Prágai Magyar Hirlap, 1933. január (12. évfolyam, 1-25 / 3111-3135. szám)

1933-01-17 / 13. (3123.) szám

í$83 január 17, kedd. ^rkgai-Ma<Aarhirlas f MILYEN IDÓ VARHATO Ál atlanti alacsony légnyomási! terület nyúlványai a fagy csőkenését és kisebb-nagyobb hóesést idéz­tek elő. — Időprognózis: Jobbára felhős, csapa­dékra hajló, Szlovenszkón melegebb. — Pozsony város közgyűlése. Pozsonyi ezerkeez- fiőségiki'k telefonálja: Pozsony város képviselőtes­tülete ma délután 3 óraikor rendes közgyűlést tar­tott. A közgyűlés napirendjén több városi tisztvi­selő előléptetéséire irányú: ó kérése szerepelt. Zech- meieter Ödön városi tisztviselő előléptetési kérel­mét a közgyűlés 26 szavazattól 22 ellenében eluta­sította. Utána Pallós Antal dr. városi tisztviselő hasonló kérelmét tárgyalták Neumann Ferenc ke- resziényszocialisía, Arkauer István magyar nem­zeti párti, Jarebek Rezső k©resztényszooialista vá­rosatyák támogatták a kérelmet é6 felsorolták Pal­lós Antalnak a város érdekében kifejtett tevékeny­séget. Markoviéi; Iván szociáldemokrata é3 Renkó István főjegyző fe.eeó'alásai után a közgyűlés úgy ihaitározott, hogy leveszi a napirendről oz ügyet, ezzel szemben Kocsi Vilmos dr., ez egészségügyi ügyosztály főnökének előlép te: tere vonatkozó ké­résének helyt adott. Ugyancsak elhatározták, hogy Gyurkovics Ede, Bugár Kálmán és Nagy János nyugdíj il le tűién y-elnek ügyét, akiket egy belügy­miniszteri rendelet érteiméiben elbocsátottak a vá­ros szolgálatából, revízió alá veszik. Ezután Rábai ' Ferenc kommunista képviselőtestületi tag szólaltI fel, aiká indítványozta, hogy a város kezdje meg a közmunkákat, tek >. Hitettél a 15.000 munkanélkülire, akik valósággal éheznek. Kmo polgármester meg­vonta a szót tőle azzal, hogy ez nem szerepet a napirenden. Rábai azonban tovább beszélt ós fel­olvasott egy memorandumo-t, amelynek elígadását ajánlotta. Lapunk zártakor a közgyűlés tart. — Előadás kőiben tűz ülőit ki a nyitrai színháziban. Nyitrai tudósitónk távirati jelen­tőse: A „Csapok44 mükedvelőgárda vasárnap a nyitrai színházban szerepelt s a műkedve­lők a „Vizsgálati fogság44 című drámát hozták színre. Az előadást váratlan baleset zavarta meg. A színpad alatt a f ülőkemence fala át- tüzesedelt és tüzet okozott. Javában pergett a második felvonás, amikor a zsúfolásig meg­telt nézőtérről többen észrevették a színpad alól gomolygó füstöt és kiáltozni kezdtek. Az előadás rendezői azonnal közbeléptek, még csirájában elfojtották a pánikot és felhivásuk- ra a közönség a legnagyobb rendben kiüri- tetie a nézőteret. Nemsokára odaérkezett a tűzoltóság, amely hamarosan lokalizálta a tűzvészt, a kár azonban így is jelentékeny. — Kubelik Jánost autóbaleset érte Prágában. Ru­bel iic János, a villiághiirü cseh hegedüimüvtez az utóbi időben egyre-mósra rendezte' hangvor&euy-ieit a csehországi vidéki városokban. Rubelük szomba­ton déle’őtt tért vissza autón Prágába vidéki kör­útjáról. Prága elő vámsában. Dejvíicén, a Bráfova/- uíiee sarkán. az autó' cs&zeű (között egy teherautó­val 9 mindkét, kocsi erősen megrongálódott. Kulbe- li'k kocsija te'borult s a hegedűművész lábán meg­sérült, azonkívül számos zuzódást szenvedett. Ugyancsak megsérült kísérője, egy Holecek nevű zongoraművész. Mindketten aránylag könnyű sérü­léseket szenvedtek s Rubelük híres straidriváriusa is sértetlen maradt. Euibeliik-a baleset folytán kény­telen lesz hosszabb ideig az ágyat őrizni. — Ha a világhírű hegedümüvtez kezei megsérültek volna, egy amerikai biz lesi tó társaságnak 100.000 dollárt kellett volna kifizetnie. Dr. POCIR NÖORVOS, Praha I!,, Jungmanrova ti. 4. Rendel 4-6. Tel. 309-0 — Machanclc Károly meghalt. Maichanek Károly, a Hcmboki és Mari ént,hali Vasipari és Kereskedel­mi rt. Moravia alelinöke e hó 14-én éjjel 11 óraikor, rövid szenvedés után, 684k évében meghalt. Az el­hunyt elelnöke volt az olmützi ipari kamarának és elnöke ez ipari egyesület te'mszakosztályánalc Év- t ;edes ákliv munkássága után rövid idővel ezelőtt állásáról mint a marienthali gyárak igazgatója le­mondott és azóta mint alelnök vett a vállalat veze­tésében részt. Általános szeretetnek örvendett. Te­metésén, amely szerdán, e hó 18-án Olmützben lesz, az összes ipari és kereskedelmi gyáraik képvisel­tetik magukat. xx Romlott étel-ital, ha gyomrát elrontja, fél pohár „Iginándi“ gyorsan helyrehozza! — Izgal más adói végrehajtások a Kassa melletti Nagyiján. Kassai szerkesztőségünk jelenti: A Kassa melletti Nagyida községben a múlt hét végén izgalmas események játszód­tak le. A községben adóvégrehajtók jelentek meg, hogy több gazda ellen árverést fogana­tosítsanak. Az adóvégrehajtók megjelenésének hírére nagy tömeg osődült össze az egyik gazda háza előtt és olyan fenyegető magatar­tást tanúsított, hogy az adóvégrehajtók csend- őri segítségért fordultak, amely csakhamar (meg is érkezett tiz csendőr személyében. Az árverések azulán osendőri fedezet mellett folytak le és több ellenszegülő gazda ellen hatóság elleni erőszak címén eljárás indult. A nagyidai esetet megelőzően több más fa­luban is sor került hasonló eseményekre, mindenhová csendőrök vonultak ki, akik több gazdát előállítottak és feljelentést tettek ellenük az ügyészségen. xx Az ótátrafüredi Tátra-szanatórlumban ja­nuár 15-étői kezdődőleg az árakat 20 százalék­kal leszállították s így ma már mindenkinek módjában van a Magas Tátra ezen kiválóan be­rendezett szanatóriumában, amelyben tüdőbete­geket nem vesznek fel, legyengült idegszerve­zetére gyógyulást keresni. Bővebb felvilágosí­tással szolgál a Fürdőigazgatóság Ótátrafüred Stary Smokovec. -------rg—.rgr ' > Kö zel 5000 autó látott be Prágába a köztársaság minden részéhhogy tüntető nagy­gyűlésen az autótörvény novetlizálását követelje Szlovenszhó legtávolabbi városa bál is érkeztek tüntetők exisztenciájuk megvédelmezésére — A Prágán át való {elvonulást a rendőrség nem engedélyezte Prága, január 16. Január 1-vel életbelépett az uj autó-törvény, amely arra lenne hivatott, hogy a magán-autóíuvarozás egzisztenciális feltételei­nek megnehezítésével némileg csökkentse az ál­lamvasutak deficitjét. Hetvenötmillió korona jövedelmet remélnek az államvasutak részére ettől az uj törvénytől, ezzel szemben már ma az a helyzet, hogy a másik olda­lon — egyedül Prágában több mint 4000 autót állí­tottak le 6 az egész köztársaság területén állítólag nem kevesebb, mint 20.0G0 teher- és személykocsit. Az így eleső jövedelmi és kereseti e forgalmi adón kívül tekintetbe veendő még az a munkanélküli segély is, amelyet az állam a munkanélkülivé ktt sofőröknek, szállítmányozási munkásoknak fog fi­zetni. Az uj törvény csak a kiskocsiknál irt elő 1200—1800 korona szállítmányozási adót, továbbá a köteles kezesség prémiumát 3000—5000 koronában állapította meg s 50.000 koronáig terjedő óvadékot iis követelnek az autószállitmányozóktól. Érthető volt az uj törvény, amely gyökereiben támadta meg a nagy lendületet vett autószállit- mányoási ipart, a legnagyobb megdöbbenést fog­ja kiváltani a személy- és teherautók tulajdono­sainál. A szállítmányozási iparok központi szövet­sége mára * tiltakozó nagy-gyűlésre hívta össze Prágába a köztársaság minden részéből a személy- és te­herautók tulajdonosait. Már vasárnap reggel óta érkeztek a fővárosba még Szlovenszhó legtávolabbi részeiből is az autó­tulajdonosok s ma délben már közel 5000-re rúgott a számuk. Az országutak ilyen forgalmat még nem láttak s a prágai veszedelmes uccakereszteződéeekcn is Ldőnkint kritikus volt a helyzet. Számos vidék­ről zárt sorokban indultak el az autók, de egyes helyeken megtiltották a hatóságok a zárt fölvonulási. A beállott havazás azonkívül a hegyvidékeken ott-nrarasztalt útközben nem egy kocsit. a Bafa-müvek autóbuszainak veze­tése mellett jöttek el az autók is Sziovenszkóról százszámra érkeztek sze­mélyautók és autóbuszok. Sok autótula