABeui öjnÁB soaoj2soj ü ‘sutief tXuial (“jfnfrBiXpjj) •i[auia BqavíBin « •^raf pa^ijg ÁjamTr ‘4u>pi u^aiq n(3}0^nz>if«0ii| BqOAii’tn ^aa í'jazaiai A3b a jaj BTpjqiyA s^^oitj nzssoq ‘soAj^q-pza ubjej-ApqBza 'pjaoí v ‘j-Bíjoapp^jfz^jaztpaö »aA»t( y 'TjOTOii^^atn ajuazsA^a aa^jxaijjaenA bjv^i « ííam “jjaj'aqu^'jjQi 3ojop n-puB^joza imnj -ba A3oq ‘aqzaa^Sara ap ‘-yimsanso aqjaiíuai b jp^aaia-jj a^f^Bq-aBA ouBjAoo3Joq ír Bf^p -yj xn jJjJfni b joqpcB hsqq'öqqy't ihí«i J5fnj^ noHMaxxoMiad v sa iQa^yavw iMűaaaaaA azaM N3dd?MSVW DIOW dOMIKV •aqjaOS'nay b jnBz-aanaaaj jjij -roaia-q nyfjj'BqaBA auyjAüO^Joq b Bfypi^ npyui b 8 jjgp BapEpjio uaqzs^^a oCi?q v A39q ‘j*q9JxojTA yqojcnoqjij v ajjaqjzaaj jaAgja seqátiaqiyaj Ajo síuba^ii jazs y [tta-3am &Ajaq q^jni qnvjv 'lyjq 3aja yyapaona ma« treqindaB oyqao’ píugqjip fnsmuijB^-Bq y •JW-»y BAmoArraj tr^paa 3jj>wtm ifom Svwo&o yfpB^BjBpo pnBjBA "jaAjaiuB ’ ‘qao^japaj Bp^i b aöaarííizaaji-sfaa aj jipqyj b As'oq ‘Bq/iB -flítíflH b jjópoqiZé'rd'Bq'iaj aApatsazasg -*aAiíp napúira nyjzy •ji7qó7.qj'}Bra s^noqpq B an jaAnuaj aojBZqopi b A3oq ‘jpjBq -BjqB Épyj v Bjqí-iaagq w igzagia -A3«ti Mfjay jarappazeaA '\MÉi zb ejjaraaipij JÖJjiJtűB ‘jO'jjtjB lupaqjaatA qpopnq uaAn^ra ■♦-jj’A(od>df uaddy^aojBjBpofio ‘^or^q e ‘ífamjapaf! pJdB zb |pjvq?l Tja'jjaAaj naAiing^ ttaAjtray -jprajaA^ aoxiq [pxB^^sJOjyq b yy^B-ra ByAc/Bq raau BBAínqtao jPijnza ö(j •49AJZ9 b azasK) qyi, -B4j,iaz8 5fO»aflB^jaoB sonuvij Bqquira ‘ajza.19 i^n a 3am pap? raafl 3jppa ijtub ‘zBjrajrá Wopo9o.op[tA3ara 9.iaz3A.oá jaoui j.iám ua8aA.ia99-q iyon?3i'Bj' — ;398yt3ag j39? -yi3á9 qgjoqarq íbj9BJí<H|a jíubjba qypjB.nr yBuiypjyi y ;Ura rnaJo^A •oiauajaj -qy — •9j tíbti-no ‘aj notroit qyyzoqo^jj - ;jrq'y.nis9 v 3oui ^oy9Z6öáJa jzo'qyqjBq ’y i'zoqyq.iyq y — jni«ijo.ijaz9 b tyapigyíq jjbjg 0X90 A3á i'tíqqy|.ío;jA H<qráoq -{>1 B Íb^o.mxjJB zb — Aiiyj|flBq ’r joqafoxa napupra aijojjijijq — Pjauajju^raejaz-jj — •yaraaj^ázspfBq B jaj apzapaj igz9pia iqB ‘noí -TTBq A .dm Bj jyqBjq — JZoqBq jBq B UiBuB in jtnOijazáqj'Bq b jjt qjara ‘qupzáaA -|a 9iA3i1 ‘^poqjpja uapuiul uBjB}Zrn?H — •jpjzstaiaq HQAÖ0O9M b ÁrryíjdB-q b ajifgjgp — ; qypo; *ja B >jBjjn.pBqBZS!5j iBJTfo-.iqqay zb jo^j — •jBA^ypSartj B raaqz»9J9ja s-ad^q ^joa niau j qnyj; A3oq ‘9i jtt jjjjyui b qjpA3a aj3a g jqfBq rr Tq.jrTjo-anBi jnfBjjz? Ajo u-rqiuozB JBqjA y irrqpjjOA-;in JiZgíít jyífBui r-satijirui^íara qrniqor/o.ijmm gpuoqBq B 9 I^I^P^J rqqq b BSjuBJjBdjaj A.Soq ‘jjoynf aqazía aj.do-A uBqBd'ygijn.iozg A.obu g j-qn^ BAzóqu'y'Ji9 Bjjojjojqnj — japj qaCpjnq jA9jUl(j J9JSJK j398jp3ag jjqj qoa3ba ugf ;uj>q -jaze ajajirraiuaa jij uag.un^ jraau ‘raejj — •qozqi HBtn b qqBAOj qBJzopüix — p+qunuuaq iBdoj -Ti9,j) jiuaijazs b qjzoqjóqxg ~ •jaLaj 9Z9u n>aqAnojAubjjta iqnj\; r q.yq -jy ji'ara [njzeaaaq U'yqrqqr rpyj b urqyq.uza -[9 pzjBqjA b .roijjure -jajuiuaj b Bj}Bq3oj]9 Tryjfj^m jBqaj jBqozqjjBui eyuoqrq y 'pjada « BduiBjAirejjiA r. 9 jBJfBjqB rpyj Jjnprq -BZ9J3J jj?qyi;.ajá>f'ragi qo3BUJ099 b jjb^joa Ba HjAn sí jaora 39U1 jog j-yduiBjAuBiiJA r, jujba -Baaaj aqpajajja ■pr^rjqr rrpyj B BjjojjAujq j<yjfttnB jjaríj ‘jaj aj>9qz8aiq« 9 nadd^qnóp -tBjnq j^ytq 9BuoqBq 2j09()tBq r. A.o'oq ‘aqya?J9 -3ara ijbjB jBiiBj|id A3a joqniABza gozoxqrra b jqB jqnjv uaj litgaTHpdys'pjq B}Zoj|yjq — iAs'pmj JO^aipí i398ij.3ecj jjjj qo.iJSGA uy — iJtiqj'Jiq « aj Tjapixftaa.iAj ;uba Aííjj ;uba a,A|) — •bazójtjuo U999j9|piu^J '>josym qyjjojuBrB — ipeyij inán 3iuiB quuipiipHiaui qqyquj — íjaui uiajjözgprBq b jnjOTj záiBjjB !>f ApyyjupTiojoqaajv •zoxjrra UAjzgqqujjrq qjAjauiBjrA kjjoj-nyl'B — joqjaSuaj t- rjnsyjzsBj ayjBj •(•.jjj _ ;qui:3 •jop uba i9rauiajjazs9fv;q e A3oq ‘UiBjpiij ).jy[ -púira ‘raaqqaAaJzsy lAuaj o/.JB.d'nsjq loqaAjain qau93araoy qppzoq b a q-yp^j r jóqjray — •ax.iaz9A3a 9j uaqqgj qBjzojjBjq ;uea 9l'3jqa.iaA.ö soSyapjBA ‘tuanajaj 'rár.ifj — 'j^galiajardará lliajiezapj'Bq r [óAjqqp) r bj -iB'pny pojazB |a983A9ij qBao Ajarar •qojoi b ZEUBA3n uajpaqa.1 eidoaiBq — iquyj qaupax -araapj jauiazg y pyl'aj r jj343729^ jurqyi iq b ra»u&zs9j'Bq t? uba 140 -qajazzyu -qiBjj — 'UTlqtlp ?! 9zopujr.i3n jupBA 8 jjnpuqBzsja zb bs-sÚtj -jjmj uopteq<r/.9 jyJaj b qqy|B,daj A3oq •cqAdp-pi^onj B P0[K31IZ9BdBI!J91ÍKj [198093.10.0 9 ]0q -B4pBqBZ9Bq.ioj J>Jnjy jiözoijotjjí* — jij'99lj3 -af; j^yájlSag jAs-Jujj rajsjjv J«fi*}l39g — m) a i q | v 8oqmo[) cl jj UBqspei b i >j n jaj s e I b h- ist ­— 081 — Í84 — A 22, számi! rejtvények helyes megfejtése a követkézé: Keresztrejtvény: lakás, kas, ok, ez. hala­dás. ir. rá, tol, mesél, ka, kalapos, ás, jóhir, Izsák, sár. te, lé. — Fésürejtvény: Komá­rom. — Találmány. — Indul a kutya s a tyuk aludni. — Rózsa, óráé,zár, gs. a. — Fel is ut.'le te ut — Hat emelet. A rejtvényeket helyesen fejtették meg: Antony István. Aykler Karola. Bozóky Tibor. Bairanyay Edit. Baranyay Tériké. Bállá Lenke. Biedermann István. Ceizmazía J. László, Ceeikii Erzsébet. Darqjav Anna Drozdik Manci, Drozdik Rózsi, Dianovszky Edit. Eiben Jolán. Fazekas Sándor. Ha,ja« Valik a, Herczeg Alice, Rorkay Ju­dit, Horkay Márta. Hampl .Józsi. Izsák Géza Jankovieh Imre. .Jankovich Módii. Jajad a Lóránd. Kelemen Rózsi. Kerndler Okra. Korponay János. K ársáv Tibor. Kar sav Öcsi. Laboczkv Lajcsi, Lázárok Mária Iveejeza Tivadar. Munka, Laci. Munka Baby. Munka Jolán, Munka Edit. Munka Évi. Nagy Olivér. Nagy Róbert. Púm József. Prohászka Marcell, Papp Jonő Papp Kató. Pongrácz Gyurka. Ruzsiczky Sanvi. Rábav László, Rábay Valéria. Roziosnik Bözsi, Rázírha Béla. Rtezner Jenő, Riszner Karcsi. Spoltarieb Edit Seiholik Évike. Scholik Il­dikó, Stamberger Klári, Sándor Ferenc, Se­res Géza. Sporting Évike. Szakáll Bözsike. Szabó Ilona, Szabó László. Szakáll Trénke. Tornallyay Márifca. Újhelyi Elza Vargha Zoltán. Sorshúzás utján az I. dijat Avkler Karo­la (Szöílősl Móra: .Hol volt, hol nem volt** cimü könyvét a II. dijat Fazekas Sándor fNagyölveÍL. a ..Magyar múlt1* cimö köny- vetvet és a III. dijat Szakáll Bözsike (6falu). Petőfi- ..Tündórálom, Bolond Mók“ cimö vemoekönyvét nyerte. Találd kf! Kovács Gyuri szórejtvényá: Ö KEDD KERESZTREJTVÉNY Vízszintes sorok: 1. Szép „píro6“ ünnep. 6. Helyhatározói rag. 7. Állóvíz. 9. Főnemesi cím röviditéee. 10. Viasza: kéményhéjta ter­méé, bokron terem. 11. A Ludolf-féle szám, betűiekéi. 12. A tűzön a víz .. 13. A toll művésze. 15. Ami elől van az a ............ Fü ggőleges sorok: 1. A ráérő, nemtörő­döm maigyar ember Petőfi híre® versében. 2. „Nagybecsű11 rövidítése. 3 Akinek fog­lalkozása va.n arra mondják, hogy van . 4. Udvariam megszólítás. 5. Máskép: morgó, mogorva. 8. Vissza: mint 13. vizszintee. 9. Vissza: a rágás szerve. 13. Gélhátározói rag. 14. A kutya háza. Prohászka Marcell (Érsekújvár) körre jtvénye: Nagy Róbert (Tóma) rejtvénye: 1 Máeeaihangzó. 2. Tüskés állatka. 8. Tamuiók tmek betek 4. Tagadómé. 5. Másealhangzé. Mudák Margit (Mébi) szóirojtvénya: MAGYAR 7 L HAMIS AS 24. szám 4 1935 Jullus 12. ÁUefaBOKMPJA WBWyMMSBHZHWBWMWBBUii&^BSESSamBmiiBHtaMajmiSBBZ^ajiiiwjitMUEggGgaMWKeBWRíg^asagKgí^WBifl^ MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN ■ Jtli ujsúá a naóyvtlá&óan ? Érdekes repulőrekord Anglia legidősebb repülője, McMullon a napokban 72 éves korában nyerte el az el aőosztáfyu pllótaígazolványt. Első önálló útjára 80 éves barátját vitte magával a bapworth-' repfPffk'ubba. így uj rekordot teremtett, miután a pilóta és utasa együttes életkora 152 év volt. Napról-napra növekszik a föld súlya Szinte elképzelhetetlen, hogy naponként milyen rengeteg idegen anyag hull a föld­re. A tudósok most megkísérelték össze­számlálni a földre hullott anyagok súlyát. Kiderült, hogy minden nap átlag egy bil- Itónyi meteoritól vonz magához a föld s esek sok-sok tonnával emelik égitestünk sólyát. A nap persze már sokkal nagyobb meteortömegeket ragad magához s ezeknek súlya, a tudósok megállapítása szerint má­sodpercenként hatvan tonna. Ha magunk ólé tesszük zsebóránkat s követjük a má­sodpercmutatót, minden apró ugrásával agy egész vonatrakomány meteorral gya­rapszik ez alatt a rövid idő alatt a nap és a földünk súlya. Gyorsabban fognak nőni a növények Egy müncheni egyetemi tanár olyan újabb vegyi anyagot talált fel, amely a nö­vények növekedését tetemesem meggyorsít­ja. Ebből a különös anyagból kenőcsöt ké­szít s békén! vele a kísérleti növényeket, amelyek ettől aránylag gyorsan nőnek. Ugyanez az anyag a gyökérképződést Is nagymértékben előmozdítja. Maholnap te­hát ott tartunk, hogy ha a kertész dugvá­nyai nem akarnak gyökeret verni, vagy a növények elmaradnak a ?ejlőd.ésben, az nj szerrei bekeni a növényeket s rövidesen olyan hatalmas díszpéldányokat nevelhet, aminőket addig senki sem látott. A „méhkirálynő" A heudóttf renüló'téren vasárnap volt az angol hadirepülőraj hagyományos repülő- napja. A légi mutatványokat félmilliónyi tömeg nézte végig. Bemutatták ez alkalom­mal a „tnéhkirálynő11 nevű legmodernebb angol hadirepülőgépet, amelynek irányítása önműködően történik. Az amerikai száraz föld nyugati irányba tolódik Páter Lejay, a Sanghaj közelében lévő zigawei csillagvizsgáló igazgatója Marseil- lebe érkezett. Kijelentette, hogy számításai szerint az amerikai szárazföld lassan nyu­gati irányba tolódik míg a/ ázsiai száraz­föld körülbelül havonként ismétlő 'Rí lengő mozgásnak van alávetve, amelvnek lengés­távolsága mintegy harminc méter, Növény a lég hó cm A kanadai Albería-eg etemen különös növényt őriznek. Ez a nővérre nemcsak a fagyott földben, hanem még magában a ke­mény jégben is gyökeret ereszt, stépen fej­lődik é6 Virágzik. A különös növényt orosz disznókáposztának hívják. Petróleumhiány fenyeget A geológusok azt állítják, hogy az Ame­rikai Egyesült Államok petroieumtelepei néhány évtized alatt kimerülnek. Ui forrá­sok felfedezésére alig lehet számítani s igy kilátás van arra, hogy a világot nagy pet- roleumhiány fogja fenyegetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom