Prágai Magyar Hirlap, 1935. június (14. évfolyam, 126-148 / 3678-3700. szám)

1935-06-06 / 130. (3682.) szám

10 1935 jurátus 6, csfitörtők. . lSporiv­Amsterdamban tartják meg augusztusban a Max Baer-Schmeling világbajnoki mérkőzést ? Amszterdam, juná/us 5. (Saját tradósítóníkitól.) A boHamld sportkörökben Mtümést keltett aíz a ihirr, hogy Max Baer, az ökölvívás világbajnoka és Max Schmeling, az exrrillágfbajniok a holland fővárosban mérkőzik a világbajnoki címért. A küzdelem augusztusban aa amszterdami oiiimpiai stadionban kerülne lebonyolitásra. Talán nem ér­dektelen, ka megemlítjük, hogy máért éppen Am­szterdamot választotta a jelenlegi és aa exvilág- bajnoik menedzsere a vtiillágtosujaidká döntő színhe­lyéül? Egyszerűen aoént, ment a holland fővárost semlegesnek tartják, s azt (hiszik, kegy ott mindem biizommyal a fóbeitő legreálisabb emedtaémy jön lékre. Max Sckmeimg measedzeene: Waltér Rothen­burg jelenleg Amszterdamban. tartózkodik és a holland öfcölvi vőszövétségén kívül még különböző hivatalos szeméílyekikel ág tárgyat Sikerült meg­állapodnia Fr. Grolmssal, a legfementeibí) iheiiland miemedzsiemrel, aki Amszteadiaanibaai a hatnapos kerékpáros versemyeikwt rendezi, hegy ő vegye keséibe az előkészületek irányittását. Aa olmipiiai stadionban tegnap tanepeaermlét tartottak, hogy megfelel-e aa egy ilyen nagyisza- básiu ökölvívómérkőzéts követelményeinek. A te­repszemle után elhatároz bá-k, hogy újabb tmiibü- möfeet építenek, ment azt remélik, hogy legalább százezer főnyi közönség gyűl össze Európa és a világ mindem tájáról az amszterdami stadion­ba a nagy küzdelemmé. Ellenőrző biztosok a középeurópai kupameccseken Bées, jnnins 5. A legutóbbi, Becsben megtartott közép eur ópai kupakonífer encián elhatározták, hogy a fontosabb és kényesebb kupamérkőzésekre nem­zetközi biztosokat küldenek ki, akik ellenőrzik az 'egyes meccsek lefolyását és jelentést tesznek a látottakról a kupa-bizottságnál. Egyelőre a követ­kező mérkőzésekre küldtek ki biztosokat: Pilsenbe a Viktória Pilsen—Juventus mérkőzésre dr. Gerőt Bécsiből. — Brünnbe a Zsidemice—Rapid meccsre Kenyerest Budapestről. — Szegedre a Szeged PC —Sparta meccsre dr. Fickeist Becsből. — Újpestre az Ujpeet—Fiorentina meccsre pedig Petra főtit­kárt Prágából. Befejeződött a nyugati zsupa bajnoki évadja Pozsony, junius 5. A nyugatszlovenszkói zsupa- bajnokság utolsó fordulóján a Bazini SK Pozsony­ban aratott győzelmével megszabadult a kiesés ve­szélyétől. Helyette a II. osztályba a MSC Malacka kerül, amely utolsó meccsét a nagyszombati SK el­len 1:1 arányban játszotta le. A bajnokság végál­lása; 1. SK. Rapid, Nagyszombat 16 12 1 3 67:22 25 2. Tapolcsámyi SK 16 11 1 4 56:23 23 3. AC Sparta, Pozsony 16 9 1 6 44:41 19 4. SK Nagyszombat 16 7 3 6 34:29 17 5. Makkabea, Pozsony 16 8 1 7 37:33 17 6. Bazini SK 16 6 2 8 34:44 14 7. MSC Malacka 16 7 0 9 31:50 14 8. Magyarfalusi FC 16 5 1 10 22:35 11 9. Galgóci SK 16 2 0 14 20:68 4 )( A KFC hatalmas pünkösdi műsora. Tudósi- tónk jelenti: A KFC agilis vezetősége nagy anya­gi áldozatokat hoz, csakhogy kielégítse híveinek igényét. Az áldozócsütörtöki Kispest—KFC mér­kőzés után most pünkösdre is nagynevű ellenfele­ket kötött le. Vasárnap a volt magyar amatőrbaj­nok, a Tokodi SC csapatát látja vendégül, mug pünkösd hétfőjén a keletszlovenszkói divízió baj­noka, az SK Rusj látogat el Komáromba. A két ellenfél képességeit fölösleges külön méltatnunk. A KFC természetesen nagyon készülődik pün­kösdre, mert szeretné megismételni azt a szép si­kert, amit a Kispest ellen ért el a csapat. Sajnos, Vihálos középfedezetet épp a napokban vitték el Budapestre, ahol a még Vas elleni meccsen szer­zett sérüléséből kifolyólag kisebb műtétnek teli alávetnie magát. Egyes hírek szerint a KFC né­hány uj játékost fog kipróbálni, akiket az őszi csa- paterős'itésnél számításba vett. Az előjelek sze­rint Lgy fog kiállni a KFC: Hantik (Szigethy) — Ceizmazia, Hadamidh (Czirók) — Kuszola, Simon III., Simon II. — Csivre, Sós (próbajátéké*), Papp, (próbajátékos), Énoob, Gleisza. — (Itt kell megemlítenünk, hogy a KFC első fizetett játékosá­val, Virághgal a vezetőség azonnali hatállyal szer­ződést bontott a játékos nagyfokú fegyelmi vétsé­ge miatt.) A KFC pünkösdi valóban szenzációs­nak mondható műsora élé nemcsak Komáromiban, hanem messze környéken is óriási érdeklődés nyilvánul meg. A szakértők szerint mindkét na­pon rekordközönségre van kilátás. )( Albala meghalt Becsből jelentik: Albala, az osztrák sport egyik előharcosa, 57 éves ko­rában meghalt. A fiatal sportoló nemzedék előtt Albala nemcsak mint könnyű-atléta, hanem mint sportjogász is ismeretes volt. Egyike volt a legkitűnőbb osztrák sportemberereknek. Az el­hunyt mint sportelőadó működött a bécsi Táv­irati Irodánál és a bécsi Rádiónál. Kisorsolták a Csehszlovákia - Japán Davis Cup-mérhőzést Prága, junius 5. Csütörtökön kezdődik Prá­gában a szigeti pályán Csehszlovákia és Japán Davis Cup elődöntőmérkőzése. Az első nap Yamagishi (j) játszik a csehszlovák Caskával, Menzel pedig Nishimurával. Pénteken a párost játszák le, szombaton pedig a versenyt befejezik. )( Az amerikai profi világbajnoki versenyek során a francia Plaa 6:4, 3:6, 6:3, 1:6, 4:6 arányban kikapott az amerikai Bamesstől. Plaa a meccset előző éjszakát a rendőrségi fogdában töltötte, mert előző nap autószerencsélenséget idézett elő. —• Az amerikai Lőtt a francia Ra- millont 6r4, 6:3, 6:4 arányban győzte le. -— A Plaa-Ramillon kettős a Lott-Barness párt 6:1, 3:6, 6:3, 1:6, 6:0 arányban legyőzte és a döntő­ben a Tilden-Hunter kettőssel találkozik. )( A csehszlovák tenisz-szövetség Menzelt és Caskát jelentette be hivatalosan a wimbledo­ni versenyekre. LABDARÚGÁS )( A trieszti Triestina csütörtökön Prágában vendégszerepei a Slávia ellen. A Sláviában ek­kor mutatkozik be Cvetler, a bécsi Rapid volt szélső-játékosa. )( A prágai Sparta, amely ma Kolinban ját- sza le utolsó bajnoki mérkőzését, szombaton Karlsbadban az ottani névrokona ellen szerepel. )( Kovácsnak, a Teplitzer FK magyar szár­mazású csatárának játékjogát a DFC Hábelt nevű játékosának inzultálása miatt a CsAF fe­gyelmi bizottsága három hónapra felfüggesztet­te. — Pályit a bizottság fölmentette, miután be- j bizonyosodott, hogy Zseniseket véletlenül lökte : le. Az ítéletet az érdekelt fél: a Slávia megfel­lebbezte. )( A DSV Saaz szombaton Briinnben ven­dégszerepel, ahol a Moravská Slávia ellen játsza le. első liga-osztályozó mérkőzését. ) ( Pozzót, az olasz futballszövetség kapitá­nyát Mussolini miniszterelnök a Szt. Móric és Szt. Lázár-rend lovagjává léptette elő. )( Albánia — mint egy tiranai jelentés közli — hivatalosan bevezeti a professzionalizmust. Eddigelé azonban kevés tudomásunk van arról, hogy a Balkán eme szélső pontján milyen álla­potban van a futball és az egyéb sportok. )( Hungária a Középeurópai Kupa-mérkőzé­sekre leszerződtette Hadrévyt, a Budai XI. gól­király csatárát. )( Stockholmban Svédország és Dánia öreg­válogatott futballistái találkoztak 14.000 néző ellőtt. Győzött a dán csapat S:1 (1:1) arányban, A svédeiket ugyanaz az együttes képviselte, amely a párisi olimpi ászom a döntőbe korúit. )( SK Zsolna Pőstyénbcn. A középszloven­szkói zsupabajnok, SK Zsolna pünkösd hétfőn Pőstyénben vendégszerepei a PFK diviziós csa­pata ellen. A két klub legutóbbi találkozása 5:5 és 1:1 eldöntetlenül végződött és igy nem­csak érdekfeszitö küzdelemre, de jó sportra is van kilátás. A két klub a következő felállítá­sokat jelzi: SK Zsolna: Závodsky, Derkics, Slávik, Petron, Laudon, Beniács F., Vyletel, Molnár, Pistek, Szécsi, Prudovics. PFK: lódske, Halay, Táborszky, Kutina, Polák, Lipták, Pu- cher, Budai, Posák, Mlcsoch, Divis. Az amatöríényképész 3 Milyen anyagiból készült tál a legjobb?, — kér­dezte tőlem már több amatőr. Ha árjegyzékben megnézzük a tálaikat, akfoor ott hat-hét fajta ktt- Jönhöző anyagból foéezáiteifct tálat taJábumk. Csak­ugyan, nehéz kiválasztani azt az anyagot, amely a legjobb. Az 'ideális fényképészeti tálat könnyen lehessen tisztogatni, ne törjön, ne csorbuljon egykönnyen., ne legyen nagyon könnyű és még azonkívül lehetőleg oítceó pénzen tuldjnk meg­szerezni. Ha az ár jegyzéket nézzük, akkor ott egyik fájtában sem találjuk együtt erat a sok jóöulaj- donságiot. Az üvegtálakat könnyű tfeztdtami, de vigyázni kell rájok, mert még az ügyes amaitőr- fcezek'bem is gyakran eltörnek. Talán a legjobb iaz eamail-ozott vas-bádog tál, nem törik, de na­gyon könnyű, amiért sok amatőr nem szereti. Ugyanis a nagyméretű tálaknál, a könnyű tálból sokkal hamarább loccsantjiuk iká a folyadékot, amint ugyanolyan nagy, de nefhezeibb tálból, A kü­lönböző impregnált papiiiroetálak nem elég tantó- sák. Meg kell emlötemi a ,,steiimigiut“-bál készült ■tálakat (fehérre emailozott agyagszerű anyag), melyek nehezen törnek és a folyadékot benne melegítené is lehet. Ha az árakat nézzük, észrevesszük, hogy az emailozott vasbádog tálak körülbelül kétezer olyan drágák, mint a többiek. Ezért ajánlatos üvegtálat venni. A legjobb, ha az amatőr előhívó és fix®- fürdő iészére külön tálakat szerez be, ami káseíbb for­mátum mellett nem nagy kiadás. Ha steángnttálat használ, akkor ez még azért is fontos, mert a fixh só a porózus anyagba az idővel keletkező ‘hajszál csövecskéken behatol olyannyira, hogy a külső oldalon apró kristályok keletkeznek. Ezért a már hosszabb ideig fixirozásra használt tálban ne hívjunk elő. A tál más célokra .természetesen még minidig megfelel. A tálakat használat után mindenkor jól mos­suk ki és szárazra törülve tegyük eh Azonban a gondos tisztogatás ellenére ás az előhívó tálba fekete lerakódás ülepedik le, aurát vízzel nehéz kitisztítani. Ilyenkor sósavba mártott nomgyda- naibbai törüljük ki a tálat. Hasznos szolgálatokat tesz az amatőrnek egy üveigtölosér ás. Igaz, hogy akinek nem remeg a keze, az tölcsér nélkül is vissza tudja tölteni a folyadékokat a palackba. A tölcsért főleg szűrésre használjuk. Hyenkor vagy szürőipapirneit teszünk c. tölcsérbe, vagy vattát, ami a fényképező céljá­nak sokkal jobban megfelel. A szünőpapácnossal a leszűrés nagyon soká tart, mig a vatta, a folya­dékba beleesett finom ponszemeeskéit nem engedi tovább és a szűrés mégis sóikkal gyorsabban megy. Az egyszer használt vattát természetesen el kell Kárpátaljai sporthírek A kassai teniszzsupa lemondta Just serlegmér­kőzést. Mini megírtuk, a csehszlovák tenisz asszo­ciáció vándorserlegiet alapított volt elnöke emlé­kére, amely most került először kiírásra. A sorso­lás a kassai zsúpét a Csehszlovákiai Magyar Tenisz Szövetség csapatával hozta össze, amely a kassaiak lemondása folytén játék nélkül megy tovább. A magyar teniszcsapat következő ellenfele a nyugati zsupa. Nyugat a pályaválasztó és igy az összecsa­pás Pozsonyban lesz julius első felében. A Kárpátegyesület ungvári osztályának közgyű­lése az Ungvári Társaskörben szép érdeklődés mellett folyt le. Molnár Sándor elnök üdvözölte Hefty Gy. Andor országos főtitkárt, aki lelkes be­szédben tájékoztatta és buzdította a tagokat. A kö­vetkező uj tisztikart választották: Elnök Kárpáti Ferenc, alelenök Molnár Sándor, titkár Frísch Sán­dor, pénztáros dr. Mond'ik Gyula. Választmányi ta­gok: Balázs Somé, Erdélyi Gyula, Dobrovolszky Béla, KI inger Manó, Leucbtag Pál, dr. Lukács Gé­za, Székely Gy. Levente, dr. Szőke Andor, Torocsá- nyi Ödön, Valcz Jenő és Wellmann Mihály. Az egyesület tagjai di jimemtes lengyel vízumot kophat­nak az ungvári konzulátusnál. A turista bizottság vezetésével dir. Lukács Gézát, a eizők vezetésével pedig Kiinger Manót bízták meg. Várady és Erbaeh III. beregszászi FTC, vala­mint Kassai a Kaposi TK kiváló hátvédje az UAC- ba kiérték átigazolásukat. Egyesületeik kiadták s igy a diviziós selejtező mérkőzéseken már réfizt- vehetnek a kéksárga színekben. )( Strassburger István nyerte a francia ga­lamblövőbajnokságot. A párisi galamblövőver­senyek során a minap — mint jelentettük — Dóra Sándor megnyerte a Grand Prix-t, mig most Strassburger István a francia bajnokságot hódította el. A negyvenhárom főnyi mezőnyben Strassburgernek kemény küzdelmet kellett vív­ni. A 25 galambra kürt verseny csak a 36-iknál dőlt el. A 25-ik galambnál még kilenc verseny­ző állt holtversenyben és csak további tizenegy galamb lelövése után sikerült Strassburgernek a bajnokságot megnyerni 36/34 találattal. A pá­risi verseny magyar és külföldi résztvevői szer­dán Brüsszelben a világbajnokságért mérkőz­nek. dobni. A palackokat ffiehőHeg meg ke® Jegty»e®r»Qaft, hogy méfoámy folyadékot (oMmfvó) sötétbarna üvegben légmentesem kell tartami. Ez esetben a legjobb a gumidugó. Vegyszereknél a hideoBzko­piifous anyagólt jól el kiéli záraid a levegőből, a leg­megfelelőbb a szétesmyakju üvegdugós palack, sem azonban edég drága. Gyakran meglesik, hogy az üveigdugót ntem tudjuk kihozni, akkor a legjobb a palack nyakát meleg vízzel öntözni, vagy pedig óvatosan gyertyaláng fölé tartani, miután kissé átmeilegiedietb, könnyen iká lehet húzná a dugót Minden palackom legyen címke, mert bizony sokszor nem lelhet megállapítani, mi van az üveg­ben és akkor a folyadékot ki kell önteni. Kérem amatörtáreaámajt, ha valaki tud valaani- Iyem kézügyességi fogást vagy más hasznos gya­korlati útmutatást, ónja meg, hogy avval is kömy- nyáteni tudjunk a beadók és haladók munkáján. Hírek Hauff-Leonar újdonságok. Már beszámoltunk az uj Pamicoia filmről, mely mesterséges és nappali fény mellett tmíndien szűrő nélkül kifogástalan színskálát ad. Csupán felhő képeknél keU gyönge fényszüTŐt használni. Ujdomisiág a Haruff-Leáca- Uitra kiváló 23 Sch.-es ortofkmmatiikos, finomsaem- osés fnilm. Uj előhívók is kerülitek a piacra: Mikről, fimomszeniicisés hivő, hammnmiiikiuis és nagyon finom ezemcsézetiteégü negatívokat eredményez. Maknolin szintén finom szemcsés hivó, mely gyorsan dolgo­zik és a nagy fény-ellemitiéteket jól fciegyensnáyo*- za. Papirosai közül eanlitiéene méltó a „Lunnarto F“, mely öt keimémységi fokban kerül forgalom­ba. Gyönyörű a papiros ezimezeibe, mely különös csillogást mutat a fehér részeken, de nem befolyá­solja a sötét fekete részeket. A .papirosokat aján­latos ,.Leonar Lazut)on“-iban előthivmi, mely kellő­képpen érvényesíti a kép tisztaságát és erejét. A Lumanto papirosnál, ha figyelemébe vesszük a ke- miénységá fokozatot, az eJromtobt kópiák száma a minimumra csökken. Huszonhárom, huszonnégy... áll a régi fény­képészeti tankönyvekben, ha egy másodpercnél többet kel exponálni. A számokat lassan kel el­mondani egymás után. Azonban ami az egyik amatőrnek lassú, az a másiknak talán még mindig nagyon gyors. Ezért sokkal jobb, .ha gyorsan szá­molunk hatig, ami pontosan egy másodperc. számolást annyiszor isimé teljük meg, ahány má­sodpercét ke® exponálni. özenef K. B. Nagyszőlős. Képei részletes bwrálaitávaj levél ment. )( A Pőstyéni FK Ipolyságon. Pünkösd va­sárnap a PFK Ipolyságon vendégszerepei az ot­tani IFC ellen. A mérkőzés iránt Ipolyságon és környékén nagy az érdeklődés. )( Spanyolország és Svájc válogatott vizápotó csapatai Barcelonában mérkőztek. A magyar 'Speiseeger által edzett spanyolok 12:2 (4:0) arányiban fölényesen győztek és az uszóvereenyt is megnyerték 4:3 arányban. HnBraSBHHBEBBRBSBSBBBBBHi Nyári tanfolyamok Ausztriában külföldiek számára. Bécsből jelentik: Az „Osztrák Külföldi Diák-Egyesület" az idén is a bécsi egyetemmel karöltve rendezi meg a külföldiek részére a nyári szünidei főiskolai kurzusokat és pedig Millstatt, Schloss Heroldeck, Gmunden, Schloss Traunsee és Bécsben a Konsularakadémián. Az összes kurzusokat az angol College-rendszer szerint szervezték meg, a résztvevők a lakás és élelmezés szempontjából zártkörű társaságot al­kotnak. A bécsi egyetem kiváló tanárai tarta­nak irodalmi, történeti és művészeti előadáso­kat. A német nyelv tökéletesítésére szolgálnak a német nyelvkurzusok. A tanulmányok mel­lett különböző rendezésekkel még az üdülésről és a szórakozásról is gondoskodnak. A mill- statti kurzusok julius 22-től augusztus 10-ig és augusztus 12-től 24-ig, a gmundeni julius 8-tól 30-ig és augusztus 1-től 30-ig, a bécsi kurzu­sok pedig julius 8-tól 30-ig és augusztus 1-től 30-ig tartanak. Jelentkezések és felvilágosítások: Az „Osztrák Külföldi Diák-Egyesület"-nél (Oesterreichisch-Auslandischer Studentenklub) Wien, I., Schottengasse 7. — Olcsó kirándulás az ismeretlenbe. Kassáról jedcmtilk: Az állam.vasaltak ka.ssai igazgatósága veekond-venatot midiit június 23-án Kassáiról egy titokban) tartott kiránduló helyire. Memebdaj sze­mélyemként oda és vissza 15 komorna. Indulás reg­gel 8 óra 30 peirckoT, visszaÓTkezés este 9 óra 50 perckor. Program: Helyi árd.ekeeeág'ek és tetr- mészeti szépségek megtekintése, fürdés, tánc. Jegyelővétel a „Öedok“ utazási irodában Kassám, ■ugyanott előjegyzések ebédre (6 korona'), esetleg vacsorára (4 kior.) — legkésőbbem jumiiius 20-ig. Bővebbet a Cediok mál, Kassám, % <pbxgí Fényképészeit segédeszközök

Next

/
Oldalképek
Tartalom