tdongos még a családját is elhozta. Összesen több mint 6000 személy érkezett Prágába, noha sokan 1400 kilométernél nagyobb utat is megtettek a dermesztő hidegben. Eredetileg az volt a terv, hogy a tiltakozás je­léül déli egy órakor Prágában leáll a bérautófor- galom. Amikor azonban a délelőtti órákban be­futott a morvaországi autótulajdonosok zöme. ezek azt követelték, hogy a forgalmat azonnal szüntessék be. így is történt, már tizenegy órakor nem volt az uccán bérautó, csak a kórházak előtt hagytak meg néhány kocsit. A szövetség a város határába kiküldte még. a kora reggeli órákban őrszemeit, akik a beérkező vidékieket igazították útba. Az autótulajdonosok' •egyrészt a Szláv-szigeten szállásoltak el, a töb­bieket pedig különböző autóstandokon. A déli órákban már megteltek a Szláv-szigeten lévő épület termei. Külön helyezkedtek el a cseh és szlo- venszkói s külön a német autószállitók . és bér­autó t ul a jd o n oso k. A politikai pártok természetesen nem mulasz­tották el az alkalmat, hogy propagandát ne űzzenek az elkeseredett autótulajdonosok között. A kommunista Prűdé Právo és a most ellenzéki iparospárti Novy Yecernik külön-kiadásokat nyo­mattak, amelyeket buzgón terjesztettek a- megje­1 lentek között. Azonkívül a fasiszták la élénk te­vékenységet fejtettek ki. A meeting fél három óra tájban vette kezdetét Elsőinek Uxa, a központi szövetség elnöke szólalt fel, majd Snorek dr., a szövetség ügyésze, jogi szempontból boncolgatta az uj törvényt, azután pe­dig a prágai szervezetek megbízottai s a vidéki kiküldöttek szólaltak fel. A referátumok után fel­olvasták a tiltakozó határozatot, amely főképpen a törvény noveüizálását követeli. A késő délutáni órákban fel fognak szólalni az egyes politikai pártok szónokai is, igy többek között beszélni fog Sbribrny Vázny dr., az ismert, fasiszta szónok, Najman volt vasutügyi miniszter és mások. A rendőrség széleskörű óvintézkedéseket tett, a szövetség vezetői viszont kezességet vállaltak a. nagy-gyűlés sima lefolyásáért. A szövetség tüntető felvonulást tervezett Prága uccáln, azonban a rendőrség ezt a felvonulást betiltotta. 24 órás tüntefősztrájk Kassán Kassa, január 16. Kassai szerkesztőségünk telefonálja: Ma délelőtt 11 órakor tartották tün­tető felvonulásukat a kassai taxitulajdonosok. A menetben 95 személy- és teherautó vett részt. A vásártérről indultak s a Münster Tivadar uccán, a Pesti utón, a Fő uccán át a vasutigaz- gatóságot megkerülve a Rákóczi körúton és a. Légionárius téren vonultak végig. A tüntetés némán folyt le és semmiféle incidens sem za­varta. A .bérautósok elhatározták, hogy tilta­kozásuk jeléül huszonnégy órás tüntető sztrájkot rendeznek, amely a felvonulással kez- í delét is vette. Borzalmas családi dráma egy magyarországi községben Egy szöllőbirtokos felesége fia segítségével megkötözte férjét és az égő tűzhelyre rahía, majd amikor tétiét felfedezték, a kútba ugrott B idapest, január 16. (Budapesti szerkesz­tőségünk telel on jelen lése.) Sziebert Károly bácsalmási szőlőbirtokos az utóbbi időben állandó perpatvarban élt feleségével. Az asszony elkeseredéséiben és hogy elvegye férjének kedvét mindenkorra a veszekedés­től, szombaton este hatalmas tüzet rakott, majd ő és fia a gyanútlanul hazatérő Sziebert Károlyra vetették magukat, meg­kötözték és rátették az izzó tűzhelyre. A szerencsétlen ember üvöltözni kezdett fáj­dalmában, úgy hogy a szomszédok meghal­lották és segítségére siettek. Sziebert Ká­rolyt eszméletlen állapotban szedték le a tűzhelyről és értesítették a csendőrséget az f esetről. Azalatt az idő alatt, amíg a csend­őrök megérkeztek, az asszony, aki ugylát- szik lelkiismeretíurdalást érzett, felakasz­totta magát. A csendőrök azonban még ide­jében. levágták a kötélről. A bestiális asz- szony azt vallotta a csendőrök előtt, hogy nem akarta megölni férjét, csak az volt a szándéka, hogy örökre elvegye iérjónek kedvét a veszekedéstől. A csendőri kihallgatás közben az asszony egy óvatlan pillanatban kilopózott az udvar­ra és belevetette magát a kútba, amelynek kövein teste teljesen szétzuzódott és pilla­natok alatt meghalt. Az asszony fiát. letartóz­tatták. A szerencsétlen férjet kórházba szál­lították, de felépüléséihez alig van remény. Lángtengerben hamvadt el a rotterdami Aréna-szinház A kora hajnalban vészes gyorsasággal borították el a lángok a régi és az uj színház épületét — A tetőzet és az oldal­falak beomlottak Rotterdami, január 16. Ma a kora reggeli órákban Rotterdam egyik legnagyobb szín­házépületét, az Aróna-szinházait tűzvész pusz­tította el. A tüzet a színház egyik alkalma­zottja vette észre. A lángok a vetltöfülkéből osaptak ki, mire késedelem nélkül értesítet­ték a tűzoltóságot, amely nemsokára megje­lent a helyszínén. Ekkorára a szélvész-sebesen terjedő lángok már el­borították az egész épületrészt, úgy hogy a tűzoltóság kezdetben képtelen volt eredmé­nyes oltást végezni s egész tevékenysége arra szorítkozott, hogy legalább a környező épületeket megmentse a pusztulástól. Reggeli fél öt órakor fülsiketítő robajjal beomlott a fzinház ha- talma« tetőzete, pár perccel ezután bedől­tek a iából és vasból konstruált oldalfalak is. Reggeli bét órakor irányt változtatott a szél, a lángok is uj irányba csaptak s most már az épület első részét lepték eL A tűzoltás már azért is igen nagy nehézségekbe ütközött, mert a színház épülete az egyik oldalról szorosan régi házak közé van ékelve, miig a másik oldalról a rotterdami állatkert szegélyezi. A kertben őrzött vadállatok közölt nagy pá­nikot keltett a tűzvész s félelmükben olyan bömbölést csaptak, hogy az egész városnegyed lakosságát felriasztot­ták hajnali álmából. A nagyobbrészt fából és más gyúlékony anyagiból épült sziniház úgyszólván teljesen megsemmisült. Az Árénanszinház, melyet most tűzvész se­pert el a föld színéről, a múlt század végén épült, eredetileg cirkusznak szánták, újabban azonban szinházelőadásokat tartottak benne. Tegnap is három operettet játszottak szinpa- dán s mára ismét egy operettibemutató elő­adása volt kitűzve. A tűzvésznek eimberáldozatia nem volt, az anyagi kár azonban rendkívül nagy, ____ h l f@!3sésvelési bizottság murvája Prága, január 16. A képviselőház költség- vetési bizottsága ma délután megkezdte a költségvetés közigazgatási tételeinek, azaz a belügyminisztérium, igazságügyiminisztérium, legfelső bíróság, uniifikáoiós minisztérium, legfelső közigazgatási bróság és a választási bíróság költségvetési tételeinek vitáját. A belügyi költségvetés előadója Becsák cseh agrárius, az dskolaügyi minisztérium, a leg­felső bíróság és az unifikáoós minisztérium Rypár esek néppárti, a legfelsőbb közigazga­tási bíróság és a választási bíróság előadója pedig Pateizdl cseh nemzeti szocialista kép-, viselő volt. A vitában a mai esti órákban résztvesznek Krebs német nemzeti szocialis­ta, Bacher német gazdasági párti, Mayr-Har- ting német keresztényszocialista képviselők. A vitát holnap délelőtt is foiyaják. Holnap valószínűleg szövetkezett elenzéki pártjaink költségvetési bizottság tagjai fs felszólalnak. — Magánjelentés a pozsonyi terménytőzs­déről. Pozsonyi szerkesztőségünk telefonál-' ja: Búza változatlan, rozs két fillérrel ol­csóbb, árpa változatlan, kukorica valamivei! •olcsóbb. Látogatottság jó és élénk volt. Hölgyek legnagyobb gondja: arcuk szak* szerű ápolása. Ezen gondok megszűnnek, ha „JUN0“ krémet használnak, melytől ar­cuk bársonysima és üde lesz. Megrendel­hető Dr. Flittner J. gyógyszertárában Baüská Bystrica. 1 tégely „JUNO“ króm 10 K. 1 drb „JUN0“ szappan 6 K. xx Meghűlésnél, náthailázná'l, mandula!obnál, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknáí és szaggatásnál naponta fél pohár természete* „Ferenc Józsefi keserüviz rendes gyomor- ée ibólmüködtet biztosit* v"v ~ ’ L' i ___ 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom