Prágai Magyar Hirlap, 1935. február (14. évfolyam, 27-50 / 3579-3602. szám)

1935-02-01 / 27. (3579.) szám

I Az ifjúság „bűne*1 (s. i.) Két bűnügyi tárgyalás kezdődött e héten ugyanazon a napon. Mindkét bűnügy vádlottai fiatalemberek, egymástól távol és teljesen külön­böző körülmények között élők. Az egyik tár­gyalás Páris mellett, Fontainebleaubanc folyik, a másik az amerikai Tusla városában, az olajipar egyik gazdag központjában. A két különböző hely jellege determinálja a két bűneset különböző jellegét is. A Páris- környéki tárgyalás vádlottjai fiatal, tehetséges festők, az egyik Milletnek, a múlt században élt nagy tájképfestőnek hasonlónevü unokája. A fia­talember nem akart méltónak bizonyulni a nagy elődhöz, hanem bűnös utón használta ki a szár­mazást: képeket hamisított barátja segítségével nagyapja stílusában és aláírásával és a képeket százezres árakon adta eh A másik bünügy teljesen amerikai Izü. Gyor­san meggazdagodott amerikai milliomosok ex­centrikus gyermekei követtek el gyilkosságot és terveztek emberrablásokat. „Cilinderklubot" alakítottak, — ugy-e, milyen excentrikus? — egymáson akartak tultenni fantasztikus cseleke­detekben és csak érthető, hogy a tulizzott kép­zelődés gyilkosságban futotta ki formáját. Az európai fiatalemberek művészetet hamisí­tanak, az amerikaiak — gangszterizmust. Az amerikai gyilkosról is kiderült, hogy rendkívül tehetséges fiatalember, kiváló szónok, aki bizo­nyára sokra vihette volna a politikai pályán. A hiba éppen ott van, hogy ezek a tultehetséges fiatalok nem keresik a becsületes, fáradságos utat, a „dicsőség" útját, hanem a legegyszerűbb módon igyekeznek eljutni céljaikhoz: a művész a pénzhez, a gazdag ifjú a szenzációhoz. Az ember megdöbben és magyarázatot keres ennyi cinizmusra, amennyit egy nap eseményei fröcskölnek a szemébe. Csakugyan céltalannak és kilátástalannak találja a mai ifjúság az életet? Valóban úgy véli a mai ifjúság, hogy le kell aratnia mindent, ami a keze elé kerül és nem kell törődnie a holnappal? Kételkedik-e és joggal kételkedik-e a mai ifjúság a holnapban? Nem elég azt mondani, hogy szórványos ki­lengésről van szó, egy eset Európában, egy eset Amerikában. A lelkiség, amelyet a két bűnügyi tárgyalás anyaga lehel ki magából, nem szórvá­nyos eltévelyedések lelkisége. Nem minden eset bünügy, nem minden eset kerül a bíróság elé, de ha világos szemmel és bátor kézzel nyúlunk bele a mai ifjúság egy részének életébe, kényte­lenek vagyunk tapasztalni, hogy ez az ifjúság eltér a távoli célok hitétől, nem hisz régi ideálok követésének jóságában. Nemcsak a régi céloktól terelődött el ez az amerikai és európai ifjúság, hanem egyszerűen magától a célkitűzéstől is. A berendezkedés a hosszúra irányított, egyenletes életre, a lassú emelkedésre és a nyugalmas meg­állapodásra céltalannak látszik ez ifjúság előtt, mert az eddig szerzett tapasztalatok kibillentet­ték lelke alól a biztonság deszkáját. Ez az egyensúlyát vesztett ifjúság könnyen hajlamos a cinikus felfogásra, hogy csak a mai napot kell tekinteni, legfeljebb a holnapot, a mai és holnapi nap kenyerét és örömét. A hitet vesztett gondol­kodás eredményeit láthatjuk jobbra és balra, ha nem hunyjuk be szemünket, hanem élesen és tárgyilagosan vesszük szemügyre az embereket. Vannak már bizonyos jelek, amelyek a foly­tatólagosság, a lassú, becsületes, életképes fejlő­dés bizalmát és nyugalmát vetíthetik elénk és az ifjúság elé. Ezeket a jeleket mi, öregebbek, már látjuk, mi már rájöhettünk arra, hogy az erőszakosan kicsapó viz mindig visszatér medrébe és halad tovább az évezredek óta ki­ágyazott utón. Az ember haladásának útját az életképes lassúsággal és biztonsággal fejlődő lel­kiség szabja meg, de a jelek, amelyek a bizton­sághoz való visszatérést mutatják, ma még talán Péntek en megkezdődik az angol-francia konferencia FIANDIN és LÁVÁI Londonba utazott A tárgyalások programja - Kedvező atmoszféra - Kész a kompromisszum szövege Előbb lefegyverzési konvenció,azután német egyenjogúság Páris, január 31. Flandin miniszterelnök és Laval külügyminiszter csütörtökön Lon­donba utazott. Laral elutazása előtt fogadta Potjemkin szorjetorosz nagyköveted és Cessianu román köretet. MacDonald, Simon és Baldwin tárgyalnak a franciákkal London, január 31. Az alsóházban tar­tott tegnapi minisztertanácson végérvényesen elhatározták, hogy a Londonba érkező francia államférfiakkal Mac Donald miniszterelnök, Sir John Simon külügyminiszter és Stanley Baldwin miniszter tárgyal A tárgyalások pén­teken kezdődnek és szombaton folytatódnak. A konferenciák pontos idejét nem állapítot­ták meg. A tárgysorozat alapját az európai biztonság kérdése alkotja. A megnyitás atmo­szférája rendkívül kedvező és a tegnapi diplo­máciai tárgyalások után méginkább megjavult Elkészült a kompromisszum szövege Páris, január 31. A francia államférfiak lon­doni utazásával kapcsolatban jól informált pá­risi és londoni körökben az a vélemény ural­kodik, hogy a kompromisszum formulája máris készen áll. E kompromisszum értelmében a ha­talmak egyelőre nem ismerik el a német fegy­verkezést és nem helyezik hatályon kivül a versaillesi békeszerződés ötödik részét A béke­szerződés fegyverkezési intézkedéseit a béke- szerződés aláíróinak közös nyilatkozatával csak akkor hatálytalanítják, ha Genfben létre­jön az általános lefegyverzési konvenció, amely kiviteli garanciákat is tartalmaz. Az angol és a francia államférfiak tanácskozásának második pontját az általános biztonsági konvenció meg­kötése alkotja, amelybe beleépítik a keleti pak­tumot, az olasz-francia római szerződést és a többi európai biztonsági szerződéseket. Ha Anglia elfogja ezt az általános paktumot, messzemenően eleget tesz a francia kívánsá­goknak. A francia külpolitika főtörekvése ugyanis az, hogy az általános biztonságot a paktumok rendszerével megvalósítsa. Ha va­laki a jövőben megsérti a békét, akkor ellen­ségei körében látná Európa csaknem vala­mennyi hatalmát. Londonban arról lesz szó, hogy Anglia mily mértékben óhajt résztvenni e biztonsági garanciákban. Laval és Simon a locamói szerződés tágabb körű értelmezéséről is tanácskozni fog. Anglia nyilatkozik arról, vájjon hajlandó-e a levegő biztonságának ga­rantálásánál is közreműködni Néhány nap előtt az angol diplomaták és a francia államfér­fiak párisi tanácskozásán már szó volt a lég­ügyi garanciák kiterjesztéséről. A holnap meg­induló tárgyalásokon Londonban a gazdasági szankciók ügye is szóba kerül, továbbá a tá­madó fél meghatározása. A francia lapok a iondoni konferencia kilátásait optimisztikusan ítélik meg. Kedvező atmoszféra Páris, január 31. A Daily Telegraph dip­lomáciai munkatársa a következőket írja: Flan­elül francia miniszterelnök és Laval külügy­miniszter Londonban Mac Donalddal és Sir John Simonnal találkozik. Mind a négy állam- férfiú meggyőződése az, hogy a két hatalom közötti megállapodás biztosítva van. Az elmúlt napokban a hangulat nem volt kedvező, de Sir George Cterk párisi angol nagykövet ég a francia külügyminiszter tárgyalásai tisztázták a helyzetet Az aggályok elmúltak és az utat sikerült előkészíteni. A megegyezés tartalma - a „Times** szerint A „Times* a kompromisszum tartalmát a kö- vetkezőképpen foglalja össze: 1. A közelmúltban Rómában aláirt francia- olasz jegyzőkönyvet, amely Németország jelen­legi fegyverkezését szabálytalannak mondja, az angolok teljes mértékben elfogadják. 2. A két hatalom elismeri az egyenjogú­sági alapelv gyakorlati megvalósításának szük­ségességét. Mint ismeretes, ezt az elvet 1932 december 11-én mondották ki a hatalmak. Az egyenjogúsági elv a fegyverkezésre és a biz­tonsági garanciákra vonatkozik. 3. Megoldásként a hatalmak azt ajánlják, hogy a versaillesi békeszerződés ötödik sza­kaszát a hatalmak közölj nyilatkozatukkal he­lyezzék hatályon kivül. Ez a hatályonkivül helyezés csak akkor következhet be, ha Genf­ben létrejön az általános lefegyverzési kon­ferencia és a benne résztvevők elfogadják a lefegyverzési konvenciót. Ezenkívül általános európai békepaktumot javasolnak a francia és az angol államférfiak, amelybe beilleszthetnék a jelenleg létező re­gionális paktumot. Az első feltétel, hogy Né­metország visszatérjen Genfbe és elismerje az összes létező nemzetközi szerződést. A londoni konferencia jelentősége (sp) Flandin és Laval csütörtökön délben az! angoll fővárosba utazott. Az elmúlt napok szen­zációs eseményei miatt a középeurópai közvé­lemény nem kisérte kellő figyelemmel a küszö­bönálló londoni tanácskozás előkészítő mun­kálatait. A legújabb hírek azt mutatják, hogy a lon­doni konferencia egyike le6z az utóbbi évek legfontosabb összejöveteleinek, amely jelen­tőségében túlszárnyalja a római francia-olasz találkozót is. Nem arról van 6zó, hogy a franciák és az an­golok uj entente cordiale-t, uj véd- és dacszö­vetséget kötnek, mint azt egyes la.pok jelentet­ték, hanem a cél az európai béke végérvényes megszervezése, Németország bevonása a nem­zetközi munkába és a fegyverkezés őrült ira­csak számunkra láthatók, az ifjúság számára nem. Ezt az ifjúságot döntő életkorában érték a megrázkódtatások, ez az ifjúság csak hosszú idő múlva, talán csak öregségére heveri ki azt a bi­zalmi válságot, amely gyermekkorát megrendí­tette. Sokkal súlyosabb feladat hárul ezért reánk, mint valaha is: az ifjúságot minél gyorsabban átsegíteni a bizalmi válságon, amely valójában erkölcsi válság. Ma nem elég a tekintély szava, hogy a félig, vagy már teljesen felnőtt ifjúságot visszatereljük a biztonságos élet medrébe. A te- j kintély szigorú szavát könnyen visszavetheti azj ifjú, aki saját rossz tapasztalataira hivatkozha- tik. E tapasztalatok alkalmasak arra, hogy vég­legesen elvadítsák a gyermeket az apától, ha az csak hatalmi, tekintélyi szóval akarja a helyes útra téríteni. Ma szeretettel teli, egyénenkénti, gondos agitádós munkára van szükség a kor gyermekével szemben. Ma csak valóban a több tudás, a nagyobb tapasztalat, de főleg a meg­értés és szeretet eszközeivel lehet vezetni az ifjúságot. Nem szabad letorkolni, de el kell fo­gadni az ifjúság érveit és ekkor az értelmi meg­győzés végtelen türelmes munkája következik. Ezért elsősorban magunknak kell összeszedni! magunkban az értelem fegyvereit, magunknak kell meglátnunk a biztató tüneteket és kétség­telen jeleket, amelyek az emberi életnek a lelki­ségen alapuló biztonságos menetét mutatják. A fiatalság ellenérve, talán a magunk tapasztalatai is, kitérítenek néha bennünket régi megrögzött felfogásunk vágányából, de ez nem baj. Minden körülmények között megmarad bennünk az élet biztonságát akaró és hivő lelki és erkölcsi alap. Ezt a lelki és erkölcsi alapot kell — a legna­gyobb erőfeszítéssel is — érintetlenül á futtat­nunk az uj nemzedéknek. 5 Előfizetési ár: évente 300. félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága II, Panská évre 76, havonta 26 Kö„ külföldre: évente 450, £ SzloVeUSzkÓÍ és rUSZÍnSzkÓÍ magüürság allcel2, 11 emelet • Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • ..... 5 Prága II, Panská ultce 12, UL emelet R képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. politikai napilapja •• TELEFON: 303-11. • # Egyes ssám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.- Ki. 8ÚROÓNYC1M HÍRLAP, PRRHA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom