Prágai Magyar Hirlap, 1934. március (13. évfolyam, 50-75 / 3381-3406. szám)

1934-03-01 / 50. (3381.) szám

Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. R képes melléklettel havonként 2^0 Ki-val több Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2. Ki A szlovenszkói és ruszinszkói magyarság politikai napilapja Szerkesztőség: Prága IU Panská nlice 12. H. emelet. — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal: Prága 1L. Panská alice 11 111 emelet. Telefon: 34184. 8ÜR0ÖNYCIM: HlRLftP, PRfiHft Jtrvixweszedelem fenyegeti Meletszlovens&kót Igló és Kassa között megindult a jégzajlás a Hemádon - Veszedelmes torlaszok Az ár elérte a vasalt töltést - Zemplénben is egyre nő az árvízveszély A megürült magyar tanszék (ja.) Az eseményeik rohanó árja melett, mi­kor a Jövendő történelmének alappillérjeit «&- tér Cg ve és megrázkódtatóan rakják le eszmék és embereik, mikor a mindennapi élet apró kis .gondjait a naponta felszínire törő nagy feszttlt- '»égek feledtetik és altatják el: ki csínynek, sőt jelentéktelennek tűnik fel a pozsonyi csehszlo­vák egyetem magyar tanszéke, mely megürült ■ azért, ment betöltője életfáradta®. kidőlt a sor­ból. A kisebbségi magyarság, a középeurópai * magyar gondolat távlatából ez a kérdés a ima- 4 gyár életérdék nagyítóján keresztül kap érté­ket és jelentőséget. Ezért keli vele foglalkoz­nunk. Szándékosan nem foglalkoztunk vele né­hány héten át, ment. a Bújnák tanár halálát kö­vető hetek alatt türelmesen meg akatuk várni az illetékes hatóság intézkedését, ameöy az t? utód kijelölését jelentette volna. Két héttel ezelőtt kaptuk a hirt Pozsonyból, hogy ai egyetemen a magyar nyelv és irodalom szemi­náriumának helyiségét és könyvtárát klüTitet- ték, valiamirit tudatták a. magyar nyélrvszakos egyetem} hallgatókkal, hogy félévüket nem I számíthatják be és a most folyó félévre erre a tárgyra be ne iratkozzanak, mert ennek elő­adóija nem lesz. Ugyanakkor a helyiséget át­adták a* angol nyelv és irodalom szemináriu­mának. Ezt a hint is fenntartással fogadtuk és mindössze egy belpolitikai jelentőségű vezér­cikk keretében foglalkoztunk vele, mint alig hihető ténnyel. Vártunk a kérdés közéleti kivetítésével, mert mindenképpen alkalmat képzeltünk nyújtani arra,, hogy a közoktatásügyi minisztérium ha­logatás után, talán személyi nehézségek aka­dályain keresetül, de mégis meg fogja oldani a tanszék betöltésének kérdését. Ma már tisz­tán ál előttünk, hogy hiába vártunk, a tan­ügyi kormányzat nem tartja szükségesnek, hogy a magyar nyelvszakos egyetemi hallga­tók, akik a magyar középiskolai tanár nemze­dék pótlását jelentik, tanulmányaikat folytat­hat jáik^e. Esetleg el tudjuk mamgunknak kép­zelni, hogy az ilyen kérdésbe károsan 'befolyó politikai szándék késlelteti a személyi meg­oldást, de nem tudjuk magunknak elképzelni, hogy miért ne lehetne ideiglenesen gondoskod­ni arról, hogy az érdekeit hallgatók ne veszít­sék el a tárgyat, érintő előirt tanulmányi idejü­ket. Pedig jelenleg ezt a gondoskodást sem ta­láljuk sehol, sőt az ellenkező szándékot tudjuk csak a megtett intézkedésből kiolvasni. Még emlékezetünkben van az a parázg vita, mely múlt év decemberében Pozsonyban folyt le a tartománygyülésen, mikor dr. Alapv Gyula a kisebbségi magyarság művelődési emelkedése érdekében kévéséit,6 az egyetlen magyar tan­széket, és vele szemben az agrárpárti Husek Károly rámutatott arra a nagy jelentőségre, melyet ez a tanszék jelent, úgy akarván azt fel­tüntetni. mint a csehszlovák kormányzat nagy ajándékát, melyre büszkén és önérzetesen hi- vatkozhatik. Akkor Husek Károly sem képzelte, hogy ilyen hamar elveszti a kisebbségi ma­gyarság ezt a kegyes ajándékot és kiesik az ő kezéből is egy súlyosnak Ítélt erkölcsi érv. Nem lehet vita tárgya, hogy egy államban, melyben vannak magyar tannyelvű iskolák és vannak magyar nyelvszakos tanárok, ott szük­ség van a .magyar nyelv és irodalom egyetemi katedrájára is. Évekkel ezelőtt az volt az ellen­érv, hogy nincs szükség magyar utánpótlásra, mert van elég régi magyar tanár. Ez az érv ma teljesen ta.Iajta.bn. mert, nincs sehol olyan ma­gvar tanárokban felesleg, akiket a közoktatás­iügyi kormány hajlandó lenne alkalmazni, vagy Kassa, február 28. Tegnap délután öt órakor Igló fölött megindult a jég a Hernádon és egé­szen Hernádszentistvánig tartott a zajlás. A jég Itt megtorpant és csakhamar veszedelmes tor­lasz képződött a folyón. A Hernád kilépett med­réből és a víz elérte a vasúti töltést. A vasúti forgalmi hivatalok elrendelték a teljes készen­létet, Szerdán reggel Kawa fölött Hernád íihanynál Is megindult a jég. A zajfás a kassai gátnál megállt A víz Itt Is gyorsan emelkedett, a folyó kilépett medréből és majdnem ellepte a vasúti síneket A Hemádroenti községek készültségeket rendeltek ki a folyó partjára. Különösen veszé­lyes a kassai gátnál lévő jégtorlasz, mert itt sza­bályozási munkálatok folynak. A Hernád vízál­lása eddig 130 centiméterre! haladja felül a szo­kásos vízállást, Szepesolaszlnál pedig 145 centi­méter rét A víz a Hernád egész szakaszán emel­kedőben van. Kassa, február 28. (Kassai szerkesztőségünk tel efon jelentése.) Ma éjjel a Hernád vize két mé­B é e s, február 28. Az uj osztrák alkot­mány életbeléptetésének előmunkálatai meg­kezdődtek. Két javaslat szerepel napirenden. Aa első szerint a nemzetgyűlést hamarosan össze kell hívni, hogy a képviselők a háborús gazdasági fölhatalmazási törvény alapján ho­zott rendkívüli rendeleteket utólagosan jóvá hagyják. Ugyanekkor ugyanennek a régi törvénynek alapján teljhatalmat ruháznak a kormányra az átmeneti alkotmány életbelép­tetésére. A második javaslat az úgynevezett átmeneti alkotmányt is a nemzeti tanács nél­kül é9 kizárólag rendeleti alapon akarja élet­beléptetni. Az átmeneti alkotmány a kor­mány mellé mint tanácsadó szervet provizó­rikus államtanácsot rendelnek ki. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a két terv és javaslat közül a kormány melyiket fogadja el. A felsőausztriai tartománygyülés tegnap késő este sürgősen letárgyalta a felsöausztriai tartományi alkotmány megváltoztatásának javaslatát. Az uj osztrák alkotmány élet- beléptetéséig a tartományi kormány gvako­különöeen véglegée-item. A báladott társadalmi felfogással homlokegyenest ellenkezik, hogy el­indítanak fiukat olyan pályán, melyen csak nehezen, légüres évek kockázatával tudnak ké­pesítéshez jutni. Már pedig a mai pozsonyi hely­zet ezt jelenti, mert lehetetlenné teszi a hallga­tóknak. hogy megkezdett tanulmányaikat foly­tathassák és tehető rövid időn belül elvégezzék. Sokszor haltjuk, hogy a kisebbségi magyarság sok sérelmét részben annak köszönheti, hogy terrel emelkedett a normális vízálláson felül, ezért a kora reggeli órákban a hatóságok mentő­csapatokat küldtek a veszélyeztetett területekre. Sikerült is a hatalmas jégtorlaszokat több he­lyütt átvágni, úgyhogy a víz színe délre majd­nem egy méterrel leapadt. Az árvizveszedelem egyelőre elmúlt. A Bodrog jégpáncélja is meg­repedezett, a vízállás szintén felülemelkedett a normálison, de árvizveszeddem nem fenyeget A Tisza vize is megdagadt, de árvízveszély Itt sem fenyeget. A hatóságok minden intézkedést megtettek az árvteveezély megelőzésére. Kassáról délre is fenyeget az árvíz A Taros, folyó szintén kiöntéssel fenyeget. A vízállás Enyiekénél 188 centiméterrel haladj* tn! a normális állapotot ót a vk állandóan emel­kedik. Enyiekén még Ilyen magas vízállást nem ta­pasztalták. A fenyegető veszély leküzdésére ka­rolja a tartománygyülés jogait. A választások helyett az esedékes képviselőket és hivatal­nokokat a kormány egyszerűen kinevezi. Ez ama nyilvánosságra hozott rendelet alap­ján az osztrák szövetségi kormány a rend és a béke, valamint az állam biztonsága érde­kében minden közhivatalnokot azonnal elbo­csáthat állásából, ha ezt jónak látja. Az el­bocsátott alkalmazottak esedékes javadalmait a javadalom két-harmadára csökkenthetik. A rendelet számos magánalkaJmazottra is vonatkozik. Meggyilkolták Wallisch árulóját Becs, február 28. Hivatalos forrásból szár­mazó jelentések szerint azt az osztrák vasu­tast, aki néhány nappal ezelőtt elárulta Wallisch Kálmán, szociáldemokrata vezér tartózkodási helyét a rendőrségnek és ezért 5.000 sillinget kapott, ismeretlen tettesek agyonlőtték. A gyilkosság körülményei egy­nagy tömegei mindig az ellenzék oldalán állanak e igy .nihee meg az a lelki közelség a kormány é«j a kisebbségi magyarság között, melyből sok gyakorlati erédményt lehetne biztosítani. Ezzel szembén a gyakorlat ázt mutatja, hogy a ki­sebbségi magyarság ellenzéki beállítottsága, ál­láspontja mindig kormányintézkedéseknek volt a következménye és az ma ie. Váj jeni x pozsonyi magyar tanszék mái mos­toha sorsa méftnyiben fog hozzájárulni az egyik. touai ségélycsapatokat rendeltek ki, az államvasutak alkalmazottai Is teljes készen­létben várják az esetleges árvizveszedelmet. Az Ondava folyón ma hajnali négy órakor megindult a jégzajlás. A jégtáblák Tőketerebesnél feltorlódtak és itt is veszedelmeséé vált a helyzet. Tegnapról inára az Ondava vize 334 centiméterrel emelkedett és e körülmény folytán a környéket árvíz fe­nyegeti Veszélyben <x Laboré hídja Nagyúri hály, február 28. (Saját tudósítónk távirati jelentése.) A Laboroszög és Nagymihály közötti országút hidját az áradó Tiborc a.Iá- mosta és a jégzajlás a hid együk jégtörőjét szétrom­bolta és elsodorta. A híd pillérei szerenoeére épségbe® maradták. A jégzajlás szünőben van ég igy remélhető, hogy a közlekedés továbbra le zavartalanul folyhafcvk ezen az igen fontos útvonalon. előre ismeretlenek, de hivatalosan mái meg­erősítették azt. Jenó főherceg cáfol Bázel, február 28. A Bázelben élő Jenő fő­herceg ma megcáfolja azokat az elterjedt híreket, hogy őt választják meg Ausztria köz- társasági elnökévé. A H absburg-föh erceg semmit sem tud erről a tervről és senki nem tárgyalt vele erről a kérdésről. Cáfolják Habtcht bukását München, február 28. A müncheni nemzeti szocialista párt vezetősége megcáfolja azokat a külföldön elterjedt híreket, hogy Hitler lemondatta Habichtot, az osztrák nemzeti szocialista mozgalom Münchenben székelő irányítóját. vagy másik felfogás megerősödéséhez? Tessék elfogulatlanul ítélni. Vájjon ez az elbáoáé a mai egyetemi fiatalság körében is melyik felfogás uralomra jutását fogja előidézni? Nem ézabad elfelejteni, hogy a népek egy­máshoz való viszonyát, kölcsönös jóindulatát sokszor a kis tűszurasok tudják legjobban el- mérgesíteni. És ne feledjék el, hogy a tüezurást lényegtelennek csak az érzi. aki adja, de a fájdalom nagyságát céak az. aki kapja. Uj „átmeneti alkotmányt” kap Ausztria Az összes jog a kormányé — Felsöauszfria fasizálódik IWk mST J xm. évf. 50. (3381) szám • Csütörtök • 1934 március 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom