Prágai Magyar Hirlap, 1935. március (14. évfolyam, 51-77 / 3603-3629. szám)

1935-03-08 / 57. (3609.) szám

1935 méretes 8, péntek. A Gömbös-kormány külpolitikai vonalvezetése a régi marad Bethlen hívei közül Berky, Ugrón, Kállay és Szcitovszky kiléptek a kormánypártból - Érdekes hivatalos vélemény Bethlen szerepétől Túlnyomórészt uj embereket jelöl a nemzeti egység pártja Budapest, március 7. (Budapesti szerkesztő^ Ségünk telefonjelentése.) A nemzeti egység pártjának olyan köreiből szerzett információk alapján, amelyek ismerni vélik a kormány föl­fogását, a következőképpen Ítélik meg a Bethlen István gróf kilépése által keletkezett helyzetet? Bethlen István gróf kilépése nagy vesztesége a nemzeti egység pártjának, de ezt enyhíti az a körülmény, hogy Bethlen tovább is tagja ma­rad a parlamentnek és igy értékes egyéniségét a magyar közélet nem fogja nélkülözni. Ezzel a veszteséggel szemben a párt szempontjából határozott nyereséget jelent az a körülmény, hogy kifejezetten tisztázódott a helyzet azok­nak a kilépésével, akik Bethlen híveinek tüntet­ték föl magukat és akik állandóan elégedetlen­kedtek s különféle kívánságokat állítottak föl. A képviselőknek ez a csoportja lehetetlenné akarta tenni az egységes politikai vonalveze­tést. Gömbös miniszterelnök személyes hívei teljes nyugalommal nézték ezt az intrikát, soha­sem válaszoltak rá. Ennek ellenére mégis to­vább folyt ez a mozgolódás még akkor is, ami­kor Gömbös és Bethlen között létrejött a meg­egyezés. A tegnap esti események, — az tudni­illik, hogy Betlilen maga is kijelentette, hogy nem kíván külön pártot alakítani és azt taná­csolta híveinek, hogy ne bontsák meg a párt egységét, — azt mutatják, hogy ezeknek a kép­viselőknek a közelmúltban történt szereplése Bethlennek sem volt ínyére. Dymódon a pártra nézve nyereség ezeknek a képviselőknek az el­különülése, bár most részükről újabb taktikázás tapasztalható. Miután Bethlen elutasította az uj pártalakitás gondolatát, most egyenként igye­keznek visszaszivárogni a pártba, hűséget mu­tatnak, hogy hivatalos jelöltséget eszközöljenek ki a maguk számára. A párt vezetősége azon­ban nem ül fel ennek az átlátszó taktikázásnak és szigorúan vigyáz arra, hogy olyanokat jelöl­jenek hivatalosan, akik egyrészt Gömbös mi­niszterelnöknek százszázalékos hívei, másrészt kellő politikai súllyal és tekintéllyel rendelkez­nek. Bethlen és hívei Bethlen és hívei tegnap este értekezletet tar­tottak. Bethlen közölte híveivel, hogy egyáltalá­ban nem szándékozik uj pártot alakítani és ar­ra kérte híveit, hogy maradjanak továbbra is a kormánypártban. Mindenki döntse el maga, hogy milyen módon óhajt résztvenni a válasz­tási harcban. Egyes lapok jelentése szerint Bethlen kérése ellenére hívei közül többen kilépnek az egysé­ges pártból. Máris bejelentette kilépését Berky Gyula, Ugrón Gábor, Kállay Miklós, Szcitov­szky Béla és többen mások. Gömbös három kerületben jelölteti magát A nemzeti egység pártjának vezetősége teg­nap este a késő éjjeli órákig együtt volt. A vá­lasztási küzdelem taktikáját beszélték meg és hir szerint fölmerült az a terv is, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök legyen a párt debreceni listavezetője és lépjen fel Bethlen István gróf volt miniszterelnökkel szemben. Ezt a tervet azonban elvetették és Gömbös a budapesti déli és északi kerületben, valamint Abádszalókon lép fel, mint azt már tegnap is jelentettük. A Pesti Hírlap szerint a keresztény gazdasá­gi pártnak az a csoportja, amely Wolff Károly- lyal azonos felfogást vall, együttműködést ke­res a kormánnyal és ez a választási küzdelem során is érvényesülni, fog. A független kisgazda- párt is folytatott tárgyalásokat a nemzeti egy­ség pártjával a választási megegyezés kérdésé­ben. Ezek a megbeszélések a Pesti Hírlap sze­rint eredménnyel jártak és a két párt a legszo­rosabb fegyverbarátságban vesz részt a válasz­tási küzdelemben. A Pesti Napló ezzel szemben azt a hirt közli, hogy a független kisgazdapárt mintegy száz­húsz jelölttel veszi föl a küzdelmet és a lap sze­rint Eckhsrdt kijelentette, hogy választási egyezsége semmiféle párttal nincsen és nem is lesz. fts e’s5 u) p#rt: fiiigeften nemzeti gazdasági pán Csütörtöktől kezdve már a legteljesebb mér­tékben megindult a választási harc, miután a gyüléstilalmat a mai naptól fogva felfüggesztet­ték. Az egyes pártok már nagyjában elkészül­tek a jelöltek névsorával. Egyes hírek szerint a nemzeti egység pártja is már csaknem teljesen összeállította a maga jelölőlistáját, amelyet va­lószínűleg ma este hoznak nyilvánosságra. Valószínű, hogy vasárnap indul meg a lég­S;am ul királya Bangkog, március 7. Hivatalosan jelen­tik; Ananda Mahidol herceget Sziam királyá­vá proklamálták. Mahidol herceg 9 éves és jelenleg Lausanne-ban tartózkodik. Nagy­korúságáig régenstanács fog helyette ural­kodik. — Elkobozták a „Nástup“-ot A pozsonyi ügyészség rendeletére elkobozták a fiatal szlo­vák autonómisták kéthetenként megjelenő fo­lyóiratának, a „Nástup“-nak legújabb számát, A cenzúra számos helyen eszközölt törlést a lapban. nagyobb erővel az országos választási agitáció. Gömbös Gyula miniszterelnök első választási beszédét egyes hírek szerint Budapesten fogja elmondani, ahol a nemzeti egység pártja de­monstratív választási gyűlést tart. Gömbös ezen a gyűlésen hosszabb beszédben fogja ismertetni azt a programot, amelynek je­gyében kormánya a választási küzdelembe Indul. Mára újabb politikai párt jelentette be rész­vételét a választási harcba. A termelők és fogyasztók nemzeti gazdaság- politikai blokkja, amely 1931-ben alakult meg és mintegy százhúszezer taggal rendelkezik, elhatározta, hogy szintén résztvesz a képvise­lői választásokon. A blokk független gazdasági párt néven politi­kai párttá alakult át és megindította a választási agitáció előkészületeit. Hozzájuk csatlakozott a régi Nagyatádi-párt ellenzéki frakciója, az or­szágos független gazdasági és földműves párt. Lesx-e külpolitikai irányváltozás? A félhivatalos Budapesti Hírlap „Békebontó szándék" cimü vezérdlckében foglalkozik azok­kal a sajtóhírekkel, amelyek arról tudnak, hogy Magyarország külpolitikai irányvonala az uj helyzet következtében megváltozott. A cikk ez­zel szemben megállapítja, hogy a kormány kül­politikai irányától nem tér el, hiszen a Magyar- ország külpolitikáját irányitó két miniszter ugyanaz marad. Erre vonatkozólag a lap külön­ben utal Gömbös miniszterelnök két nap előtti nyilatkozatára, amelyben kijelentette, hogy az uj kormány külső és belső politikai vonalvezetésé­nek iránya ugyanaz marad, ami a régi kormányé volt. Gömbös és Mussolini táviratváltása Gömbös Gyula miniszterelnök ma délelőtt a következő táviratot kapta Mussolinitól: „Üd­vözlöm Nagyméltóságodat a főméi íóságu kor­mányzó ur bizalmának újabb megnyilvánulása alkalmával és szívélyes jókivánstaimat küldöm a Magyarország üdvéért végzett termékeny mun­kájának folytatásához; egyben újból biztosítom szívélyes baráti érzelmeimről." Gömbös meleghangú táviratban mondott kö­szönetét az olasz miniszterelnöknek. „Boldog vagyok, hogy a jövőben is támaszkodhatora NagyméLlóságod annyira értékes barátságára" — mondja egyebek között Gömbös válasziratá­ban. Az ui matyar K»f1U9ymi®i$z!er elfoglalta hivatalát Budapest, március 7. Kozma Miklós bel­ügyminiszter tegnap délután vette át hivatalát Preszly Elemér államtitkárral együtt a minisz­tériumban. Blaha Sándor államtitkár üdvözölte az uj minisztert és a politikai államtitkárt. Kozma Miklós belügyminiszter az üdvözlésre hosszabb beszédben válaszolt és többek között ezeket mondotta: — Teljesen tudatában vagyok annak, hogy ismeretlen területre kerültem, mert eddigi mun­kám más területen mozgott. Aki a közélet mezeire lép, annak tisztában kell lennie önmagával. Én nem kerestem a miniszteri állást. Nehéz feladatra vállalkoz­tam, A kormányzó és a miniszterelnök bizal­ma erre a helyre állított engem és én ennek minden tekintetben meg fogok felelni abban az értelemben, hogy szolgája leszek a keresz­tény és nemzeti irányzatnak, szolgája a nemzeti múltban, a magyar alkot­mányban gyökerező haladó, jó értelemben vett reformpolitikának, amire feltétlenül szüksége van az országnak, ha nem akar elpusztulni. — Szószólója leszek a fiatalságnak is abban az értelemben, hogy a fiatalság nem érdem, ha­nem egy kellemes állapot. Ha a fiatalság felké­szül azokra a feladatokra, amiket el kell végez­nie és arra a szerepre, ami fokozatosan kijár neki, akkor fel kell karolni a fiatalság ügyét és olyan helyzetbe kell hozni, hogy fokozatosan átve­hesse a mi helyünket, ha mi a természet törvényei szerint kivénülünk. Ez az egyedüli biztosítéka annak, hogy nem lesznek ugrások a nemzet életében.' U: fŐtSPáROJt Budapest, márdus 7. Már híre terjedt an­nak, hogy a főispáni kar egy részét ki fogják cserélni. Ma délelőttre pedig már nyilvánossá leitek az első főispáni felmentések. Gyömörey György zalai főispán távozik helyéről. Utóda Tabódy Tibor országgyűlési képviselő. A dél­előtti órákban érkezett meg Szapáry Lajos gróf, Somogy-Baranya vármegye főispánjának lemon­dása. Szapáry utódáról a ma délutáni órákban folynak még megbeszélések. Véglegesen döntöt­tek már Pest vármegye főispáni székének be­töltése dolgában. Krakker Kálmán vád polgár- mester lesz Preszly Elemér utóda Pestmegye főispáni székében. Gömbös pénteken este rádióban mondja ei választási programbeszédét Gömbös miniszterelnök első választási beszé­dét pénteken este mondja a budapesti rádióban. A nemzeti egység jelöltjeinek névsorát valószí­nűleg ma este hozzák nyilvánosságra, Hir szerint a hivatalos listán csak ötven régi képviselő neve fog szerepelni. Bethlen István gróffal szemben a kormánypárt Debrecenben nem állít fel ellenje­löltet Az Esti Kurír azt írja, hogy a belügyminiszter holnap rendeli el a választások kiírását. Uj belga kormánykrizis Brüsszel, március 7. Theunis kormánya várat­lanul kritikus helyzetbe került a parlament ma délutáni ülésén, amelynek napirendjén a brüsszeli íáklyásmen&t betiltásának kérdése szerepelt. Nem lehetetlen, hogy Theunis kénytelen lesz lemonda­ni, mert a ház többsége elfogadja a fkumnand képviselők által benyújtott javaslatot, amelyet a kormány a bizalmatlanság megnyilvánitásának fog föl. Forradalom Havannában Havanna, március 7. A katonai osztagok meg­szállották az egyetem épületét és több középüle­tet A gépfegyverekkel fölszerelt forradalmárok benyomultak a rádióleadó épületébe. „Silovenszkő és Ruszinszkó öt mandátummal kevesebbet kap!" Prága, március 7. A fenti dm alatt a követke­zőket írja a miniszterelnök pártjának lapja, a VENKOV: „A kapitalista egyesülés arany- ifjúsága elhatározta, hogy Szlovenszkón és Ru- szinszkóban elveszi az Írástudatlanok választó­jogát. A monopolizált nacionalisták nézete sze­rint egyes vidékek lakosait meg kell fosztani a polgári jogoktól azért, mert nem részesültek — a magyarok hibája folytán — megfelelő mű­veltségben. Véradót kell fizetniök, de a politi­kai jogokat megtagadják tőlük. E „nacionalis­ták" eltévelyedései nyilvánvalók, amikor azt akarják, hogy a nemzeti kisebbségek ne tartoz­zanak véradóval, de politikai jogokban része­süljenek, ellenben Szlovenszkón és Ruszinszkó- ban a véradó megmaradna, politikai jogok nél­kül. Az 1921. évi népszámlálás adatai szerint a köztársaság 900 ezer írástudatlanja közül Szlo­venszkón és Ruszinszkóban 650 ezer volt. A 21 évnél idősebb írástudatlanok száma természete­sen a közölt számnak alig egyötöde. A mai vi­szonyok között az Írástudatlanok száma az ép­pen közölt számok felére tehető. Ha a kapitalis­ta egyesülés indítványa megvalósíttatnék, úgy Szlovenszkó és Ruszinszkó mintegy 3—5 man­dátummal kapna kevesebbet." Londonban bíznak a berlini konferencia megvalósulásában Fehér Könyv megjelenése helyes és indo­kolt dolog volt, mert igy a berlini kormány legalább nem ringatózhat illúziókban s a helyzetet kénytelen úgy tekinteni, ahogy az a valóságban létezik. Francba A francia sajtó figyelemmel kiséri a Lon­don és Berlin között lejátszódó eseménye­ket. A lapok azon a véleményen vannak, hogy Simon berlini utazását a Fehér Könyv megjelenése nyomán támadt kedvezőtlen hangulat miatt határozták el. Viszont né­met illetékes körök most már helytelenítik, hogy a berlini konferenciát első felháboro­dásukban azonnal lemondották s ezzel meg­nehezítették a további tárgyalásokat. A ber­lini konferencia lemondása Hitler gyengél­kedése miatt ugyanolyan meggondolatlan lépés volt a francia lapok szerint, mint Né­metország kilépése a népszövetségből. 3 London, március 7. Tegnap jelentettük, hogy Simon és Edén berlini utazásának el­halasztásával az angol minisztertanács fog­lalkozott. Illetékes angol körökben egyre inkább tért hódit az a vélemény, hogy a moszkvai és varsói utat a berlini utazásra való tekintet nélkül is meg kell valósítani s ha Hitler nem gyógyul meg, akkor Simon és Edén még Berlin előtt meglátogatja az orosz fővárost. Mindazonáltal az angol ille­tékes körök még nem veszítették el remé­nyüket s azon a véleményen vannak, hogy az elmaradt látogatás hamarosan létrejön. Berlinből nem érkezett hivatalos színezetű kommentár Londonba, amely kifejezte volna, hogy a német kormány rosszalja az angol fegyverkezésről szóló Fehér Könyv megje­lenését. A múlt héten megállapított progra­mot legkésőbb a jövő héten meg kell való­sítani, s ha Berlin addig nem nyilatkozik, az angol kormány megkezdi a moszkvai ut előkészítését. Londoni vélemény szerint a

Next

/
Oldalképek
Tartalom