Prágai Magyar Hirlap, 1935. március (14. évfolyam, 51-77 / 3603-3629. szám)

1935-03-12 / 60. (3612.) szám

3 1935 r^&rdna 12, keid. Egyre jobban bonyolódik a makkosjánosi gyilkosság ügye Eddig öt legényt gyanúsítanak a gazdalánynak udvarló kereskedő megölésével SZIDHÁZ-KönW-KabTURA. A közönség telkes érdeklődése mellett rendezte meg első matinéját a KMKE beregszászi szervezete Bér eg szász, március 11 (Saját tudósí­tónktól.) A különös gyilkosság háttere, amely­nek Weisz Árpád makkosjánosi kereskedő esett áldozatul — mint legutóbbi számunkban jelen­tettük — egyre jobban homályosabbá válik. A nyomozás uj adatai szerint egész komplottot szerveztek a falubeli legé­nyek, hogy a fiatal kereskedőt, — aki egy gazdalánynak udvarolt, — eltegyék láb alól. Ügy látszik, megdől az a feltevés is, hogy nem őt, hanem egy Balázsi András nevű falusi legényt akartak megölni. Tény az, hogy az egyik legény, Papp Gyula, — mint jelentettük, — a merény­iét után eltűnt a faluból és Magyarországra szö­kött. A csendőrség most letartóztatta Papp Gyula egyik legjobb barát­ját, Halavács Albert makkosjánosi legényt, — Razzia a prágai mintavásárra érkező szélhámosok után. A prágai mintavásárra, amely tegnap nyílt meg — mint minden év­ben — ezúttal is nagyszámban érkeztek zsebtolvajok és egyéb gonosztevők. A prá­gai rendőrség tegnap razziát tartott az ösz- szes éjjeli mulatóhelyeken és igen sok em­bert letartóztatott. — 1.200 koronás cecchet csinált, majd fize­tés nélkül meglépett. Ipolysági tudósitónk je- iennti: Egy jólöltözött, gazdálkodó külsejű ember szállt ki a napokban elegáns nö társa­ságában az ipolysági vasúti vendéglő előtt egy autótaxiból. Az ismeretlen ur nagy mulatozást csapott a vendéglőben, egyre-mársa rendelte a különféle ételeket és italokat, majd reggel­felé, mikor már 1.200 koronát tett ki a számla, hirtelen eltűnt, hátrahagyva a kifizetetlen autót, a nőt és természetesen a vendéglői szám­lát is. A vendéglős feljelentésére a csendőrség nyomozást indított kézrekeritésére. xx A velszi herceg budapesti tartózkodásának idején az egyik budai kiskocsmában a magyar vidékein használatos u. n. borfütyülőbői fogyasz­totta az italt. A velszi hercegnéik nagyon megtet­szettek ezek a magyar népies fütyülök, amelyek lényege az, hogy az üveg és a pohár egyesítve van. Mint értesülünk, az egyik nagy magyar gyár különböző szeszpárlatait a jövőben ilyen fütyülök - ben fogja forgalomba hozni, valamint az egyik nagy osztrák gyár a velszi herceg diva timutató példája nyomán ilyen fütyülő-gyárat rendez be Ausztriában. A velszi herceg egyébként 30 dara­bot vitt a borfütyülőkből magával Londonba. A magyar borfütyülők e karrierjével kapcsolatban érdekes megemlíteni, hogy ezek elsőizben a Bu­dapesti Nemzetközi Vásáron kerültek bemutatásra három évvel ezelőtt a vásár magyar csárdájában, amelynek tulajdonosa e fütyülőfcet a szintén tu­lajdonában lévő kis budai kocsmában is bevezette. — A gyógyszertár pénztárát dézsmálta a lé­vai éjjeli őr. Tudósítónk jelenti: A Salvátor gyógyszertár tulajdonosai azt a kellemetlen felfedezést tették, hogy a kézipénztárban lévő pénzt valaki rendszeresen megdézsmálja. Reg- gelenkint 20—40 korona hiányt állapítottak meg a tulajdonosok, akik, hogy a tolvajt kide­rítsék, cselhez folyamodtak. Megjelölték a ké­zipénztárban lévő bankjegyeket, egy városi rendőr pedig lesbe állott. A rendőr egy alka­lommal tettenérte Melicska György éjjeli őrt, aki éppen nem volt szolgálatban .ée álkulccsal behatolt a gyógyszertárba. Az éjjeli őr beis­merte a lopásokat és visszaadta az ellopott pénzt. Szabadlábon hagyták, de a büntető el­járás megindult ellene. xx Autósok! Generál-javitott személy- és teherautók állandóan raktáron garancia mellett legolcsóbban Autoservice Spira, Ko- sice, Flórián-u. 6. Telef. 20-62. — A velszi herceg páholyában akart mulatni egy elmebeteg. Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: A múlt éjjel a pesti Moulin JRouge mulatóba egy elegánsan öltözött, magá­nyos ur jött be s a pincéreknek azt mondta, hogy ő a velszi herceg páholyában szeretne helyet foglalni, miután a herceg barátja s azt mondotta neki, hogy e mulatóban nagyszerűen érezte ma­gát. A személyzet a biztos föllépésü úrról való­ban azt hitte, hogy az angol trónörökös valami ismerőséről van szó, de mert az elfoglalt páholy kiürítése nem ment könnyen, az előkelő idegen türelmetlenkedni kezdett s egyre hangosabban Viselkedett Az előhívott rendőr az elegáns fér­fit bekísérte s a rendőrségen megállapították., hogy az illető egy elmebeteg papirügynök. Nem közveszélyes, ezért házi ápolás alatt van. A la­kásáról hozzátartozói tudomása nélkül megszö­kött aki a kritikus éjszakán Papp lakásán időzött A jelek azt mutatják, hogy ő is részt vett a gyilkos támadásban, mert Weiss Árpád kopo­nyáján két különböző tárgytól eredő ütést ál­lapítottak meg a boncolás alkalmával. Az előzőleg letartóztatott Kosztyu-fivérek és Babják József továbbra is őrizetben maradnak, mert a nyomozás adatai szerint összeköttetésben álltak a megszökött Papp Gyulával és az újabban letartóztatott Hala- váccsal, A csendőrség erélyesen nyomoz, hogy az egyre bonyolultabb bűncselekmény tetteseit és körül­ményeit felderítse. Megkeresést intéztek a ma­gyar hatóságokhoz is a megszökött Papp Gyula kézrekeritése végett. Társadalmi Elet # Az ekeli SzMKE-csoport kitűnőéin sikerült farsangzáró előadást tartott. A nagy sikerre va­ló tekintettel egymásután háromszor adták elő a SzMKE műkedvelői Móricz Zsignnond „Nem élhe­tek muzsikaszó nélkül14 című kedves vígjáték át. A szereplők nagy szeretettel ée igyekezettel fe­leltek meg feladatuknak. A rendezést’a község agilis plébánosa, Gsery István végezte. A Kul- turegylet keljeiében az ifjúság szép összefogása volt tapasztalható s ez különösen a vezetők érdeme. # Az udvardi református egyház kulturgárdája Erdélyi Gáspár tanító szakavatott irányítása mel­lett többször szerepelt már szinelőadással. A „Tolonc44 című népszínművet adták elő, harmad­szor megújítva, mindig lelkes közönség előtt. Mindegyik szereplő ügyesen végezte feladatát és sok tapsot aratott. A darabnak oly nagy a sike­re, hogy az udvardi szereplők Penbeten is ját szani fogják. # A kassai zsidó leányegylet március 16-iki szenzációs tiroli báljára teljes erővel folynak az előkészületek. A bál ezidén a jókedv, a hangulat éjszakája lesz és szórakoztató műsorral fog kez­dődni. # A nagytapolcsányi tüzoltótestület díszköz­gyűlést tartott hatvanéves fennállásának alkal­mából. Dr. Stefkovite Géza elnöki megnyitója s Csáp Lajos titkári jelentése után Wiedermann Béla parancsnok méltatta ünnepi beszédében a tüzoltótestület hatvanéves múltját. A nagy tet­széssel fogadott beszéd után újra megválasztot­ták a tisztikart. Elnök ismét dr. Stefkovite Géza lett, parancsnok Wiedermann Béla, helyettese Liska Lajos, titkár Csáp Lajos, pénztáros Gön- döcs István. Kitüntetést nyújtottak át Éliás Fe­rencnek, aki ötvem év óta tagja a tűzoltó testü­letnek, kiivüle többen kaptak még szolgálati el­ismerést és diplomát. i}: A SzMKE nagyszállói szervezete ismét jelt adót magáról: Molnár László igazgató-tanítónak, a szervezet lelkes és buzgó irányitójának rende­zésében előadták Deli Lajos: „Egy fertály föld“ cimti falusi vigjátékát. zsúfolt ház előtt. A sze­replők hű alakítása sok tapsot aratott. A sze­replők közül kiváltak ifj Bagócsi István, Rasmann László, Cs'icsman Mariska, Kurcsiinka Ilonka és Dubai László. A többiek is tudásuk legjavát adták. xx Áldott állapotban levő nők, ifjú anyák ée többgyermekes asezonyok az enyhe természe­tes „Ferenc József“ keserüviznek már mér­sékelt adagokban való használata által is köny- nyü és hig ürülést, úgyszintén rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. — Letartóztattak egy bécsi ügyvédet, aki ju­bileumi bélyegekkel akart bombaüzletet csinálni. Bécsből jelentik: A rendőrség őrizetbe vette dr. H. Reiter ügyvédet, aki a feljelentések szerint a kliensek pénzével nem tudott elszámolni. A hétfői lapok jelentése szerint az ügyvéd maga is nagyarányú szélhámosságnak esett áldozatul. Az ügyvéd ugyanis régóta anyagi zavarokkal küzdött és ezért nagyszabású üzlet révén akarta helyreállítani pénzügyi egyensúlyát. Izland kor­mányának azt az-ajánlatot tette, hogy jubileumi bélyegeket adjon ki és azt remélte, hogy a bé- lyeggyüjtők érdeklődése révén nagy összegeket fog ilymódon keresni. A kedvező tárgyalások során konzorciumot létesített, de egyik üzletfele becsapta és maga adta ki a jubileumi bélyegeket az izlandi kormány tudta nélkül. így történt, hogy az ügyvéd nem tudott kötelezettségeinek eleget tenni, mire ügyfelei feljelentést tettek el- . lene Beregszász, március 11. (Saját tudóéi tónktól.) A Ruszinezkői Magyar Kulturegyesület beregszá­szi helyi szervezete vasárnap délelőtt a kereske­dők székházának nagytermében matinét rendezett. A gondosan összeállított műsort dr. Klein Jenő (Kispál János) a magyar kultúra nemzetfentartő erejéről, európai rangjáról, sajátos egyéni arcáról értekező megnyitó-beszéde vezette be. Darkó István „Áldott krumpli föld" című novellájában az ipoly- menti magyar élet művészi rajzát adta. A kultur- egyesület vök ál kvartettje — melnyek tagjai: ifj. Mátyás János, Koncz István, Ringer János, Joano- vics Aurél, Sárady Béla, Almássy Kálmán és Forgon Béla voltak — Várady Barna karnagy vezényletével magyar dalokat adott elő nagy sikerrel. Dr. Neu- welt Józsefné Kis József Tüzek, Ady Endre Távol iből a mo6tba és A sülyedő utak cimii verseit sza­valta megrázó erővel, a tartalom benső átélésével A városi közkönyvtár zenekara Polgár Géza zene­tanár vezetésével Toselli Szerenádját és Brahms Bártfai emlék cimü darabjait interpretálta helyes felfogással, minuciózus precizitással. A zenekar tagjai: Polgár Géza, Polgár Gézáné, Feuer Antal, Rottman Miklós, Románszky Géza és Galántha Gé­za voltak. Polgáry Illy Várady-Kun Petőfi a Hor- tobányon cimü melodrámáját adta elő. Pálfy László zongorán, Némethné Varga Irén cimbalmon, Né­meth József hegedűn nyújtottak hangulatfestő kísé­retet. Iifj. Mátyás János szólóéneke tette teljessé a melodráma invenciózus előadását. A gazdag mű­sort Weliraanm Mihálynak, a Kulturegyelt országos ügyvezetőjének zárószavai fejezték be. A hatalmas termet zeufoláisig megtöltő közönség azzal a megnyugvással távozott az élvezetes mati­néról, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturegyesület Beregszászon értékes munkát fog végezni a magyar kultúra szolgálatában és nagy munkájában szeretet és megértés kíséri. A komoly sikert hozó ma1 inó megrendezése ifij. Zapf László szakavatott és áldo­zatkész munkáját dicséri. —hk.— (*) László Fülöp uj portrét készít a ma­gyar kormányzóról. Budapesti szerkesztősé­günk jelenti telefonon : László Fülöp, ma­gyar származású, nagynevű festőművész feleségével Londonból ma Budapestre ér­kezett. Engedélyt kért, hogy Horthy Mik­lós kormányzó egyik régebben készített portréját a parlament számára lemásol­hassa. A kabinetiroda azonban fölajánlotta a művésznek, hogy a kormányzó képét új­ból fesse meg. László Fülöp a közeli hetek­ben Heléna kercegnő vendége volt Buka­restben. (*) A nyitrai SzMKE megismételte az Iglói diákok előadását Tudósítónk jelenti: A SzMKE nyitrai csoportjának rendezésében vasárnap ismételten előadásra került Farkas Imre daljá­téka, az Iglói diákok. Az előadást újból zsúfolt ház nézte végig. Az agilis műkedvelő-gárda újra pompás összjátékot produkált. Az egyes jele­neteket és énekszámokat viharosan megtapsol­ták. A színpadot modern szempontból átépítet­ték, a díszletek korszerűek voltak. A nótáslelkü diák szerepét Paszovszky Kató játszotta, aki­nek kellemes hangja és teljes illúziót keltő játé­ka művészies volt. Édes Bözsi, Császár Béla, Szintay Nándor, Szőke József kisebb-nagyobb szerepekben tudásuk legjavát nyújtották. Dr. Staud, Mandák Kálmán, Rolfes Bernét, Stift Jenő és ifj. Jedlicska Gyula tipikus kisvárosi figurákat vittek a színpadra. Viola Endre hu­moros volt a pedellus szerepében. Szabó Ká­roly, Szabó Imre, Gyöngyössy László, Halé- ciusz Oszkár, Kovács János, Rétháty Gyula és Tóth Ferenc a diákok különböző szerepeit igen jól alakították. A bakter szerepében Fuchs Zsi­ga volt jó. (*) Az Obsitos második pozsonyi előadása. A ToMy Kör kitűnő ezinigárdája március 17-én, va­sárnap délelőtt háromnegyed 10 órakor, közkívá­natra, megismétli a pozsonyi városi színházban az „Obsitos44 cimü színdarab előadását. A jegyek ára mérsékelt Kaphatók 1—15 koronás árban a Sei- fert-cégnél (Goethe-ucca, szemben a színházzal). (*) Marton Endre budapesti filmje. Buda­pestről jelentik: Marton Endre filmrendező, aki­nek nemrég mutatták be a nagy európai váro­sokban az egyik expediciós filmjét, Budapesten járt, ahonnan Zürichbe és Berlinben utazott. Budapesten elmondotta, hogy Londonba szer­ződött egy repülőfilm rendezésére, amelynek felvételei Délafrikában kezdődnek. Budapesten megállapodott egy magyarnyelvű film rendezé­sében, amelyet a budapesti Hunnia műtermei­ben júliusban fog elkészíteni. (•) Kis művészeti hirek. A Vatikán-áHam a ró­mai nemzetközi igazságügyi kongresszus alkalmá­ból bélyegeket bocsátott ki és a hatféle bélyegből álló sorozatban kettő Rafael egy hirek festmén>ét ábrázolja. — Varsóban Wieniavsky centennáriuma alkalmából nemzetközi hegedűversenyt rendeznek, amelynek első dija húszezer korona lesz. Ezenkívül még több értékes dijat tűztek ki. — A Toussaud- panoptikum, London egyik nevezetessége, annyira meghódította a berlihi Londoin-látogatókat, hogy most Berlinben ennek a híres panoptikumnak a min­tájára viaszbaba-nruzeumot alapítanak, ahol az el­múlt és jelen idők minden nevezetes alakjának viaszfigurája látható lesz. — Hatvanhét belga festő állít ki jelenleg Párisban. A festők mintegy kétszáz művel szerepelnek és a kiállításon a konzervatív felfogástól kezdve a legmodernebbekig minden mű­vészeti irány és árnyalat képviselve van. — A „Hindu íándzsás44 cimü hatalmas Paraniount-fihnet ritka külsőségek között mutatták be Bombayban. A bemutatót a koraiányzósági palotában tartották meg a legelőkelőbb angol és hindu közönség előtt. A film főszereplője Gary Cooper. (*) Bajor Gizi első filmszerepe a Hunniában. Budapestről jelentik: Gál Béla rendező négy filmet rendez az idén a Hunniában. A müvek szerzői Jókai, Heltai, Zágon István és Vadnay László. Az egyik film főszerepét Bajor Gizi fogja alakítani, aki ezúttal először jelenik meg a Hunnia műtermében. Bajor Gizi eddig csak Párisban filmezett. A második film zenés újdon­ság és női főszereplője Bársony Rózsi. (*) A budapesti színházak heti műsora: Opera- ház: Kedd: Parsifal (Wagner-cáklus II. Gottihelf Pistor, a berlini Városi Opera,ház művészének j vendégjátéka.) Szerda: Örök temetés; Kuruc me­se; Árva Józsi három csodája (Magyar ciklus XII.) Csütörtök: A Rajna kimos-e (Waguer-ciklus III.) Péntek: Bánk bán. Szombat: A bolygó hol­landi (Wagn er-ciklus IV. Rudolf Bockelmann ka­ra araénekes v-enidégfelléptévei.) Vasárnap délután: A mosoly országa; este: A milói Vénusz; Pár rasztlbeosület; Kuruc mese. Hétfő: Walkür (Ru­dolf Bockelmanm és Max Lőrém kamaraénekesek vendégfellépt-é vei. Wagner ciklus V.) Szerda: Márta (Pataky Kálmán felléptével.) Karnevál Csütörtök: A nürnbergi mesterdalmokok (Rudolf Bockelmanm és Max Lőrém vendégjátéka, Wag- ner-ciklus VI.) — Nemzeti Színház: Szerda, szom­bat: Az utolsó szerep. Kedd: A hazug. Csütörtök: Matyos-zere-lem (Goramszeghy jubileum.) Péntek: Kossuth. Vasárnap d. u.: Hat hónap; este: Baskir- csev Mária. — Vígszínház: Kedd: Reménység. Szerda: A három sárkány. Csütörtök: Remény­ség. Péntek: A három sárkány. Szombat: Re­ménység. Vasárnap d. u.: A hárem sárkány; es­te: Reménység. Hétfő: Reménység. — Magyar Színház: Egész héten minden este és vasárnap délután: Viki — Belvárosi Színház: Péntek, vasárnap este: A becsület nem szégyen. Kedd, csütörtök, szombat este és vasárnap d. u.: A val­lomás. — Kamaraszínház: Egész héten minden este és vasárnap délután: Százhueizas tempó! — Városi Színház: Kedd, szerda: Nincs előadás. Csütörtök: Hangverseny. Feremc-sik János vezény­letével. Szombat este és vasárnap d. u.: Sybil. Vasárnap este: Marka grófnő. A NYUGATSZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA DUNASZERDAMELYEN: Kedd : Bál a Savoyban. Szerda : Bál a Savoyban. Csütörtök : Az ismeretlen lány. Péntek : Öméltósága sofőrje. Szombat délután : Tisztelt Ház ! - ^ Szombat este: Vadvirág. ** & AZ UNGVÁRI MOZGOK HETI MŰSORA: i VÁROSI: Hétfőn, kedden és szerdán, március 11-én, 12-én és 13-án az uj amerikai filmremek: Nana. Csütörtöktől, f. hó 14-től kezdve a filmek filmé, az operettek operettje : A névaparti valcer. BIO RÁDIÓ: Hétfőn, kedden és szerdán, március 11 -én, 12-én és 13-án: A notre-damei székesegyház koldusa. Csütörtöktől, március 14-től kezdve Franck Buck, Amerika legbátrabb vadászának várva-várt. dzsungelfilme : bestiák* A KASSAI CAP1I OL-MOZGó MŰSORA: Egy asszony, alti tudja, mit akar. Oszkár Strausz muzsikája. Főszerepekben: Margarete Kraus, Trude Grosslicht, VI Borsky, Steimar. A KASSAI flVQL!-MOZGÓ MŰSORA: A démon. Boris Kaxloff, az uj Lón Chaney, idegfeszitő grand guignolja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom