Prágai Magyar Hirlap, 1933. március (12. évfolyam, 50-76 / 3160-3186. szám)

1933-03-01 / 50. (3160.) szám

A német parlament épületének feígyujtása után: Hitler lesújtott a kommunista pártra Lybbe holland kommunista terrorcselekedete és kivetke msnyei - A biro- da.mi gyűlés palotáiénak középső résié a lángok martaléka lett — Reggelig Sikerült a tüzet lokalizálni — Általános akció a kommunisták e'Een - Sok ezer letartóztatott - Thaelmann, Ludwig Renn, Egon Eíwsn Kisch a letartóztatottak között A külföldi szocialista sajtó a nemzeti szocialisták provokációját látja a gyújtogatásban Németország nagy napja (sp) Prága, február 28. A birodalmi gyűlés palotájának felgyujtá- sa a csúcspontját jelenti a német választási agitáció őrületének, amely valóban nem ne- vezbete többé elvek és rábeszélések harcá- tnak, hanem valami extatikus láz, a lelkek könyörtelen háborúja, aiz ördögtől megszállt tömegek vitustánca. Az izgalom és a polit­ikai túlfeszültség hasonló állapotában egy nép legfeljebb a francia forradalomban le­hetőit, vagy 1919 bizonytalan idejében, de akko-r is inkább külső események befolyá­sollak a hangulatot, mig most Tart pour Tart-szerüen, a „politika a politikáért" jel­szavával tombol a vélemények és a világné­zetek polgárháborúja Németországban. Még négy nap - s mi lesz azután? Már­cius ötödikének döntenie kell, eldöntenie a weimari alkotmány és Hitler sorsát, mert a kancellár máris ki jelentet te, hogy történjék bármi, a német nép hetedszer nem járul az urnákhoz, elég volt egy év alatt hatszor le­szavazni. Ha Hitler mondja ezt, valószínűleg igy lesz, elvégre ami történik, csakis Hit­lerért és Hitler miatt történik. Március ötö­diké a német nemzeti szocialisták nagy és végső kísérlete az ötvenegy százaléknak, a nép alkotmányos többségének m-egszerzésé­re. s Hitler megkísérli, hogy szövetségesei­vel a kormányon belül és a kormány hatal­mi eszközeinek segítségével megvalósítsa azt, ami öt ádáz ostrom ellenére az ellenzék­ben nem sikerült. Ha most sem megy legáli­san, akkor Hitler „mindent megfontolt és mindent meggondolt" s nem marad más hátra, mint az illegalitás és az erőszak ulti- ma raíiója. Eléri Hitler a vágyva vágyott ötvenegy százalékot? Négy héttel ezelőtt, a kancellár ki nevezésének napján, a berlini „Fackelzug- stimmung“-ban úgy látszott, hogy az ismét egymásra talált harzbuxgi front a lelkesedés hullámától hordozva játszi könnyűséggel megkapja a hiányzó hét-nyolc százalékot, ami a legális hatalomtól elválasztja. (Ma Hitler és Hugenberg a mandátumok 43 szá­zalékával rendelkezik a birodalmi gyűlé­sen.) Időközben azonban Goebbels jelentet­te, hogy a nyolc százalékot jelentő hátralévő három millió szavazatot nehezebb megsze­rezni, mint az első tizenhárom milliót, mert a lehetőségig ki van merítve s valahogy úgy van ez a hiányzó három milliójával, mint a százméteres futónál a hiányzó négytized másodperccel: 10.8 alatt könnyen futja meg a távot, de 10.4-re, a világrekordra, az ab­szolút eredményre, sohasem tudja felhozni. Bármily eltolódások voltak az elmúlt évek­ben a német politikában, a két alapkáder, a marxista front és a polgári blokk eddig vál­tozatlan maradt, egyiknek sem sikerült be­törni a másikba s a hatalmas eltolódások csak e frontokon belül folytak le. Hitler ma­gához ragadta a polgári pártok valamennyi szavazatát, de ha most újabb három milliót akar nyerni, akkor be kell törnie a marxista pártok frontjába s ez — a német fegyelme­zettség dicséretére legyen mondva — eddig sohasem sikerült. Á nemzeti szocialista párt feltétlenül erősödni fog s a mai 196 képviselő helyett eléri az utolsóelőtti parla­ment 240 mandátumát, sőt Goebbels zseniár lis manőverei segítségével talán többet is, . de a nyereség elsősorban a testvérpárt — Huírenberg nemzeti pártjának — rovására történik, amennyiben az elmúlt választáson HuTenberg-Papenékhez átfutott nemzeti szocialisták naigy rész© visszatér; de ez a győzelem nem igen változtathat a harzburgi Berlin, február 28. Hétfőn este a berlini kommunisták felgyújtották a parlament épüle­tét. A tűz óriási izgalmat keltett Berlinben, a vidéken s az egész világon. Reggelig tartó mun­kával sikerült a tüzet lokalizálni. A gyújtogatás­nak máris messzemenő politikai következmé­nyei vannak Németországban. Ma hajnalban a porosz kormány a következő hivatalos jelentést adta ki: „Hétfőn &>íe leégett a német parlament épü­lete. Göring porosz belügyi kormánybiztos a tűz kitörése után a helyszínére sietett és azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Néhány perccel később Hitler Adolf kancellár és Papén alkancellár is az égő parlamenthez érkezett. Kétségtelen, hogy a német birodalmi gyűlés épületének fölgyujtása az eddig ismert legna­gyobb arányú gyújtogatás Németországban. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy az épü­letben a földszinttől a kupoláig mindenütt tűz­fészkeket raktak és fáklyákkal rendszeresen felgyújtották a szurokkal és petróleummal pre­parált anyagokat, úgyhogy a könnyen gyúlé­kony anyagok: a birodalmi gyűlés nyomtatvá­nyai, a szőnyegek, az ajtók, a függönyök s a fa­burkolatok azonnal tüzet fogtak. Egy rendőr a sötét épületben egy embert látott, aki fáklyával szaladgált. Azonnal utána lőtt. A tettesek egyi­két sikerült elfogni Van dér Lybbe huszonnégy- éves holland származású kőműves személyében. Az elfogottnál holland útlevelet találtak és a holland kommunista párt igazolványát.* Egy nappal a forradalom előtt... „Az épület középső része teljesen kiégett. Az front összegezett számadatain e ismét csak belső eltolódást jelent. A német kormány újabban érezte gyengé­jét s váltig hangoztatta, —- amire előbb nem volt példa, hogy hatalmát az abszolút győze­lem eLn©mérésének esetén is megtartja. Le­het, hogy a birodalmi gyűlés épületének fel- gyujtása néhány százezer szavazatot hoz Hit­lernek, mert a gaztett lelkileg sok „mitlaiu- fert" elundor.it a kommunista párttól, lehet, hogy Goebbels március negyedikéje, a „sza­badság napja", a győzelem különös előünne- pe, pszihológiailag áttöri a marxista frontot, de igy sem biztos még az ötvenegy százalék elérése. Mi történik vereség esetén? Hitler ünne­pélyes fogadalmat lett, hogy a hatalmat nem engedi ki a kezéből. De tehnikailag hogy oldja meg a problémát és miként biztosítja uralmát államcsíny nélkül az épilésre és át­alakításira szánt hosszabb időre? Erre három mód kínálkozik. Az első mód az, hogy HLn- denburg köztársasági elnök kihirdeti az úgy­nevezett „Staatsnotstandot", az állami kény­szerhelyzetet, ami azt jelenti, hogy a körül­mények mialt lehetetlen alkotmányosan kor­mányozni s minden hatalom az államfőre, il­ülésterem, a tribünök és a környékező folyosók használhatatlanok s a kár többmillió márkára rúg. A gyújtogatás a német bolsevizmus eddig ismert legborzalmasabb terrorcselekedete. A Kari Liebknecht-ház átkutatásánál talált sok métermázsa lázitó iratból kitűnt, hogy a kom­munisták tervszerű terrorcselekedetekre készül­tek a birodalomban. A kormányépületeket, a palotákat, a múzeumokat és a városok legfonto­sabb üzemeit sorra föl akarták gyújtani. A ter­rorcsapatok a lázadás pillanatában gyermeke­ket és asszonyokat akartak maguk elé küldeni, hogy ezzel befolyásolják a rendőrséget. A Lieb- knecht-házban talált anyag lefoglalásával a bol­sevista forradalom tervszerű keresztülvitelét a rendőrség lehetetlenné tette. A birodalmi gyű­lés ennek ellenére a polgárháború kitörése jelé­nek szánták. Kedd reggeli négy órára a kommu­nisták hatalmas arányú fosztogatásokat tervez­tek a német fővárosban. A rendőrség megálla­pította, hogy kedden délelőtt megkezdődtek volna a rendszeres íerrorcselekedetek és a kommunisták elfogták volna az előkelő polgá­rokat, továbbá számos merényletet követtek volna el a békés lakosság magánvagyona és élete ellen s ezzel kiprovokálták volna a pol­gárháborút. A porosz belügyi kormánybiztos megtette a szükséges intézkedéseket a terv keresztülvite­lének meggátlására. Göring kormánybiztos az állam tekintélyét minden körülmény között és minden eszközzel megóvja. Máris megállapít­ható, hogy a hazaáruló sajtó támadását sikerült csirájában elfojtani. A közbiztonság védelmére a hatóságok még hétfőn este elrendelték a köz­fetve annak kancellárjára, Hitlerre száll visz- sza. Természetesen az „állami kényszerhely­zet" kihirdetése többé-kevésbé alkotmányel­lenes cselekedet, mert a másfajta megoldások valamennyi lehel őségé még nem volna kime­rítve s kérdéses, vájjon az esküjéhez ragasz­kodó Hindenburg kapható-e a merész csele- detre? Beavatottak szerint fia, Ottó von Hin­denburg magára vállalta az ügy elintézését. A másik mód a kommunista párt feloszla­tása, a kommunista mandátumok megsemmi­sítése volna. A birodalmi gyűlés épületének feígyujtása után ez a módszer a legkomo­lyabb lehetőségek sorába került. Ha a biro­dalmi gyűlésből ki!kergetik a 80—90 kom­munista képviselőt (s uj választást nem ír­nak ki), akkor a megmaradt 500—520 mán. dátumnál a harzburgi front mai 270 mandátu­mával is többségben maradhat. A harmadik megoldási mód végre a legal­kotmányosabb: a katolikus centrummal való együttműködés. Látszólag a . fekete-barna koalíció útjában nincsen akadály, mert a centrum gyakran kifejtette, hogy a legna­gyobb készséggel hajlandó a nemzeti szocia­listákkal együttműködni, — de csak alkot­mányos és parlamentáris alapon. Erre Hit­épületek és a fontosabb üzemek őrzését. A ve­szélyeztetett városnegyedekbe rendőrkülönit- ményeket küldtek, amelyek állandóan figyelik a gyanus házakat és embereket. A porosz rend­őrséget azonnal készültségbe helyezték és be­hívták az uj segélyrendőrség tagjait is. Betiltották az összes feonuRunista és szociál­demokrata la sokat „Két kommunista képviselő ellen azonnal el­fogató parancsot adtak ki, mert bebizonyoso­dott, hogy részük volt a gyújtogatásban. A kommunista párt többi képviselőjét és alkalma- I zottját őrizetbe vették. Poroszország területén négy hétre betiltották a kommunista újságokat, folyóiratokat, röpcédulákat és plakátokat. A szociáldemokrata párt újságait, folyóiratait, röpcéduláit és plakátjait tizennégy napra szin­tén betiltották, mert a gyújtogató vallomásá­ban beismerte, hogy összeköttetésben állt a szo­ciáldemokrata párttal. A vallomás megerősíti a kommunisták és a szociáldemokraták titkos egységes frontjáról szóló híreket. Poroszország biztonságának felelős őrzői mindent el fognak követni a kommunista akció letörésére. A kö­zelmúltban elhatározott rendszabályok helyes­ségét (a rendőrség szabad fegyverhasználatát, a segédrendőrség behívását, stb.) a hétfői ese­mények teljes mértékben igazolták. A rendele­tek segítségével az államhatalom megfelelően fölkészülve várhatja a kommunisták további tá­madásait Németország és Európa békéje ellen. A forradalmat a német államhatalom csirájában elfojtja. Göring belügyi kormánybiztos a mai ler nem hajlandó, mert amire Hitlernek a parlamentben szüksége van, egyedül az „Erniachtigungsgesetz", a felhatalmazó tör­vény, a parlament két-három éves elnapolá­sa és a népkép visel el kikapcsolásával való kormányzás. E törvény megszavazására a centrum aligha íképes, a parlamentben vi­szont a nemzeti szocialistáik nem mernek a centrummal együttműködni, mert jól tudják, hogy — Goebbels mondotta — „aki a cent­rummal együttműködik, elveszett", miként a szociáldemokraták és a nemzeti párt foko­zatos letörése a múltban tényleg igazolta ezt. A kérdés tehát nyílt marad s a harzbur­gi front egyelőre nem tudhatja, hogy a há­rom lehetőség közül melyiket válassza, ha­csak nem választ egy negyedik 1 ehetőséget: a puccsot s az országban készenlétben álló, újabban tetemesen megerősödött ötszázezer Hitler-katona, a lelkileg meghódított hadse­reggel és rendőrséggel együtt megindul Berlin felé. Mindez nem tkövetkezik be s a helyzet a legsimábban, a legalkotmányosabba.n, a leg­kívánatosabb nyugalommal megoldódik, ha Hitler eléri az ötvenegy százalékot . . . szám • Szerda » 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága 11.. Panská ulice 12. évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, ^4 SzloVCTlSzkÓi éS rUSZÍriSzkÓÍ ellenzéki pártok II. emelet - Telefon: 30311. - Kiadóhivatal; félévre 226. negyedévre tl4, havonta, 38 Ké. ..... . .. . r Prága IL, Panská ulice 12. Ili emelet A képes mel éklettel havonként 2.50 Ké-val több pOlltlKQl HCipilCípjCL Telefon: 34184. Egyes s*án» ára 1.20 Ké, vasárnap 2.—Ké, SŰRGŐMYCIM: HÍRLAP. PRflHR

Next

/
Oldalképek
Tartalom