Prágai Magyar Hirlap, 1933. március (12. évfolyam, 50-76 / 3160-3186. szám)

1933-03-01 / 50. (3160.) szám

Ifrob áÚXvía* 1, nxaxti^. I jc-Baen QRXGAIU * lACiYAR-HXKliAft eulyos órában szigorú fegyelmet kér a német 1 lanul támogatni fogja a biztonság védelmének nemzettől. Reméli, hogy a "lakosság íiiaradékta- [ munkájában.** „Szükségrendelet ji kommunisták Berlin, február 28. A német kormány ma dél­ben ülést tartott és uj szükségrendelet kiadását határozta el „a német nép védelmére a kommu­nista veszedelemmel szemben/' Hindenburg köz- társasági elnök a rendeletet még ma aláírja. A kormány messzemenő jogot kap a gyanús sze­mélyek személyes szabadságának korlátozására. Katonai ostromállapotot nem hirdetnek, de az a helyzet amelvet a rendelet teremt, alapjában véve nem különbözik az ostromállapottól. A kormány hivatalos jelentése szerint a rendőrség minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a kommunista párt vezetői összefüggésben áll­nak a birodalmi gyűlés épülete fölgyujtásának terrorakciójával. A rendőrség azt is megállapí­totta, hogy a provokációk tovább tartanak s a kommunisták gyakran rendőri egyenruhában vagy a nemzeti szocialisták rohamosztagainak egyenruhájában lépnek föl a közönség megté­vesztésére. A vasárnapi választást föltétlenül megtartják. Jólinformált körök szerint legalább egy évig fog tartani, amíg a tegnap este leégett parlament épületét kijavítják ég az üléseket is­mét az ülésteremben tarthatják meg. Az uj bi­rodalmi gyűlés a választás után okvetlenül ha­marosan összeül s elsősorban azzal a kérdéssel fog foglalkozni hogy ideiglenesen hol tartsa meg üléseit A tagnap esti fiiz Berlin, február 28. Hétfőm est© kilenc óra­kor a parlament épülete előtt sétáló emberek észrevették, hogy az épület nyugati részéből, ott, ahol a nagy lépcső a Bismarok-szobárhoz vezet, lángok törnek elő. A tűz villámgyorsan terjedt s ámbár a tűzoltóság néhány pillanat múlva már a helyszínén volt, az épüllet kö­zépső részét non# sikerült megmentetni A ha­talmas palota csakhamar láng tengerben állt s a lángok a piénum ülésterméből az. aranyo­zott üvegkupoláig föl értek s csakhamar a ku­polán is áttörtek. Hangos robbanással törtek be egymásután a nagy üveglapok és a rob­banások u.gy követték egymást, mint a gép- fegyvertüz. A tűzoltóság lázasan dolgozott, és kétórás munkával sikerült a tüzet az épület középső részére lokalizálni. A nagy üléste- . rembe a tűzoltók csak füst- elleni védőszerke­zettel tudtak behatolni. A gázálarcos tűzoltók órákhosszat dolgoztak a hatalmas 'lángtenger előtt. A kupoláról bombarobbanáshoz hasonló robajjal egymásután zuhannak be a hatalmas üvegablakok a nagyterembe. A kupola vas­traverzái egymásután meghajlottak g néhány pillanatig félő volt, hogy a kupola beomlik. A tűzoltóparancsnok elrendelte a 15. számú ké­szültséget, ami azt jelenti, hogy az egész ber­lini tűzoltóságot egyetlen helyre összponto­sították. Csakhamar többezer ember gyűlt ösaoe a Tiergartenben és a Spree partján ós nézte a tüzet. A gyalogos- és a lovaerendőrök kor­dont vontak, majd amikor egyre több kiván­csi érkezett a helyszínére, a birodalmi gyű­lés épületének egész környékét kiürítették. Tíz óra után Hitler kancellár s Papén alfcan- cellár Göriug miniszter társaságában az épü­lethez érkezett. A tűzoltóság időközben loka­lizálta a tüzet és fél tizenegy tájban már csak a nagy ülésterem égett. Ennek ellenére való­színűleg két napig fog tartani, amíg az utolsó kis tűzfészkeket is eloltják. A tűzoltóság két fő tűzfészket fedezett fői, de ezenkívül az épületet még vagy húsz he­lyen meggyujtották. A gyújtogatás hire ter­mészetesen óriási izgalmat keltett a főváros lakosságában. A lapok szerkesztőségeit reg­gelig folytonosan fölhívták az érdeklődőik, akik adatokat kérték a tűzről és a hatóságok intézkedéseiről. A gyvpogató Amikor a tűz kitörése után a rendőrök be­hatoltak az épületbe, a nagy ülés teremben egy embert, találtak, akin csak nadrág volt és semmi más ruhadarab- Az ember azonnal bevallotta, hogy a tűzet Ő gyújtotta meg. A tettes van dér Lybbe holland kommunista, aki több helyen petróleummal és szurokkal leöntötte a szőnyegeket, a függönyöket ós a nyomtatványokat s meggyujtotta a gyúlékony anyagot s amikor ez sem, volt elég, testéről leszaggatta, a ruhát és azt is a tűz martalé­kául dobta. A letartóztatottról megállapítot­ták, hogy már a délutáni órákban beiopózott az épületbe és várta a kedvező alkalmat a gyújtogatásra. Lybbe kijelentette, hogy bosz- szuból cselekedett, mert gyűlöli a nemzetközi kapitalizmust. A rendőrség azonnal megindi- í tóttá a nyomozást van dér Lybbe tettestársai után. Egy rendőr elmondotta, hogy kilenc óra előtt a birodalmi gyűlés sötét épületének egyik ablakában fáklyás embert látott, 8kire azonnal rálőtt, anélkül, hogy eltalálta volna. A kommunista párt feelül! nélkül marad Berlin, február 28. A porosz rendőrség ter­mészetesen még az éjszaka folyamán megkezdte á nagyarányú nyomozást és az eddigi jelentések szerint a rendőrségen máris előállították a kom­munista párt vezéreinek és képviselőinek nagy részét. Letartóztatták többek között Apfel dr.-t, a hires ügyvédet, aki számos politikai perben a kommunisták védője volt, továbbá dr. Max Ho- dannt, a szexuális kérdéssel foglalkozó könyvei­ről ismert agitátort, Schminke dr. városi orvost, a Calmetíe-pör tanúját, Ludwig Renn írót, „A há­borúi* cimü könyv szerzőjét, aki ellen már ré­gebben eljárást indítottak Litten dr.-t és sok párthivatalnokot. A berlini rendőrelnökségen a kora reggeli órák óta lázas tevékenység ural­kodik. A folyosók padjain nagy csoportokban ülnek a beidézett és őrizetbe veit kommunista képviselők s a berlini városi tanács kommunista tagjai. Az épületet több száz rendőr őrzi. A kommunistákat sorra kihallgatták. Többek kö­zött őrizetbe vették Pieck, Thálmann, Behrend és Schubring képviselőket. Sokan hiányoznak még, mert a nyomozás hírére vidékre menekül­tek, de valószínű, hogy senki sem kerüli el sor­sát. A rendőrség teherauíomobiijai tucatjával hozzák a kommunista párthivatalnokokat a rendőrségre. Délig körülbelül ezer embert tar­tóztattak le, úgyhogy a német kommunista párt teljesen fej nélkül maradt. Hires írók a rendőrségen Százharminchat kommunista képviselőt, tar- tománygyülési képviselőt és városatyát vett őrizetbe a berlini rendőrség. Vorgler és Remmele kommunista képviselők letartóztatása után be­szállították a rendőrségre Erich Mühsam, Lud­wig Renn, Egon Erwin Kisch, Ossietzki írókat, továbbá Félix Hallet és Lehmaun Russbüldt ügyvédet, az emberi jogok ligájának elnökét, Hans von Zwehlt, Paul Tribet, stb. w -m: Ez isten ujja volt London, február 28. ,,A német birodalmi gyű­lés lángokban áll“ — írják ma hatalmas betűk­kel az első oldalon az angol lapok. Az újságo­kat berlini képtáviratok, töltik meg. Sefton Del- mer. a Daily Express berlini munkatársa Gö- ringgel és milerrel együtt bejutott az égő par­lamentbe és beszélt a kancellárral és Papén al- kanceilárral. Hitler állítólag a következőket mondotta Papénnek:- Ez Isten ujja volt. Égi jel! Ha ezt a tü­zet a kommunisták gyújtották, amit biztosra veszek.' akikor semmi sem gátolhat meg bennünket abban, hogy a gyilkos bandára vas ököllel lesújtsunk. Később Hitler és Göriug találkozót!. GÖ- ring jelentést tett. — A parlamentet a kommunisták gyújtot­ták föl. Húsz perccel a tűz kitörése előtt né­hány kommunista képviselő sietve elhagyta az épületet. Az egyik gyújtogató! sikerült elfogni. Hitler végül nyilatkozott az angol újság­írónak is: — ön tanúja volt a német történelem egy uj nagy korszaka megkezdésének. Ez a tűz a kezdet. Ha a kommunista szellem csak két hónapra birtokába, venné Európát, akkor minden a lángok martaléka lenne, mint ez az épület, tinik a birodalom középületeit és üzemeit Berlin, február 28. A berlini rendőrség kedden egész nap teljes készültségben ál­lott. A rendőrelnökségen - külön bizottság alakult a birodalmi gyűlés épületében tör­tént tűz kivizsgálására és a letartóztatottak kihallgatására­A keddről szerdára virradó éjjel a rend­őrség bizonyára egész Neme tországltan energikus rendszabályokat fog foganatosí­tani a, kommunisták ellen s kétségtelenül többezer kommunista vezért letartóztat­nak. A párlmak legalább húszezer tagja Iszapolt kréta? Nagyszülőink használtak a fogápoláshoz iezapoit krétát. Az olyan íogápolószerek, amelyek nem annyira ftnamezemceések, hogy a mikroszkóp alatt eem vehetők észre éles alkatrészek, többet ártanak, mint használnak, mert a fogzománcot, a fognak természetes védőpajzsát, összekarcolják és lassan kint egészen lecsiszsolják. Ezeken a finom karcolásokon és hasadékokon át mi­krobák hatolnak a fogcsontba és tönkre­teszik a fogat Ezt a veszélyt azonban elke­rüli, ha a finomszemo&és ODOLéogpasztát használja. Az ODOL-fogpaszta olyan finom, mint a bársony és a fogait épségben, egészségben tartja. kerül rendőrkézre. A hangulat és a pillanat rendkívül alkalmas a kommunista párt elleni akcióra. Illetékes körök véleménye szerint Lybbe tettét nem követhette el egyedül. Lybbe kitünően is­merte a birodalmi gyűlés épületét és való­színű, hogy előbb megmutatták neki a köny- nyen felgyújtható részeket. A gyújtogatásnál fölhasznált benzint, pe­tróleumot és szurkot a tettes nem hozhatta egy Szerre az épületbe. A folyadékokat továbbá valahol őrizni kel­lett, hogy alkalomadtán fölhaasnálhassák őket. Állítólag Torgler kommunista képvi­selő volt az, aki Lybbét segítette. A rendőr­ség megtudta azt is, hogy a birodalmi gyű­lés épületének födgyujtáea lett volna a Jefl az általáno« nyugtalanság kitörésére. A segédrendőrséggel megerősített rendőr­ség azonban elég erősnek bizonyult, hogy a mozgalmat csirájában elfojtsa. Ma reggel Né­metország valamennyi középületét és fonto­sabb üzemét rendőrség szállotta meg, vagy a nemzeti szocialisták külön csapatai, úgyhogy újabb terrorcselekedetekre aligha kerül sor. A hidakat, a tornyokat és a gyárakat is őr­zik s azonkívül a nagyvárosok kommunista negyedeiben erős rendőrőrjáratok, vagy áüig fölfegyverzett nemzeti szocialista különítmé­nyek cirkálnak. Van dér Lybbe Leyden, február 28. Marinuk vau dér Lybbe, a német birodalmi gyűlés épületét fö!gyújtó hol­land kommunista, 1909 január 13-án született Leydenben. Van dér Lybbe kőműves, de kora ifjúságától kezdve politizált. Leydenben a S párták us-szö- veteég aktív tagja volt és a kommunisták szél­sőséges csoportjához tartozott. Valamennyi hol­landiai tüntetésben részt vett, de két év előtt útlevelet váltott Oroszországba és eltűnt az or­szágból. A holland hatóságok nem tudják, váj­jon tényleg Oroszországba utazott-e, vagy pe­dig az elmúlt két évben a német birodalomban tartózkodott. A Populaire szerint a nemzeti szocialisták gyújtották fel az épületet Varsó, február 28. A német birodalmi gyűlés épülete fölgyujfásának hire a lengyel sajtóban nagy föl tűnést keltett. A kommentárok egy­előre tartózkodóan ítélik meg a helyzetet. A hir mély benyomást keltett a lengyelországi néme­tek között, akik még tegnap este rádión hall­hatták az eseményt. A külföldi németek általá­ban azon a véleményen vannak, hogy a gyújto­gatás a német birodalom sulyo6 belső helyze­tének. jele és bizonyára súlyos következmények­kel fog járni a birodalomban. P á r i s,' február 28. A francia lapok többha­sábos cikkekben foglalkoznak a német birodal­mi gyűlés épületének égésével. A lapok egyelő­re nem foglalnak állást az esethez. Egyedül a Populaire Ír nagyobb cikket a gyújtogatásról s megállapítja, hogy nemzeti szocialista manő­verről van szó. A szocialista lap szerint a nem­zeti szocialisták voltak azok, akik a házat föl- gyújtották, hogy ezzel jogcímet kaphassanak a bejelentett „Szent Bertalan-éjszaka** megtartá­sára. A lap szerint a kommunista pártnak sem­miféle haszna nem lehetett az épület Rágyújtá­sából s Így nem valószínű, hogy a kommunisták a tettesek. Hitler most kihirdeti az ostromálla­potot és a véres és szörnyű polgárháború meg­indul. A Petit Párisién szintén kétségbevonja, hogy az épületet kommunisták gyújtották föl. A rendőrség megszállta a szociáldemokraták székházát Berlin, február 2S. A rendőrség a bajaah órákban megszállta a Vorwarts épületét, a ber­lini szociáldemokraták székházát. Minden nyomdaterméket lefoglaltak. A megszállást reg­gel 6 óra 30 perckor befejezték. A szociáldemokrata, pártvezetéséig fölhivá*®! fordul a közönséghez, amelyben tiltakozik a gyanú ellen, hogy a gyújtogató összeköttetés­ben állt volna a szociáldemokrata párttal A lóságok Lybbe vallomása miatt tizennégy napra, betiltották a szociáldemokrata lapok megjelené­sét, amit a fölhívás igazságtalannak és indoko­latlannak tart. Páris, február 28. A Petit Párisién genfi tudósítója szerint a német választások után Hitler március 20 és 21 között Olaszországba utazik és személyesem találkozni fog Musso­linival. Az összejövetel végérvényes meg­beszélése természetesen a német választások eredményétől és az eseményektől függ. Szerdán újból hajnalig fog ülésezni a magyar képviselőház Az interpellációk során erős összecsapásra van kilátás a kormánypárt és az ellenzék között Budapest, február 28. (Budapesti szer­kesztőségünk telefon jelentése.) A múlt szer­dán a képviselőház ülésén 11 interpelláció hangzott el és hajnali 4 óráig tartott a ház ülése. A holnapi, szerdal interpellációi napra 25 interpellá­ció van bejegyezve, tehát újból hajnalig tartó ülésre van kilátás. Az ellenzék, valamint a. kormány párt részé­ről bejegyzett interpellációk következtében izgalmas összecsapások várhatók. Eckhardt Tibor, a. független kisgazdapárt vezére, interpellációt intéz Gömbös minisz­terelnökhöz az ország helyzetének leromlása tárgyában, viszont Lukács Béla kormány­pártii képviselő interpellációt intéz a kor­mányhoz a kozbékét és közrendet -veszé­lyeztető túlzott agitáció meggátlása érdeké­ben. Újból szóba kerül majd a holnapi ülé­sen a mezőkeresztesi választás, a Laskay- ügy, azonkiviil a kisgazdapárt és a kormány­párt közölt Szabó-Papp Károly képviselőnek az egységes párt értekezletén elhangzott provokatív kijelentése miatt keletkezett há­borúság ügye is.-rrrnmmmmmmumeipr’r.nrraammmmmmmmKmmmm^Kam J&22 ILnUvunlc expediíiós és por’ököl’sége felében 5. (öl) 1933 N 51 fii! KPI1P3 NJinTürilllK *®í®**t igen tisztel, előfizetőn* bélyegekben is ”«8l ligrigi M,m beküldhetik kiadóhivatalunk hoz, Praha, Panská 12 Hitler és Mussolini március végén találkozik Rómában

Next

/
Oldalképek
Tartalom