Prágai Magyar Hirlap, 1933. március (12. évfolyam, 50-76 / 3160-3186. szám)

1933-03-01 / 50. (3160.) szám

1933 március 1, szerda* SZEPLOT máj foltot és minden­fajta. bőrbetegséget azonnal megszüntet a világhírű F 8 I d o s • féle aredi Nargit-tréne és szappan Az arcbőr rövid idő múlva szép, fiatal és üde lesz, a ráncok kisimulnak. Mivel a MARGIT- CRÉMET sokan utánozzák, saját érdekében csak eredeti védjegyünkkel leragasztott dobozt fogadjon el. Nyitva, vagy kimérve, eredeti MARGIT-CRÉME sehol nem kapható. Főlerakat Csehszlovákia rí száré« „Sz. ERZSEBEF gyóuyszeitáf. Bratislava (Pozsony) Omán. 38 Hármas tragédiát idézett elő a féltékenység JSpori^ . Egy fiatal s&ffőr agyonlőtte kedvesét, halálra sebezte ennek nő­vérét és Önmagát, mert kedvesének sok táncosa akadt 9 Társadalmi Elei # Az érsekujvári Magyar Bál, amely hagyomá­nyos és kiemelkedő eseménye a város és a kör­nyék társadalmi életének, vasárnap este zaj.ott le fényes külsőségek között, impozáns sikerrel. Az Arany Oroszlán szépen feldíszített nagyterme zsúfolásig megtelt s a résztvevők hatalmas tömege szűnni nem akaró ovációkkal kisérte a nívós mű­sor egyes számait. Czuezor István igaz magyar meggyőződéstől hevített beköszöntő verse ny tolta meg a műsort Az érsekujvári magyar társadalmi egyesületek legjobb műkedvelői szerepeltek ez­után. A „Falu és város“ cimü kedves dialógussal Gereon Manci és Ács Károly aratott nagy' sikert. A gazdadalárda műkedvelői az „Analfabéta tanfo­lyam11 cimü egyfelvonásosban bizonyították be az átlagon felüli szinjátszóképességeiket s különösen Ficza Lajos, Czuezor István, Liszy Ferenc, Balogh Ferenc, Soóky János, Dobosa István és Lizsicza Imre érdemelte ki a megújuló tapsokat. Az Érsek­ujvári Vasasok Dalkörének műkedvelői az ..Ül­döznek a nők“ cimü ötletes bohózatban nevettet­ték meg a közönséget. A műkedvelő gárda oszlo­pai Ozorák Bősbe, Ficza Teri, Sz-oller Ilonka, Be- xényi János, Ivanice Lajos, Marosinecz János és Harris Károly voltak. Ugyancsak nagy tetszést aratott a Szendrey István karnagy által vezé­nyelt Gazda-dalárda szereplése, valamint as Ipa­rosok Daíegylete', 'amely Patáky Ferenc vezénylete alatt a Kék Duna kedngőt énekelte el. Most festő, magyar csoporttánc következett, amelyet eredeti magyar viseletben lejtett Banyár Mariska, Dcma- nizsa Böske, Czuczcvr Mariska, Soóky Juliska, Kvasznovszky Terus, Banyár Juliska, Liszy An­nus, Istenes Boriska, Horvát Juliska, Balogh Ma­riska, Fábián Mariska, Lavicska Kató, Istenes Já­nos, Czuezor János, Burányi János, Liszy Ferenc, Horvát János, Séf esik András, Fabó János Burányi János, Dobosé István, Bencze József, Danis Lajcs és Hlavicska János. A műsor utolsó számaként a Rom. Kát. Kör kipróbált műkedvelői játszották el Lőrincz Miklósnak a „Fegyverszünet11 cimü tréfá­ját, amelyben elsősorban Farkas Ferenc és Hoio a Lajos nagyszerű humora érvényesült. Igen kedve­sek voltak Soós Eta és Béder Böske, de a sikerből bőven kivették a. részüket iíj. Néder János és Ker­tész Imre is. Az előadást reggelig tartó tánc kö­vette. A választás előtt álló érsekujvári magyarság ezen az estélyen is megmutatta az egységében és összetartásában rejlő hatalmas erőt. # A bátorkeSzl római katolikus Ifjúság vasárnap este az iskola épületében műsoros estélyt rendezett. A szereplők betanítását Geisz Ádám igazgató tanító végezte pompás eredménnyel. A szereplők közül különösen SLmsik Ilona, Holop Bö&sLke, Beíjczár Mariska, Bajczár János, Gonosz József, Gomb k Sándor és Haja-bács Lajos tűnt ki. A közönség zsú­folásig megtöltötte az iskola nagytermét és mind­végig hálásan tapsolt az ügyes műkedvelőknek. — Tárgyalás számozott vádlottakkal. Londonból jelentik: Különös látványnak voltaik tanúi minap déleiőjt azok, akik az Old Bailey, a londoni központi bün-tetőtörvényi&zék első számú tárgyaló te nmébe látogatlak be. Ez a terem ezt a hitet keltette, hogy a közönség amerikai filmet néz. A dódéban — az angol vádlottak padiján — harminchárom lér fi és egy nő volt g technikai okokból mindegyiket hatalmas számmal látták el, Amelyet vörös fonállal! akasztot­tak a nyakuk köré. Ilyen tárgyalási rendszerre, ahol a vádlottakat, mint a .fegyenoeket, ezámme 1 látták el, még nem volt példa az angol igazság- szol gála tóéban. A harmincnégy embert közénkÖ1- csi&égbe ütköző váddal állították a bíróság elé. A bíró a tárgyalás megkezdése előtt kihirdette, hogy az esküdtek hölgytagjai tetszésük szerint vissza­léphetnek a részvételtől, mire a két asszony bejo- lontette, hogy élni kíván ezzel a jogával s helyüket férfiakkal töltötték be A különös pör .tórgyo'á&ai- n mk egy részét valósain illeg zárt ajtók mögött fog­ják megtattanh Mahriseh-Östrau, február 28. A. közeli Marieabergbe® megrendítő féltékenységi tra. gédia játszódott le. Schuder Mihály 23 éves sofför lelőtte 23 éves kedvesét, Maiéra Jo­hannát 3 ©nmek nővérét, a 26 éves Maiéra Albinát, majd pedig maga ellen fordította a fegyvert. Schuder kedvese szüleinél lakott. A Ma- iera-házaspár tegnap este látogatóba ment egy családhoz, Schuder pedig kedvesével és ennek nővérével egy teaeetélyr© ment. A rendkívül csinos leánynak állandóan nagyszámú táncosa akadt, amit a féltékeny természetű Schudér nem nézett jó Szem­mel. Ez játszód ott le a tegnap esti teaestélyen is. Matera Johanna folyton táncolt, mig Schuder komoran ült kedvese nővérével és szemével folyton táncoló kedvesét kísérte. Hirtelen feliugrott, a táncolok közé szaladt megra­gadta kedvesét a vállánál g náparancsolt, hogy nyomban hagyja abba a táncot és menjen vele haza. A leány arra kérte, hogy keveset még ma­radhasson, de Schuder .ragaszkodott kívánsá­gához. „Gyere azonnal, különben baj lesz“ — kiáltotta. Matera Albina igyekezett meg­nyugtatni az izgatott Sohudert, de hasztala­nul. így azután mmonarmam ieiKereKeuien és hazamentek. Otthon a szerelmesek újból öastzevesztek és Schuder valósággal dühöngeni kezdett A veszekedés hevében hirtelen előrántotta revolverét és lövöldözni kez­dett. Az egyi<k go!lyó kedvesét találta, adej holtan esett össze. Egy másik lövés Matera Albina száján hatolt b°, mire Schu. dér halántékához illesztette a fegyvert és elsütötte. A lövöldözés zajára előrohant szomszédok orvosért szaladtak. Az orvos Sohudert és Ha­téra Albinát beszáliittatta a kórházba, ahol élet és halál között lebegnek. Szerelmesek halálos tragédiája Pilsenben Pilsen, február 28. Scbrötter Ferenc, a 35. számú gyalogezred közkatonája ma reggel agyonlőtte kedvesét, Calt Mária, pilseni el­árul silólányt, amidőn ez az üzletbe ment, majd pedig maga ellen fordította a fegyvert s öngyilkos lett. Mindketten nyomban meg­haltak. Schrötter három búcsúlevelet hagyott hátra. Á tescheni milliós vasúti „pénztár-rablás“ az esküdtek előtt Tizenegy vádlottja van a nagyszabású pörnek — Az elrabolt összegnek csak egyharmada kerüli meg Máhrisch-Ostrau, február 28. A m.-ostraui esküdt- bíróság ma kezdte tárgyaiul a cseh-tescheni „<pénz- tár-ratolás“-t, amely annakidején óriási feltűnést keltett. A bíinper vádlottjai Lamich és Buchta állam- vasutj felügyelők, továbbá még kilenc másik sze­mély, akik résztvettek az 1932 április 29-én In- szcenáR vasúti pénztár-rablásban, amelynek so­rán kereken 1,100.000 korona jutott a birtokukba.- *Rablás* az árupénztárban Lamich felügyelőt múlt év április 29-én a cseh- tescheni pályaudvar árupénatári helyiségében eszméletlenül találták. Arcát éterrel átitatott maszk borította. Lamich ezen a napon kapta kézhez az állomási személyzet május havi fizetését. Mivel a pénztárban semmi készpénzt sem találtaik, nyilvánvalónak látszott, hogy Lamich rablótáma­dásnak esett áldozatul. A vasúti felügyelő fejsérülése a tüzetesebb orvosi vizsgálat során könnyűnek bizonyult. Lamich még aznap délután magához tért ájulásá­ból 6 elmondotta, hogy egy ismeretlen férfi támadta meg a pénztárban s aztán az egész ott lévő össze­get, 1,060.000 koronát elrabolta, azután pedig el­tűnt. Sikkasztok bűnszövetkezete A csendőreég különböző gyanuokoík alapján azon­ban nem adott hitelt Lemách vallomásának és színlelt rablótámadásra gondolt. Lamichot április 30-An letartóztatták, de továbbra is kitartót/t első vaMoonása mellett. A nyomozás további során kiderült, hogy Lamich nagyobb pénzösszegeket sikasztott el az idők folyamán és rablótámadást inszcenált, hogy ezzel leplezze sikkasztásait. Lamich később a keres ztkérdésék tüzében május KASSAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Automatatelefon: 35-29 Éder-ucca 9. NYITRAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Wilson-ncca 34. sz., I. em. — Methód-tér 3. POZSONYI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon: 27 87. Lőrlnckapu ucca 17, UNGVÁRI szerkesztőség és kiadóhivatal: Váralja-ucca 7/2. ♦ VÍZUMOT Magyarországba. Romániába. Lengyelor szágba még ugyanaznap megszerez a „Prá gai Magyar Hírlap" pozsonyi kiadóhivatala. Lőrlnckapu ucca 17, II (Central passage.) Ilyen útlevelek meghosszabbítását <s vállai juk. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága II., Panská ul. I2„ III. «wn. eszközli. 5-én bevallotta, hogy ő rendezte az egész. támadást A sikkasztásoknál — mint elmondotta — Buchta felügyelő segédkezett neki, akit Buchta betegszabadsága idején a vasúti pénz­tárban helyettesi tett. Buchta még 1930-ban nagyobb arányú sikkasztásokat követett el e amikor a Buchta által elsikkasztott összeg Lamich sikkasz­tásai folytán már 300.000 koronára növekedett, mindketten belátták, hogy az üzeknetkmek hamaro­san napvilágra kell kerülniök. Habló kerestetik Lamich ezért azt ajánlotta Bucbtának, hogy rablótámadást kell szinlelniök. Lamich már 1930. óta gyanús üzleti összekötte­tésben állt egész sor megbízhatatlan egyénnel s ezek kidolgozták a. rablótámadás pontos tervét, majd felfogadták Mebl lengyel-tescheni lakost a táma­dás végrehajtására. Mehl — utasításához híven — április 29-én végre is hajtotta megbízását. A támadás előtt Lamich 800.000 koronát kivett a pénztárból és szétosztotta cinkostársai között. Eb­ből az összegből azonban már csak egy barmadot lehetett megtalálni, a többit máig is rejtegetik. A kompánia leleplezése A további nyomozás során aztán ; egymásután kerültek rendőrkézre a komplott részesei, akik Buchta kivételével mind beismerésben van­nak. "■ Buchta csupán egy ötvenezer koronás sikkasz­tást ismert be, amelyet egy Szopa nevű vasúti altiszttel követett el. Igen valószínűtlen ül hangzik Eichner Elza vád lottnak az az állítása, hogy azt a 120.000 koronát, amelyet a rablótámadás előtt Lamichtól kapott, elégette, hogy a nyomozás során meg ne találják.. Lamich vallomása Ilyen előzmények után került a tizenegy tagú társaság ma a mShrisoh-ostraui esküdtek elé. A vádirat felolvasása után Lamich elsőrendű vádlot­tat hallgatták ki. Lamich fáradt hangon kezdett bele mondókájába. Kijelentette, hogy Buchta 1928-ban tízezer koronát kért tőle bölcsön az­zal, hogy ilyen összegre rugó hiány mutatkozik a pénztárban. Lamich nem rendelkezett az összeg fölött, de hogy Buchtán segíthessen, egy ismerősétől tízezer kóro- nát kért kölcsön, amelyet aztán átadott Buchtá- nak. Ebben az időben ismerkedett inog Boleslav&ky •kereskedővel is, aki kezdettől erősen érdeklődött a tekerpénztári ügykezelés iránt. Boleslavsky szin­tén pénzt kért kölcsön Lamicihtói e még a vaeoion kapott áru fuvardíjáért is adós maradt, Lamich, hogy a mankót eltüntesse a pénztárból, a vasúti Kanada-Kombmáli 2:0 Prága, február 28. Tegnap este telt stadion mellett folyt le Kanada bucenszereplése egy euró­pai kombinált ellen. A kombinált együttesben osz­trák és csehszlovák játékosok, valamint a kanadai Watson dr. szerepelt. Fáradt teamek játszottak, amelyek azonban igen érdekes küzdelmet nyújtot­tak. Főleg Watson dr. játéka tett igen jó benyo­mást. Az első harmadban Chisholms, a második­ban Kerr gólozott. Az utolsó harmadban nyílt küz­delem volt és Watson több támadását Geddes ka- kus csak nehezein szerelte. Prága után . . A világbajnok Amerika Budweisban 500Ö néző előtt mérkőzött az AG Stadion csapatával. A Mas- sachussets Rangere megerőltetés nélkül győzött 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) arányban. A gólokat Garrison, Hylliard, illetve Spatny ütötték. Lengyelország válogatott csapata Troppauban a TEV-t 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) arányban győzte le. Wolkowski két, Sabinski egy gólt ütött. A trop- paui csapat legjobb embere a válogatott Dorasil volt, aki a becsületgólt ütötte. A Prágából hazatérőben lévő svájci válogatott Innsbruckban az lEV-t 10:0 arányban győzte le. Az innsbrucki csapatból hiányzott Amenth kapus. A prágai LTC jéghokki csapata ma Táíraiom- nicra utazott, ahol több meccset játszik a szlóven- sz-kói csapatok ellen. A kanadai Watson Blake dr„ aki 1926 Óta a kontinensen tartózikodik és az európai jéghokki sport fejlődésében nagy érdemeket szerzett, visz- szatér Kanadába, ahol mint nőorvos fog működni. Watson dr. a raliról szóló tanulmányával megnyer­te a kanadai állami dijat. Cramm legyőzte Kehr .inget j Beaulieu, február 28. A nemzetközi tennisz- j verseny döntőjében ma a német Gramm 6:3, 6:3, | 3:6, 8:6 arányban legyőzne a magyar Kehriinget, ! )( Kik jönnek európai túrára az amerikai atléták közül: Newyorkból jelentik: Az Amatőr A ihleti e Union a nyár folyamán több könnyű atlétából álló különítményt küld Európába: hét kiváló atléta fog a nyár folyamán a kontinensre jönni. A .ceikágói amerikai bajnokságok után Carr 400 m-es olim­piai győztes, GeneVenzke ismert kitűnő fedett- pálya-futó, Ben Eastman, Georg Spitz híres magas- ugró, Metcalf néger sprinter, James Bausoh olim­piai dekatlon és Georg Salin gátfutóbajnoik utaz.k Európába. )( A Losonci AFC a szlovenszkói asztali-tennisz- bajnokság döntőjében. Losoncról jelentik: A szlo­venszkói asztali -tennie zbajno kság középdöntőjében a LAPC és a Nyátrai AC csapatai találkoztak. Nívós küzdelem után a LAFC teamje (Herzog M-, Bellágh D., Lőwy J. és 0„ Klein, Gerő, Weisz, KÖ- mivee) 8:6 arányban aratott megérdemelt győzelmet a nyitraiak felett (FischeT R. és E-, Guhics, Hoila, Mauskopf, Weisz, Heeht, Fried). A LAFC a szlo­venszkói bajnokság döntőjében vasárnap Pozsony­ban az SK Bratislavával kerül össze, előzőleg azon­ban revansot ad Nyitrán a NyAC-nak. )( A Somorjal TK rendes évi közgyűlését már­cius 5-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartja meg a Korona-vendéglőben. )( Tréning-mérkőzést játszott a? ÉSE. Érsekuj­vári tudósítónk jelenti: Vasárnap délután játszó.ta az ÉSE együttese első nyilvános tréningmérJr.tű­zését, amikor a Tardoskeddi SC volt az ellenfele. Az ÉSE együttese meglepő frissen mozgott a pá­lyán s kónye-kedve szerint győzte le a rokon­szenvesen igyekvő másodosztályú csapatot. Az eredmény 9:0 (4:0) volt, A gólokat Szigety, Raj­nai, Keller (2—2), Rrajosir, Kováts, Takács 1—1 lőtték. tisztviselők egyesületében tízezer koronás kölcsönt vett fel. Amikor Buchta 1929-ben szabadságra ment, a pénztár egy másik tisztviselőjének ke .lett volna őt helyettes itenie, Buchta azonban nyilván attól való félelmében, hogy sikkasztásaira rájönnek, megkérte az ál- lomásfőnököt, hogy ismét Lamichot bízza mag helyettesítésével. Amikor Lamich a pénztárt átvette, már 45.000. ko­ronás hiányt állapitett meg. Buchta ekkor azt, mondotta neki, hogy a pénzt ismerőseinek köl­csönözte el. Lamich — állítása szerint — már ak­kor kérte Buchtát, hogy fedezze a hiányt, niert a legközelebbi revíziónak fel kell fednie azt. De ké­rése hasztalan volt. 1931 folyamán a hiány már 120-000 koronára emelkedett, Ületve ennyit slkkaszjott Buchta. mig Lamich 80.000 koronát. Lamich ezután arról beszólt, hogy Bartsoh keres­kedővel üzletet alapított, amely eleinte igen jól prosperált és Lamich azt remélte, hogy az üzlet tiszta nyereségéből fedezni tudja majd a hiányt. Lapunk zártakor Lamich kihallgatása tart. ■ ja fa *p»ij na mn * *» » M B B Felkérjük azokat az igen tisztelt Előfizetőinket♦ akik IfilCIlí ÍZ©BtöiÍl,|lilfflGiC * az előfizetési díjjal hátralékban vannak, vagy az e*e­Jékls előfizetést nem küldték he, szíveskedjenek a számlázott összeget postafordultával kiadóhivatalunkhoz juttatni, nehogy a lap küldéséi be kelljen szüntetnünk. ____

Next

/
Oldalképek
Tartalom