Prágai Magyar Hirlap, 1934. június (13. évfolyam, 124-147 / 3455-3478. szám)

1934-06-07 / 128. (3459.) szám

8 1Ö34 jujűns 7, csütörtök. — Egymillió ember vett részt Togo admirális temetésén. Tokióból jelentik: Tegnap temették d. a japánok nemzeti hősét, Rejhao&uro Togo tábor­nokot családjának mauzóleumába, mely közvetle­nül az elhunyt mikádó sírhelye mellett fekszik. A gyászszertartások már reggel fél 7 órakor megkez­dődtek és késő délutánig tartottak. Togo admirá­lis temetésén több mint egymillió ember vett részt, köztük az uralkodóház tagjai, magasramgu állam- hivatalnokok és az idegen hatalmak képviselői is. Százötven cigány hegedűje kisérte a sirba Bura Károlyt, a népszerű cigányprímást Budapest, junius 6. Bura Károlyt, a magyar főváros egyik legnépszerűbb cigányprímását, akinek nevét és muzsikáját a rádió révén a nagyközönség mindenütt ismerte, hétfőn dél­után temették el a kerepesiuti temetőiben. A rendőrség jóval a temetés megkezdésének időpontja előtt lezárta a temető kapuit és csak a család hozzátartozóit és a temetésre érkező cigányokat engedték he. Az elővigyá­zatosság oka az volt, hogy a rendőrség jóelő- re útját akarta állni annak, hogy megismét­lődjenek a Radics Béla temetése alkalmával előfordult botrányos jelenetek. A temetésre valóban óriási tömegek jelentek meg és mi­kor a temetési szertartás megkezdődött, a temetőben lévő halottasház körül sokezer fő­nyi tömeg szorongott. Rengeteg koszorút küldtek Bura Károly koporsójára ismerősei, barátai. Valamennyi koszorú között a legszebbet „Felejthetetlen prímásunknak" felírással zenekarának tagjai küldték. Elküldte koszorúját Bura Károly koporsójára a Magyar Rádió is, mintegy utol­só kiengesztelésül a már különben is bé­késen elintéződött „cigányháboru" után, amelyben Bura Károly teljes odaadással védte a cigányság érdekeit. Nem lehetetlen, hogy halálát, amelyet előrehaladott szívbaja okozott, némiképpen siettette is a háborúsko­dással járt sok izgalom is. A cigányprímás koporsóját három fivére, Sándor, László és Géza és a rokonok állták körül. Gyermeke nem volt Bura Károlynak, felesége pedig, aki Radics-leány volt, nyolc évvel ezelőtt halt meg. A temetési szertartást pontosan öt órakor kezdték meg. A koporsó körül hegedűvel a kezükben százötven cigány állott fel, két hí­res cigányprímás, Farkas Jenő és Rigó Jancsi vezetésével, hogy mielőtt a holttestet a sirba i teszik, még egyszer elhúzzák Bura Károly kedvenc nótáit. A temetési szertartást dr. Vargyas plébá­nos végezte. Közben az Operaház kórusa énekelt, majd megindult a gyászmenet a nyi­tott sir felé. A gyászmenet élén mentek a cigányok, akik megindító módon, igazán szív­ből jövő szomorúsággal játszották: Lehullott a rezgő nyárfa ... Azután következett a halottaskocsi, a ro­konok és a közönség százai és ezrei. Bura Károly felesége mellé és Radics Béla síremlékének közvetlen közelében temették j el. A délután borongás volt és mire a tömeg \ felállt a nyitott sir körül, megeredt az eső. A sir mellett az egyetemi ifjak nevében d»r. Nagy i Sándor mondott búcsúbeszédei. Bura Károly : volt ugyanis a jogászok állandó cigányprimá- j sa és a temetésen ott volt több bálelnök és a j társaságban jól ismert bálrendező is. El- j búcsúzott Bura Károly tói szülővárosának, i Nagy7váradnak kiküldötte is. A koporsó felett már a frissen hantolt sir j domborult, fölötte a halomba rakott koszorúk- kai, amikor még egyszer busán megszólalt a ! „Rezgő nyárfa" szomorú dallama százötven ! könnyesszemii cigány hegedűjén. így ért vé­get Bura Károly megható temetése. — Több száz leprás beteg menekült el az indiai táborból. Bombayból jelentik: Hátsóindiában Yoh- ru tartományban több ezer bólpoklos számára van internáló tábor. India és Polinézia minden részéből ideszállítják a bélpoklosokat. A szerencsétlen te­remtések már régóta elégeMenikeduetk s több eset­ben kíséreltek meg kitörést a táboriból, de minden alkalommal visszaverték őket. A múlt napokban Yohru tartományban is ciklon pusztított. A bete­gek között leírhatatlan pánik keletkezett, együt­tes erővel megtámadták az őröket és sikerült a tá­borból kitörniük. A bélpoklosok egyrészét újra elfogták más részüket lelőtték, de néhány száznak közölök sikerűit, elmenekülnie. Az egész vidék most páni félelemben van miattuk és valóságos vadászat indult meg kézrekedtértikre. — Morvát tornászok súlyos autóbalesete. Zág­rábból jelentik: Belovár közelében tegnap este sú­lyos autószerencsétlenség történt. Daruvárról egy autóbusz közeledett, amelyen fiatal horvát torrá szók ültek. Az egyik utkanyarulatbau az autóbusz eddig föl nem derített okból felborult és utasait maga alá temette. Tizenkét tornász súlyoson megse­besült. A sofőr a szerencsétlenség láttára egy kö­zeli erdőbe szaladt e ott egy fára felakasztotta ma­gát. Bomba robbant a zágrábi állomáson veszteglő Orient - expressz egyik kocsijában Zágráb, június 6. A zágrábi állomáson a meneitrendszieriü'ein ott veszteglő Párás—BeJ- grád—isztambuli expresszvonat egyik másod- osztályú kocsijában tegnap délben bomba robbant, amely az egész kocsit szétroncsolta. A robbanás nagy pánikot idézett elé, de a® azonnal megindult mentési munkál ajtók során kiderült, hogy emberéletben szerencsére sem­mi kár nem történt. A kocsi utasai ugyanis valamennyien épen a perionon tartózkodtak. A rögtön megindított hatósági vizsgálat megállapította, hogy a pokolgépet 12 érával a robbanás előtt szerelték fel az expressz egyik másodosztályú kocsijában. Valószínűleg még osztrák területen helyezték el a bombát, mert abban a® időben a vonat Ausztriában járt Bombamerénylet Reinhardt kastélya ellen B é c s, junius 6- Az elmúlt éjszaka a Salz bupg melletti Leopoldskrom kastély előtt pa pirpetárda robbant föl és elég jelentős kárt okozott az épületben. Több ablak betört. Mint ismeretes, a leopoldskroni kastély Reinbardt Miksa tulajdona. A rendőrség három gyanús egyént letartóztatott. Bosszúból bűntársának akarta berántani ellenségét a nagy- bedzényi öregasszony rablója A bűnöst kilenc havi börtönre ítélték Nvitra, junius 6. (Saját munkatársunktól.) Érdekes rablása ügyet tárgyalt kedden délelőtt a nyitrai eéküdtlbiróság. A vádirat szerint Cser­vény József és Kácser Kálmán nagybedzényi legények ez év február 3-án betörtek Záhumenszky Anna 80 éves asz- szonyhoz, a tehetetlen öregasszonyt megkö­tözték, száját betömték, majd felforgatták a Mcást és 240 korona készpénzt, egy váltót <fe egyéb érték tárgyakat magukkal vittek. Reggel eszméletlen állapotban talált rá az öreg­asszonyra egyik szomszédja. A nyomozás során letartóztatták Cservény Józsefet, aki nemcsak azt ismerte be, hogy ő volt. a tettes, hanem azt is vallotta, hogy Kácser Kálmán volt a bűntársa. Kácser váltig hangoztatta ártatlanságát, de az eljárás ellene is megindult. Az esküdtszéki tárgyaláson Cservény meg­lepetésszerűen megváltoztatta vallomását és azt állította, hogy a rablást egyedül követte el. Beismerte, hogy Kácser Kálmánt csak bosszúból mártot­ta bele a dologba, mert régi ellensége. Mikor a csendőrök faggatták, hogy nevezze meg 'bűntársát, legalkalmasabbnak vélte, hogy Rácsért rántsa magával. Záihumenszky Anna, a károsult azt vallotta, hogy ketten voltak a tettesek, de nem ismerte fel őket. A tanúval­lomások nem voltaik terhelők Kácserre nézve és noha az ügyész mindkét vádlott megbünte­tését kívánta, az esküdtek verdiktje csak Cser­vényt. minősitette bűnösnek. Cservényt kilenc havi börtönbüntetésre ítél­ték, Kacsért pedig felmentették. Az Ítélet jogerős. Elkeseredett Segyházzendülés Amerikában A kitöri rabok a § egyház folyosóin elsáncották magukat N a s h e v i 11 e, junius 6. Az állami fegy- házban súlyos zendülés ütött ki. Száz rab kitört cellájából, amikor a íegyházörök a rendes napi sétára akarták vezetni a fog­lyokat és felnyitották a cellaajtókat. A rabok leütötték a íegyház egyik hivatalnokát, be­vitték az egyik cellába és a folyosón elsán- colták magukat. A íegyház őrök megadásra szólították föl az elsáncolt rabokat, de ered­ménytelenül. Amikor a legszigorúbb bünteté­sekkel való fenyegetés sem vezetett ered­ményre, a fegyházőrök különbözőképpen í megtámadták a rabokat, így többek között | forró gőzt zúdítottak rájuk. A zendülők közül | nélhányan súlyos égési sebeket szenvedtek. ! Ennek ellenére a rabok nem adták meg ma- gukat, úgyhogy a fegyörök kénytelenek lesz­nek fegyvert használni és erőszakkal leverni a zendülést. A rendőrerősitések megérkezé­séig az egyenruhás hivatalnokok lövésre kész fegyverrel állnak a barrikádokkal elzárt fo- lyzosókkal szemben. Ha a rendőrerősitések j megérkeznek, akkor általános támadást in- j téznek a fegyencek ellen. Társadalmi Élet # A rimaszombati magyar reálgimnázium szü­lői bizottsága vasárnap tartotta meg évzáró köz­gyűlését Sidher Károly elnökletévé]. Az elnöki be- wáanoló sajnálattal állapította meg, hogy a szülők érdeklődése nagyon megcsappant az iotéHménmyel szemben s példiaadásul ismertette a pozsonyi reál­gimnázium szülői szövetségéinek intenzív működé­sét. A gyűlésen elhatározták, hogy e szünidei nya- raltatás! akciót Borosznófűrdőn hajtják végre, ahol egy épületet bérelnek ki a jelentkező ifjúság ré­szére. — Ugyancsak megtartotta évzáró közgyűlését a gimnázium segitő egyesülete is Urfbányi Béla al- elmök vezetésével. Az évi számadásokat Holéczy Miklós, a könyvtári jelentést Fábián Vilmos, az elnökségi jelentést pedig Benkovits Gyula terjesz­tette elő. A felmentvényt egyhangúan megadták a tisztikarnak. Az egyesület tankönyvsegélyt nyújt, ezenkívül az elmúlt három év alatt 9103.75 koronát osztott ki pénzsegélyképpen. # A beregszászi közkönyvtár műkedvelői junius 9.-én és 10.-én, szombaton és vasárnap este fél ki­lenc órai kezdettel a volt megyeháza nagytermé­ben szinielőadást rendeznek, amelyen Farkas Imre „Cseregyerek" cirnü operettjét adják elő Pogány Miklós reálgimnáziumi tanár rendezésében. Ven­dégként Visky István, a ruszimszkói magyar szín- társulat táncos komikusa is fellép. Az előadás iránt nagy érdeklődés mutatkozik. — Elítélték a chinorányi rablótámadókat. Nyitrai munkatársunk jelenti: A hétfőn kez­dődő eeküdtbirósági cikluson elsőnek három chinorányi útonálló bűnügyét tárgyalta az esküdtbÍróság. Mozola József, Bezák Bálint, Ohino Gusztáv legényeket azzal vádolta az ügyészség, hogy február elején meglesték Mihalik Antal legényt, rávetették magukat és elrabolták 80 korona pénzét. A károsult tanúvallomásában elmondta, hogy jól ismerte támadóit és mikor azok az utmenti árokból előugrottak és „pénzt vagy életet" követel­tek, azt hitte, hogy tréfálnak. Nevetve mondta nekik, hogy ne bolondozzanak, a támadók azonban a földre tepertők, kiforgatták zse­beit és elvették pénzét. A tárgyaláson a vád­lottak ezzel szemben kereken tagadták a rablótámadást. A nyomozást vezető csendőr- hadnagy terhelő vallomást tett, amely szerint bizonyosra vehető, hogy a három legény kö­vette el a rablást. Az esküdtek marasztaló verdiktje alapján a bíróság a vádlottakat fe- jenkint félévi börtönbüntetésre ítélte. A vád­lottak megnyugodtak az ítéletiben. — Hafálragázo lták a megvadult lovak. Nyitrai munkatársunk jelenti: Nádasér köz­ségbem Eriméi Ilona férjével együtt a földe­ken dolgozott. Az asszony egyszerre csak ész­revette, hogy a szekérbe fogott lovak valami­től megijedtek és elragadták a kocsit. Az asz- szörny a lovak után futott, igyekezett megfé­kezni a megvadult állatokat, közben azonban megcsúszott és a szekér alá került. A súlyos szekér keresztülgázolt a fején és a szeren­csétlen asszony a helyszínén kiszenvedett. xx Vétkes könnyelműséget követ el, ezért magára vessen, kinek GOLYVÁJA VAN, vagy duzzadt mirigyei vannak s mégsem tart CIGELKA jódos vizkurát. Megrendelhető Cigelka forrásvállalatnál, Bardejov. — Tévedésből denaturált szeszt ivott. Nyit­rai munkatársunk jelenti: Tegnap reggeli sú­lyos mérgezési tünetekkel szállították be a nyitrai kórháziba Obuc&né nyitravidéki asz- szonyit, alki megivott egy üveg denaturált szeszt, állítólag tévedésből. A szesz súlyos égé­si sebeiket okozott az asszony belső részeiben. Állapota, súlyos. — Gyermekgyilkosságért tlzennégyhavi bör­tönre Ítéltek egy nagycétényi asszonyt. Nyitrai munkatársunk jelenti: Az itteni esküdik íróság kedden délután ítélkezett Berkes Anna ragy- oétényi asszony felett, aki március 10-én meg­fojtotta újszülött gyermekét és a kis bullát a. kertben elásta. A bűntény hamarosan kide­rült és a esendőrség eljárást indított az anya ellen. Az asszony férje a mu.lt évben Francia- országba vándorolt ki, az itthon, maradt fele­ség pedig viszonyt kezdett egy falubeli legény­nyel. A tegnapi tárgyaláson az asszony azzal védekezett, hogy attól félt, hogy férje tudo­mást, szerez hűtlenségéről és ezért tette el láb alól a gyermeket. Az esküdtek verdiktje alap­ján a bíróság 14 havi börtönbüntetésre Ítélte a vádlottat, aJki megnyugvással fogadta az Íté­letet. — Konyhakéssel követelt munkát. Nagyrő- céről jelentik: Libics János murányi famunkás hónapok óta munka, nélkül van és az éllkesere- dett ember arra vetemedett, hogy konyhakést vett magához és igy akart erőszakkal munkát „keresni". Útját állta Szilárd Antal fürészi üzemvezetőnek és leszuráesal fenyegette meg, ha«nem ad neki munkát. Az üzemvezető fenye­getett helyzetében revolvert rántott elő, mire Libics megfutamodott, A munkanélkülit Őrizet­be vették, mert másodízben fenyegette meg az üzemvezetőt. Beszállították a nagyrőoei já­rásbíróságra s eljárás indult ellene. — A budapesti színigazgatók csökkentik a s*i­nészek fizetését. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A budapesti színigazgatók szövetségé­nek vezetősége elhatározta, hogy ez uj szezon kez­detétől fogva átlag 20 százalékkal Leszállítják a szí­nészek fizetéseit. A színigazgatók egyúttal makszi- málni akarják a'sáfárok fizetését, is, eimit már két évvel ezelőtt is megtettek. Akkoriban a női sztárok esténkénti legmagasabb fellépési diját 120 pengő­ben, a férfiakét pedig 80 pengőben állapították meg. Az uj terv szerint a női sztárok legnagyobb fellépti dija a jövőben 80—100 pengő, a férfiaké pedig 60—fl5 pengő volna. — Iskolai bizonyítvány javításáért két havi fogház. Nyitrai munkatársunk jelenti: Halu- za Erzsébet felsőnyitrai asszony öccse kato­nai szolgálatra vonult be. Az asszony, hogy elősegítse öocsének az altiszti iskolába való bejutást, meghamisította iskolai bizonyítvá­nyát. A különböző írásból csakhamar rájöt­tek a hamisításra és Haluza Erzsébetet a bí­róság elé állították. A vádlott beismerő valló­im ást tett a tárgyaláson és azzal védekezett, hogy minden személyes érdek nélkül csupán öocsén akart segíteni. A bíróság az enyhítő körültméinyek figyelembevételével két havi feltételes fogházra ítélte az asszonyt. Az íté­let. jogerős. — Egy budapesti orvos rendelőjének ablakából kiugrott egy holland leány. Budapesti szerkesztő­ségünk jelenti telefonon: Titokzatos Öngyilkossági kísérlet ügye foglalkoztatja a budapesti rendőrsé­get. Vasárnap Belgrádiból jövet Budapestre érke­zett Alibers Júlia 29 éves hollandiai magánzőnő és a Bristol-szállóban vett lakást. Hétfőn délután iz­gatottan eltávozott lakásáról s mint később kide­rült, dr. Sdhiemert budapesti orvoshoz mén', aki­nek azt állította, hogy meg akarták mérgezni. Az orvos megvizsgálta a holland nőt, de semmiféle mérgezést, nem tudott megállapítani rajta. Alibers Júlia különben is feltűnően zavarosan viselkedett az orvosnál. Amikor pedig az orvost telefonhoz hívták, az idő alatt a holland nő az előszoba abla­kából levetette magát az udvarra. Súlyos sérülé­sekkel szállították be a kórházba, öngyilkossági kí­sérletének okáról nem akar semmit som elárulni s azt &em mondja meg, hogy miért mondotta az or­vosnak azt, hogy megmérgeztek, holott, ez nem volt %

Next

/
Oldalképek
Tartalom