Prágai Magyar Hirlap, 1934. június (13. évfolyam, 124-147 / 3455-3478. szám)

1934-06-21 / 140. (3471.) szám

8 1964 janim 21, aatttftrtML HfcjA „. lAU nmlf4m Hw whhMp Középeurópéban hűvösebb idő lépett Tel, azonban csak esakély csapadéktól kisérve. — Időprognó­zis: Változékony, további lehűlés, helyenként gyönge csapadékkal, nyngatl-északnyngati szél­lel. Egy császártragédia utolsó emléke a mexikói határon — A magyar hatóságok kiszolgáltatták a két beregdédai legényt, akik megverték a határ­őrség parancsnokát. Beregszászi tudóeitónik je­lenti: A beregdédai magyar határon a csempé­szek izembeta! átkoztak: Hlavemka .Vladimírral!, a 'beregdédai pénzügyőrség parancsnokával A csempészek megtámadták a magányos pénz­ügyőrt és a két férfi botokikail agylba-főbe verte őt. Hlavemka, akiinek koponyaceontja is betört, segítségért kiáltott, de ikét támadója port tö­mött a szájába, hogy elnémítsa. A kiáltásoikat igy is m eghallották a h atár ör ök és társuk se­gítségére siettek, mire a két merénylő elmene­kült és magyar területre szökött át. Futás köz­ben mindkettő kalapja a földre esett, a pénz­ügyőrök meg találták azokat és a tinta, ceruzá­val beirt nevek alapján megállapították a tá­madók kilétét. A beregszászi csendőrség meg­keresésére a mezőtarpai magyar csend őrség elfogta a két legényt, Molnár Bertalant és Ko­zák Józsefet, és tegnap már át is adta. őket a csehszlovák csend őrségnek. xx Budapestre érkezve a keleti pályaudvar ral szemben a PARK-NAGYSZÁLLODABAN megtalálja kényelmét. Leszállított árak. E lap előfizetőinek 20% engedmény. — Mérgezési tünetek közt meghalt egy királyká­rai vasutas. Nagyszöllősi tudósítónk jelenti: Mar- gitt-ay Béla királyházai vasutas hirtelen rosszul lett s mire orvost hívtak, mérgezési tünetek között ki­szenvedett. Margittay meglepő halála gyanút kel­tett, mért a szerencsétlen ember az utolsó időben többször hangoztatta ismerősei előtt, hogy felesé­gével állandó viszályban élt és pillanatnyi nyugta sincs, mert attól tart, hogy felesége megmérgezi. A hatóságok rendeletére Margittay holttestét fel- boncolták és belső részeit a brünni orvostani inté­zetbe küldték, hogy a halál pontos okát megállapít hassák. m—whihw — ■— 111 mm imii—■ wm 11— xx Mindazon mérgezési esetek leküzdésé­nél, melyeket romlott ételek okodnak — te­hát főleg hjusmérgez/és vagy gomba mér gezé.s előfordulásakor — a gyorsan ható természe­tes ,.Ferenc József1 kesenüviz azonnali hasz­nálata rendkívül fontos segédeszköz­— Térdenállva eskették meg a tanút, hogy hamis vallomást tegyen. Beregszászi tud ősi tónk jelenti: Berki Júlia nagyözőllősi leányt- a csend- őrség tanúiként hallgatta- ki egy bűnügyben. Utána menet Lakatos János. Lakatos József, Horvát Anna és Horvát Erzsébet lakásáról a cigány táborba csalták, ott térdre kény-szeri tet­ték és megeskették, hogy a csendőrség előtt tett- vallomását a biróság előtt visszavonja. A leány, mikor megszabadult támadóitól, azonnal újra a csend őrségre sietett és feljelentette a cigányokat. A beregszászi kerületi biróság kedden tartott tárgyalást az ügyben és Laka­tos Jánost egyévi börtönre. Lakatos Józsefet tizhavi, Horvát Annát és Horvát Erzsébetet hathavi fogházra Ítélte. — „Négyévi fegybázat kapott kémkedésért a Légió-bank beregszászi fütöje“ című vasár­napi tudósításunkban azt irtuk, hogy Sánközy Jenőt, a büniper egyik vádlottját a felmentő Ítélet után is fogva tartják. Sárközy kívánsá­gára készséggel állapítjuk meg, hogy a tudó­éit ásnak ez a része tévedésen alapul, mert Sár­közy vizsgálati fogságban sem volt és szabad- j lábon védekezett. xx S-zalmaözvegyek bálja junius 21-én, csü­törtökön, a Flóra 'borozóban, Prága XII, Fo- chova 121. — Vácnál ismeretlen férfi holttestét fogták Ki a Dunából. Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Vác mellett a Dunából egy 25 —30 év körüli ismeretlen férfi hollittes-tét fog­ták ki. A holttest nyakán és karján öt felfújt kerékpár gumi volt, hátán pedig egy zsákban ruhanemű. A kerékpár-gumin cseh felírás volt látható, úgyhogy valószin-ünnek tartják, hogy a szerencsétlen fiatalember csehszlovák terü­letről akart átúszni a Dunán, de már neim ér­hette, el a magyar partot. A nyomozás raog- indilit a- hulla sz-**.mélyazonosságának megállta pités-ára. — Az autó alá került a nagyothalló nagy­szombati kovács. Tudósítónk jelenti: Tegnap este hét órakor a M-asaryk-occám haladt végig Paskó .József személyautója, amely elgázolta Biloi'k János 43 éves nagyszombati kovájcs- rncstc-rt. Biicsik nagy elhulló, nem hallotta az autó tiiikölésél és igy kerüli a szabályos se­bességgel haladó kocsi alá. Az clgá.zollt embert eszméletlen állapotban szállították be a kór­házba, ahol műtétet végeztek rajta. Állapota na­gyon e/ulyoe. Ereklyeként őrzi a Miksa császártól kapott aranypénzt a mexikói százéves paraszt, a halálos Ítéletet végrehajtó csapat utolsó életben lévő tagja Los Angeles, junius 19. Az Egyesült Államok és Mexikó határéin véletlenül ráakadtak egy százéves emberre, aki nemcsak, utolsó élő tanúja Miksa csá­szár tragédiájának, hanem egyike volt a halálos Ítéletet végrehajtóinak is. A találkozóról és az aggastyán megTenditő elbeszé­léséről rendkívül érdekes részleteket közölnek az itteni lapok. A Carnegie-intézet a-utója, amelyen tudósok utaz­tak a legújabb ásatási hely felé, éppen keresztül jutott a határon. Áz autó nem ment tovább, mert súlyos defektust kapott. Nagymehezen sikerült egy ökörfogatot találni, amely bevonhatta az autót a kö­zeli házakig. Kicsiny, mexikói falu. A tudósoknak itt kell megvárniuk, amíg kijavítják a kocsit. Ez csak másnap reggel történhetik meg. Az éjszakát itt kell tölteni a faluban, szállást kell keresni. Az egyik fiatal geológus bekopogtat egy kicsiny kuny­hó ajtaján. A zörgetésre egy nagyon öreg, töpörö­dött ember nyit ajtót. Mogorván utasítja el a tola­kodókat és csak akkor lesz barátságosabb, amikor pénzt lát. A mexikóiak gyűlölik a határon túlról ér­kezőket. Hallgatag, magáiba zárkózott ember. A zár­kózottságát nemcsak a gyűlölet okozza, hanem — miint később kiderül — a vádoló lelkiismeret is. Mikor a geológus este alvóhelyére tért, az öreg a sötét pitvarban fogadta. Úgy tűnt, mintha valaki­re várt volna, aki megérti öt és akinek meggyónhat. — Száz év nyomja a váltamat és olyan történetet fogok elbeszélni, amelyet nem fog elhinni nekem. De Anthony Guerrero nem hazudik! Hallott már valaha egy bizonyos Miksa nevezetű császárról, akit az európaiak küldtek Mexikóba és akit agyon­lőttek? Honnan is tudhatna róla? Annak már 07 éve. Noa, — én ott voltam — én i* lőttem rá. — Elmondjam, hogy történt? Az amerikai meglepetten nézett az öregre, azután kérte, hogy várjon egy pillanatig. Elment társaihoz és magával hozta a történészt és a titkárt. Aztán mint kísértetekről szóló mesét, hallgatták a kicsiny mexikói kunyhóban az öreg Anthony Guerrero szavait, amelyekből a világtörténelem egyik nagy tragédiája szállt föl. Az ausztriai Miksa császár tragédiáját hallották az utolsó szemtanúnak és az ítélet egyik végrehaj­tójának szájából. — Nem értek semmit a politikához. Akkoriban katona voltam, utána földművelő lettem. De ide nézzenek, ezt az aranypénzt soha sem adtom ki a kezemből. Ez emlékezlet a dolgokra, amk okkor történtek. Mj heten, akiket az ítélet végrehajtására kiválasztottak, Jó céllövők voltunk. Hét őrmester. Azt mondták, hogy a csá­szárnak nem szabad közönséges katona kezétől meghalnia.-— Hogy történt a dolog? — kérdezte a történész, aki még mindig nem akarta elhinni, hogy a császár- gyilkovsság egyik tettesével áll szemközt. — A császárt két társával együtt vezették ki. A társait, úgy emlékszem, Mejianak ég Miramonnak hivtók. A császár nagyon nyugodt volt, a társai azonban sápadtak voltak. A császár még mosolygott is. amikor felénk (közeledett. Kettős sorban áll­tunk, a császár könnyű kézmozdulattal köszöntött bennünket, azután kivett hét arany pénzt a Bsehéből. Mindegyikünk­nek adott egyet Hallottam, amint jobbról is, balról ia zokogtak mel­lettem a társaim. Én összeszedtem magam és nem akartam elárulni meghatottságomat. Katona vol­tam, először engedelmeskednem kellett és csak az­után gondolkodni. A császár megfordult, elővett egy cigarettát, lassan meggyujtotta, azután az első el- szálló füst után nézett. Ezt a képet soha sem fogom elfelejteni. Odaért a halálra Ítélt társai közé, közé­jük állt és felénk fordult. Mejia és Miramon támo­lyogtak. A vezénylő tiszt kendővel közledett felé­jük. Miksa megveregette a tiszt vállát, nem fogadta el a kendőt, hanem nyugodtan né­zett a feléje irányuló fegyverek csövébe. Elhangzott a vezényszó, a sortüz eldördült. A csá­szár két társát hátba, a császárt mellbe találták a halálos golyók. Miksa császár azonnal meghalt. Ezután elmondta az öreg ember, hogy szigorú elő­írást kaptak, hogy miként lőjjenek. Nem volt szabad a császár fejére célozni, csak a mellére. A halálra ítélt utolsó kérése volt, hogy feje sértetlen maradjon, hogy anyja megismerhes- se az arcát. A történet véget ért. Az öreg cigarettát kért. Lát­szott rajta, hogy sokkal nyugodtabb. mint előbb volt. Levették leikéről g terhet, amelyet a hat évti­zeden át őrzött titka jelentett. A császár aranypén­zét természetesen nem adta ki kezéből. De az inté­zet fogja örökölni, ha a száz éves aggastyán — a végrehajtó csapot utolsó tagja — meghal. Elfogták az érsekit]vári sorozatos betörések tettesét Érsekújvár, lunius 20- (Saját tudósítónktól.) Je­lentettük, hogy Érsekujvárott nagy izgalmat kelte­nek az egyre sűrűbben előforduló betörések. A múlt. héten egy órán belül három üzletben követtek el betörést a déli szünet alatt s mindegyik helyen érzékeny károkat okoztak a betörők. Az érsekuj­vári csendörség fokozott figyelemmel vigyázott az üzletek biztonságára, annál nagyobb megdöbbenést keltett tehát kedden délben az a hír, hogy ismét betörés történt a záróra alatt, ipég pedig Trávaicsek József Szédhenyi-ucoai divat­áruüzletében. A tolvajok 300 korona készpénzt és nagymennyiségű divatárut vittek magukkal. A csend őrség azonnal a legnagyobb készültség­gel fogott hozzá a tettesek kinyomozásához. Két csendőr autón a közeli Bajos község felé robogott, mert egy gyanús külsejű férfi a betörés idejében egy bérkocsin Bajos felé vitette magát. Percek alatt megérkeztek a tiz kilométer távolságban fekvő községbe, amelynek állomási épületében csak­ugyan ráakadtak a férfire, akire a bérkocsis által meg­adott személyleirás pontosan ráillett. A férfi éppen gyanútlanul a lopott pénzt számolta, mikor a csendőrök eléje toppantak. Kiderült, hogy Merta Károly morvaországi származású, többszörö­sen büntetett'betörővel azonos. Táskájában megtalál­ták a Trávnicsek-féle betörésből származó divat­árukat. Merta bevallotta, hogy valamennyi betörést ő követte el a* utóbbi na­pokban az érsekujvári üzletekben. A keddi napon egyébként egy másik ügyben is si­kert ért el «z érsekujvári csendőrség. A nyitrai csendőrség megkeresésére előállitották Tlcsina Ká­rolyt, aki egy Nyitrán elfogott munkanélkülinek állítólag 1300 koronát adott át. Tlcsina a kereszt­kérdések alatt bevallotta, hogy a Nyitrán elfogott társa, Ambrus Lajos társaságában betörést köve­tett el Istenes Mária érsekujvári özvegyaszony lakásán, ahonnan 10.000 korona készpénzt és különböző ezüstnemüt loptak el. A pénz rejtekhelyét nem volt hajlandó elárulni. Mindkét betörőt letartóztatták és álkisérték őket a nyilrai ügyészség fogházába. — Felakasztotta magit az eltűnt zselizi levélhor­dó. Oroszkai tudósítónk jelenti: Közöltük, hogy Da­nira István 43 éves zselizi levélhordó junius 11-én eltűnt hazulról. Átmulatott éjszaka után a postás reggel kilopőzott a lakásból s azóta nyoma veszett. Hivatalában azonnal vizsgálatot hajtottak végre, amely megállapította, hogy Danis mindvégig a leg­nagyobb becsületességgel teljesítette szolgálatát. Hétfőn este az uradalom kertészei a park egyik fá­ján felakasztva találták meg a szerencsétlen ember holttestét. A postás kéksógtejenül hosszú lelki tusa után határozta el magát, az öngyilkosságra, mert a fa körül, amelyre fölakasztotta magát, igen sok lábnyomot találtak, ami amellett szól, hogy az ön­gyilkos hosszú ideig őgyelgőit olt. Danis három Kis­kor u árvái hagyott hátra. A községben nagy rész­vét nyilvánul meg a szerencsétlen család iránt. Az öngyilkost kedden délután temették el a zselizi római katolikus temetőben. — Súlyos balesetet okoztak a megbokrosodott lovak. Nyitrai munkatársunk jelenti: Tegnap dél­ben a közeli Törnios község halárában Kelemen Jó­zseffé, a községi biró felesége, fiával és vejével szekéren hajtott haza a határból. A téglagyár kö­zelében a lovak valamitől megijedtek és megbokro­sodtak. Elragadták a kocsit és a földeken keresztül vágtattak a gyár mögötti hatalmas szakadék irányá­ban. Miután a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudták, megfékezni a megvadult állatokat, Kelemenné ve- je leugrott a vágtató szekérről, de oly szerencsét­lenül zuhant, hogy többrendebeli csonttörést szen­vedett.. Kelemen Józsefné és fia a szekérrel és lo­vakkal együtt a szakadékba zuhantak. Mindketten súlyos csonttöréseket és belső sérüléseket, szenved­tek, úgyhogy kórházba kellett szállítani őket. Meg­indult a vizsgálat a szerencsétlenség körülményei­nek felderítésére. Érdekes, hogy ezen a helyen ön- gyilkosság történt nemrégiben és a néphit szerint az öngyilkos lelke ma is kisért. A falu babonás né­pe ezt hangoztatja, hogy a lovak az ögyilkos megje­lent szellemétől riadtak meg. — Nyitódba fulladt fürdőzés közben. Xagy­tap okmányból jelentik: Tegnapelőtt Nagytapod- ceány határában fürdés köziben a Nyílra folyóba fulladt Zsembera István 20 éves fiatalember. Zsembera. jó úszó volt, de örvénybe került és elmerült, mielőtt bárki segítségére siethetett volna. Holttestét hosszas keresés után megta­lálták. Szeplő ellen a lég* bsoáltabb szer giFRÉRV- créme j Szeplő, máifoltok ét i mindennemű arctisztátalanság azonnal eltűnik. j SÜTindenött kapható 9ostán szétküld!: ! <Dr. Cad. 9olláh és 9sa, 9iesfany, SíIoDé SÜTesfo nad Űáhom. i tégely áza Ki lf — At Atlanti óceánban erősen fogy a tengeri fű. Egy idő óta úgy Európában, mint. Északamerikában azt észlelik, hogy az Atlanti Óceánban eddig nagy tömegekben előforduló tengeri fü (Zostera marina) erősen fogyóban van. Az angol part különböző pontjain, amelyeken azelőtt feltűnő bőséggel ter­mett, dr. A. O. Cottom megfigyelése szerint csak­nem teljesen eltűnt, mig más helyeken nagyon szórványosan és csenevószen fordul elő. Ennek a növénynek fogyása aJbból a szempontból komoly je­lentőségű, mert sok tengeri modárfajtáuak egyet­len tápláléka, másrészt pedig a fii sok homokpadot kötött meg, amelyek igy szabaddá váltak és igy a hullámok sodra elragadja őket, aminek viszont a hajózásban lesznek következményei. A kutatók idáig neki tudták megállapítani n tengeri fü meg fogyatkozásának okét. Társadalmi Elet # A középturi és kisturi Katolikus Legényegylet nagyszabású juniális és gyermeikünnepélyt rende­zett. Volt versenyfutás, távgyaloglás, kötélhúzás, staféta, távolugrás, stb. A versenyek győztesei értékes dijakat kaptak. A tánczenét a felsőturí zenészek szolgáltatták. A szép ünnepélyen jelen volt a két község apraja-nagyja. A Rozsnyó-bányafelepi temetkezési egylet az elmúlt vasárnapon zászlószentelő ünnepélyt tartott. Az ezüstdiszes, fekete zászlót az egyházak közötti béke dokumentálásaként Szikorszky Isván római katolikus, Vargha Sándor evangélikus és Szőke Ist­ván református lelkészék áldották meg. Világi rész­ről Kurczina elnök mondott szép beszédet. A zászlóapa Matheisel Gusztáv volt. Délben közebéd volt, délután dijkuglizás, este táncmulatság. iskolai hírek Tizenkilenc kitüntetéses érett a komáromi érett­ségi vizsgálatokon. Komáromi tudósitónk jelenti: Az elmúlt héten folytak le a komáromi bencés fő­gimnáziumban az idei érettségi vizsgálatok dr. Or­bán Gábor érettségi biztos elnöklete alatt. Az érett­ségi vizsgálat eredménye rekordszámba megy: a hatvan érettségiző közül tizenkilencen, tehát az érettségizők egybarmada, kitüntetéssel érettek. A többiek mind jól érettek, csupán egy extemista-ta- nuló bukót meg. Úgy az elnöklő kormánybiztos, mint a tanári kar tagjai, nagy megelégedésüket fejezték ki az elért eredmény fölött. A kitüntetéssel éret­tek nevei: Antal Gergely, Ábrahám Kornél, Bátyai Matild, Farkas G. László, Győry Miksa, Kiss Lász­ló, Kóczián Margit, Kovács Endre, Kovács József, Könözsi Béla, Kurcz Béla, Lintner József Rummer Imre Schlaffer Ernő, Sohwartz Ármin, Sebestyén Júlia, Vendégül Imre, Weisz Magda és Záreczky István. A rozsnyói püspöki leánynevelő intézet, mint minden éviben, ezidén is megrendezte kézimun­ka ée rajz'kiálilítátníit. Az anyagot ezúttal már az uj tágat? iekolapalota termeiben állították ki és igy a gazdag anyag elrendezése által is na­gyon szépen érvényesül. A kiállítást állandóan nagyszámú közönség látogatja, és mindenki el­ismeréssel nyilatkozik a gyermekmunkákon megmutatkozó kiváló pedagógiai szellemről. Főiskolára készülök figyelmébe. A mos­tani tanévben érettségiző és főiskolára vagy más szakiskolára készülő tanul óknak ösztön­díj, pályaválasztás, diákszociális ügyekben felvilágosítást és tanácsot ad a magyar társa­dalmi nagyid/,oltóág központi megbízottja, Janison Jenő, Bratislava, Safarik lér I, 1. 6. Bélyeggel ellátott megcímzett válaszborítékot mellékelni kell.

Next

/
Oldalképek
Tartalom