Prágai Magyar Hirlap, 1933. február (12. évfolyam, 26-49 / 3136-3159. szám)

1933-02-15 / 38. (3148.) szám

J333 febaniAr ^ lg, esardA. KöZttAZDASÍÁGP A külföldi piacok elvesztése A csehszlovák export végzetes visszaesését mutatja az utolsó négy esztendő statisztikája Prága, február 14. A csehszlovákiai kivitel visszaesése 1932-ben valamennyi külföldi piacra kiterjedt. Még az Oroszországba irá­nyuló kiviteli is, amely 1931-ben 485 millió korona értéket képviselt, 1932-ben 120 millió­ra esett vissza, különösen szembeötlő, hogy a kivitel milyen nagy mértékben esett vissza a fizetésképes délkeleti államokba s Angol­országba i®. Viszont Németország és Ausztria aránylag elég sok csehszlovákiai cikket vett át. Ebbe a két államba irányuló kivitel nem mutat nagyobb mértékű visszaesést, mint amilyen az egész kiviteli visszaesésének átla- £|. s ez a két állam a csehszlovák export­cikkek teljes 30 százalékát vette át. A csehszlovákiai kivitel fejlődését az aláb­bi táblázat szemlélteti, amely az utolsó négy év kiviteli adatait tartalmazza. A csehszlová­kiai áruból az egyes államok a következő ér­tékű árut vették át: 1932 1931 1930 1929 millió koronában: azonban ragaszkodnak a fizetések tejesítésé­hez, ami nem mondható éppen logikus politi­kának. A behozatal Csehszlovákia behozatalának fejlődését a következő táblázat szemlélteti: 1932 1931 1930 1929 millió koronában: Németország 2131 3302 3931 4986 Ausztria 450 847 1211 1548 Jugoszlávia 385 384 439 389 Lengyelország 374 379 882 887 Egyesült Államok 331 183 786 1084 Angolország 330 426 579 809 Franciaország 320 453 568 761 Németország 1201 2039 2971 3932 Ausztria 1039 1795 2443 3065 Egyesült Államok 507 805 979 1471 Angolország 406 1356 1371 1418 Jugoszlávia 406 832 15Ö6 1140 Franciaország 356 460 401 319 Svájc 309 468 514 558 Románia 302 341 596 770 Hollandia 295 424 443 141 Olaszország 254 336 491 560 Magyarország 201 289 1005 1302 Lengyelország , 182 379 625 887 Különösen figyelemreméltó, hogy még a jólszituált, hitelező államok is, mint Francia- ország, az Egyesült Államok, Hollandia és Svájc is, erőgen leszorították igényeiket s iga­zán minimális mennyiségű árut vettek át Csehszlovákiától. A hitelező álam ok elzár­kóznak az adós államok árujával szemben s Így lehetetlenné teszik, hogy az adós államok árujuk eladásával a tartozásaik kifizetéséhez szükséges devizákat megszerezzék, másrészt A külkereskedelmi politika hibái legfeltű­nőbbek Ausztria esetében, amennyiben Cseh­szlovákia sokkal nagyobb mértékbe® szorí­totta le az osztrák áru átvételét, mint Ausztria a csehszlovákiai áruért s ennek az volt az eredménye, hogy Ausztria fizetó&képte'ienné vált Mert Ausztria képtelen volt kifizetni a külkereskedelmi mérlegen mutatkozó 600 millió csehszlovák koronát kitevő szaldót s ily összeget az idegenforgalom mérlegén sem lehetett összehozni. Amíg a külkereskedelmi mérlegben ezek a visszás állapotok íennálla- nak, addig a csehszlovákiai hitelezők ausztriai követelései természetesen befagyott követelé­sek maradnak. - - > Jugoszláviával való kapcsolatba® Csheszlo- vákia némileg már okult s ezért több jugo­szláv árat vett át, mint 1931-ben « ezáltal a kiviteli fö