Prágai Magyar Hirlap, 1935. február (14. évfolyam, 27-50 / 3579-3602. szám)

1935-02-01 / 27. (3579.) szám

9 1935 február 1, péntek Pusztító fagy hu í fám vonul végié S)élem6pán Szómos hatátos áldozata van a hit k ™ Hóviharok Észahahikában ™ Húsz lohos hideg Spanyolországban Páris, január 31. Két nappal ezelőtt hirt adott a Prágai Magyar Hírlap arról a hideghullám­ról, amely Európa déli részén és délkeletén vé­gigvonul és pusztító viharokkal söpri végig az egész középtengeri partvidéket. Spanyolország, Olaszország, Franciaország déli részein hatalmas hótorlaszok emelkednek az utakon, a városokat is ellepte a hó s a szo­katlan hideg ellen a különben enyhe időjárás­hoz szokott lakosság alig tud védekezni. Amint ismeretes, Olaszország és Spanyolország déli részein például alig van ház, ahol kályha lenne. A szegényebb lakosság ruházata pedig egyáltalán nem alkalmas arra, hogy dacoljon a hideggel. Ez az oka annak is, hogy az egész déli partvidéken irtózatosan terjed és pusztít a spanyoljárvány. Északafrikában is állandóan havazik és szo­katlanul alászállt a hőmérő. Marokkóból ér­kező jelentés szerint Tisi-Tischka közelében négy hatalmas, benszülöttekkel megrakott autó­busz két nap óta behavazottan áll az országúton. A mintegy száz benszülött közül már eddig nyolcat megölt a fagy és az éhség, A többiek sorsáról nem sikerült semmit meg­tudni, mert az útvonal teljesen járhatatlan, s nem lehet megközelíteni a behavazott karavánt. Gyilkol a fagy Spanyolországban Madrid, január 31. Spanyolországban tovább tart a havazás és a hideg. A fagy egyes helyeken szokatlan erővel lépett fel és számos halálos ál­dozatot követelt. Ferrol közelében két öregem­bert betemetett a hóvihar az országúton, mindketten halálukat lelték a hótakaró alatt. Hasonlóan tragikus sors ért egy apát fiával együtt, valamint egy levélhordót Logrono kö­zelében. Madridban és Spanyolország más nagyvárosai­ban számos uccai koldust találtak ma reggelre megfagyva az uccán. Amint ismeretes, Spanyol- ország a koldusok hazája, Madrid, Barcelona, Sevilla, a festői spanyol városok ragyogó su- gárutjain ezer és ezer rongyokba burkolt koldus' nyüzsög. Ezeket a szerencsétleneket a hirtelen támadt fagy valósággal leborotválja a gyö­nyörű spanyol tájról, amelyhez már-már úgy hozzá tartoztak, mint az ország megejíően szép asszonyai és különös mór architektúrája. Minthogy a fagyhullám átterjed a levantei partokra is, félő, hogy az egész narancster­més el fog pusztulni. Ez pedig valóságos ka­tasztrófa lenne a spanyol népre, amely még ki sem heverte annak a két heves í forradalmi megmozdulásnak megpróbáltatásait, : amelyek néhány hónappal ezelőtt söpörtek vé­gig az országon. Spanyolország egyes részein közel húsz fokos hideg van. Saragosa közelében egy, sportolókból álló tár­saságot betemetett a lavina, szerencsére azon­ban sikerült őket megmenteni. Már jelentettük néhány nap előtt, hogy több pontján az ország­nak a hóvihar megszakította a vasúti összeköt­tetést, ebből a szempontból a helyzet mára még rosszabbodott. Számos nagyvárost vágott el a vihar a külvilágtól. Enyhüli a helyzet Drinápolynál Istambul, január 31. A tráciai árvíz lassan megkezdte lefolyását. A helyzet Drinápoly kö­zelében is enyhült. Drinápoly környékén né­hány községgel, amelyeket eddig az árvíz el­vágott a világtól, sikerült megteremteni az összeköttetést és élelmiszerrel és tüzelőanyaggal látták el a nagy hidegben éhező és fázó lakosságot. A nemzetközi vasútvonalon a forgalmat még hetekig nem lehet helyreállítani, úgyhogy legalább két hétig el fog tartani, amig a ren­des forgalom ismét helyreáll Kisázsia és Európa között. Szakértői jelentés szerint ugyanis a vasútvonal megrongált részeinek kijavítása négy hetet fog igénybe venni. Addig, amig a rendes vasúti forgalmat nem sikerül helyreállítani, az útnak mintegy 30 kilométeres szakaszán autóbuszok­kal fogják lebonyolítani a forgalmat a bolgár határ és Drinápoly között. Istambulba már há­rom nap óta nem érkeztek meg az európai lapok és levelek. TEUISBN UJ FEBRUÁRI MŰSOR I E jf = D ■ ■ ■ ■ 4% Az ALHAMBRA igazgató- — = U |j I H II |1 migának sikerült az argen- = == A Ek 111 111 I || tinai zenekar szereplését — S R 111 111 1 11 I néhány nappal meg- 5 = D ad I ■■ I ■ hosszabbítani. 1 0 H Ezenkívül: Ü ALLISONS-GIRLS nagyszerű akrobata mutatványai 55 Ü Trió DARESCO a Casino de Paris revü-sztárjai Ü Llna és Ossi CARROSl-tánckreáció jj= D.K.-LADIES-stllusos táncai és a műsor többi száma, gr S 3 = The Thelmers News Alhainbra Sycopaters. Vasárnap: PETROGALLI OSZKÁR besztercebányai sírjához zarándokolunk! Prága, január 31. Vasárnapi számunkban már bejelentettük, hogy dr. Petrogalli Oszkár­nak, a Prágai Magyar Hírlap halhatatlan emlé­kű főszerkesztőjének s kisebbségi közéletünk egyik legkiválóbb néhai vezéralakjának halála tizedik évfordulója alkalmából február 3-án, va­sárnap délben 12 órakor — szerkesztőségünk kezdeményezésére — a közös parlamenti klub­ban egyesült szlovenszkói és ruszinszkói ellen­zéki pártok és a Prágai Magyar Hírlap megko­szorúzzák a besztercebányai Petrogalli-sirt. A sirkoszoruző, kegyeletes ünnepségre vonatkozó hivatalos bejelentésünket a besztercebányai járási főnökség közben már tudomásul vette s igy nincs semmi akadálya annak, hogy a csehszlo­vákiai magyarság reprezentánsai vasárnap ne zarándokolhassanak el a besztercebányai teme­tőbe, Vasárnap délbea 12 órakor tehát pártjaink egy-egy törvényhozója és a Prágai Magyar Hír­lap kiküldöttje rövid emlékbeszédek kíséreté­ben megkoszorúzzák Petrogalli Oszkár beszter­cebányai sírját. A kegyeletes emlékünnepre fölhívjuk azon vá­rosok magyarságának figyelmét, amely városok­ból a kedvező vasúti ^összeköttetés révén köny- nyen elérhető Besztercebánya, s amely váro­sokban néhai nagy politikusunknak sok tisztelő­je és barátja él. Petrogalli Oszkár emléke irán­ti kegyeletünket juttassuk kifejezésre azzal is, hogy egy-egy város magyarsága négy-öt tagú küldöttséget küldjön el vasárnap a besztercebá­nyai temetőbe. így lesz ez a sirkoszoruzási em­lékünnepség az egész csehszlovákiai magyarság kegyeletének méltó megnyilatkozása! Középszlovenszkói és délszlovenszkői magya­rok, küldjétek el vasárnapra képviselőiteket Besztercebányára Petrogalli Oszkár sírjához! jellegűek. így elsősorban tengeralattjárókkal. A flotta iskolázottsága kitűnő. Az orosz hadsereg emberállománya ma 940.000 ember, mig a cári hadsereg 1914-ben 1,450.000 főnyi volt. A had­sereg kiépítése elsősorban Sztálin zsenialitásának köszönhető. A hadsereg nélkül Keletázsiában régen kiütött volna a háború, de amikor a ja­pánok meggyőződtek arról, hogy az orosz had­sereg tökéletes, nem merték kiprovokálni az ösz- szeütközést. A vörös hadsereg további kiépíté­sének szükségessége azt követeli, hogy Szovjetr Oroszország hadügyi költségvetését tetemesen felemeljék. A minisztertanács pénteken végleg dönt a ruszinszkói kormányzó-kérdésben Prága, január 31. A szociáldemokrata és nemzeti szocialista miniszterek részvételével ma tárcaközi tárgyalások voltak, amelyeken a negy­venórás munkahétről s a munkaközvetítők uj szervezetéről szóló javaslatokat tárgyalták. Ki­szivárgott hirek szerint a negyvenórás munka­hét kérdésében a nemzeti szocialista és szociál­demokrata ellentéteket jelentősen sikerült kikü­szöbölni, illetve a két felfogást egymáshoz kö­zelebb hozni. A minisztertanács péntek délután tartandó ülé­sén beavatottak szerint végleg elintézik a ruszin­szkói kormányzó személyi kérdését. Három je­löltet emlegetnek: Bacinsky szenátort, Hadzega kerületi bírósági elnököt és Hrabár ungvári pol­gármestert. Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy á jelölteket ábécé betűrendben közöltük. Súlyosan beteg a román kormány testileg és politikailag egyaránt Bukarest, január 31. A román kabinet tes­tileg és politikailag súlyosan beteg. Négy mi­niszter magas lázas influenzában fekszik s ugyanekkor kitört a politikai válság is. Slavescu pénzügyminiszter betegágyából benyújtotta le­mondását Tatarescu miniszterelnöknek, aki ugyancsak súlyosan beteg, de maradt annyi ere­je, hogy nem fogadta el kollégája lemondását. A hadihajók uj gyorsasági rekordja Páris, január 31. A Terrible nevű francia torpedóüldöző próbaút ja alkalmával 45.05 tengeri mérföld sebességet ért el a nyílt ten­geren s ezzel uj gyorsasági világrekordot állított fel a hadihajók számára. Az eddigi re­kordot a Cassard torpedóromboló tartotta 43 tengeri mérfölddel. (Egy tengeri mérföld egyenlő 1852 méterrel.) Slavescu azzal indokolta meg lemondását, hogy nem azonosíthatja magát Manolescu Strunga ke­reskedelmi miniszter állásfoglalásával, aki pénz­ügyi és gazdasági kérdésekben más irányt java­solt, mint Slavescu, Strunga nem helyesli a pénz­ügyminiszter devizapolitikáját. Jól informált kö­rök véleménye szerint Tatarescu miniszterelnök mindent el fog követni, hogy Slavescut rábírja lemondása visszavonására. Gigantikus arányokban erősödik a Vörös hadsereg Tukacsevszky beszámolója a moszkvai tanácskongrestzuson Moszkva, január 31. Tukacsevszky, az orosz hadügyi népbiztos helyettese a Moszkvá­ban ülésező 7. tanácskongresszus második nap­ján hatalmas beszédben ismertette a megjelen­tekkel a vörös hadsereget. Kijelentette, hogy a hadügyi költségvetést, amelyet 1934-ben 1.66 milliárd rubelről 5 milliárd rubelre emeltek, 1935-ben újból fölemelték 6.5 milliárd rubelre. Ezután Tukacsevszky a vörös hadsereg minő­ségi haladásáról nyilatkozott, majd technikai tö­kéletességéről beszélt. A repülőgépek száma a legutóbbi tanácskongresszus óta 330 százalék­kal emelkedett A nehéz tankok 2475, a közép­nagyságú tankok 792, a könnyű tankok 760 szá­zalékkal szaporodtak. A tankok gyorsasága át­lag hatszorosa a régi sebességnek. A gépfegy­verek száma a legutóbbi tanácskongresszus óta megkétszereződött, a légelháritó ütegeké meg­kétszereződött A tankágyuk és tank elhárító ágyuk száma a régi állomány négy és félszere­sére emelkedett, a nehézágyuké a kétszeresére. Az orosz tüzérség minősége egyre javul. Uj rendszerű kitűnő ágyukat vezettek be a vörös hadseregbe. A rádióberendezés is megjavult. A hadsereg rádióállomásainak száma 1750 száza­lékkal, a repülőgéprádió-állomásoké 1900 száza­lékkal növekedett. A hadiflotta is lényegesen megerősödött a hatodik tanácskongresszus óta. A tengeralattjá­rók száma megötszőrösödött, az őrhajók száma 1100 és a torpedónaszádok száma 470 száza­lékkal emelkedett. Szovjetoroszország keleti és nyugati hatásain óriási erődítmények épültek. 1934-ben nagy összegeket áldoztak a balti és a feketetengeri partvidékek megerősítésére, vala- 1 mint a Murman-terület és a keletázsiai partok kiépítésére. A hadiflottát elsősorban olyan hajó­egységekkel egészítik ki, amelyek védekezési i HaíátraíféU spanyol iorr&dchnárok Madrid, január 31. A spanyol bíróságok e héten hat halálos ítéletet hoztak az októberi forradalom eseményeivel kapcsolatban. A ha­lálos ítéletek közül kettőt végrehajtottak. A kivégzettek közül az egyik katona, aki a for­radalom alatt átpártolt a felkelőkhöz, a másik rendőrtiszt volt, s ugyancsak elárulta a kor­mányt és a felkelők oldalára szegődött. Az oviedoi államügyész halálos ítéletet és egymillió peseta pénzbüntetést kért Jimenez ezredesre, aki egy fegyvergyár igazgatója volt s akit azzal vádolnak, hogy az októberi forra­dalom idején fegyvereket juttatott a felkelők kéziére. Az agrárpárt mér mindig nem iölföite íie Svehla pártelnök örökét Prága, január 31. Az agrárpárt végrehajtó bizottságának mai ülésén keleti volna megvá­lasztani az uj országos elnököt, Svehla utódát, valamint a párt uj elnökségét. A választásokat azonban az utolsó pillanatokban levették a tárgysorozatról s igy a csehszlovák agrárpárt­ban tovább is interregnum marad, Svehla örö­két még mindig nem töltik be s a párt ügyeit Beran volt vezértitkár, jelenlegi ügyvezető el­nök intézi tovább is.----­— Kitiltott német lapok. A hivatalos lap je­lentése szerint a belügyminisztérium a követ­kező német lapoktól vonta meg a terjesztés jo­gát: Deutsche Front, Saarbrücken, Htustrierte Deutsche Sport, Stuttgart, Dér Gemeindetag, Berlin, Dér Montag, Berlin, Nachriehtenblatt und Ánzeiger, Jo'harngeorgenstadt, Neue Ju- gend, Berlin, Neuer Funkbote, Berlin. Ober- iausitzer Tagespost, Saardeutsche Illustrierte Zeitung, Tübínger Kroník, Tubingen, VölM- sdher Wiille, Berlin, WeLt-Diepet, Erfurt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom