Prágai Magyar Hirlap, 1934. április (13. évfolyam, 76-99 / 3407-3430. szám)

1934-04-25 / 95. (3426.) szám

1584 ápfffBs 36. Aggatta. 3 Tisza István halhatatlan emlékének hódolt szövetkezett ellenzéki pártjaink parlamenti klubííléte Prága, április 24. A* országos keresztényazo- rialistsa, magyar twtmzeti és saepesi német párt közös parlamenti klubja ma délután Prágában a klubhelyiségben ülést tartott dr. Szüllő Géza klubéinak vezetésével. Az ülés elején, napirend előtt dr. Szüllő Géza abbéi az alkalomból, hogy vasárnap avatták föl Budapesten gróf Tisza Ist­ván enilékflzobrát, rövid beszédben kifejezést adott a Csehszlovákiában élő magyarság kegye­letének a nagy magyar államférfin iránt. __ Ha mi közjogi lag nem is vagyunk a ma­gyar állam polgárai .— mondotta dr. Szüllő — de fajban magyarok vagyunk. \ faji összetartozandéság érzése mindig megvolt « meg is fog maradni. _Gróf Tisza István — mondotta többek kö­zött — a magyar faj egyik legeminensebb, leg­tü ndöklőbb kiválasztása volt. A magyarság minden erényével s a magyarság minden büsz­keségével reprezentálta azt a fajt, amelynek mi |s képviselői vagyunk. Ennek a fajnak ne­vében itt rójuk le kegyeletünket nagy emléke iránt. — Az iránta való kegyeletünket azzal véljük legjobban kifejezésre juttatni, ha az ő életpéldá­jához hasonlóan megyünk a magyarság rögös utján: eleget tetszünk kötelességeinknek, joga­inkkal élni akarunk és követjük a Tisza-család ősi címerének jelmondatát, amely azt mondja, hogy „persevero“ = kitartani! A klubértekezlet ezután foglalkozott az aktuá­lis politikai kérdésekkel, a folyó ügyekkel és az elnökválasztás kérdésével. Borzalmas téli vihar dühöng Északolaszországban Kiöntött a Po és az Adige * « Savonában a vihar elpusztította a kikötő egy részét Milánó, április 24. Egész Észako 1 aszoi'szág- batn súlyos katasztrófát idézett elő az utolsó napok esőzése és az ezzel járó erős vihar. A Lago Maggiore vize ötven centiméterrel emel­kedett az elmúlt huszonnégy órában, a Po ég Adige folyó pedig sok helyütt ki­lépett a medréből. A Po vízállása négy méterrel haladja túl a normális vízállást és az áradás következtéiben az országutak Horgaimat sok helyen imás útvonalra kellett vezetni. Bíel lábán egy harminchét éves em­ber át akart menni a megáradt Oropa folyó hidijám, de a* erős szélvihar belesodorta a vízbe. Tokió, április 24. Néhány nappal ezelőtt jelentettük, hogy a japán külügyminisztérium nyilatkozatot tett közzé, amelyben óva inti a többi nagyhatalmat, hogy a kínai ügyekbe beavatkozzanak. E nyilatkozatot általában a keletázsiai Monroe-elvnek fogták föl és Lon­donban, Washingtonban. Moszkvában azt magyarázták ki belőle, hogy Japán ráteszi kezét Kínára. A nyilatkozat megtétele óta történt események igazolják a nagyhatalmak aggodalmait. Japán Kínát saját tulajdonának tekinti és erről a tényről egy hivatalos jegy­zékben máris értesítette a nankiingi kormányt. A kínai minisztereknek egyszerűen megtil­totta, hogy Tokió tudomása nélkül bármily harmadik hatalommal tárgyaljanak, szerződé­seket kössenek, fegyvert vagy iparcikket vá­sároljanak és kölcsönöket vegyenek föl. Az angol és az amerikai kormány a kínai kér­désben tíz évvel ezelőtt kötött kilenchatalmi szerződés megsértését látta Japán nyilatkoza­tában s magatartásában és Tokióban magya­rázatot követelt. Sato washingtoni japán nagykövet az amerikai kormány érdeklődésé­re megismételte a tokiói külügyminisztérium nyilatkozatát és lehetőség szerint még hatá­rozottabban leszögezte a sárga Vaj Monroe- elvét, amelyet Japán hivatott mégőrizni. — Anglia, állítólag jegyzékben fordul Tokióhoz é* magyarázatot kér. Ilyen körülmények ) A viz áramlása a partra vetette, almi néhány órával később súlyos állapotban akadtak rá. A Varallo-Alagna közötti tartományi utón egy lezuhanó lavina zárta el a forgalmat. A varalloi mintavásár megnyitását a ka­tasztrofális időjárás miatt május elsejére halasztották el. A Dolomitok egész vidéken friss hó esett és a hőmérséklet erősen süllyedt. A Riviérán változatlanul heves vihar dühöng. A igénuai kikötőben a hajók horgonyait meg kellett erősíteni és számos nagy hajó, kö­között a helyzet a távoli Keleten rendkívül feszült, mert a nagyhatalmak aligha egyez­nek bele, hogy Japán minden kínai állami aktust ellenőrizzen. A japán kabineti az angol és az amerikai demarsok hatása alatt ma minisztertanácsot tartott és foglalkozott a kínai kérdéssel. — A kabineti egyhangúan megerősítette a tokiói külügyminisztérium néhány nappal ezelőtt kiadott nyilatkozatát és hangsúlyozta, hogy nem tér le az eddigi politika útjáról. Ezzel Japán mintegy hivatalosan is Kína urának tekinti magát. Az elhatározásnak nagy nyo- matékoí adott az az éppen ma nyilvánosságra került körülmény, hogy Japán kétszeres energiával lát hozzá légi flottájának kiépité- j zöttük a Milvaukee is, kénytelen volt el­halasztani indulását, A vihar a legnagyobb károkat Savona ki­kötőjében okozta. A hullámverés itt oly he­ves volt, hogy egy ötven méter hosszú újonnan épített mólót szétrombolt. A magas hullámok elárasztották a második mólót is és elsodrással fenyegették a vasúti pályát. A hullámok több mint száz vasúti koerit felborítottak és egymásra zúdították. A hullámok ereje sokhelyütt a szó szoros értelmében kitépte a síneket a földből. séhez. Bizonyosra vehető, hogy a tokiói kor­mány magatartása súlyos diplomáciai bonyo­dalmakhoz vezet a távol Keleten. Japán újabb 500 repülőgépet épít London, április 24. A Reuter-iroda tokiói jelentése szerint a japán légi flottát, amely je­lenleg 646 katonai repülőgépből áll, az eljö­vendő bárom év alatt ötszáz uj repülőgéppel kibővítik. 1937-ig a japánok meg akarják két­szerezni jelenlegi légi flottájuk állományát, A légi flotta kifejlesztésének céljaira a kormány 44 millió yen hitelt f oly ősit. Megkötötték az olasz-hamu ideiglenes kereskedelmi szerződést Paris, április 24. Lamoureux keres kodé lom­ügyi miniszter tegnap Doumergue minlezteff' elnöknek beszámolt az uj olasz-francia gaz­dasági megállapodásról, amelyet az érdekel! hatalmak képviselői Milánóban aláírtak, A miniszter kijelentette az újságíróknak, hogy ideiglenes kereskedelmi szerződésről vm szó, amely hivatott pótolni a negyedévvel ezelőtt olasz részről hatálytalanított eddig) francia-olasz megállapodást. Franciaország bizonyos könnyítéseket adott Olaszországnál a mezőgazdasági termékek terén és néhány különleges kontingenst az ipari termékekben. Az olasz-francia tárgyalások rendkívüli szívé* lyes hangnemben folytak le. Haíálosvégü szerelmi dráma a nyitravidéki Szelőcén Nyitra, április 24. (Saját munkartér&unik tárt- irati jelentése.) A közeli Szelőre községbe® megdöbbentő szerelmi dáma játszódott le va­sárnap este. Flevka János régóta udvarolt Brenkus Etel falubeli leánynak, de a leány csak kelletlenül tűrte a legény udvarlását, Plevka kitartóan járt a leány után és mikor állandó könyörgésére sem akart, a leány szív* meglágyulni, szörnyű leszámolásra határozta el magát. Vasárnap este ismét felkereste a, leányt, egy darabig sétált vele a sötét fakiéi necán. .majd elbúcsúzott tőle azzal, hogy többet nem íog ja háborgatni. Utolsó kérése az volt. hogy még egyszer meg­csókolhassa szerelmesét. Átölelte a leányt, szabadon lévő jobbkezé vei közben előrántotta revolverét, a leány melléhez szorította s elsütötte. A szerencsétlen Brenkus Etel jajszó nélkül; eszméletlenül rogyott össze, a legény pedig el­menekült. A leányt azonnal beszállították a nyilrai kóf- házba, de ott hamarosan kiszenvedett, anél­kül, hogy eszméletre tért volna. Az elmenekült merénylőit a csendőrök más­nap a falu határában elfogták. Azzal védeke­zik, hogy tettét erős felindulásban követte el, mert a leány, akit végtelenül szeretett, tudni sem akart róla. A legény vallomásával özem­ben minden jól amellet szól, hogy tettére előre készült és igy Plevtka János az esik üdtbiróság előtt fog felelni véres cselekedetéért. Különös Kedveimén? ——un -ninmii——wrnnwiiiniiwiiniPiiiwniiF—nunm— ui elöffiietötenelcl A május hó 15.-ig jelentkező azon uj előfizetőknek, akik lapunkra egy egész évre előfizetnek és egyévi előfizetési dijukat ezen napig hozzánk át­utalják, 1934. julius 15-ig megkezdett PÖStyén-fÜrdd-í tartózkodásuk költségeiből Ki 300’—. azaz háromszáz koronát magunkra vállalunk, Japán hivatalosan bejelentette, hogy Kína pártfogójának tekinti magát A tokiói minisztertanács nagyjelentőségű határozata - Angol demars Japán jegyzéke! intézet! Nankinghoz és bejelenti, hogy minden kínai állami aktust ellenőrizni tog

Next

/
Oldalképek
Tartalom