Prágai Magyar Hirlap, 1934. január (13. évfolyam, 2-25 / 3333-3356. szám)

1934-01-13 / 10. (3341.) szám

............ ii iiiwi hiiiiwi i iiiMKirm>irmr*'~< irin~—hím MI LYEN IDŐ VÁRHATÓ Az oceáui légáramlat előrenyomulása nyu­gaton esős, szeles időt idézett elő. A köztár­saságban egyelőre változatlan az időjárás; a hegyekben relatív meleg és derült, az ala­csonyabb helyeken borult és hidegebb. — Időprognózis: Nyugaton a hőmérséklet emel­kedése, csapadékrahajló; Szlovenszkón vál­tozatlanul nyugodt, hideg. — Fogházbüntetéssel sújtottak három gal­góci fiatalembert, akik kommunista ifjúsági egyesületet szerveztek. Nyitrai munkatársunk jelenti: A múlt év szeptemberében Korák Géza, K riszt István és Név idei József galgóci fiatalemberek kommunista ifjúsági egyesüle­tet szerveztek Galgocon, néha a hatóságok megtiltották kommunista ifjúsági egyesületek alakítását. Gyűlést tartottak, mélyen a hely­belieken kívül számos környékbeli ifjú kom­munista is részfcvett. A gyűlésen éles szavak­kal támadták a mai társadalmi rendszert és dicsőítették az oroszországi állapotokat. A gyűlés végeztével húsz jelentkező akadt, akik tagjai lettek az uj szervezkedésnek. A három szervező ellen a oeeudörség eljárást inditott és a nyitrai kerületi bíróság szerdán Ítélke­zett felettük. Mindhárman beismerő vallomást tettek és azzal védekeztek, hogy nem tudták, hogy tiltott dolgot cselekszenek. Az egyesüle­tet egy nagyszombati kommunista kiküldött feíhívására szervezték. A báróság a terhelő ta­núvallomások alapján fejenkint két havi fel­iétien fogházbüntetést mért ki a vádlottakra. Az elítéltek fellebbezést jelenlettek be. — Teljes félévi késéssel jelenik meg a tör­vénytár magyar kiadása. A törvénytár hiva­talos magyar fordításának 1933 július 13-án kelt 42. füzete most jelent meg a következő tartalommal: 111. A vámtarifához fűzött ma­gyarázatok. — 112. A 285. tarifaszám alá tar­tozó némely árunemek vámja. — 113. Hirdet­mény némely gabonanemü vámtételéhez já­ruló vámpótlékokról. — 114. A vámtörvényt végrehajtó kormányrendelet A. mellékleté­nek kiegészítése. — 115. A vámtörvényt vég­rehajtó kormányrendelet némely •rendelkezá- eeinek módosítása. — 116- Hirdetmény a ser­tés vámtételeihez járuló vámpótlékról. — 117. Hirdetmény a szarvasmarha és a friss hús vámtétele in ek módosításáról. — 118. Hirdet­mény a vaj és a zsír vámtételéről. —- 119. Rendelet a fényüzési cikkek jegyzékének mó­dosításáról. — 120. A behozatalnál fizetendő forgalmi adó állandó tételeit megállapító kor­mányrendelet módosítása. — 121. A kisgaz­dák 1932. évi forgalmi adójának átalányo­zása Szlovenszkó és Podkarpatszká Rusz or­szágában. — A csehszlovák állam törvényei és rendeletéi gyűjteményének évi előfizetési ára 120 Kcs, az egyes füzeteké pedig levelen- kint 20 fillér. A régebbi 1922.—1932. évfo­lyamok terjedelmük szerint 120—180 Kcs ár­ban kaphatók. Az összes megrendelések egy­szerű levelezőlapon az „Államnyomda, Ko- sice“ cimére küldendők. A pénz előzetes be­küldése mellőzendő. — A törvénytár magyar füzetei hirdetményeinek olvasóközönségünk érdekében mindig szívesen helyt adtunk. Sajnálatos azonban, hogy a füzetek most már teljes féléves késéssel jelennek meg. Pedig a német kiadás legfeljebb napokat késik. Fel­tétlenül orvoslást kivan ez az állapot. — Tiltott nótákért kétheti fogház. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonom: A kerületi bíróság Boricky-tanácsa ma tárgyalta Mészá­ros Sándor és Görcsös János tornai legények ügyét, akik ellen az a vád, hogy 1932 augusz­tusában Torna főuccáján, éjszakának idején ittasan tiltott nótákat énekelték. A legények beismerték, hogy nótáztak, de azzal védekez­tek, hogy oly sokat ittak, hogy nem tudták, mit tesznek. A bíróság egyenkint tizennégy napi fogházra ítélte a két nótás legényt. Áz ítélet végrehajtását azonban felfüggesztette, mert beigazoltnak vette, hogy a legények részegek voltak. — Lakásbetörés Pozsonyban. Pozsonyi szer­kesztőségünk jelenti telefonón: Tegnap dél­után öt és hat óra között betörő járt Klaus Margit Stefánik-uti lakásán és onnét 1000 ko­rona készpénzt és több értékes ékszert vitt el. A betörést akkor vette észre az asszony, ami­kor estefelé hazajött és szekrényét feldúlva találta. Emlékezett arra, hogy hazajövetelkor a lépcsőháziban egy ismeretlen, 25 év körüli gyanús fiatalember tartózkodott, siruha volt rajta. A betörésről jelentést tett a rendőrsé­gen és megadta a gyanús fiatalember személy- íeirását* A rendőrség most keresi a betörőt. — Kiskorú leányával folytatott viszonyt egy lelketlen apa. Oroszkai tudósi tónk jelenti: A zseiizi csend őrség letartóztatta Mikló István 50 éves napszámost, aki hónapok óta viszonyt folytatott 14 éves leányával. Miikló tagadja a várlat, de a bizouyitékók ellene szólnak. Az elvetemült apa leánya is bevallotta, hogy apja erőszakot követett él rajta. Miiklót előzetes le­tartóztatásba helyezték. Törvényjavaslat I a magánalkalmazottak szolgálati viszonyairól X. A javaslat második főrészében a tanomook jogviszonyaival foglalkozik. Az 53.. paragra­fus szerint a jelen törvény értelmében vett tanonc az olyan személy, aki egy vállalat, vagy intézet, vagy üzem tulajdonosához a je­len törvény 1. paragrafusában körülirt foglal­kozásba avégett lép be, hogy ott a kereskedel­mi, vagy a magasabb nemkereskedelmi szolgá­latban gyakorlatilag kiképezze magát; emellett közömbös, hogy az illető a tanításért fizet-e, vagy nem, vagy hogy a munkájáért kap-e el­lenszolgáltatást vagy nem. Ki vehet föl tanoncot Az 54. paragrafus szerint tanorcot csak egy vállalat olyan tulajdonosa vehet föl, akinek megfelelő ismeretei vannak, vagy aki megfele­lő ismeretekkel rendelkező személyeket alkal­maz, akik rendes szakképzettséget nyújthat­nak. A községi választói jogától jogerős ítélet­tel megfosztott személy a választói joga meg­vonásának tartama alatt tanoncot nem vehet föl s tovább nem alkalmazhat. Nem bizható a tanonc oktatása az oly személyekre sem, akik ilyen ítélettel eulytott személy szolgálatában állanak. Az 55. paragrafus elrendeli, hogy a munka­adó a tanoncszerződésről Írásbeli tanúsítványt köteles kiadni, amely a tanonoviszony legfon­tosabb föltétetteit tünteti föl. Ha a munkaadó ipartársulati, vagy kereskedelmi grémiumi tag, úgy az írásbeli szerződést legkésőbb a műnk álba lépést követő 14 napon belül a tár­sulatnak, illetve a grémiumnak is be kell ter­jeszteni. Az írásbeli tanoncszerződés és az ©t- ről kiállított tanusitvány bélyeg- és illetékmen­tes. — A tanonctól, vagy a hozzátartozó sze­mélytől nem szabad óvadékot követelni az ál­tala esetleg elrontott tárgyak értékének térí­tésére. A tanoncldfi Az 56. paragrafus szerint a tanonc időt a szerződéssel legfeljebb két évi tartamra lehet megszabni, amennyiben oly tanoineokról van szó, akikre az ipartörvénynek a kereskedő­iparra vonatkozó előírásai érvényesek. Ha a tanonc más munkaadóhoz lép át, akkor az elő­ző munkaadónál töltött taroméi de je beszámí­tandó. A tanonc időbe számítandó a próbaidő is, amely a három hónapot nem haladhatja meg. A próbaidő első hónapjában az alkalmaz­ta t|si viszonyt mind a két fél bármikor nyom­ban felbonthatja, később csak 14 napos előze­tes felmondássá', úgy azonban, hogy a fel­mondási határidőnek a. hónap első vagy tizen­ötödik napján kell lejárnia. Az 57. paragrafus a tanonddőt helyettesitő eszközökről intézkedik. Eszerint a tanonddőt helyettesíti: a) a nyilvános, vagy nyilvánjogu kétosztályu kereskedelmi iskola, vagy keres­kedelmi akadémia bizonyítványa; b) a nyilvá­nos, vagy nyilvánjogu egyéves képző tanfo­lyam, vagy a középiskola négy alsó osztályá­nak, vagy a polgári iskolák abituriens tanfo­lyamának a bizonyítványa a tanomcidő egy évét pótolja. A munkaadó kötelességei a tanonccal szemben 58. §. A munkaadó köteles a tanonc rendes kiképzéséről és szakoktatásáról gondoskodni s erre a célra neki megfelelő szabad időt rendel­kezésre bocsátani s alkalmat nyújtani, a sza­bad időben má6 munkával nem lehet foglalkoz­tatni. A munkaadó kötelessége gondoskodni, hogy a tanonc a továbbképző tanfolyamokat szorgalmasan látogassa. — A munkaadó nem terhelheti különösen súlyos fizikai munká­val a tanoncot, de nem szabad megengednie, hogy ilyen munkát alkalmazottai, vagy csa­ládtagjai rendeljenek el. A tanonc 'betegsége, balesete, vagy más olyan körülmény, amely a tanoncviszonyt befolyásolhatja, a szülőknek, vagy a törvényes képviselőnek nyomban je­lentendő. — Az alkalmazottak' testi egészsé­gének és erkölcsének védelmére szolgáló 28. §-heli intézkedések analóg érvényesek. Ugyan­csak érvényes a 48. paragrafus intézkedése is, amely a munkaviszony befejezése utáni idő­ben az alkalmazott munkavállalási korlátozá­sairól szól. 59. §. Ha a tanonc a munkaadónál nem kap szállást és ellátást, akkor fizetés nélkül legfel­jebb hat hónapig foglalkoztatható. Ezen az időn túl a munkaadó köte'es a tanonc munká­ját a teljesítményekkel arányosan dijazni. 60. Jj. A tanonc munkaideje nem haladhatja meg az üzem egyéb alkalmazottainak munka­idejét. A munkateljesítmény minősége, fajtája és terjedelme egyrészt a tanoncszerződéshez, másrészt az üzemi és helyi szokásokhoz al­kalmazkodik. 61. §. A tanonddőt a három hónapot meg nem haladó időszakos betegség nem szakíthat­ja meg. Ha a betegség meghaladja a három hónapot, akkor a tanoncviszony azonnali ha­tállyal felmondható. — A tanoncidőnek a ta­nonc személyében rejlő fontos okokból való azonban nem vétkes megszakít ásai nem nyújt­ják meg a tanonddőt, amennyiben a megszakí­tások egyenkint az öt napot, összesen a har­minc napot nem haladják meg. 62. g. A munkaadó a tanoménak féléves fog­lalkoztatás után minden naptári évben leg­alább nyolcnapos szabadságot köteles adni. Amennyiben a tanoncidőbe egy évet az 57. § b) intézkedése szerint számítottak be, úgy lepr­ái ább 10 napos szabadság adandó. A szabad­ságidőben a betegség ideje, vagy a fontcs ok­ból történt mu'asztás ideje nem számítható be. Ha a tanonc fizetést kap, úgy erre vonatkozó igénye fennáll a szabadság idejére is. : (Folytatjuk.) — A kalauz előtt kiugrott a robogó vonatból. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma délelőtt Nyizsnik .áncs vasutas a téhányi őr­ház mellett a vasúti pályatest mentén lévő árok­ban egy eszméletlenül fekvő férfira bukkant, akinek fején erős zuzódástól eredő seb tátongott. Értesítette a mentőket, akik az eszméletlen fér­fit a kassai kórházba szállították. Néhány óra múlva az eszméletlen magához tért e elmondotta, hogy Ogurcsák Mihálynak hívják, foglalkozása artista. Abosról jött Kassára, de mivel nem volt jegye, a kalauz őt leszállította. Alig hogy ezt Ogurcsák elmondta, ismét elvesztette eszméletét s még eddig nem tért magához. Az a feltevés, hogy valószinüleg a kalauz elől kiugrott a vo­natból s Így zúzta össze magát. Az ügyben vizs­gálatot indítottak. — A prágai Stsfánik csillagvizsgáló pénz­ügyi nehézségei. A prágai Stefánik csillag- vizsgáló intézőt oly nehéz anyagi gondokkal küzd, hogy a közelmúltban beszerzett legmo­dernebb felszerelésén ek jelentős részét eladni kényszerül. A csillagvizsgáló intézet a har­madik kupola felépítés© következtében jutott pénzügyi nehézségekbe, bár a köl'ségeket a csillagvizsgáló társaság tagjai garantálták. El­maradtak azonban a beígért államsegélyek, illelve eddig nincsenek kifizetve, ennek kö­vetkeztében a csillagvizsgáló további üzemé­nek fenntartása érdekében kellett a fölsze­relés egy részét ladni. — Szárított barnaszén a jövő fűtőanyaga? Aussigi jelentés szerint az ottani vegyészeti gyár két mérnöke szenzációs felfedezést tett barnaszénnel végzett kutatásai során. Simek és Ruzsicska mérnökök vegyi utón szárították a barna szenet és rájöttek arra. hogy a szén kalóriatartakna víztartalmának elvesztése folytán rendkívül gyarapszik. Az ilyemnódou szárított barnaszén kalóriatartalma 4300-ról 7200-ra, sőt 7800-ra emelkedett és ezáltal tel­jesen egyenértékű a legjobb minőségű kő­szénnel. A vegyészek megállapították továb­bá, hogy a vegyi utón szárított szén soha többé nem vesz fel vizet, még az esetben sem, ha hosszabb ideig meleg vízbe áztatják. Biizbtxnba a budapesti egyetemen Budapest, január 12. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.) Az Esti Kurír szerint ma délelőtt a budapesti egyetemen is volt kisebb diáktüntetés. Néhány diák behatolt az egyetemre, ahol büzbom- bát dobott el, hogy a beiratkozást lehetetlenné tegye. A diákok azután eltávoztak. A tudomány- egyetemen ma délelőtt mindössze harminc diák iratkozott be. Pécsett és Debrecenben ugyancsak tovább tart a diákok beira tkozáselleni sztrájkmoz­galma. Az egyetemeken „kérész ény magyar ifju- ság“ aláírással röpcédulákat szórnak szét, amely­ben bejelentik, hogy továbbra is kitartanak a tün­tetők mellett és nem iratkoznak be mindaddig, amíg a diákság kívánságait nem teljesitik. Tízmilliói kezeli el a pilseni szélhámos Pilsen, január 12. Speta pilseni szélhámos építész ügye újabb fordulatot vett. Mig Speta sógorát, Smetákot szabadonbo- csátották, miután bebizonyította, hogy ro­kona üzelmeiről nem volt tudomása, addig Speta különváltan élő feleségét, Magdalénát letartóztatták. Ma már megállapítható, hogy a Speta által előidézett kár körülbelül 10 millió koronát tesz ki. Speta nemcsak az ügyfeleit, hanem az alkalmazottait is be­csapta, akiknek adós maradt a december havi fizetéssel. Gépkocsivezetőjének 3000 koronával tartozik. Speta nagyszerű luxusautóját ma lefoglalták, miután az nem volt teljesen kifizetve. — Betörés Nyitrán fényes nappal., Nyitrai munkatársunk jelenti: Tegnap délután vak mérő tolvajlás történt Nyitrán Reichenthai Jakab kereskedő lakásában. A tolvajnak si­került észrevétlenül bejutnia a lakásba, ahon­nan nagymennyiségű ruhaneműt emelt el, majd feltörte az egyik szekrényt, melyben mintegy 100 koronát talált. A tolvaj nem ha­gyott nyomot maga után. 1934 január 13, szombat. Még mindig nyiit kérdés a bányatörvény novelláiénak sorsa Prága, január 12. A bányatörvény módosí­tásáról szóló szenátusi határozatról a koalí­ciós pártok hetes bizottsága két napom át tár­gyalt. A kormány félhivatalos lapjai már ima reggel jelentették, hogy az elvi megegyezést sikerült létrehozni s ma már csak a módosító indítványok formábaöntése volna hátra. A koalició hetes bizottsága ma a minisztériumok szakértőivel ugyan ismét összeült, azonban péntek este — lapunk zártakor — még mindig zárt ajtók mögött tárgyal. Beavatottak sze­rint a bányatörvény novellájának sorsa nem a koalíciós pártok hetes bizottságában. ha­nem az alkotmányjogi albizottságban: fog el­dőlni. Hivatalos je'sntés a gölakaápyai halálos sziklaomlás okáról Prága, jan. 12. A múlt napokban közöltük, hogy a most épülő Vöröskő—margitfalvi vasútvonal harmadik szakaszán, a gölnicbányai alagút fúrásá­nál súlyos, két munkás halálával járó baleset adó­dott elő, amennyiben a hegyoldalról hatalmas szik­latömb szakadt le váratlanul s négy munkást el­temetett. A négy munkás közül kettőnek sérülése, halálos volt, kettő súlyos sérülésekkel ma is kór­házban feleszik. A vasutügyi minisztérium most adóit ki hivatalos jelentést a megtartott vizsgá­lat alapján. A hivatalos jelentés megállapítja azt, hogy a sziklaomlás a robbanás után teljes két és fél óra után történt. A robbanás után kellő gondossággal vizsgálták meg a terepet és semmi jel sem mutatta, hogy meglazult szikla fenyegetné a munkásokat. A le- omlott szikladarab löszbe volt beágyazva s a re­pedések teljesen rej've voltak. Bár a biztosítékok szabályszerűen fel voltak állít­va, az ötven tonnás kősziklát a faállványok ter­mészetesen nem tudták feltartani s az lezuhant a vájat aljára. A löszágyazás az alagút tengelyével párhuzamo­san fekszik s így annak létezéséről a műveze­tőknek a tragikus végű balesetig tudomásuk sem lehetett. Megállapítható tehát, hogy a katasztrófáért senki felelősségre nem vonható s még csak a köteles gondosság elmulasztásáról sem lehet beszélni. A leszágyazáő váratlan előbukkanása következtében nyomban elrendeltetett, hogy a további munkála­toknál a biztosító támasztékokat különös alapos­sággal építsék ki. Kettős tsemuészhaiál a iugaszláv-magyar határon Bőig rád, január 12. Belgrádból jelentik: Kotor zal a megyei határközeég közelében a jugoszláv cs-endőrség megállásra szólított fel két férfit, akik hatalmas csomaggal a há­tukon a magyar határ felől jugoszláv terület felé tartottak. A felszólításnak a két férfi nem engedelmeskedett, ezért, a csendőrök rájuk lőttek. Mindkettő meghalt. Miután semmiféle okmányt nem találtak náluk, személy azon os­ságukat még nem tudták megállapítani-. Va­lószínű, hogy hivatásos csempészek voltak, miután csomagjukban csempészárut találtak. — Kerti házakat fosztogatott egy pozsonyi lakatos. Pozsonyi szerkesztős égünk jelenti te­lefonon: A kerületi bíróság Necid-tanáesa ma tárgyalta Dobes Ferenc 33 éves pozsonyi gép­lakatos bünperét, aki a vádirat szerint mint­egy húsz kerti házat fosztott ki. A tárgyalá­son megállapít ást nyert, hogy Dobest felesé­ge, — aki gyümölcsárus asszony, — vitte rá a bűnre. Dobest ny ölek ón api börtönbüntetéssel sújtották. — Titokzatos női sikoly és hullalelet a po­zsonyi Dana-parton. Pozsonyi szerkes..őse­günk jeleuti telefonon: Az elmúlt éjszaka az evezős kluib alkalmazottai a Duna mentén éles női sikoltásra lettek figyelmesek és állí­tólag egy loccsanást is hallottak, mintha va­laki bevetette volna magát a vízbe. Kutattak is a hang irányában, de a kutatás eredmény­telen maradt. Ma reggel kilenc óra tájban a hid alatt levő egyik homokzátor.yra egy női hullát vetett ki a viz, amelyről a kiszálló bi­zottság megállapította, hogy Schiermayer Éva 43 eszteudős ausztriai illetőségű asszonnyal azonos, aki az utóbbi időben a ligetfalusi Hosszú-uccában lakott közös háztartásban egy Janosik Nándor nevű' munkással. — Délután meglepő fordulat történt az ügyben, amennvi- ben Schiermayer Éva jelentkezett a rendőr­ségen. Kijelentette, hogy tudomást szerzett arról, hogy a délelőtt talált vizű hullában őt vélték agnoszkáiui, pedig neki esze-ágában sincsen öngyilkosságot elkövétni. A rendőr­ség most tovább nyomoz a titokzatos öngyil­kos kiléte után. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom