Prágai Magyar Hirlap, 1935. február (14. évfolyam, 27-50 / 3579-3602. szám)

1935-02-09 / 34. (3586.) szám

(*) Rendszeres távolbalátási közvetítés az angol rádióban. Londonból jelentik : A? angol postaügyi miniszter bejelentette, hogy meg fogja indítani az általános távolbalátó szolgálatot, amelynek vezetésével az angol rádiótársaságot fogja megbízni. A távolba­látási szolgálat a rádiószolgálat szerves ki­egészítő része lesz és a közönség részéről váltott rádióengedélyek a távolbalátó szol­gálatra is kiterjednek külön illeték fizetése nélkül. Az év második felében távolbalátási leadóállomást építenek Londonban, később pedig a szerzett tapasztalatok alapján to­vábbi állomások fognak épülni az ország más részeiben. A szolgálat költségeit a jövő év decemberéig 180.000 fontra becsülik. (*) A hosszú regények kora Franciaor­szágban. A rövid történetek és regények divatja most újra virágzik Franciaország­ban. A baj csak az, hogy egyes kötetek megjelenése között néha több esztendő is eltelik és az olvasóközönség már régen el­felejtette a félbehagyott történetet, mikor a folytatásos kötet megjelenik. így jelent meg most Jules Romains egyik regényének hete­dik és nyolcadik kötete. Ezekben az iró az 1910. évi francia társadalmi viszonyokat rajzolja. Teljes képet kapunk egyrészt a szabadkőművesek, másrészt a francia kato­likus papság életéről. A másik iró, aki re­génysorozatot jelentet meg, Georges Duha- mel. Nagyon jelentős irodalmi alkotásnak ígérkezik Jaques Chardonne több kötetre tervezett sorozata, amely egy porcellángyá- ros bonyolult családi történetét írja meg. Ez a regény lesz a francia protestánsok rajza. (*) Egymillió dollárt érő madár gyűjtemény filmen. Stevenson világhírű regényének, „A kin­cses szigetinek megfilmesítésekor a Metró- gyár, amely sokszázezer dollárt áldozott a film kiállítására, nehéz helyzetbe került a felvételek­nél. Szükség volt egy sereg trópusi madárra. Az egyik szereplő azt ajánlotta, hogy forduljanak William Wrigley-hez, akinek a leghíresebb ma- dárgyüjteménye van Amerikában. Ezt a ritka produkciót legutóbb egy nagy newyorki intézet­nél egymillió dollárra biztosították be. A felvé­teleknél húsz ember vigyázott a madarakra, hogy el ne repüljenek. A gyűjtő teljesen ingyen engedte át madarait a Metró-gyárnak. A mada­rak etetése napi ötszáz dollárba került két hé­ten át. (*) London színpadi világának kedvenc témája: Bécs. Londonból jelentik: A Londonban szín Te­ker ülő vígjátékoknak hónapok óta kedvenc témá­juk Bécs. Az angol vigjátékitók előszeretettel fordulnak Bécs felé és miint a kedves, smimes- hangwlatu vigjá tőkéé mák Mekkájába, zarándo­kolnak az elpolgáriasodott egykori császárvá­rosba és ott játszatják uj témájuk meséjét. Lon­donban nagy megértésre és rokonszenvre talál Bécs kettős arca: a régi fényes udvara hagyo­mányokban bővelkedő romantikus Bécs emléke és a mai Bécs józan, polgári arcának kettős ki­fejezése tükröződik a legújabb londoni vigjá- téksikerekben is. Arohie N. Mensiie irta a dara­bot, amelynek címe ..Egy lovag Becsben/* A víg­játék hőse egy bécsi leány szórakoztatására el­mesélt egy híres gróf udvaránál eltöltött évelt. A darab során változatokban megismétlőink az elbeszélt történet és a végén a darab bőse termé­szetesen győztesen áll a kis bécsi leány előtt. A kellemes vígjátéknak nemzetközi sikert jósol a kritika. . CS PORT­Osztrák győzelmek a mükorcsolyázásban a sí. moritzi főiskolás téliversenyeken A magyarok a második helyen végezlek Újabb magyar győzelem a jégkorong-tornán A MAGYAR SZÍNTÁRSULAT MŰSORA UNGVÁROTT: Péntek: Az ördöglovas. Kálmán Imre nagysikerű operett-újdonsága. Kováts Kató és László Andor felléptével. St. Móriig február 8. A főiskolás olimpiászon teg­nap e legnagyobb érdeklődést a lesikió siverseny képezte, amelyet megleptésszerüen az olaszok nyer­tek meg. A 755 méter magas és 4 kilométer hosszú terepen első Adriano Guarneiri lett 4 óra 4 mp. alatt az angol Clyde (4 óm 2 p.) és a magyar Csik (4 óra 18 p.) előtt. A csehszlovák Kabeika a 48 ver­senyző között a 89. helyen végzett. — A nőiversenyt a német Christel 4:26.6 p. alatt nyerte az osztrák Pennban előtt. Az 500 méteres gyorskorcsolyázó versenyen a lett Andriksen 46.2 mp. alatt győzött a magyar Linder előtt, aki 46.4 mp-et ért el. A csehszlovák Solowjeff a 9. helyen végzett 48.5 mp.-el. — Az 10C0 méteren is Andrikgc® győzött 1:33 p. alatt a holland Dykstra és a magyar Linder előtt. Solowjeff itt a 8. helyen végzett. A mükorcsolyázásban az osztrákok győzedelmes­kedtek a magyarok előtt. A nfllszámot Lainer (Bécs) nyerte a francia Vandecrane és a magyar Imrédy Magda előtt — A férfiszámban a bécsi Er­dős lett első a magyar Kertész és a prágai Praz- novsky előtt — A párosban a bécsi Faulhuber- Eigel pár kevés pontaránnyal előzte meg a magyar Imrédy-Kertés® párt amely az olasz Bontlini-Maggi előtt végzett a második helyen. A jégkorongversenyen Svájc Olaszországot 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) arányban győzte le izgalmas küzde­lem után. — Magyarország Franciaországot 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) arányban kész.ette fölényes játék után megadásra és ezzel a torna élére került A magyar csapat góljain Gergely, Harai és Miklós osztozkod­tak. Ma a jégkorongvrsenyen Magyarország Svájccal, Csehszlovákia pedig Lettországgal mérkőzik. Száriszló megszökött — Vince visszatért Debrecen, február 8. A Bocskai kedden tartotta első edzőimérkőzését, amelyről a debreceniek Leg­nagyobb meglepetésére távol maradt Szaniszló II., a jeles fedezet- játékos. Száni szidnak kedden délben kellett volna Deb­recenibe érkeznie, de hiába vártak rá, neim jött meg. Kiderült, hegy Szaniszló közben Erdélybe távozott és ott egye­sületének hozzájárulása nélkül máris egy ko­lozsvári labdarugóegyesülettel tárgyalásokat kezdett szerződés megkötése irányában. Szaoiszló ugyanis erdélyi származású b Innen magyarázható odavaló távozása. A .Bocskai Sza- niezló szökését bejelenti a PLASz-nak és kérni fogja a szerződés egyoldalú felbontását, ami annyit jelent, hogy a megszökött játékos két évig nem szerepelhet sem magyar, sem külföldi csapatban. Vince, a Bocskai kitűnő jobbösszekötője viszont visszatért az Újpesttől Debrecenbe, ahol a Bocs­kai színeiben fog továbbra is futballozni. LABDARÚGÁS A NYUGATSZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA KOMÁROMBAN: Szombat este: Szeressen kedves. Vasárnap d. u. : Líbia, a cirkusz csillaga. Vasárnap este : Szeressen kedves. Hétfő : Rágalom ? ! Kedd : Vadvirág. Szerda : Fizető vendég. Csütörtök : Az ördöglovas. A KASSAI CAPITOL-MOZGÓ MŰSORA: Peer Gynt. Ibsen Henrik halhatatlan drámája Hans Albers főszereplésével, Grieg eredeti zenéjével.-----o----­A KASSAI TIVOLI-MOZGÓ MŰSORA: PaganinL Lehár Ferenc pompás operettjének filmvál­tozata Eliza Illiard és Iván Petrovich fő­szereplésével. AZ UNGVÁRI MOZGÓK HETI MŰSORA: VÁROSI: Pénteken—szombaton—vasárnap, f. hó 8—10: Frasquita. BIO RÁDIÓ: Pénteken—szombaton—vasárnap: A rejtélyes ajtó. )( A Középeurópai Kupa-bizottság február 23. és 24-én Velencében ülést tart, amely Határozni fog Svájc fölvétele felől is. Csehszlovákiát Petru, Ma­gyarországot Kenyeres képviseli az ülésem )( Zseniseknekj a Slávia válogatott hátvédjének játékjogát a mai prágai délutáni lapok szerint felfüggesztette a CsAF elnöksége, mert nem von­ta vissza az ismeretes tantié mp őrben beadott fel­lebbezését )( Müller, a WAC szabaddá vált csatára cser­benhagyta a Hungáriát és a Rapidlhoiz szerződik. )( Antwervenben a Diables Rouges a londoni Atlieniant 4:1 (3:0) arányban győzte le. )( Lozanoff, a bolgár válogatott középcsatára Erűimbe költözött, ahol a Moravska Slavia játéko­sa lesz. TÉLISPORT )( Csehszlovákia nagydijáért holnap folyik le a nemzetközi verseny Ótátrafüred mellett A 6 kilo­méteres terepen hat ország 166 futóval indul. Cseh­szlovákia, Magyarország, Románia, Lengyelország, Ausztria és Lettország legjobb versenyzői között 12 női résztvevő is startol. Az időmérés elektromos utón történik. Vasárnap a slalom-vereenyre kerül 6or. )( Hójelentés a Javorináról. Vágujhelyi tudósitőnk jelenti: A megkívánt friss hó leesett, úgyhogy a si- terep urj'ból elsőrangú és a szokásos hétvégi kirán­dulásokhoz a Javorina teljes téLi pompájában mu­tatkozik és jól fölszerelt menház várja a sportoló­kat. )( A világ legjobb műkorcsolyázói vesznek részt a budapes'i világbajnokságban. Budapestről jelen­tik: A Budapesti Korcsolyázó Egylet nagyban ké­szülődik a jövő héten sorra kerülő műkorcsolyázó világbajnokságra, amely Budapestre gyűjti a világ valamennyi elsőrangú jégmiivészét. A férfi-egyesben az osztrákok sokszoros világbajnoka, Kari Scháffer és honfitársa, Kaspar a magyar gárda tagjaival, va­lamint a svéd, finn és angol kiválóságokkal talál­kozik. A páros vereenyre a magyar Rotter-Szollás világbajnoki pár mellett a külföldről eddig az osz­trák Papetz—Zwaok-pár és a Pausin-teetvérek je­lentkeztek. Indul a Galló—Diliinger és Szekrényes- sy testvérpár ie. A női egyes nagy szenzációja lesz Sonja Hennie és a svéd Vivi Anne Hulten összeta­lálkozása. A verseny nagyszerű mezőnyének tagjai lesznek a kitűnő osztrákok is: Landbeck, Stenuf, Putzinger, Lainer és Dexler. A világbajnokság kö­telező gyakorlatainak a bemutatása pénteken, feb­ruár 15-én le6z, a szabadon választott gyakorlatok napja pedig február 16, szombat este. Jégkorong-hírek )( Kassán az Iglói AC és a CsSK 3:3 (1:0, 1:0, 1:3) arányban barátságos meccsen eldöntetlenül ját­szottak. Az iglóiak váratlanul jól játszottak. Gólo- zók: Hradis'ky, Frank, Fábián ígló, Forgáoh, Szol- cer, Herdicky a CsSK részéről. Az utolsó harmad, amikor a CsSK kiegyenlített, volt a mecos legszebb része. )( A prágai Slavia Olmiiízben az OEV-t 4:3 arány­ban győzte le. A Troppauer EV saját pályáján a DSV Trzynietzet 14:4 arányban verte meg. )( Kanada válogatottja Bernben a városi együttest 24:0 (6:0, 9:0, 9:0) rekord gólaránnyal győzte le. Kanada vasárnap Baseliben revansot ad Svájcnak a világbajnokságért. )( Prágában ma a Wiener EV vendégszerepei az LTC ellen. Február 12. az LTC és a Slavia bajnoki mérkőzést játszanak. BOX és BIRKÓZÁS )( A prágai nemzetközi profi-ökölvivóest, melyet csütörtökön a Lucerna nagytermében bonyolítottak le, a következő fontosabb eredményeket hozta" A cseh bojnolí Edy Hrabák a pontozöbirák jóvoltából eldöntetlenül végzett a kitűnő kubai Mario Blanco- val. Blanco határozottan jobb volt. — A brünni Müllernek nehéz helyzete volt a nálánál sokkal ru­tinosabb és erősebb Bassin négerrel szemben, aki végül Í6 biztos pontgyőzelmet aratott. A nehézsúly­ban a prágai Lundák vivott igen alacsony színvo­nalú meccset az amerikai néger Billy Dejamissal. A közönség füttykoncertjétől kisért unalmas mér­kőzés eldöntetlenül végződött. )( Carnera hitelezői kártérítési port indítottak Max Scmeling ellen, aki egy Carnera elleni meccs- szerződést nem tartotta be. Az amerikai károsultak 15 ezer dollár edzési költséget, 85 ezer dollár kár­térítést és 25 ezer dollár bánatpénzt, összesen tehát 125 ezer dollárt követelnek a német exvilágbejno- kon. )( Jaks,.Csehszlovákia középsúlyú profibajnoka február 16-án Rómában Venturi olasz bajnokkal mérkőzik. — Kurt Stary szombaton Párishan a fran­cia Renaud ellen áll ki. )( Csehszlovák birkozóbajnokok veresége Stock­holmban. Klapuch pontozással vereséget szenvedett a német Európabajnok Hornfischertől, Urbant a svéd Nyström dobta 1:36 p. alatt. A Cs. Magyar Tenisz Szövetség hivatalos közleménye A Tenisz-Újság" (Prága II., Prícná ul. 2.) közli, hogy amennyiben az alant felso­rolt egyletek hátralékaik felét ez év február 15-ig nem rendezik, úgy minden további felszólítás nélkül az illető egyleteket a teljes összegre pe­relni fogja s a lapot kötelezőleg tovább küldi. Hátralékban levő egyletek: LAFC. 188, PTVE 208, BFTC 141, KSE 141, LTE 141, NSE 141, Párk. Ten. KI. 47. Felszólítjuk tehát fenti egyleteket, hogy a tetemes költségek elkerülése végett en­nek rendezését tovább már ne halogassák s fenti összegek felét haladéktalanul utal­ják át. Heksch Pál s. k. Bárczy Oszkár s. k. főtitkár. elnök. —----O-----s Ná tha, katarrhns kezelése Rhinosannal. A RMnoeaD tudományos alapon van fölépítve, használata egyszerű, hatása biztos. A Rhino- san belélegzése által bevonódik az orr nyál­kahártyája egy kellemes antiszeptikus párá­val és rövid pár óra alatt megszünteti a nát­hát és katarrhust Meghűlésnél 3—4 csepp Rhinosant zsebkendőre cseppentve mélyen belélegzünk- Ezt naponta többször megismé­teljük. Az infekció rövidesen megszűnik. —. Egy üveg Rhínosan ára 12 korona. Kapható: Vörösrák gyógyszertárban, Bratislava, Mb hálykapu. Iáimul'IWÍIIIIIlii linóim BIIIIIMI|gHHttK Kárpátaljai sporthírek A CsAF—MLSz kerület direktóriuma ki-.űzte a közgyűlést és megejtette a jelölést Szerdán délután öt órára hívta össze a direktóriumot dr. Péter Zol­tán elnök, aki a közgyűlésig megtartja tisztségét. A közgyűlés szinhelye és a hivatalos névsor tekin­tetében 3Ö szavazataránnyal döntöttek. Eszerint a közgyűlés Beregszászon lesz a központi közgyűlé­sen megállapított napon, február 17-én, vasárnap, a Slávia szálló külön termében, délután 3 órakor. A hivatalos jelölés hosszabb vita után a következők­ben alakult ki: Elnök: SzaJbó Károly Beregszászi FTC, társelnök: Vincze Hugó Beregszászi FTC, al- elnökök: Fenyő László UMTE Ungvár és Hofmann Dezső dr. Csapj SE. Előadó: Mojszej Miklós UMTE Ungvár. Kerületi kapitány: Dobrovolszky Béla UAC Ungvár, pénztáros: Rozdeutscher Ernő UTK Ung­vár, ellenőr: Ecsedy Árpád MSE Munkács, jegyző: Kendelényi Ferenc őrdarmai SK. "Választmányi ta­gok: Barnai Ödönné, Királyhelmeci SC, dr. Buday István Huszti SE, Csik Ferenc Najyszőllősi SE, Fogéi Andor Huszti SE, Grünjfeld Sámuel UTK Ungvár. Póttagok: Keszler Zoltán és Weinberger Kándor Kaposi TK. Megállapították az MTSz átalányt Áz eddigi 1 százalékos részesedés helyett a folyó évben az egye­sületek átalányt fognak fizetni a labda-ugó mérkő­zések bevételei után a legfőbb magyar sportfórum pénztárába, amely a tagegyesületeket énenkint se­gélyezi, az országos közgyűlés határozati alapján. A kárpátaljai kerületben 1935. évben a diiektőrium a következőképpen állapította meg a fizéendő át­alányt, amelyet a kerület szed be a több szövet­ségi járulékokkal párhuzamosan. A diviziólan levő Munkácsi SE és Beregszászi FTC 150, az risőosz- tályu egyesületek 75, a másodosztály nagyobi egye­sületei 40, a kisebbek 10 koronát fizetnek vente. Tíz koronát fizetnek: Királyházai TE, Técső TSE, ördermai SK és az Ungvári Katolikus Mmfcáe Sport Club. Jégkorong műsor: Ungváron és Munkácson: Szom­baton délután két órakor az UAC ungi páiyiján: UAC—Sokol Ungvár. Vasárnap délután két ói\kor Munkácson a Sokol pályán (régi MSE pálya: JSE —Sokol Munkács kombinált—UAC bemutató nér- kőzése. Vivómestert szerződtetett a munkácsi Makla­bea a szatmári Meiohneir Sándor személyéből, akinek működéséitől a vivósport faived ©okt várnak. Az ungvári Makkabi közgyűlése Sláger Ervin) Szántó Ármint és Wolf Imrét választotta elnö> kökké. Elnökségi tagok lettek: Brácfaita Fülöp, Frisch Sándor, Féld mamii Vilmos dr., Balázs So­ma, Berigraamn József, dr. Groszmann Zoltán* dr. Juszbovics Mór, dr. Miklós Zoltán, dr. Lor- ber László, dr. Stemberger Illés, Lemdvaii Aladár, dr. Holly Imre, Halász Vilmos, österreicfaer Manó, Vajda Emil, dr. Seiidner Gyula, dr. Maros Márk és Synek Ottó. Ügyvezető el­nök: Singer Lajos. Főtitkár: Grünsteim Jenő. Megerősítette csapatát a Beregszászi FTC a ta­vasai divízióé fordulóra. A tám adóséiban Kolo- vrát és a kaposi Bacsár lesznek a.z uj emberek, de visszatér a sajátnevelésü Kubát középcsatár is. A középfedezet helyén Teiehsler Ervin a Va­ramtól SK-ból átú,gazolt jónevü játékos kerül, aki mellett az eddigi Benyovszky személyében kitűnő helyettessel is rendedkezuiek a beregszászi fekete-fehérek. Bár Balázsfaázy a Kassai AC-ba •kérte átigazolását, remélik, hogy továbbra, is Be­regszászon marad. A hírneves beregszászi tenisz újjászületését jelenti a Vénke-medenben, a város szivében ter­vezett tenisztelep megvalósítása, amelyet a. vá­ros illetéke® körei is támogatnak. — A kórház- építéssel kapcsolatosan a BFTC elvesztette a kór- fa ázkertben volt pályáit, megfelelő játékalkalom faiján a kitűnő versenyzőkből álló gárda vis­szaesett és az utánpótlás elmaradt. Uj tagok a CsAF-MLSz kárpátaljai kerületé­ben. A nyári bodrogközi serlegmérkőzés győztese a Leleszi SC a szövetségbe való felvételre jelent­kezett. Az Ungvári SC letette a kiszabott, 300 korona óvadékot és a szövetség meg is1 ejtette részére az első igazol ásókat. Két régi „szolgáiatonkivüli" biró tért vissza a kárpátaljai magyar birótestületbe. Fejér Her- mann, akit mint volt eieőtfofcu bitót vettek fel és Fejér Vilmos. )( A svéd Ny Newarkban a 880 yardos verse­nyen is csak negyedik lett. Győzött Brown 1:56.8 uj pályarekordidő alatt. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom