Prágai Magyar Hirlap, 1934. február (13. évfolyam, 26-49 / 3357-3380. szám)

1934-02-04 / 29. (3360.) szám

20 TOtt<M-MAG-fcAR-H!ftLAP 1934 február 4, vasárnap. APRÓ-HIRDETESEK Minden szó egyszeri közlése 60 fillér, vasár- és ünnepnap 9(1 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Kft. A hirdetés alatt lévő kis szám alapján meg­tudható a cím a kiadóhivatalban. — Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés dijának előzetes megküldése esetén közlünk. — Apró- hirdetéseket postautalvánnyal is lehet föladni, a szöveget a szelvényre lehet írni. Tudakozódó és továbbítandó levelekhez 1 Kft-s postabélyeg csatolandó. — Apróhirdetéseket fölvesz a ki- adóhivatal: Praha Il„ Panská 12 sz. III. Jeligés hirdetők címét a kiadóhivatal nem közölheti. Aa apróhirdetésekre beküldött válaszokhoz csatolt okmányokén felelőséget nem vállalunk. A köztársaság egyetlen ALKOHOLIZMUST gyógyító intézete a SANATORIUH TUCHLOV TEPUTZ • SCHDNAU mellett. A 11 éve fennálló intézet a legnagv* szerübb eredményeket mutalja -fe^ és számt lan elveszettnek hitt alko­holbeteget adott vissza gyó­gyultan a társadalomnak. A messzemenő állami támogatás rendkívül olcsó szanatóriumi árak megszabását tette leheteve. Magvar szövegű prospektust és rész­letes felvilágositást készséggel küld Szanatórium Tuchlov p. p. Ohnic u Teplice Sanova. Egyéves gyökeres izőlőojtványok különleges csemege fajokban egyéves gyökeres szoiovesszok kitűnő csemege? és borfajokban kaphatók ORDÍDY M. szőlészetében BAGOTA, SZLOVENSZKÓ Krvánatra ár- és fajtajegyzék ingyen kapható. EORY FERENCI HARANGÖNTODÉJE MALE-GEJOVCE Ung megye. (Kisg-e öcz) Podkarp. Rus. Alaplttatetü 1793.bán. Kitüntetve Paris t drb érem, Marseille 2, Moszkva 2. Becs 2, 3udapest 4, Szeged 1, Szé­kesfehérvár 4, Kecskemét 1, Pécs 1 drb. érem. rl M. Vásárhely aranyoklevél. Békésmegye gazd. a^yesület, Orsz. vazd. Egyesület, Gömör vidéki <razd egyesület, Orsz. paregyesület Orsz vas. és ‘émipari kiállításon diszérem. r <assai, késmárki kiállításokon aranyérem, koma 'omi mezögazd. és pár kiállításon díszoklevél Ezenfelül 3 drb érdemkereszt. 1 a szófiai érsektö Mélyen leszállított áron kapható AZ AUTÓ m soliőrképző tankönyv második kiadása. őrs Kálmán gépészmérn k, a kassai áü e sőipanskola tanárának tol ából •■/lát evek óta sürgető szükség volt bzioven szkon egy alaposan kidolgozott, mindenre ki- kiterjedő, gazdagon illusztrált belföldi autós szakkönyvre, amely egyformán kielégítse úgy az autótulajdonosok, mmt az állami sofforvizs* gárs készülök igényeit. Bors mérnök valóban értékes könyvét nem nélkülözheti az, akinek autója van, aki autón utazik és aki autót ó akai vezetn1 és smern óhajtja mindazt, ame'y cudás nélkü nem sza nad senkinek a volanthoz ülni. A könyv 24 í 5- oronáért megrendelhető a Prágai Magyar Hírlap Kiadóhivatalánál, Praha II., Panská 12/IIL Porto 3.— Kő. utánvétnél S KC. Ep testben ép lélek Egészségesnek, betegnek, fiatalnak, öregnek egyaránt fontos: Kft Kft 21 Ho Dr Holló A felnőtt kor chronikus gü­mös tüdőbetegségeinek klinikai ée 21 60 diagnosztikai kettéosztása 14 40 Dr Horvai Lajos A cukorbeteg k.isztja 16 8o 21 60 Anyagcsere betegségek 15 60 21 60 Dr Káldor Miklós Az ötvenéves ember 40 80 12­— Hogyan kerü hetjüü el a korai öregedést 18 ­6­Dr Bucaányi Gyula Az érelmeezeeedáe­11 40 Dr Kellner Dániel: Mit kel a sportoló 17 30 nak saját testéről tudnia » 27­Dr Klemperer Félix 2160 A tüdő tuberkulózis 9 18 ­24­Dr Korányi Sándor 30­A hugyezervek betegségei 9 18 ­18 ­Dr Kromayer E.: Bőr ée nemibetegeégek fűzve 26 40 Dr Lukács Pál Hogyan éljen a gyomor 2160 és bélbajos ember­21.60 Dr Markovit* Imre: A kvarcfénykezeiée 16.80 technikája éa indikációi „ 18 ­Dr Mezei Károly Mit tegyek mit ne 24­tegyek ha szép akarok lenni­18 ­A fenti könyvek megrendelhetők a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalában. Praha II., Panská 12. Ili Legajunlatosabh póstasselvényen megrendelni a könyveket A könyvek árának előzetes beküldése esetén, azokat hereszthötés alatt, portőmentesen küldjük HIRDETÉSEKET EREDETI ÁRON FÖLVESZ: Pozsonyban: a P. M. H. kiadóhivatala. Lőrinc- kapu-u. 17„ — Nyitrán: a nyitrai kiadóhivatal, Wilson-ucca 34. szám. I. em., — Methód tér 3. — Léván: Müller Lajos, — Ipolyságon: Tóth & Brza, — Körmöcbányán: Paxner & Biron, — Kassán: Grossmann, Vizl-u. 2. — Komáromban: Hermann Endre, — Rimaszombatban: ifj. Rá- bely M, — Nagyszombaton: Prvá trnavská vseobecná obehodná kancelária, Pekarská ul. 3, — Rózsahegyen: Liebermann Vilmos, — Loson­con: Redlinger Ignác, — Füleken: Krámer Je­remiás, — Tornaiján: Blumenthál Sándor. —> Párkányban: Háber József. — Aranyosmaró­ton: Steiner Sámuel. — Érsekújváron: Grüa Izsó, Komáromská 14. Meghi vő a ,. Prágai Magyar Hírlap1' lapkiadó vállaJa-t szövet­kezet k. f. Komárom bej. cég közgyűlésére, mely 1934 február 20-án, kedden délelőtt 1014 órakor dr. Szilárd Marcell ügyvéd irodájában, Pozsony, Köz- társasági ér 12. ez. alatt leez megtartva. Tárgysorozat: 1. A közgyűlés megnyitása, jegyzőkönyv-vezető ée két jegyzőkönyvhiteleeitő kijelölése. 2. Az igazgatósáig ée felügyelőbizottság jelenté­se, annak jóváhagyása ée az igazgatóság ré­szére a felmentvény megadása. 3. Az alapszabályok szerinti indítványok. 4. A közgyűlés bezárása. Kivonat az alapszabályokból: 27. §. ut. bek. A tagok által aiz alapszabályok értelmében tett indítvány tárgyalása. Az indítványok a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal, azon indítvány pedig, mely az alapsza­bályok módosítását vagy más szövetkezettel való egyesülést ée a szövetkezet feloszlását és felszá­molását tárgyalja, legalább 2 héttel írásban jelen­tendő be az igazgatóságnál, amely azt szabálysze­rű letángvalása után javaslatával terjeszti a köz­gyűlés elé. 29. §. ut. bek Ha. valamely közgyűlés a jelen alapszabályok -értelmében nem volna határozatké­pes, az esetben legfeljebb 14 napon belül, de leg­alább 8 napon buli időre, újabb közgyűlés hivan­dó össze, amely tekintet nélkül a megjelentek szá­mára. és az általuk képviselt üzletrészek összegé­re, határozatképes lesz az első közgyűlés napirend­jében megjelölt tárgyakra nézve. Az igazgatóság. Kiadja a Prágai Magyar Hírlap Szövetkezet megbizáeibói: Tarján Ödön. — Nyomtatott a Mercy H. Piai nyomdájában, Prágában. -* N yoantatáaárt felelő* Em. Krátty. zaspárnál, vagy kisebb társnak ajánlkozik fram* családnál is. Leveleket cia-órák ellenében. Ta- „Szorgalmas és megbíz- fa vacsora elle* ható11 jeligére a ktadóba n^ben, vagy csekély hono ———---------------------ráriumért. Kurzusok ta> Közé pkorú asszony, hosz- nitását vállalja. Felvilá- szabb ideig egy állásban gositást nyújt: León v0^’ Pommeret, Praha I„ Va­házvezetőnői ientinská 7. „Librairie Pa- állást keres, magányos risienne“. 8757 úrhoz, urinőhöz, vagy —————---—----­plébá niára. JeLige „In- Hadirokkantait és telligens11 8750 özvegyek ügyeimébe Jő műveltséggel bíró ál- Jóforgalmu trafik papira lami tisztviselő árvája, kereskedéssel nagyforgnl* kath. vallásu, többévi mu városban betegség irodai és házivezetési gya- miatt átadó. Leveleket korlattal, kath. plébániá-j„Jövő“ jeligére a kiadó ra, vagy előkelő magá- továbbit. 8749 nJ'os urbM , hi^í.Btjnoa.U g8 étteremhez keresek ajánlkozik. Meg kérésé- keresztény vendéglőit tár­seket „Mostoha sors“ je-6ulj aki 40000 Krs val ligére a k.adóba kér. rendelkezik. Cin a ki­_________________5ZÜ? adóban. __________8759 Sz er ínyigényíi, 'Garantált^­jólelkü. 30 éves kérész-1_ ................. , . té ny nő. elmenne házve-|LrenJu *'• akácmézet zetönőnek 1—2 személy- (csemegemézet) szállit hez, plébániára, vagy állandóan 5 kg.-os pléh- idősebb családtag há- dobozokban. Franko 70.— zaspárhoz, vagy zárdába kor. utánvéttel: Blazsek szakácsnőnek. Leveleaet F'erenc méhészete Kálna^ „Nyugodt, állandó ott-|SzloveB6zkó. 7330 hon“ jeligére a kiadóba. ~ _ . ’ gy^-l Jókarban lévő- — - * .hosszú Bösendorfer zon­Szaaacscane.i j .gopa,, fegyverállvány, ajánlkozik magyar család-' Bomlle szekrény, Né­hoz Prágában egy íntell. metalföldi képek, Japán nő, aki a háztartás veze- ^inai vázák eladók, téséhez ért. Ajánlatokat: Jlm= H®fmann újságíró- Száméi Mariska, Pr»|.. ^ 8,78 XII.. Máchova ul 19. u. p.| E adó fa>alambok! Cihárové cimr. kér. 8756 br0lmi ^ ^ Házvezetőnői .karrierek, dobosok, indu- állást keres egyedülálló «ok' Jfál;aaki I^vásak, intelligens fiatalasszonyt ' eiraiykak es .perfekt, önálló munka- ^aseerfj. Madarász Im- erő: orvosnak, irodában. réne1’ Beregszász ^ üzletben periét segítség. 'pXar-u- B4. Válaszhé­Ajánlatokat „Hosszt pra- _____________8783 jóssal1* jeligére a kiadó- Bérbeadó k^r‘___________Bratislava, Sokoleka 33. Gy ermekkisasszony, modern negyszobás vil­la, sut-éráin külön szoba perfekt szlovák, szívesen konyha, információ Dob- segiit háztartásban is, ál-rovits 3. C. 20. 8777 iáéit keres. Ajánlato-katln- ., _ 7 ... 77 „Szorgalmas munk^rő11 Nagyobb menny.ségü ]ó­jeligére a kiadóba. 8781 karban lév0 liszt‘- korPa-* mmimmmmmmmumtmmmm* rizs-, hagyma-, amerikai 1 gabona-, stb. VEGYES zsák lyukmentes, jutányosán 'eladó. Ignátz Grosser, Francia iMoravská-Ostrava. ul. fiatalember — most ér- Petr. Cingra 19. Te efon kezett Párisiből — lakó- 41—85. 87 8 Állast kjip_ Ketesek fa'nra középkorú jólfőző gazd asszonyt Bizonyítván; és arckép küldendő Ko váts Milályné földbirte ko6. Mucsiny p. Rapov ce, címre. 87& Perfekt nrasági szakácsnői keresek éves bizonyítva iyokka-1, falura. Nyingat izlov-enszkóról, Péchyné dermanovee, psta Hedri lovoe. 877! Gazdasági krízis íllenére nagy kereset ehetőség gjrógy eák éi liétikus háziszerek tér esztésé-re, kerületi kép ziselők kerestetnek, ma gánvevők látogatására. Ajánlatokat „Biztos fii rer“ jeligével a kiadó to rábbirt. 877; Valódi Sieler acél k aszók eladására, földművesek 1 átoga t á&ára, mi nden cözfiégben képviselőke' keresünk. Ajánlatokat .Garantált legjobb mi tőség11 jeligével a kiadé evábbit. 877< Házvezetőnőnek ajánlkozik plébániára ólfőző, varrnitndó, kö :épkoru, intelligens, ár 7a, urileány. Le vele ke .Lelkiismeretes11 oimme i kiadóba kér. 876Í Jgyes. gyakorlott, mim i három nyelvet beszéli ntelligens elárusító kisa zony íjánlkoz’k divatáru, vágj confekciós üzletbe. Iro lateendőkben is szívesei iegédkezik. Jelige „ön Illő eladónő11. 876: Gyermekek magyar íyelvü tanítását állatja, tanítás és neve és terén gyakorlattal bi ó urileány. Beszél né netül és szlovákul is kezdőknek zongorái ii td Megkeresést „Gyér nekszerető1' jeligére i eladóba kér. 876( 17 éves, nős kertész íagyvárosban házmester lék ajánlkozik. Cim ; eiadóban. 8761 Fodrászsegéd, I éves praxissal, periek irifodrász és 6peciálii női-lhajvágó. mielőbbi Kilépésre állást keTes Kívánatra: pipere, koz netikai, gyógyászati ét zegyészeti cikkek, vala, nint a .jelenkor legtöké etesebb szőrtelenttősze reit szakszerűen gyár !om. Gim: Rá'k István Sahy. 876' Szakácsnőnek, ^agy mindenesnek ajánl jozik középkorú int. úri nő, esetleg idősebb há _ K3ÜS8KSK I Mindennemű kölcsönöket jótál j !ás nélkül is. Leger rl Bankház Praha. H III/220. Válaszbé- I lyeg 2 Ke. 4078 | srzgaggaasaHaB—■■ nwiimiB ~™hIzass4g icaummúHHmaaasaBaae* Kiz pldős, 50 holdas földbirtokos, házasság céljából • mégis merkedne középkorú leánnyal, vagy özvegy- gyei, megfelelő hozo­mánnyal. Ajánlatokat „Tavasz1* jeligére a ki­adóba kérek. 8776 Házasság céljából megismerkedne bútor­ral. kelengyével, némi készpénzzel, nyugdijáé állású, hasonló állású 40—-45 éves bratislava; úriemberrel. Jelige „Ver­di11. 8772 Piciny leánykámmal Özvegyen maradtam, pe­dig nevelését okvetlen jólelkü hölgy kezébe kí­vánom letenni, azonkívül magam is vágyódom a megszokott családi éleit után. Harminc-kétéves ke­resztény földibirtokos va­gyok. Tehermentes bir­tokom jövedelme gond- után. Harminckétéves ké­sit. igy anyagiak nem ér­dekelnek. Gyermekszere­tő hölgy teijeseimü leve­lét „Lelkiekben tegyen gazdag1 jeligére a kiadó- hivatalba várom. 8771 Kétsz' ^negyvenezer korona készpénz ingatlan vagy ón­nal férjhez mennék olyan szorgalmas, becsületes fiatalemberhez, aki nem­csak vagyont, hanem fe­leséget, otthont keres. Háziasán nevelt, buszon- egvév-es. csinos leány vagyok. Választ „Első próba11 .jeligére a kiadóhi­vatalba- 8770 Özve gyemberek közül ki venne feleségül szolid, finomlelkü. sze rényigényü urileányt. Olyan férfit keresek, ki nem pénzt, hanem gyer­mekének szerető anyát, ■magának pedig odaadó, megértő, hü feleséget akar. Becsületes, egész­séges. nyugdíjas állású özvegyemberek írjanak „Jó asszonyt akarok11 jeligére a kiadóba. 8769 Eltökélt szándékon ■minél előbb megnősülni. 40 éves, róm. kath. nőt­len. magas, barna legény vagyok, kis üzletem ké­nyelmes megélhetést biz to&it Választ kérek hoz- zámi’.lő leányoktól, eset­leg fiatal özvegy asszo­nyoktól. akik legalább 50-—60.000 koronával rendelkeznek. A pénz azonnal ingatlanba lesz befektetve (házvétel). Válasz „Barna fiiu“ jel­igére a -kiadóba. 878E Ff a betegségtől akar szahadtt’ni, fia egészséges akar lenni, fia egészséges akar maradni titassa népszerű egészségügyi künyvíárnnka! Raudoin Charles: Az önfegyelmezés müv-Se^te fűzve Dr Bien Zoltán Allergia és allergiás betegségek * Dr Bodon Károly: Hogyan éljen a szívbajos ember „ Dr Bucsányi Gyula: Nyerskoszt * Dr Déesi Imre: Az impotenciáról „ Dr Donátb Gyula. Alkoholizmus — Alkobo.kérdés „ Dr Englander Árpád. A rbeumás bajok házi kezelése p Dr Feldmann Sándor Idegesség és ösztönélet „ Dr Földes Lajos Női betegségekről „ Dr Gartner Pál Lelki betegségek ke­zelése és gyógyítása * Gergő Endre: Gyakorlat1 éietbőlosesség „ Dr Goldner Viktor­A prostata megnagyobbodás lényege, jelei és gyógyítása „ Dr Hermann Imre A pszichoanalízis mint módszer » Dr Pohenberg József A dohánv ée a dohányzás _ Hungária gyógyforrás, Budapest. Lithtumos és rádiumos (69 etnan.) ásvány­víz (40 C°). Ivókúrák a modern ivócsar­nokban. Vese és hólyagbajoknál, vala­mint kötvénynél az orvosi tapasztalat f szerint kiváló gyógyitóhatásu. A Hungária gyógyvíz szénsavval telítve kitűnő borviz : és „Harmatviz“ néven kerül forgalomba. Kapható kicsinyben és vagontételben Bu­dapest szkfv Ásványvíz üzeménél, I. kér. Gellért-rakpart l szám ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom