Prágai Magyar Hirlap, 1934. július (13. évfolyam, 148-172 / 3479-3503. szám)

1934-07-01 / 148. (3479.) szám

UTAZÁSI CÉLOK (sp) Prága, junius 30. Svájc drága, Német­ország idegen, Ausztria veszedelmes, Francia- ország messze van, Olaszország forró, — nehéz választás előtt áll az utas, ha netalán le tudta győzni ezen .a nyáron a modern utazások tech­nikai akadályait és elhatározta, hogy felkeresi a külföldet. Soha annyi bonyodalommal nem gárt az utazás, mint manapság, soha annyi vágy nem élt az emberekben a külföld iránt, mint most. A városi ember jóformán el sem tudja képzelni, hogy a nyarat megússza egy kis falusi pihenéssel, mint hajdan s ha nem tudja megkapni azt, amit a sok színes prospektusok egyiike- másika. kilátásba helyezett, úgy érzi, hogy nem sikerült a szabadsága ég kielégületlenül kezdi meg ősszel a rendes robotot. Ismerek szegény hivatalnoknőket, akik a szó szoros értelmében nyomorognak a munkaévben, kuporgatják a garasokat, nem azért-, hogy öreg napjaikra fél­retegyék, hanem hogy nyáron -mint valami hirtelennőt paradicsommadár kiszálljanak szür­keségükből s négy hétig úgy éljenek egy finom fürdő szállójában, a mondain strandon, vagy a legdrágább hegyóriások világában, mintha va­lódi dámák, gazdag, kényes, gondtalan fiatal amerikai hölgyek volnának. A robot emberének a négy jólétben eltöltött nyári hét adja meg az élet- illúzióját. Ez is valami. Legalább ez, rö­vid eldorádó, aranjuezi szép napok, amelyek kárpótolnak háromszázharminc nyomott, szür­ke munkanapért. Milyen szép készülni a nyári utazásra, beszélni róla hónapokig. ÉvTŐl-évre nyúlik át- a tervezgetések álomkapcsa és az át­élt kalandok vieszaábrándozása. — A nagyvá­rosi szürke robotembernek életszükséglet a nyá­ri utazás, optimizmust, életörömet kap tőle. Négy hétig ur, fejedelem, gazdag, pocsékolja az összekuporgatott pénzt-, testének, lelkének él, azután mit bánja, kezdődhet a munka- téli álma élűiről. Az utazási irodák gombamódra nőnek, a prospektusok elárasztják az embert, valóságos uj iparágak fejlődtek ki a nyári utak menezse- lésére. Az általános utazási vágyat kétségtele­nül a tobzódó, heves propaganda csigázta föl, amely ilyenkor nyár elején fortisszímóban tom­bol. Plakátok, újságcikkek, házhoz küldött mű­vészi árjegyzékek között él a vágyakozó ember. Ki tudna ellenállni ennyi csábításnak? Kit ne ejtene meg ennyi jutányosán telkiná-lt életöröm a világ legszebb zugaiban? — De azután, az ál­modozás után, jön a realitás, a megvalósíthatat­lan. Ha — tegyük föl — meg is van a szájtól elvont útiköltség, hová menjen az életre kiéhe­zett emberek nagy karavánja? Emlékszem, ta­valy megdöbbentő veit-, amikor Bercbtesgaden- ben jártam a német-osztrák határon, s láttam, ahogy a poroszok felkerekedett óriási falanxa megtorpant a határon, mert nem mehetett to­vább Ausztriába. Ilyen nyüzsgést, ilyen szilaj átsóvárgást soha nem láttam még. Tízezrével hemzsegtek az emberek a bajor alpok szűk sáv- ján. odaát pedig, a széles, olcsó, szép salz­burgi ailipok üresen ásitoztak. Az utazókat szin­te lelki pánik lepte el, mert nem mozdulhattak zsúfolt helyükről­Az idén mindenütt Így van. Mindenütt kom­plikációk és fenyegetések merednek a nyaralók elé. A kéjutasokat nem sajnálom, s egyébként is, ők majd kifognak a bajokon a pénzükkel, de sajnálom a kisembert, azt a hivatalnokot és hivatalnoknőt, aki egész télen gyűjtött és só­várgott, s akinek minden öröme és életforrása a nyári u/t. Hová- utazzanak ezek a szegények? Ismétlem, Svájc drága, Németország idegen, Ausztria veszedelmes, Franciaország messze van, Olaszország forró, — mi marad? Ma'.rd egy-/két közép európai állam. Osehszlo-, Hitler elnyomja a rohamosztagok forradalmát Schleichert agyonlőtték, I Röhmöt letartóztatták 1 A rohamosztagok vezérkari főnőké Schleicherrel és egy kUifülOi hatalommal szövetkezve, puccsot tervezett Hitler ellen ■ • Rendőrség szállta meg a roham­osztagok központját ■ ■ A kancellár villámgyors akciói ■ Nagy izgalom ierlinben A világot váratlanul érték az uj németországi szenzációk München, junius 30. A nemzeti szocialista párt birodalmi sajtóosztálya közli Hitler következő rendeletét: — A mai napon felmentettem állásától Rohm vezérkari főnököt és kitaszítottam a pártból. A nemzeti szocialista párt rohamosztagainak ve­zérkari főnökévé Lutzet nevezem ki. — Azokat a nemzeti szocialista vezetőket és rohamosztag- tagokat, akik nem teljesítik parancsait, vagy ellene cselekednek, eltávolítóm a pártból és a Tohamoszta gokból, illetve letaTtóztattatom és elitéltetem. Hitler Adolf a párt és a roham- osztagok legfőbb vezetője. Hitler felhívása Lutzehez München, junius 30. A kancellár a következő­levelet intézte Lutzehez: — Kedves vezértársam. Eddigi vezérkari fő­nököm súlyos mulasztásokat követett el és teí?* tel arra kényszeri temek, hogy főimé sem. állá sából. Ön, kedves Lutze, hosszú évek óta jó és rossz napokban kitartott eszménknél és hü volt hozzám. A mai napon kinevezem önt vezérkari 'főnökömmé. Remélem, hogy engedelmes és hű­séges munkájának sikerülni fog a rohamoszta­gokból kialakítania azt az eszközt, amelyre •szüksége van a nemzetnek. A rohamosztagok- ból a nemzeti szocialista mozgalom legér f éke­sebb részét kell kiépíteni. Az engedelmesség és a fegyelem szellemétől áthatottan segítenie kell abban, hogy az uj embert kialakítsuk és meg­formáljuk. Hitler Adolf. Hetim és SchlelcEie? puccstervei Berlin, junius 30. A nemzeti szocialista párt sajtóosztálya később a következő jelentést adta ki: — Hosszú hónapok óta bizonyos elemek megkísérelték, hogy éket verjenek a roham­osztagok és a párt közé. E manővert számos klikk kezdeményezte. A párt elleni aknamun­kát Rohm vezérkari főnök intézte. Megállapí­tották, hogy Rohm érintkezésbe lépett Schlei- cher tábornokkal és vele együtt Hitler ellen dolgozott. Göring miniszterelnök parancsot kapott a Fiihrertöl, hogy ugyanolyan razziát tartson Berlinben, mint Bajorországban tar­tott. Hitler kancellár, aki a westfáliai munka- táborokai; vizsgálta fölül, az első birek meg­érkezése után azonnal Bajorországba utazott és elrendelte, hogy Röhmöt azonnal letartóz­tassák. Röhm pályafutása Röhin Ernő egyike a legismertebb nem­zeti szocialistáknak. 1887-ben szültett Mün­chenben és a világháborúban kapitány volt. Később Épp szabadosztagához tartozott, majd a birodalmi őrségbe lépett. Résztvett az első Hitler-piiccsban, amikor kizárták a hadsereg­ből. Később Bolíviába utazott és újjászervezte a délamerikai köztársaság hadseregét. 1930- ban Hitler Németországba hívta Röhmöt. — 1931-ben a párt vezérkari főnökévé nevezték ki. 1933 áprilisában Bajorországban külön missziót bíztak rá és ugyanaz év decemberé-1 ben tárcanélküli birodalmi miniszterré ne­vezték ki. 'ÉS Schleiche* Bieirlim, junius 30. Kert von Söktelciber 1882-ibein születeti Brandenburgiban. 1913-ban máin! fiatal vezérkari riszt a vezérkarhoz ke­rült 'és a világháború alatt is a vezérikarbatn működött. 1926-íban a birodalmi őrség minisz­tériumában osztályvezető lett, 1929-ben ál­lamtitkár Groener miniszter mellett. Nemso­kára attábornaggyá lépett elő. ö volt az, aki Groemert megbuktatta. Az aránylag fiatal tá­bornok 1932-ben átvette a hadügyminisztert tárcát Papén kabin ettjóban, majd Papén bu­kása után, ami szintéin az ő müve volt, 1932 december 2-án kancellárrá nevezték ki, 1983 január 29-éin lemondott, hogy átadja helyét Hitiemnek. SöbleicJher rendkívül energikus és ügyes politikus volt, aki soha nem nyugodott bele abba, hogy mások ellőtte legyenek. Visa- szavoraulása óta állandóan kereste a lehetősé­geket., hogy Hitlert megbuktassa. Síh-eieiter foaléla. Berlin, junius 30. Szombaton délután hi­vatalosam megérősitették azt a hirt, hogy Schleicher tábornokot, a volt birodalmi kan­cellárt a berlini rendőrség agyonlőtte, amikor a tábornok elleaitállást fejtett ki letartóztatá­sakor. Schleicher feleségét egy másik lövés megsebesítette. A szombati eseményekről ugy-ahogy tiszta kí>nívf. Ic&Díiii a. kés fi délutáni or&kbajii« vákia fürdői az idén látogatottabbak, mint az lelmult évben voltak. Karlsbadból, Marienbad- ból kedvező hírek érkeznek, a szezon jó, a für- dői.par lendül, örülünk annak, hogy a fürdő­ipar leszegényedetlt népe annyi sovány esztendő után végre szebb napokat lát. Szlovenszkóról is kedvező hírek érkeznek, Postyám és Trencsén- teplic hóditó iszapja, a Tátra felejthetetlen bér­cei, a kiskárpáti fürdők 'kedves népe nagy vonz­erő. Az utas megtalálja azt, amit keres, szép szállodákat, olcsó árakat. Csehszlovákia egyike tett a középeurópai ember kedvenc utazási cél­jainak- S ugyanez áll Magyarországról. Előítélet nélkül meg kell állapítani, hogy Ma­gyarországnak, mint utazási célnak, az idén óriási keletje van. Soha ekkora érdeklődés nem volt a Balaton iránt, mint í934-ben, s nem csak kisemberek, hanem a nagy nemzetközi fürdőközönség is a magyar tenger felé orien­tálódik. Míg az elmúlt években egyedül Budapest volt idegenforgalmi központ, odautaztak az an­golok, olaszok, németek, most. a magyar vidék is divatba jött. Ma olvastam hosszú, lelkes cik­ket éppen az egyik prágai lapban a Hortoibágy- ról. ,.Siessen, — írja, az újság — mert a híres hortobágyi csárda romantikája tűnőben van. Jövőre Debrecen város modern paiotaszáModát épít a puszta kellős közepére, fürdőszobás ap- partement-okkail, balkonkiláfással a délibábra, — .a valódi csikósokait és juhászokat, szegényle­gényeket és pandúrokat csak idén láthatja még." A lap úgy siraitja a Hortobágy romantiká­jának múlását, mint valami európai nevezetes­ség eltűnését, amit nem szabad megengedni. Európa az elmúlt években felfedezte a Duna királynőjét, Budapestet. Azután fölfedezte a magyar ember lelkét. Aki három napra utazott Pestre, egy hétig maradt, ez biztos, ez le van garantálva. Aki megismerte a magyar embert, évről-évre visszatért Magyarországra. Most a magyar vidék romantikája következik, a Bala­ton, a Hortobágy, Szeged s a Mátra, a vidéki uclvairíházafc és kastélyok büszke, szoiitér élete, nem a tömegszállók obiigát és mindenütt egy- ,kaptafád üdülése, hanem különös, egyéni zaraa- tu, lovagló, halászó, vadászó, zsentryélet a fi­zető vendég divatja, nyaralás, bájos, tempera­mentumos, finom és jókedvű emberek között. Más, mint ami't az európai utas megszokott. Az újdonság zamatja, vonzani fog. Egv ismerő­söm beszélte, hogy Hollandiában találkozott egy fiaitalemberrel, aki három nyarat töltött már Magyarország egy vidéki kastélyában. Sen­kiivel sem tudott beszélni ott, mégis vissza­megy. „Valahogy az érzések jutottak össz­hangba, s ez a legfőbb" — mesélte. Csak ürülni tudunk annak, hogy Európa meg­ismeri és megszereti ia magyar embert. Tudjuk, hogy rajonganá fog érte és vissza vágyik hozzá.. Mert tiudjuk, hogy kimondihaita.tlan lelki gir-: lag- ság az, amit a szegény magyar nép még ma is adni tud a világnak. HM SZÁMÚIM I KÉPES HftTEl 28 OLDAL korona / xm, évf. 148. (3479) szám a • 1934 julius 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- ^ ^ Szerkesztőség: Prága II., Panská évre 76, havonta 26 Ki., külföldre: évente 450, SzloveUSzkÓÍ 6S YUSZÍTISZkÖÍ JTICLPUOYSÚS ulicel2, II. emelet • Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kő. • ... Prága II., Panská ulice 12, III. emelet fl képes melléklettel havonként 2.50 Kő-val több. politikai napilapja • • TELEFON: 303-11. 0© Egyes szám éra 1.20 itt, vasárnap 2.~ Kő. SŰRGÖMYC1M: HIRLflP, PRflHfl,

Next

/
Oldalképek
Tartalom