Prágai Magyar Hirlap, 1934. január (13. évfolyam, 2-25 / 3333-3356. szám)

1934-01-13 / 10. (3341.) szám

TO^CM-MaG^AR-HIRLAP 5 1334 január 13, sromhat-ÜIREK^. VÍZUMOT Magyarországba, Románjába, Lengyel- országba és Bulgáriába még ugyanaznap megszerez a „Prágai Magyar Hírlap* pozso­nyi kiadóhivatala, Lőrinckapu-ucca 17„ 1L (Central passage) Ilyen útlevelek raeghosz- szabbitását is vállaljuk. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai ki- adóhivatal: Prága, Panská ul. 12.,4 III. em. — Magyar mise Prágában. A Prágai Pro hászka Kör közli A Prágában élő magyar ka­tolikusok figyelmét felhívjuk, hogy január Iá­tól, vasárnaptól kezdve minder vasár- és ünnepnap délelőtt 11 órakor a feroucrendiek kápolnájában (Jungmannovo námesti) magyar mise van. _ Meghalt Kuna P. András. Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: Kuna P. András országgyűlési képviselő 69 éves korá­ban ma éjjel Kunszentmártoniban meghalt. Az elhunyt az utóbbi időben már régebben betegeskedett, tüdőgyulladást kapott s halálát szivgyengeség okozta. Kuna P. András a kun­szentmártoni kerületnek több cikluson át volt képviselője. A magyar országgyűlésnek egyik legmarkánsabb parasztképviseloje volt, aki . számos közbeszólásával tette ismertté nevét és nagyon sok anekdota is maradt utána. Az egységes párt kisgazda-szárnyához tartott. — A prágai magyar protestánsok összejöve­tele. Január 14-én, vasárnap d. e. 11 órakor a magyar Protestáns Baráti Kör a MÁK helyisé­gében (Prága-II., Krakovská 7., H dv.) bibliai köri összejövetelt tart. — Dr. Neumann Tibor pozsonyi előadása a Szent Erzsébetről. Pozsonyból jelentik: A kará­csonyi szünet után január 10-én ismét megkez­dődtek a szoikásos, népszerű szerdai előadások a pozsonyi keresztényszooialista központban. Az első előadást dr. Neumann Tibor, az országos keresztényszocialista párt országos alelnöke tartotta Szent Erzsébet életéről. A kitűnő elő­adó élvezetesen foglalta össze a ezentéletü magyar királyleány életéhez fűződő eseménye­ket és mindvégig lekötötte a hallgatóság fi­gyelmét A tartalmas előadást hatásosan egészí­tette ki a keresztény mumkásférfikar ének­száma. különösen az ügyesen betanított kvartét szereplése keltett feltűnést Oszvald Ferenc kar­mester vezetésével. Mihalicska Manci igen szé­pen szavalta el Vargha Gyula Szent Erzsébet című költeményét- — A legközelebbi előadást jauuár 17-én szerdán este 7 órakor dr. Kárpáthy Béla tartja. — Haldoklik Mihályi Tivadar, a menioran- dumper egyik fővádlottja. Kolozsvárról jelení­tik; Mihályi Tivadar, ismert román politikus, aki a magyar országgyűlésnek is több ciklu­son keresztül tagja vélt és a memorandum­pernek ma egyetlen élő szereplője, kolozsvári lakásán haldoklik. Tegnap megjelent nála a városi prefektus, valamint Vajda volt minisz­terelnök is. A király levelet irt. a haldokló Mihályinak. — Házat örökölt Pozsonyban az olasz kon­zulátus. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti teléfonon: Ma réggel nyolcvanba! éves korá­ban meghalt Rocsinelli Mangiit olasz állam­polgárnő. Az elhunyt férje bárom évvel ezelőtt halt meg s akkor a pozsonyi olasz kon­zulátusra hagyta a Zuckermadlí közelében lévő kőbánya határában épült kis házát, azzal a föltétellel, hogy özvegyéről életfogytiglan az olasz konzulátus köteles gondoskodni. Roscinelli Margit halálával a pozsonyi olasz konzulátus végleges tulajdonába száll a kő­bánya melletti kis családi ház. — Nagy részvét mellett temették el Nagy- 6zőllősöu a tragikus véget ért Kramer Mór bankigazgatót. Nagyszőllősi tudósitónk jelen­ti: Jelentettük, hogy Kramer Mór. a nagyezől- lősi Általános Hitelintézet igazgatója szerdán tragikus körülmények között meghalt. Az ön­gyilkos bankigazgatót csütörtök délután he­lyezték örök nyugalomra, a ragyszőllösi zsidó­temetőben. Temetésén Nagyszőllős egész tár­sadalma. részt vett vallás és nemzetiségi kü­lönbség nélkül. A temetésen képviseltették magukat az összes közhivatalok. A temetőiben német nyelven Steiner Náthán nagyszőllősi földbirtokos mondott szívhez szóló g y ász-be- szádét, — Letartóztatták a román Vasgárda pénz­tárosát: Bukarestből jelentik: A csend őrség le­tartóztatta A.'exandresou vasúti főel'-enört, a Vasgárda pénztárosát, Alexandrescu kihallga­tásakor elmondotta, hogy a Vasgárda vezéré­nek, Zelea Codreanimak öccse az ő egyik Bu­karest közelében fekvő farmján rejtőzködik. A csend őrség ifj. Codreanut tényleg megtalál" ta a farmon s letartóztatta. Letartóztatták a Sudetendeutsche Heimatfront prágai vezetőit Köztük van Kundt, a „Deutschpolitlsdie Arbeitstelle" igazgatója is Prága, január 12. A szudetanémet nemzeti szocialista munkáspárt feloszlatása és a nó- met nemzeti párt működésének beszüntetése után a csehországi németek körében uj poli­tikai mozgalom indult, melynek vezére éa fő- mozgatója Henlein Kourád aschi lakos, a fel­oszlatott német nemzeti szocialista tornász- szövetség főszervezője volt A volt csehszlo­vákiai horogkeresztes tornász-e zöv s tség ki­tűnő megszervezését általában Henlein nnk tulajdonítják, Henlein első politikai fölhívásait pártjának feloszlatását követő néhány napon belül adta ki. Henlern bejelentette, hogy mozgalmát Spina miniszterrel való tárgyalásai után kezdte meg. Az alakuló ülést Karlsbadban tartották s a gyűlés egyebek között Masaryk köztársasági elnököt is üdvözölte- Henlein mozgalmának lényegéről a szudetanémet pár­tok körében is teljes bizonytalanság uralko­dott. Egyesek a beszüntetett német nemzeti szocialista pórt. egyenes folytatásának minő­sítették a mozgalmat $ nem adtak hitelt Hen- IeLn lojális megnyilatkozásainak, mások — különösen az aktivista német pártok — uj versenytársat láttak Henlein mozgalmában s ezt már ezért is kárhoztatták. A hivatalok a legutóbbi időkig várakozó álláspontra he­lyezkedtek a mozgalommal szemben, mely­nek hivatalos cime „Sudetendeutséher Hei- matsfront“. Az égeri rendőrség a múlt napokban azon­ban házkutatást tartott a Heimatsfront égeri székhazában s a házkutatás eredménye alapján Heinéin mozgalmának sajtófőnökét és ügyvezető-elnökét, dr. Sebekowski Vil­most, továbbá a Heimatsfront prágai ügy­vivőjét, dr. Kuhn-t a prágai rendőrség hosz- szas kihallgatásnak vetette alá s végül le. tartóztatta A prágai rendörigazgatóság uta­sító sara házkutatást tartottak Henlein aschi lakásán is. A Deutsche Presse értesülése szerint a Heimatsfront funkcionáriusai e1- len vezetett rendőri nyomozás szoros össze­függésben van dr. Brandt Walter letartó*- tatásával, aki a Heimatsfront eszméjének a szülőatyja és megteremtője. A szenzációs prágai letartóztatásokról a következő Hivatalos jelentést adták ki: — A Brandt Walter*és társai bűnügyében folyó vizsgálattal kapcsolatban, akik ellen az a gyanú, hogy a köztársaság védelméről szóló törvény 2- és 17. §-ába ütköző bűncse­lekményeket követtek el, a prágai kerületi bíróság fogházába beszállították a követ­kező személyeket: Köl mer Frigyes 30 éves jogi doktort, a 29 éves Kuhn Oszkárt, a 37 éves Kundt Ernőt és a 28 éves Sebe­kowski Vilmos jogi doktort, a lefoglalt anyagot most tanulmányozzák s a vizsgálat tovább folyik. A letartóztatottak egyike, Kundt Ernő a Deutschpo'litísche Arbeitstelle igazgatója géb­ben a minőségében mindmáig fontos párt.közi funkciót látott el. Az Ipoly beszakadt jege alatt lelte halálát egy ipoiyszakállasi csempész A karácsonyi halálos csempésztragédiában a pénzügyőrök jjogo san használták fegyverüket Oroszka., január 12. (Sajáttu-dósi tőnk tói.) A ka­rácsony előtti éjszakán a zselizi járásban lévő Sza­kállas község határában, közvetlenül a magyar ha­tárt szegélyező Ipoly partját véres összeütközés­re került a sor csehszlovák pénzügyőrök és c eu- pészek között. Az ügyben tegnap folytatták le a helyszíni vizsgálatot. A csehszlovák hatóságok részéről dr. Zhon Elemér közigazgatása biztos Szállt ki a helyszínre s a magyar hatóságokkal együttesen igyekezett rekonstruálni a vére éjszaka lefolyását, amelynek áldozata Pásztor Gyű'a tésai csempész, négy fegyvergolyótól találva, ez Ipoly partján kiszenvedett Megállapításit nyert, hr®r az említett éjszakán Perich József csehszlovák pénzügyőr és tárca szol­gálati kőrútjukon észrevették, hegy az éji éli órák bán nagyobb em-beroso vort közelit Magyarország ról a folyó csehszlovákiai partja felé. A két pénz­ügyőr fegyverét , lövésre készen tartva várta a fe léjük közeledő embereket Amikor azeje á'keltek a folyón, a két pénzügyőr előugrott re tekéből ér harsány hangon felszólította a csempészeket, hogy adják meg magukat A helyzet a pénzügyőreik val­lomása szerint, kritikus volt, mert a csempészek vagy húszán lehettek. Felszólításukat semmit© sem vették, mire Perich József a csempészek közé lőtt Majd egymás után több lövést tett. A csempészek hátrálni kezdtek a magyar határ felé majd megál­lapodtak és tüzelni kezdtek a két pénzügyőrre. Formális tűzharc fejlődött ki a csempészek s a hatóság emberei között Egyszerre velőtrázó jajkiá’tás hallatszott a csem­pészek közt: Pásztor Gyula 22 éves fiatalember súlyos hasiövéssel találva elterült a havas föl­dön. Majd néhány pillanat múlva a súlyosan sé­rült ember utolsó erejének megfeszítésével fel­ugrott, vérző sebeii kezeivel megmarkolta és mintegy háromszáz lépésnyire futott még, aztán végleg elhagyta ereje és összeroskadt. A többi csempész utánalopózott, hogy segítségére legyen. Néhány órával később Pásztor Gyula a balassa Áldott állapotban lévő nők és ifjú anyák a természetes „Ferenc József" keserüviz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nögyógyitás főképviselői a Ferenc József vizet igen sok eset­ben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találták, A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kap­ható. gyarmati kórházba való száll tás közben meghalt A helyszíni viszgátat s a tanúvallomások amellett szólnak, hogy a pénzügyőrök jogosan használták fegyverüket. A beszakadt jég alatt lel-e halálát egy csempész A csütörtökre virradó éjszakán njabb csempész­tragédia történt Ipolyszakállas határában. A haj­nali órákban gabonacsempészek igyekeztek át az Ipoly jegén, miközben a nagy sötétségben eltévesz­tették az utat és egyikük, Rendes János 23 éves szakállasi fiatalember alatt a jég beszakadt és az terhével együtt azonnal alámerült. Holttestét meg nem sikerült megtalálni. — Uj magyar újság Kassán? Kassai szerkesz­tőségünk .jelenti telefonon: A Slovensky Vychod mai száma arról ir, hogy Kassán rövidesen uj délutáni magyar napilap fog megindulni. Az uj i lapot állítólag a csehszlovák agrárpárt, fogja ki­adni, s iránya „pozitív ellenzéki4* lesz. — Kitiltott könyvek és időszaki folyóiratok. A belügyminisztérium most kiadott rende­lőiével a következő könyveket tiltotta ki a köztársaság terüleléről: Win.nig August: „Wir hüten das Feuer“, Hamburg; Agrioola (Bauer- meister főhadnagy): „Spione durehbrecben die Fropt“, Berlin és „Adolf Hitler sprioht ein Lexikon des Natioualsocialismus4'. Leip- zig. — Ezzel egyidejűleg kitiltották az egész köztársaság területéről 1935. november 30-ig a Iindaui ..Lindauer Tagblatt“-ot. az ulmi . Sohwábischer Volksbotet44, a müncheni ..Bayrische Zeitungot44, a reillingi „Reitlinger TagblattoT4, a Pittsburghi ..Slovensky Svetet44, a budapesti „Reggeli Újságot44 és a „Pest.er L!oyd“-0't. — Személyi motozást vezetnek be a po- zsony-bécsi határvizsgálatoknál. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Az egyik pozsonyi déli lap jelentése szerint a Pozsony és Bécs között közlekedő villamosvasútnál és vonatnál megszigorították a határvizsgálatot, miután az utóbbi időben ezen az útvonalon nagy- arány­ban folyik a különböző áruk csempészése. Becsben ugyanis sok iparcikket olcsóbban le­het bevásárolni s ezért nagyon sokan rándul- nak át osztrák területre s onnét árukkal meg­rakva térnek vissza. A lap szerint a határ­közegek utasítást kaptak arra, hogy az uta­sokat személyi motozásnak is alá vessék. — Elítélték a malackai vérfertőző asztalost. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: A kerületi biróság ma hathónapi börtönre ítél­te Hlavács János malackai asztalost, aki ellen az volt a vád, hogy tizenhétéves leányával vi­szonyt folytatott. Hlavácsnak különben hat gyermeke van. Miután Hla.váo a. vizsgálati ; fogsággal letöltötte büntetését, azonnal sza.- j hadlábra helyezték. A parlamenti bizottság munkája Prága, január 12. Az alkotmányjogi albizott­ság január 15-én, hétfőn 11 órakor tartandó ülé­sén, a teljes alkotmányjogi bizottság ugyanaz napon 15 órakor tartandó ülésén tárgyalja a bányatörvény novelláját. A népjóléti bizottság január 16-án, kedden 10 órakor foglalkozik a novellával. Az ipari és kereskedelmi bizottság január 16-án, 13 és fél órakor tart ülést, s ezeu a kereskedelmügyi miniszter legutóbb elhang­zott expozéja fölötti vitát folytatják és ezen kí­vül három kereskedelmi egyezményt tárgyal. Az ertfőőr agyonlőtt egy rozsét gyűjtő napszámost a galsas eliten Losonc, január 12. (Saját tudósítónk távirati jelentése.) Braun Antal napszámos a Losonc melletti galsai erdőben négy társával rőzsé-t gyűjtött. Midőn hazafelé indultak, észrevette őket Pivka Bója erdőőr. Braun és társai futás­nak eredtek, mire az erdőőr üldözőbe vette őket és közben utánuk lőtt. A golyó Braun Antalt- tarkón találta és azonnal megölte A csendőreég az erdő őrt letartóztatta, s átadta a losonci já­rásbíróságnak. Frsn'cs lenő pozsonyi lonto jegyző et en a rendtfirvény a.apisn fegyelmit oltanak Pozsony, január 12. (Pozsonyi szerkesztősé­günk telefonjelentése.) Pozsony város taná­csa ma izgalmas ülést tartott., A tanácsülésem ugyanis ma tárgyalták Franits Jenő városi tanács jegyző fegyelmi ügyét, aki ellen még karácsony előtt rend törvénybe ütköző vétség miatt eljárást indítottak. A tanácsjegyző ellen egy városi szolga tett feljelentést, A feljelen­tés alapján fegyelmi eljárást készitettek elő Franits Jenő ellen e az ügyet a mai tanács­ülésen hozták szőnyegre. Singer Jenő kommu­nista. tanácstag tiltakozott az ellen, hogy egy állítólagos kijelentés miatt fegyelmit indítsa­nak a tanácsjegyző ellen. Dr. Benkó István fő­jegyző azonban kijelentette, hogy a fegyelmi eljárás megindításának már azért is helye van, mert Franits a rendőrségen német nyel­vű jegyzőkönyvet kért fölvenni kihallgatásá­ról, már pedig a főjegyző szerint lehetetlen, hogy egy városi tisztviselő a köztársaság fennállásának tizenötödik esztendejében még mindig nem bírja az államnyelvet. Dr. Förster Viktor alpolgármester fölszólalásában kijelen­tette, hogy ha fegyelmit indítanak, akkor azt csakis igazeágös és objekitv tények alapján indítsák meg. Az ügyet szavazásra bocsátot­ták. A fegyelmi eljárás megindítása ellen Sin­ger. Lab-uda és Kollár kommunista tanácsta­gok szavaztak. A szavazás magejt-é><' után dr. Vaverka azt kérte, hogy a három tanácstag nevét jegyzőkönyvbe foglalják. Ezzel az iz­galmas tanácsülés véget ért-

Next

/
Oldalképek
Tartalom