fösleg minimálisra csökkent. Ezzel a behozatallal azonban elsősorban az 1931, évj kiviteli követeléseket törlesztették s így az 1932. érben a csehszlovákiai exportőröknek újabb 100 -millió koronát meghaladó követe­lésük támadt, amely a jövőbe® lesz rende­zendő. ­Az éppen közéltekből tisztán áll előttünk az a tény, hogy Csehszlovákiának elsősorban a szomszédos államokkal kell keresnie a gaz­dasági és kereskedő sni kapcsolatokat s ha a kormány ezt mégsem teszi, úgy a csehszlová­kiai közgazdasággal szembe® végzetese® sú­lyos mulasztást követ eL ; A romániai vasutassztrájk következtében fennakadást szenvedett a verbaviniai ÍRS1 Sitiid B eregszász, február 14- (Saját tudósit ó nk­tól.) A romániai m ültbe ti vasutassztrájk' folytán a ruszinszkóí ínségakció' pár napra megakadt. A januárban behozott tengeri a verhovinai járásokban teljesen kifogyott és a februári kontingens behozatala késedelmet szenvedett a szállítási pályázat késői kiírása miatt-. A tengeri-importra engedélyt nyert ruszinszkói behozatali szindikátus csak feb­ruár elején láthatott hozzá a szükséges ten­geri mennyiség beszerzéséhez és szállításá­hoz, ennek lebonyolítása során tört ki a ro­mániai vasutassztrájk, ami néhány napra megakasztotta a tengerirakományokat a csehszlovák határ felé irányuló útjukban. Ez a párnapi késedelem azonban nagyon kelle­metlenül érintette a verbovinai ínség akciót. Az ínséget szenvedő lakosság valósággal ostrom alá vette a járási hivatalokat. Óriási tömegek követelték a kukorica azon­nali kiosztását és a szorongatott hivatalno­kok az ungvári országos hivataltól kértek Intézkedést s egyben felvilágosítást a len- geriszállitmányok elmaradására nézve. Sőt a közélelmezési minisztérium jelenlegi veze­tőjét, Malypetr miniszterelnököt is sürgős in­tervenció,ra kérték fel, miután a helyzet a falvakban kezdett veszedelmessé váilni. A kukoricaszálljimányok késedelmes érkezedé­re nézve kapott felvilágosítások után igye­keztek az ínséges tömegek hangulatát le­csillapítani é<s őket türelemre inteni. Köz­ben a vasutassztrájk megszűnt és a behoza­I -Műiden gazdának érdeke, hogy talajának | trágyázását okszerűen hajtsa végre. Erre ad útmutatást Fodor J5enö* „A trágyázás elmélete és gyakorlata" I c. most megjelent könyvében. 11 Ara 25‘—• Ké, í Szerző könyvét vétclkötclczottáíg nélkül is B megküldi betekintés végett azoknak, kik e jjj végből hozzá fordulnak. Cím: Abovce p. | Strkoveo. teli szindikátus -veaetól gondoskodtak & ten­gerivel fakott vaggonok minél gyorsabb to­vábbításáról, úgy hogy még idejekorán ér­keztek a legnagyobb szükséget, látó verhovi- nal járások végállomásaira, ahonnan aztán teherautókon juttatták el a biosztóhélyekre­Buzamintára 2 kg-ig nem kell devizaengedély. A pénzügymiaieztérium most kiadott rendelete szerint búzámratók 2 kg-ig devizaengedély nélkül importálhatok. Németországban már észlelhető a zsirbeviteli ti­lalom hatása. Á Hitler-kormány «. zsírok és olajok vámját métenmázeáníként 10 márkáról 50 márkára emelte, ami egyértelmű a zsáirbeviiitelí tilalommal. Az uj. vámok alig néhány nap óta mrnialk életben, azonban a belföldi zsirpiacon máris éreztettek ha­tásukat, amennyiben a múlt hét elején fontonkánt 23 pfenniges zsír ára a legutóbbi napokba® 30 pfennigre emelkedett. A szociális biztosítási dijak levonása az alkalma­zottak fizetéséből. Ismerete, hogy a munkaadó az alkalmaz ott jáért fizetendő agigkori ée betegbiztosí­tási dijak felét az alkalmazott fizetéséből levon­hatja a legközelebbi bérki fizetésűéi. Amennyiben a munkaadó ezzel a jogával nőm él, úgy a levo­nás joga elévül. Ha a munkaadó a biztosítási dijat maga viseli, úgy — a közigazgatási bíróság dön­tése szerint — eme biztosítási díjak összegével emelkedik az alkalmazott fizetése. Ez a körülmény különösen.akkor fontos, ba az így kiszámított mun­kabér alapján az alkalmazott magasabb biztositási osztályba jut, mert, az esetleges revízióik eredmé­nye alapján a munkaadót három évre visszamenő­leg magasabb bizt, dJij lefizetésére kötelezhetik s ezt a magasabb dijat természetesen már nem von­hatja ló az alkalmazott fizetéséből. A prágai leszámítoló társaság közgyűlése. A prá­gai leszámítoló társaság a múlt napokban tartott közgyűlésén 'jóváhagyta az 1932. évi zárszámadá­sokat. A társaság, melynek 26 tagja van, 1932-ben 11.75 milliárddial nagyobb forgalmat ért d, mint 1981-ben, az 1032 évi 88.5 milliárdos forgalom azonban messze alul marad az 1938. évi 108 mil­liárd ot kitevő forgalom mögött. A kölcsönös ki­cserélésre bejelentett váltók, csekkek és számlák értéke 88 milliárd' 621 millió 905 ezer 826 koronát tette ki- A legmagasabb heti forgalom 1932-ben 2 milliárd 881 millió 616 ezer 790' korona volt. A brünni Grandi Hotel ée a briinni vasúti ven­déglő csődben. A Lidovó Noviny jelentése szerint a ezlovensakói utasok előtt is jól ismert brikmi Grand Hotel tulajdonosa, egy betéti társaság, csőd­be jutott. Á társaság nyilvános és jótálló tagja, Hérák Vladimír, a brünni főállomás! vendéglő bér­lője ellen ugyancsak csődnyítási kérelem érkezett be. A Grand Hotel passzívái meghaladják a 12 mil­lió koronát. Az álló ipáin vendéglő vezetésével a vasutigargatás Ideiglenesen Nedved Alajos zuaimi vendéglőst bízta meg. A törvénytár hivatalos magyar fordításának 1933. évi 3. füzete most jelent meg a következő tartalommal: 15. Rendelet, mely a szabadalmi beje­lentéseik illetékéi, 'megállapítja és a szabadalmi évi ■illetékeket, valamint a ‘ pótézábadalinaJk illetékeit felemeli. — 16. Hirdetmény a chiu&ti rendörfoiztos- ság ■megszüntetéséről..— 17, Hirdetmény, mely közzéteszi a Csehszlovák Nemzeti Bánfaiak intéz­kedését a Magyarországból Csehszlovákiába be­hozott némely árunak megfizetéséről. - -- A cseh­szlovák állam törvényei és rendeletéi gyűjtemé­nyének évi előfizetési ám 120 korona, az egyes füzeteké pedig levelenkint 20 fillér, A régebbi 1922. —1931. évfolyamok teerjedekulik szerint 120—180 koronáé árban kaphatók. Az összes megrendelé­sek egyszerű levelezőlapon az „Államnyomda, Ko­ráné” címére küldendők. A pénz előzetes bekül­dése mellőzendő. ' Uj állami sófőző üzem Szloven&zkón. A Nd- rodni Politika jeleníti: Az Eperjesen működő 1 egyetlen sófőző üzem nem köpés ellátni a nö­vekvő sészükségletet. Énért Podbrezová község j mellett most uj állami sói űző üzemet építenek 1 körülbelül ugyanolyan teljesítőképességgel mint [ amilyen az eperjesi. A költségek 3.8 millió ko­ronát fognak kitenni. Az élőkéért tő munkákat i már megkezdték s a sófőzés előreláthatólag 1 1934-ben kezdődik. Az akmszlatinai bányáik kősóját fogják feidolgoznL Megszilárdultak a nemzetközi cukorpiacok. A , Machad kubai elnökével szemben jelentkező , forj-adatad mozgalmak hirére a nemzetközi cu­korpiacokon általános szilárdulás észlelhető. '■ Különösen az Egyesült Államok kereskedelme ugyanis minimális készletekkel rendelkezik s ' így- ott a cukorhiány veszedelme - fenyeget, l amennyiben Kuba nem tudna szállítani. A cu­korpiacok ezüárdulását az is előmozdította, hogy az Egyesült. Államokban a cukor vámját le akarják szállítani, ami a cukorpiac számára jobb kereseti lehetőségeket biztosítana,; Német gazdák a terménytőzsdéken. Németország­ban ás egyre intenzívebben jelentkezik & gazdák azon törekvése, hogy az értékesítő szervekben mi­nél nagyobb befolyást biztosítsanak maguknak. Évről évre nagyobb képviseletet vivnak ki az egyes terménytőzsdék vezetőségében, úgyhogy a gazda- képviselők részesedése, a tőzsdék vezetőségében helyenként 40—50 százalékig emelkedett, de leg­alább a 33 százalékot eléri. A gazdák [intézményes képviseletéinek biztosítására a terménytőzsdéken törvényes biztosítékot követeinek, amelyet az uj kormány elé terjesztetteik. At agrárválság Argentínában. Argentínai jelen­tés szerint a farmerek szövetsége sürgős bead­vánnyal fordult a kormányhoz, melyben a földíbó- rek általános leszállítását, kedvezményes hitelek és a jelrzÉlojgköicsöoök törlesztéséinek moratóriumát kérik a válság tartamára. Egyes tartományok far­merei kijelentették, hogy amennyiben - sürgős segít­ség nem érkezik, be fogják szüntetni a munkát. A köztársaság elnöke értesítette a farmerek szövet­ségéit, hogy elnökükkel megbeszéliésit-'fog folytat­ni a válság leküzdésére tóbéeitendső itsfézkedések tárgyába®. A világ buzamérlege. A nemzetközi mezőgazda- sági intézet anost tette közzé legújabb közlését a világ buzaellátásáiról, mely szerint a most folyó kampány kiviteli feleslegét 340 millió q~r& becsük 170 millió q importsaiikségiettel szemben. vagyis az átviteli felesleg 170 millió q-ra várható. Az elő­ző kampány becslése 372 millió, illetve 218 millió q volt, vagyis az áthozat 154' millió q. Az idei át­kára! m-eghaiüdj'ü az elmúlt hét esztendő bármelyük áthozati feleslegét. A rek-ordá thozatot az import- államotk idei szokatlanul kedvező termése idézi elő. Az állami kompenzációs szállítások kudarca Jugo­szláviában. Belgrádiból Írják: Egyes jugoszláv ható­ságok szállításokat Írtak ki azon feltétellel, hogy a szállítók kötelesek’ a kapott ellenértékért jugoszláv agrárcikkeket exportálni. A kiirt szállításokra azonban egyetlen külföldi cég sem reflektált óe a kiírások teljesen meddők maradtak. Ennek elle­nére külföldi cégeik inkább hajlandók volnának áruhitelek ellenében szállításokat vállalni. Kedvezményes utazás a, budapesti mezőgazdasági kiállításra. Budapestről iirják: A magyar kereske­delemügyi minisztérium az OMGE kérésére a már­cius hó 23—27. napjain tartandó országos mező- gazdasági kiállítás megtekintésére utazó közönség részére 50 százalékos kedvezményt biztosit a m. kir. ál'lamvaeutakoa és a kezelésében lévő helyi­érdekű vasutakon. Ugyanezt a kedvezményt meg­adták az önálló igazgatással bíró magyar vasutak és hajózási vállalatok is. A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány ára a MÁV és az összes többi közlekedési társulatok vonalaira szólóan egysége­sen 1 pengő. Az igazolványok beszerezhetők uta­zási-irodák és gazdasági egyesületek Utján is. A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány a Buda­pestre utazásra március 17-től 27-ig, a visszauta­zásra március 23-tól április 2-ig bezáróan érvé­nyes és használható; bármelyik kocsiosztályban fel­jogosít az 50 százalékos kedvezményre. A külföldi látogató részére e Magyarországgal szomszédos ál­lamok- vasúi tai szintén jelentős utazási kedvezmé­nyeket engedélyeztek, a magyar külügyminiszté­rium, pedig lehetővé tette, hogy vizűm nélkül lehet a’kiállítás időpontjába®, Magyarországra utazni és azt utólag a kiállítás színhelyén díjmentesen lehet megszerezni, csekély .kezelési költség, lerovásával. Állatbiztosítás Kctyen. A kétyi gazdákat, az évről évre bekövetkezett állate-lhullások arra késztették, hogy állatbiztosító szövetkezetét létesítenek. Az erre irányuló értekezlete® ■ Nénéssy Gyula nyug. gazdasági felügyelő ismertette az állatbiztosító szö­vetkezet lényegét és módozataik Hegedűs Balázs üz áiilatbiztósitássai] kapcsolatosan ismertetett né­hány áüat-egéEzségügyi eljárást, amelyek nélkül igen gyakran esik uueg -a járványos betegségeik el­terjedése, : A gyakorlati garda jövedelmének biztosí­tása, a birtokát bérbeadó gazda talaja termőképességének megőrzése céljából olvassa el Fodor Jenő s „A trágyázás elmélete ás gyakorlata" e. most megjelent könyvét, melyet a szerző vételkötelezettség nélkül is megküld bete­kintés végett azoknak, kik e végből hozzá fordulnak. Ára 26*— Ki. CSm: Abovce p. Sírkövéé. A Gazda egyesített 3—4. száma most jelent meg a következő tartalommal: A Keletszlovensikóí Gaz < dák éB Bérlők Egyesületének tészt/ujiitó közgyűlése. — Mezőgazdáé ági munkások deputet-lakásának házbéradó mentessége: Dr. E. J. — Mit jövedelmez a helyes trágyakezelés? S. Mező Károly. — Korai és késői vetés: Réthy László. —■ Takarmányok gő­zöléséről: Zajtschek Artúr dr. — Szopós bárányok .takarmányozása: S-ehmdl József dr. —- A hüve­lyes magvak mint abrafetaikammányok: Gváifáe Jó­zsef- — A sertéspestis elleni védekezés maii állá­sa: Mamnámger Rezső dr. — Mikor ecredméinytelen a gyümölcsös téli kezelése? — A m-omlia elleni véde­kezés. — Fák karózása olasz módra. — Az 1933- év termelés-technikai tanulságai: Szakátey Gyula. — Melegágyak felhasználása: V. Szabó István. •— Érdemes-e méhészkedni és hogyan? A nyulbőr házi kikészítése: Koreáik István. — Házilag elő­állítható gabona-osztályozó gép. — Levélszekrény. Lovak izizodásának okai. — Milyen illatok húsá­ból készíthető hurtászt? — Különfélék. — Könyv­piac. ■— Piaci árjegyzések. —- A lap megrendelhető kiadóhivatala, Pozsony, Vármegyeház-tér 11. cí­men. Fizetésképtelenségek. A hitelezők védoegye- sületeln-ek jelentése szerint ujab'ban a k-övetk-e- zö cégek jelentettek be fizetééké-pt-elensé-gct: Leekovjan József asztalos Bulin, passzíva 62.674 aktíva 28.266. — Hermám® Jenő kereskedő, Kassa, passzíva 125.916, aktíva ismeretlen. ■— Csőd: Borán Viktor kovács, Jezsíkovce. ÉRTÉKTŐZSDE Ingadozó a prágai értéktőzsde Prága, február 14. Ösztönzés hiányába® a mai tőzsdén stagnált az üzlet., amiben része volt a tegnapi - newyorki tőzsdeszünetaek is. Kötések csak szórványosan történtek és az árfolyam­ainkul ásnak sem volt határozott iránya. Álta­lánosságban az ári oly am ingad ozások nem lép­ték túl az 5 koronás határt. A beruházási pia­con az irányzat eléggé szilárd volt. Az exóták pia-cáh él^ik forgalom mutatkozott a Caisse Cómi?ün-e-járá-dékokbazu amelyeknek árfolyam ma ás erősen javult A korlátban magasabban jegyezték a Stég-prioritásokat Prága, február 14. Valuták: Holland 1S47, jugo­szláv 41.80. német 806, belga 464, magyar 448.50. román 17.85, svájci 651, dán 498, angol 115, spanyol 268bO. olasz 173 65, észalkamerikai 33.67, norvég 578, francia 132.45, bolgár 20.40, svéd 598, lengyel 378.50, oeztrák 399. 4- A prágai devizapiacon Amszterdam 1.50, Zürich Oőő, Montreal 0.10, Oslo 1 koronával gyöngült, Kopenhága 2, Varsó 0.125, s a kötött értékek közül Budapest 5 koronával javult. 4- A budapesti értéktőzsde tegnap óta vál­tozatlan. Az általános irányzat inkább gyöngü­lésre hajlik. Az üzlet a zárásig vontatott volt. A fixkamatozásu papírok piacán közönségvá- sárlásokra az árfolyamok némileg erősödtek. 4- A bécsi értéktőzsdén ma sem volt számba - 'vehető ösztönző momentum, s a spekuláció a legmesszebbmenő tartózkodást mutatta. Csupán egészen jelentéktelen üzletkötések voltak s az árfolyamváltozások ennek megfelelően csak mi­nimálisak voltak. A részvénypiac mindvégig ■kedvetlen maradt, legtöbb értékben nem történt üzletkötés. A kulisszban némi javulás jelentke­zett, mig-a korlátban a visszaeső irányzat do­minált. A beruházási piac szabálytalanul ala­kult. ­4- A berlini értéktőzsdén ma tovább folyta­tódott a lemorzsolódási folyamat. Az érdeklő­dés minimális vol,- aránylag csekély érték került, csak piacra, de' a kedvezőtlen hangulatba® ez is élég volt az árfolyamok lenyomására. A forga­lom úgy a részvénypiacon, mint a speciális pa­pírok piacán jelentéktelen volt, ellenben a, be­ruházási piacon néhány nagyobb kötés élénkí­tette az üzletet. Az egyes papírok árfolyamvesz­tesége 1 százalék körül mozgott, A pénzpiacon a helyzet nagyjában változatlan maradt. Árutőzsde 4 A prágai állatvásárra felhaj tetteik 825 szar­vas-marhát és pedig 599 történelmi országbelit és 226 szlovenszikóit. Eladási árak: történelmi ország­beli ökörf '15 drb. 2.30—2.90, 65 drb. 3—3.80. 16 drb. 4—4.70. 3 ürb. 5, bika: 1 drb. 2 50, 134 d b. 3— 3.90, 23 drb. 4—4.30, tehén: 17 drb. 1.50—1.90, 44 drb. 2—2.90, 55 drb. 3—3.90, 24 drb. 4—4.90, üsző: 4 drb. 2.50—2.60, 37 drb, 3—3.70. 59 drb. 4— 4-80, szlovenezkéi ökör: 29 drb. 3—3.75, SÍ drb- 4—4.90, 46 drb. 5—5.75, 10 drb. 6, 15 drb. 7—7.75. I drb. 8, bika: 3 drb. 2.80, 10 drb. 3—3.75, üsző: II drb. 3.40—3.60 korOnia. Felhajtottak meg 125 juhot, amelyek 4.90 koronás áron keltek el. El nem adtak 102 történelmi országbeli, 20 szlovén- ezkói szarvasmarhát. A vásár lefolyása lanyha volt, 9 ^RXGAI-AVy&yaR-FTTRIiAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom