Prágai Magyar Hirlap, 1933. február (12. évfolyam, 26-49 / 3136-3159. szám)

1933-02-15 / 38. (3148.) szám

8 rPRXGAlMAG^^H!RIiA»; 1933 február 15, rawda. SzmHÁzKör^v-KmiTaRA, I Mi maradi Wagnerből az ünneplés alán A* ötvenedik halálozás! évforduló ünnepe lezajlott. A legvérmesebb atonalitás és kako­fónia merő raélosz és íonalitás ez ünnep kó­rusával összevetve: az ünnepelt Wagnert da­rabokra szedték, elpoljtizálták, agyonanali­zálták, tönkretették azok, akiknek rengeteg a mondanivalóink, ha megengedik nekik, hogy egy nagy emberen kitombolhassák ma­gukat. Valóban, nem Wagnerről volt szó a cikkek és előadások tízezreiben, hanem azok­ról, akik végre szóhoz jutottak és elmondhat­ták, ami régen tüzelt bennük, a maguk vé­leményét: Wagnerről, természetesen, mert az évforduló alkalma nélkül nem jutottak volna szóhoz. Wagneren keresztül végre sikerült „Nekem Wagner nem nyújtott semmit!* — kiált föl egy előkelő berlini folyóiratban egy kis tizedrangu. Értsd: róla van ezó, nem Wagnerről. „Tökéletes közönnyel viseltetem Wagner iránt*, — Írja egy huszadrangú, aki­vel szemben a kortársak joggal teljes közöay- nyel viseltetnek. Mind kiálltak a platzra, ha­donásztak, szónokoltak és, a maguk nagysá­gát és modernségét megállapítandó, bizonyí­tották, hogy az öreg Wagner pitiáner, min­denképpen lehetetlen és ImposszibÜis, úgyis mint zenész-költő, úgyis mint politikus-hazafi és végül, mint ember és a kultúra terjesztője. Szóval, ha könyveknek és nagy művészi alkotásoknak nem lenne meg a maguk külön fátuma, akkor Wagnerből, akinek még a ze­nei tehetségét is, szabadon Nietzsche után, kétségbevonják a tehetségtelenek, nem ma­radt volna az ünneplés ntán semmi. Szeren­csére megmaradt a nagy életmű, amely még pár évszázadig sikereseit fog dacolni az ün­neplőkkel. Egyetlen mondatot olvastam a Wagner-ünneppel kapcsolatban, amellyel fog­lalkozni kell; Igor Stravinskynek, a zseniális orosz komponistának azt a megállapítását, hogy miért nem jelentett neki Wagner soha semmit: „Wagner, a romantikus ember, hisz az érzések valódiságában és nem tudja, hogy minden érzés, a legmélyebbnek tűnő is, csak játék. Ember, aki modern, nem érezhet és fő­ként nem alapíthat érzésekre egy óriási zenei épületet.* Úgy gondolom, hogy ez a vég- konkíuzió valóban befejező pontja nemcsak minden zenének, hanem mindenné1?, ami élet: művészi, szerelmi, családi, szociális és politi­kai élet. Nem tudom ugyan, mit ért Stravin- sky szabatosan „modern* alatt, mert a kor­szerű fogalma ugyan fedné a kifejezést, de a jelenlegi korszerűség már annyiszor ismétlő­dött a különböző korokban, hogy nem uj és nem értékmérő. Az érzésnek, mint értéknek eliminálása az az avasan öreg uj tárgyilagos­ság, amelyet már Ádám és Éva is megunt, amikor nem elégedtek meg azzal, hogy azj előirt törvények szerint szép kényelemben él­jenek és az érzésekkel együttjáró lelkiünk lámzások kedvéért bünbeestek; tegyük hozzá, hogy Wagner indulásakor is igy tett és a mü­vét koronázó Parsifallal visszatért minden Idők és korok egyetlen föérzéséhez, a hithez és a hit általi megváltáshoz. (Ezért fordult ellene Nietzsche, az amoralista.) Az emberi pszibológia hármas együttest is­mer: érzést, akaratot és tudást. A három nem lép föl kiilön-külön, hanem mindig együtt, csak hol az egyik, hol a másik elem teng túl és válik öntudatossá. Ha az érzés nem reális, bár minden élmény primér adottsága, az aka­rat és a tudás sem reális, és nem reális a pszihológia, nem reális a lélek és az emberi­leg megélt élet teljessége. „Wenn Ihrs nicht fühlt, Ihr werdets nicht erjagen*, — mondja Goethe-Faust, de „modernségünk* azzal fe­lel, hogy fenét! Nem az érzés reális, hanem a cinizmus, amely tagadja az érzést és külön­ben is lomtárba az öreg Goethével, eleget ünnepeltük egy éven át. Jellegzetes, hogy a Wagner-ünnep keretében éppen egy szelle­mes zeneszerző tagadja az érzés realitását az eredetieskedés kedvéért, mint ahogyan a töb­biek azt Írták, hogy Wagner nem volt tehet­séges zenész, egyrészt, másrészt pedig Wag­nerről, a politikusról és világmegváltóról re­gélnek, teljesen megfeledkezve arról, hogy ennek a tüneménynek első és utolsó pontja: zene. Wagner nem volt wagnerianus — ezt teljesen elfelejtették azok, akik róla Írtak, hogy magukat hallassák. Wagner nem modern, mert hisz az érzések valódiságában. Kérdés: bánván maradnának meg a Nagyok közül, ha ezt az értékmérőt az emberiség történetére alkalmazzuk? Nem maradna meg egy sem, mert minden nagy alkotó, Bachtól Beethovenig, Praxitelestől Rodinig, Nagy Sándortól Napóleonig, Sokra- tesíől Bergsonig hitt abban, hogy az érzése nemcsaK valódi, hanem úgy áll fölötte a reá­lisnak mondott életen, mini az abszolút isteni a relativ földút, az örökkévaló a mulandón. Csalatkoztál?? Viszonylagos szempontból igen, mert minden érzés formai testetöltése a kor által determinálódott; de nem csalatkoz­tak magának az érzésnek abszolút érvényét illetőleg. Rodin nem jelenti, hogy Praxiteles tévedett, Bergson nem, hogy Sokrates naiv volt, amikor komolyan vette magát. Sokféle a formai változás, a kifejező erő és eszköz változik, de az még nem volt, hogy alkotott és meggyőzött volna, aki nem veszi komolyan önmagát és az érzéseit. Wagner öt ven éve halott. Ünnepelték. Időfölötti, mert hitt ma­gában és ezért hittek benne. Akik ma nyom- daf esték esen rátámadtak, ötven év múlva olyan halottak lesznek, mint Wagner sohasem lehel Köztük a zseniális Stravinsky az egyetlen, aki megmarad. Komponál, teremt, hisz ma­gában, az érzései valóságában, amikor alkot. Szerencse, hogy a saját müve megcáfolja azt, amit az érzések ellen ir. Az ő szerencséje ez alkalommal: Richard Wagner, akiből, szintén szerencsére, megmaradt az érzéseiből előtört óriási életmű. Az ünnepség nem 6zámit Érzés és mü kibírja ezt is. NEUBAUER PÁL. (*) A pozsonyi rádió szerdal magyar óráján Herz- feld Miksa dr. érdekes emlékeit mondja el nagy művészekről, akik az utolsó pillanatban lemonda­nak. Plemíamer Frigyes „Téli hajtóvadászat* elmen kedves vadásztörténetet mond el. A zened rész­ben Born Gitta zongoraművésznő Chopin • Des- preliude-jéfc (op. 28.), G, Fis és Es noeturne-jét (op 37., 15. és 9.) As-mazurkáját és Tarantelláját (op. 43.) játssza. A mazurkának ez lesz Pozsonyban a bemutató előadása. A darabot 1834—193ü-ág, tehát csaknem száz évig nem játszották (*) Megint bezártak Berlinben egy színházat. A megbukott Rőttér-fdvérek egyik volt színházá­ban, a berlini Ttheater sn dér Stresemarmehraese-bau szombatos játszottak utódjára; azután a színházat bejárták. Rotterék hitelezői lefoglalták az esti pénztárt és így » konzorcium sem játszhatott to­vább. Most esetleg egy alkaliíni igazgatóság bérli majd a színházat. Hír szerint egy másik Rotter- stfishásbaaz, a Metropolbheaterbes is már csak né­hány sapdg lesz előadás. (*) Körmendi Ferenc színdarabot irt Budapestről írják: Körmendi Ferenc, a kiváló regényíró be­fejezte harmadik regényét, de ezenkívül színdara­bon is dolgozók. Az egyik ismert színpadi kiadó megbízásából most írja első színdarabját, amély budapesti miliőben játszódik. Polio szappan minden mosáshoz ! : ^ (*) Két felújított klasszikus operett. A bécsi Yolkeoper most mutatta be Mülöcfcemefc Paul Enepler és Ernst Steffan által átdolgozott Gaspa- rone című operettjét. Az operettet hangos film- szjerüen dolgozták át és a bemutatón nagy sikert aratott. A darab kiállítása a kritika szerint minden képzeletet felülmúl. A főszerepeket Leó Slezák. Mangarébe Slezák, Wiklhangeo és Svoboda ját­szották. A darabot Heeel rendezte. — A műnek: n. Staateoper színpadán Zeller Madarász című ope­rettjét újították fel. Az átdolgozást Artúr Bauck- ner, Walter Brügman és Gueta-v Quedenfeld végez­ték. A Madarászt nagy tetszéssel fogadta a mün­cheni közönség. (*) Mascagni uj operája: „Nero*. Maascagni el­mondotta egy interjúban, hogy tavasszal befejezi Nero című uj operáját, amelynek szövegkönyvét Arburo Roesato irta. A dalmű együk főjelenete egy erősen drámai összeütközés egy Róma környé­kén lévő népies kocsmáiban, másik föjelenete egy lakoma a császári palotában. A cselekmény Nero halálával végződik. Az uj Mascagni-operát ősszel mutatják be, valószínűen Milánóban. Mascagni egyébként Nápolyban, ahol nIris“ című operáját kellett volna vezényelnie, megbetegedett: nagy láz és influenza gyötri. (*) Greta Garbó érdekes uj szerződést kötött a Metró GoIdwynnaL Greta Garbó talán az egyetlen filmsztár, akit neon érdekel az általános filmdekon- j'unkfoura: a Metro-Goldwymnal kötött uj szerződése újból heti 10.000 dollárt garantál a filmsizimésznő- nek. A szerződésnek van egy pontja, amelyért minden kolléganője irigyelheti: Greta Garbó kikö­tötte, hogy kizárólagosan ő dönti el, hogy melyik filmezerepet játssza el. Külön dramaturgokat, szer­ződtet, az ő véleményének és darab-bírálatának ellenőrzésére. (*) Klasszikusok moszkvai színpadon. Valaaneny-, nyl moszkvai színház (mert hit?zen minden sz'nház a szovjeté) bejelentette legutóbb, hogy legközeleb­bi repertoárjára orosz és külföldi klasszikus da­rabokat tűz. 1 t-SPORT­Finn győzelem az v Ij innsbrucki siverseny utolsó napján Innsbruck, február 14. A nemzetközi siszövet- ség (FIS) versenyéinek utoteó napján u 50 kilo­méteres versenyt bonyolították le. A hóvisaonyok javultak é* igy a terep megfelelt, összesen 39 versenyző startolt. Győztes a finn Saarinen lett a svéd Utterström előtt. Az európai versenyzők kö­zül a legszebb eredményt a csehszlovákiai Svaz fűtői érték el, akik hármam a® eleő 10 között vé­geztek. Részletes eredmények voltak: 1. Saarinen (finn) 4:13:49.2, 2. Utterstrőm (svéd) 4:14:31.4, 3. Bergström (svéd) 4:17:6, 4. Likianen (finn) 4:23:14.6, 5. Presson (svéd) 4:24:07.2, 6. Hedlund (svéd) 4:28:098, 7. F/ng­kimd (svéd) 4:28:32.4, 8. Novák (asehszi!., Svaz) 4:38:15, 9. Musil (csehszl., Svaz) 4:33:12.2, 10. G’ifka (eszi., Svaz) 4:38:27.2, 11. Gestrein (©szír.) 4:41:32.8, 12. Komairek (eszi., Svaz) 4:42:30, 13. Stehlik (csal., Svaz) 4:42:51, 14. Horn (cszL, HDW) 4:45:11.4 Kárpátaljai sporthírek A* Ungvári TK közgyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta aiz UTK tizenegyed iík rendes évi közgyű­lését, amelyen Auslander Márton ügyvezető elnök elnökölt. Köeztenlbaum Emil főtitkári jelentését a közgyűlés hosszabb vita után elfogadta. A pénztári és egyéb jelentések tudomásulvétele után a régi tisztikar megkapta a felmentést. A múlt évi pénz­tár aktívát mutat fel. amivel kevés egyesület dicse­kedhet. —- Esek után a tisz'.ujitás következett, amelynek során örökös elnökké választották Scháchter Lajost, aki megalakulása óta elnöke a fekete-fehéreknek. Díszeinek lett Beán Mihály, aki eddig is betöltő’te et a tisztet-. Elnökké újra Jaku- bovics Ká’mán dr.-f vá’asztották meg kétévi szü­net után. Tb. elnök Taub Hermann; ele'’nőtök Szántó Dezső, Soltész Géza; ügyvezető elnök Aus- lánder Márton; főtitkár Frieömamn Miiksa; títíká- rok Kaim Áradd, Kehit Jenő; főpénztáros Weiss Márton: pénz!árosok Diamanitsteiu Lajos, Jaku­bovi® Dezső; ellenőrök Auslander József, Keller Gésa/, ^főjegyző Köstenibaum Mór; jegyzők Kovács Imre, Gutfcmasm Sándor; ügyéetaek Földi Mártom dr., Miklós Zoltán dr., Lefkovies Sándor dr., Qrosz- TOamm Zoltán dr.; kluborvosok Jakufeovits Kál­iméin dr.. Havas Miklós dr.,. Szász Araold dr„ Grite- stsim Miklós dr., Klein N. dr.; mérnökök Szekere# Aladár, Weászhausz, Kniedh, Groes; háznagy Grünféld Samu; labdarugó szakosstályekiök Stot- ter Leó; pályaigazgató RoKh Nándor; szertáros Guboer Mór; tencisz-e»a&OBBtá'lyvezetó Knwcíh; vigalmi szakosztályvezető Gerctl; túriért ika Weis- berger; atlétikai szakoszlá1 yveaetó Frisch Sándor, asztalitenniez szakosztályvezető Rottmennn Dezső; torua-szakosafcályvezető Schöníburg Zoltán; vá~ j laeztmány: Görcs Béla (uj), Berger István, Spie- í gél Hermann, Köstenbamn Miklós, Schöíffél Her­mann, Adiler Hermann. Schwartz Bernét, Feuer- öteán Miksa, Griínsteín Sándor, Grűnstein Lajos, dr., Szabó Tibor, Neumann Izidor, Rozdeutsoher EroiÖ. Az összes levelezés Friedmanm Max főtitkár címé­re küldendők. Ra&in-ucca. Magyar—csehszlovák válogatott asztali-tennis® mérkőzés Ungváron. A csehszlovák asatali-tennis® szövetség (Csl. TTA) felkérésére és közvetítésével február 26-án, vasárnap rendezi meg az UTK Ung- váron a Korona nagytermében a mögyar—cseh­szlovák reváintmórközést. Emiatt elmaradt a 12-ére hírdete-lt verseny. így Un gvár főváros és Kárpát­alja bajnokságai a válogatott mérkőzés napján ke­rülnek lejátszásra. Ugyanekkor dől el Kárpátalja csapatbajnoksága a Munkácsi SE vádorser/egének védelméért. 1932. évi védő a» UTK. — A. magyar válogatottban K. Mednyánszky Máris, Sípos Annus, A NYUGATSZLÖVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA DUNASZERDAHELYEN: Szerda: Légy jé mindhalálig. Csütörtök: A teve. Péntek: Ezerjó. Szombat: Főhadnagy ur, a feleségem. A KASSAI KORZÓ MOZGÓ MŰSORA: Csütörtöktől kezdve világsiker: MA RICA GRÓFNŐ. Kálmán Imre világhírű operettje filmen. Fő­szereplők: Hubert Merischka, Szőke Szakáll. Verebes Ernő, Dorothea Wick. AZ UNGVÁRI VÁROSI HANGOS MOZGÓ HETI MŰSORA: Hétlő, kedd, szerda, február 13., 14. és 15-én: a fehér mámor. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, február 16., 17., 18. és 19-én: AZ ÁLMODÓ SZÁJ. Következő nagysláger: ATLANTIS KIRÁLYNŐJE. Nép- és gyermek-előadások: Szombaton és vasárnap, febr 11—12-őn fél 3 óra­kor és vasárnap délelőtt 11 órakor Frigó, az édes vizek kormányosa pereg a mozgó vásznán. Barna, Kelen, Dávid ée Glanc* játszanak. A ceeh- Rülovák egytitee tagjai- Smádova, Kettnerova, Ko- lár, Lau'lerbadh. Svoboda, Hamr. A 12-ről elhalasz­tott kárpátaljai és ungvári bajnokságokra mánia neveitek Pozsony, Nyitna. Igló. Eperjes. K?sfo, Uracrvár. Munkács, Beregszász; Nagyszil!ő/- Huezt és Técső legjobbjai. Aa, UTK két év e’őtti verse* nyét, amelyen Barna és Serbadoe akkori vV.g- badnokok induiíak. messze fefHÜ fooi:a mu’ni ft nagy számú nemzetközi esemény, a világ két leg­jobb effvütteséneik Összecsa-oáec. A CeAF-MIAts tfárpátalii Kerület tavaszi mérkő* zéseinek sorrendje. A bajnoki mérkőzések eonoo- lása a kőve’kező ere^mé-uvt hozta: Márc’w 26-á.n: UTK—UAC, BFTC—BM^E. Csapi SE—UMTE. Sza­badnapos az MSE — Árpilis 2-án: MSE—UAC, RMSE—CsSE. UMTE—BFTC Szabadnapos UTK. — AnrilÍR 9-én: UMTE—RMSE, CsSE—BFTC MSE— UTK. Szwíb^dinancfS UAC. — Április 23-án: BMSE— UAC. BFTC-UTK, CeSE—MSE Szabadnapos az UMTE. — Májúé 7-én: BMSE—UTK UAC-BFTC, UMTE—MSE. SzahadnonoK a Ceaui SE. — Má’üs 14-én: UAC—CsSE, BMSE—MSE. UMTE—UTK. Szabadua.pow BFTC. — Mámé 21-én: UMTE—UAC, UTK—CsSE BFTC—MSE. Szabadnapos BMSE. — Kerületi tilalmi napok: április 30 és május 1. Iíne­vét szabad. i A CsAF-Magyar Fiitballbirák Testű,ete Pozsony ■Mszóliitia a testületből bánm/ly&n okból kilóméit kárpátalj'! bírákat, hogy visszavételüket iráeban kérjék az ungvári B. B.-n keresztül. Á Havert Vilmos előadóhoz fMétrák Sóház-ucca 17) küldendő bejelentéshez mellék'endő 12 K felvétel1! dii (ha igazolvány nincs, 8 KI és 36 K. illetőleg 30 K tag* dij. Je'entkezési határidő március 1. 13 működő bíróval szemben csak Ungváron több mint busz kFépebt biró van. aiknk e felh'Vás ügyében értekez­letet tartanak. Kívánatos volna mindrnnyi vissza= lépése és az egészséges állapotok helyreállítása. )( A Budapesti KE legyőite a BBTE-f. Budapest­ről jelentik: A prágai jégho'kki világbajnoksásá verseny főpróbájaként tegnap a BKE e BBTE-te'l tréningmeccset játszott. A korcsolyázók 5:0 arány­ban győztek és a szezon legjobb formáját játszot­ták ki. A gólökon Jenny (2). Mioder, Miklós és ifjabb Bethlen István gróf osztozkodtak. — Prágá­ba a teljes BKE csapata, valamint a BBTEboI Harai és Barom, az FTC-bői Hircsák ée Gergely utaznak. )( Vizsgálat Carnera ellen. Newyorkból jelen­tük: Megírtuk tegnap, hogy Carnera az amerikai- német Érnie Sohaofot olyan szerencsét!énül ütötte ki, hogy os súlyos agyvérzést szenvedett, Schaaíot, hogy az életét megmentsék, operációnak vetették alá.. A newyorki rendőrség vizsgálatot indított a veszélyes' lenotík-out ügyében Carnera ellen és. be­kérte azokat a üeeztyüket amellyel a* olasz óriás boxoit. K Ipolysági cserkészválogatott—Lévai Mák abI 7:2. Barátságos ping-pong mérkőzés. Tudó6''tón!k jelentá: Vasárnap, február 12-én játszotta az ipoly- ságs cserk'éezcsapa.tok válogatott együttese első komoly mérkőzéséit, mely nemvárt eredménnyel nagy hazai győzelemmel végződött. A jóbirü lé­vai ceapat aagyo^n szép játékot mutatott, de ac Ipolyá*gí játékosok határozottabb és erély-rs- bb támadó technikáj'Uk e-lien védekezni nem tudtak, A vendé'gek közül kitűnt Erdős László és Kóbn Endre, különösen a.z előbbi nyugodt játékával nagy hatást tett a nézőkre. Az ipolyságf játékosok kö­zűi Mátyás J. játéka kitűnő képességeket és ki­finomult tudást árult el Utána még meg keli emlí­tenünk Révész, Berczeller és Nagy játékát. A töb­bi játékosok kivétel nélkül lelkesen küzdöttek csa­patuk érdekében. — A mérkőzést nagyszámú kö­zönség nézte végig és szűnni nem akaró lelkese­déssel biztatta játékosait. A cserkészválegrtott sikerén felbuzdulva a közeljövőiben a nyitrai ping- pongozókat látja vendégül. )( Nyitrai sporfhirek. Munkatársunk jelenti: Most folyt, le a Nyitrai AC és a nyitrai Oro! asztaii-ten* nlszba.jnoki küzdelem, mely a NyAC csapatának győzelmét hozta 9:5 arányban. E győzelemmel a Nyitrai AC csapata a középdöntőbe kvalifikálta •magát, mely vasárnap kerül lebonyolításra Beszter­cebányán, ahol az ottani YMCA lesz a nyitrai team ellenfele. — A Nyitrai AC futballszakosztálya erősen készülődik a tavaszi szezónra. A csapatot néhány uj ak víziói óval sikerült jelentékenyen meg­erősíteni és igy remélni lehet, hogy az őszi baj­noki fordulón mutatott forma megmarad és a csapat továbbra is sikeresen fog küzdeni a baj­nokságban. Mint értesülünk, a márciusi bajnoki fór. dúló első mérkőzésének terminusát, elhalasztják egy későbbi időpontra a. nagyszombati Rapid és a Nyitrai AC vezetőségének közös megegyezne folytán. Valószínű, hogy ez a derbymeccs csak májusban kerül majd lebonyolításra. Még a bajno­ki forduló előtt a helyi csapot a pozsonyi Donau- stadt vagy Kábelgyár csapatával játszik bar'tsá- gos mérkőzést, március 5-én pedig az Érsekiu'várí ÉSE látja, vendégül. Március 12-én Lévára ráadni a NyAC. Az első bajnoki mérkőzés igy március 26-án lesz csak, amikor is a pozsonyi SK Brati* slava lesz az ellenfél. A mérkőzés Pozsonyban kerül lebonyolításra. Április 2-án Malackán az MSK ellen, 9-én pedig Pozsonyban a Slávia ellen játszik a nyitrai csapat. A bajnoki meccseken kivüi tervbe vették a magyarországi amatőr kV nők, FTC, továbbá a prágai Gseohie Karín és több középszlovenszkói jóképeesegü csapat meghí­vását. Igen tisztelt Előfizetőinknek! Fe hérjük azokat az igen tisztelt Eiőlizetöinkett akik az előfizetési dijat hátralékban vannak, vagy az ese­dékes előfizetést nem küldték be, szíveskedjenek a számlázott összeget postalordu'tával kiadóhivnta'unhhoz futtatni, nehogy a lap küldését be kelljen szüntetnünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom