Prágai Magyar Hirlap, 1933. január (12. évfolyam, 1-25 / 3111-3135. szám)

1933-01-01 / 1. (3111.) szám

2 fzlowenizkó ét Ruszimzkó minden részéből lelkesen Qdvőzlik Esterházy Jánost A lengyel és csehszlovák rendőrség közös erővel jár el az ukrán terroristák ellen Esterházy Jánosnak, az országos keresztény- szocialista párt országos elnökévé törvént meg­választása mindenütt meleg visszhangot váltott ki. Egész Szlovénnak óból ég Ruszinnak óból nagy számban érkeznek az uj pártelnökhöz levelek és üdvözlő táviratok, amelyekben az őslakosság széles rétegei társadalmi és nemzeti különbség nélkül rokonszenvüket és ragaszkodásukat feje­zik ki iránta, A lévai pártszervezet Klain Ödön elnök és Buday Imre titkár aláírásával ellátott levélben üdvözölte Esterházy Jánost, felajánlotta lelkes támogatását és Isten áldását kérte a vezetése mellett jegyében meginduló közös keresztény és magyar munkára. A vágsellyei körzet nevé­ben Pigler István dr. körzeti elnök és Biskoro- ványi Ernő körzeti ügyvezető elnök, a galántaj körzet nevében Várady Béla plébános, körzeti elnök és Kardoss Győző titkár, a rimaszombati körzet nevében Kovács István körzeti elnök és Böbm Ferencné titkár, a losonci körzet nevé­ben Vkja Gyula dr. elnök fejezte ki örömét Esterházy megválasztása felett. Táviratban üd­vözölte öt a dunaszerdahelyi haladópárt névé­in Szeiff Géza dr. elnök. Az udvardi magyar­ság nevében Nagy Mátyás, Gergely Sándor, Szundi Lajos és Salgó István a következő leve- et intézte hozzá: — Ragaszkodó szeretettel köszöntjük megvá- asztása 'alkalmával uj elnökünket, Szüllő Géza mezéből kapta a zászlót, akit minden keresz- ,ény magyar a legnagyobbnak tart és el nem lágy soha. Hisszük, hogy utódja is az lesz és íozzá is olyan magyar szívóssággal ragaszko- iunk és követjük, mint elődjét. Ezt a bizalmat ílölegezzüik megválasztása feletti örömünkben. A somorjai pártszervezet december 16-iki ilésén bizalmáról es odaadásáról biztosította az ij pártelnököt. A szervezet nevében Zelliger Drnő dr. és Furdanich Aladár titkár üdvözölték. V kassai pártközpont ugyancsak igaz ragaszko- iását fejezte ki- Ortütay Jánosnak a ruszínszkói lártítkárok nevében irt üdvözlő soraiból a tkö- retkezö részt idézzük: Letartóztatások Ruszinszkóban — Lengyel elismerés Varsó, december 31. Az elmúlt napokban a varsói rendó'rség Keletgaliciában ismét több ukrán terroristát tartóztatott le. A lengyel rendó'rség akciójával egyidőben ruszínszkói csehszlovák hatóságok is nyomozni kezdtek a Csehszlovákiában élő, vagy Csehszlovákiában bujkáló ukrán terroristák dián és több ukránt letartóztattak, valamint nagyobb fegyver- és lőszerraktárakra bukkantak. A lengyel és a csehszlovák rendőrhatóságok először működtek együtt az ukrán harci szervezetek letörésénél. Az elmúlt években a lengyel hatóságok gyak­ran panaszt emeltek az ellen, hogy a csehszlo­vák hatóságok állítólag különböző kedvezmény­ben részesítették a lengyelellenes ukrán titkos szövetségeket s azoknak Csehszlovákiában élő, vagy működő tagjait. Fegyelmi eljárási ungvári közkórház len; A kórház karácsony első napján nem adott első segélyt egy sebesülnek azzal az indokolással, hogy ünnep van Ungvár, december 31. (Ruszínszkói 'szerkesz­tőségünktől.) Nagy föl tűnést keltett városszer­te, hogy az ungvári városi tanács fegyelmi el­járás megindítását határozta el Merhaut dr. ungvári városi közkórházi igazgató-főorvos ellen. A fegyelmi eljárás oka a városi közkórház és a kórházat fönntartó város közötti rendezet­len viszony. Az egymásnak ellentmondó minisz­teri rendeletek ugyanis olyan kaotikus állapo­tokat eredményeztek a városi közkórháznál, hogy senkise tudja pontosan a vezetőség tagjai közül, kinek mi a hatásköre és ki kinek tartozik engedelmességgel. Az első időkben a közkórház élére az egész­ségügyi minisztérium nevezte ki az igazgatót Merhaut dr. orvos személyében, aki azonban politikai magatartása miatt azóta is állandó ütközőpont a kórház igazgatásában. Az igaz­gató ugyanis nem akarta elismerni a kórházat •fönntartó város beleszólási jogát, minden intéz­kedése ellen panasszal élt az országos hivatal­hoz. Az országos hivatal e panasznak helyt- j adva, önhatalmúlag kezdett rendelkezni a kór-j házban, de ugyanezt tette a közegészségügyi j minisztérium is. A város végül eré’yesebb lépésre szánta ma­gát és rendezni kívánta ezt az ügyet. Legna­gyobb meglepetésére aztán Prágában azt az in­formációt kapta, hogy szó sem lehet a kórház- igazgató és az országos hivatal hatalmaskodá- sáró!, mert a közkórház a városnak egy válla­lata, amely fölött nem is a kórházi bizottság, de a városi tanács és a képviselőtestület ren­delkezik s a kórházigazgató csak mint ennek a vállalatnak vezetője szerepel, aki a. polgármes­ter, illetve a tanács rendelkezései alá tartozik s mint. ilyen a kórházi ügyek előadójaként ta­— A nemzetmentő munkában a fiatalság energiájára, töretlen optimizmusára, cselek- ésre kész lendületére, merészségére mulha- atlan szükségünk van. E tulajdonságok ösz- zességét Elnök Úrban egyesülve látjuk és szért az egyhangú választás feletti örömünk •atártalan. ­A pozsonyi kéresztényszpoialista szakszer- ezetl munkásság nevében Varga Ferenc el­lök és Schürger Mátyás titkár, a kassai ke- esziény munkásság nevében Kerekes János rlnök és Ványai István titkár tolmácsolták a! olkes üdvözlést. A pozsonyi keresztényszocia- j lista ifjúság is tiszteletét fejezte ki, kérve az uj elnököt, hogy legyen a mostoha sorsban élő magyarság megértő vezére és világító oszlopa. A Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szö­vetség névéiben Révay István elnök és Fekete Béla ügyvezető elnök, továbbá Neumann Ti­bor df. országos pártalelnök, Förster Viktor dr. pozsonyi helyettes polgármester, Brogyá- nyi Gyula párt vezetőségi tag, valamint az ivánkai szervezet részéről Lendvay Gyula so­rakozik az üdvözlők sorába,. Szerencsekivá­natait és nagyrabecsülését fejezte ki Buka­restből Saák Mihály román alkonzul is. A magyar nemzeti párt törvényhozói közül Holota János dr. nemzetgyűlési képviselő üd­vözölte Esterházyt, továbbá Jaross Andor tar­tó mánygyülósi képviselő, Koczor Gyula párt­igazgató. Szikláy Ferenc dr.-uak',-az ellenzéki pártok kul túr referensének és a Prágai Ma­gyar Hírlap szerkesztőségének és kiadóhiva­talának üdvözletét emeljük még ki a sok kö- züL nácskozási joggal részt vesz a képviselőt cetüleii ülésein. Merhaut, dr. a kormány eme fölvilágosító ins tézkedésébe nem akart azonban belenyugodni, hanem továbbra is teljhatalmai gyakorolt á kórházban. így történt azután, hogy egy szép napon & kórház egyik alkalmazottját rövid utón elbocsá­totta. Az alkalmazott oltalomért a főpolgármes­terhez fordult, aki telefonon értesítette Merhaut dr. igazgatót, hogy az elbocsátást egyelőre fölfüggeszti s zz ügyet a tanács elé terjeszti. Merhaut dr. azonban fittyet hányt a főpol­gármester intézkedésére és az alkalmazottat az uccára tette. A városi tanács foglalkozván ezzel az üggyel, kimondotta, hogy tovább nem tűrhető ez a rendezetlen állapot, utasítja azért a közigazga­tási ügyosztályt, dolgozzon ki szabályzatot a kórház és a város viszonyának rendezésére, va­lamint, elrendelte a Merhaut dr. kórházigazgató eb leni fegyelmi eljárás megindítását. A fegyelmi eljárás anyaga azonban nemcsak ez a függelemsértés lesz, hanem az is., hogy karácsony első napján a kórházban nem nyújtottak első segélyt egy vidékről behozott súlyosan sebesültnek, azon a cimen, hogy ünnep van. A sebesültet yégül is a városi főpolgármester a beiegsegélyzöpénztár orvosi rendelőjében kö- fcöztette be. Kanada ulán Anglia is rendeléseket tesz Oroszországban London, december 31- Három nappal ez­előtt nyilvánosságra került a kanadai far­merszervezet és az orosz kormány szerződé­se, amelynek értelmében Kanada óriási mennyiségű nyersbőrt szállít Oroszország­nak és ellenértékűi petróleumot kap. A nagyszabású kereskedelmi szerződés után most egy angol kereskedelmi társaság ugyanilyen arányú rendelést tett Oroszor­szágban. A szovjet négy és fél millió font ér­tékben fát szállít Angliába. A rendelést még a közelmúltban felmondott angol-orosz ke­reskedelmi szerződés keretén belül eszkö­zölték, mert a felmondott szerződés csak négy hónap múlva veszíti el hatályát. Az an­gol kormány eredetileg Kanadában akart fát rendelni, de ez az üzlet nem valósult meg. Az angol társaság rendelése mind Ka­nadában, mind Angliában nagy feltűnést keltett, mert bebizonyítja, hogy Oroszorszá­got az ottawai megállapodások ellenére sem lehet kiszorítani az angol piacról. M vörös csillag lovagjai Mai VÉCSEY Fgödör Szemjanovics levele Bár az összes függönyök le voltak huzva, íégis szinte tűrhetetlen forróság volt a szobá- an. A többnapos kánikula beette magát a fá­ikba s azoknak minden pórusából izzóit, su- árzott kifelé a napokon át fölraktározott hő- ígenergia. Majd ernyedten nyúlt el a puha erzsával borított kereveten. majd dühösen föl- grott 6 öles léptekkel mérte át a szobát, hogy ógálljon a kis asztalka mellett, amelyen vö- ör állott s a jeges vízben szódavíz, meg málna- sörp. De a frissítő csak kis időre nyújtott föl- iülést, a könnyű, finom pizsamát is Nesszus- igének érezte, végül is — mit tehetett volna ást — megadta magát sorsának s hangos só- ajtáfisal fogott az Íróasztal lapján fölhalmozott rospektueok tanúImányozásához. Az idén jó későre jut hozzá a szabadságához, szén már augusztus első hete is derekasan a igére hajlik. Azzal a cudar Pcrner-iiggyel ^yapcsak nehezen birkózott meg, de megérte ráfordított fáradságot. Amig napestig futko­sott, gyűjtötte az adatokat s fonta a hálót­ér ner Joachim körül, észre sem vette, hogy a ivasz lassanként nyárba ért. hogy a kánikula íerinditotta offenziváját, kollégái sorban sza- adságra mentek e ismerősei közül jóformán iár alig van valaki Becsben. Most aztán minél yorsabban kivánt menekülni ő is a metropolis őtengeréből. Valahová föl, a messze északra, fjordok közé. vagy még messzebb, a Spitz- ergákig, ahol sok hó van és jég... És nagy [izgalommal lapozgatta a hamburgi aajósvál- dat prospektusát az ész:'’*i fény honába hird*^ ?t* társasutazásról. A Szirén öt nap múlva icU Az ajtó csöndesen megnyílt s a jól fegyelme­it Louise. a komorna jelent meg. Kis ezüst- ílca a kezében, levél volt a tálcán. — Expresszlevél, nagyságos ur, most hozta postás. Hanyagul nyúlt a levélért, mintha most már emmi sem érdekelné, arai a hétköznapokhoz (Copyright hy Prágai Magyar Hírlap.) köti. Do amint a címzést megpillantotta, egy­szerre megélénkült. — Louise, szóljon csak a nagyságos asszony­nak, hogy kéretem. Fontos levelet kaptunk. Izgatottan szakította föl a borítékot, s szem- pillantás alatt átfutotta a levelet, amely alig néhány mondatból, állott. Már ott volt mellette a felesége. — Hivattál, Kurt? — Igen, Nita, kérettelek. Nézd csak, Fjodor Szemjanovics irt. Anitának fölragyogott a szeme. —• Fjodor Szemjanovics? Oh, milyen kedves. Milyen régen hallottunk róla. Jó féléve irt utol­jára. És most mit ir? — Gondolhatod, ha levelet ir, fontos dolog lehet benne. Tessék! átnyújtotta a levelet. Az asszony félhango­san olvasta: „Kedves Kurt! Nagy-nagy dologról van szó. Egy olyan missziót kell elvégezni, amire nem tudok alkalmasabb embert találni nálad s biz­tos vagyok benne, hogy te el is vállalod. Meg­bízottam, aki ezt a levelet európai postára ad­ja, rövidesen, talán pár órán belül jelentkezni fog. Minden tekintetben megbízható. Az ő köz­vetítésével megkapod azt a fölvilágosító iratot. amelyet csak neked szántam s amelyből min­dent megtudsz. Postára nem mertem bízni. Tu­dom, hogy egyrészt nagyon fog érdekelni az ügy, igazán neked való, másrészt pedig szolgá­latot teszel az eszmének, amelyért élek-halok. Nitáddal együtt sok szeretettel üdvözöl öreg barátotok, Fjodor Szemjanovics. Az Isten áld­jon benneteket.44 Kurt a borítékot forgatta.. — Berlinben adták föl tegnap délután. A megbízott tehát tegnap érkezett Berlinbe. É<s így hamarosan hallunk róla. Most Anitának egy kis csalódás remegett a hangjában. — És a szabadságod? A Spitzbergák? Kurt már nem érezte, hogy forr óság van. hogy idegei kimerültek, nem gondolt arra, hogy pihenésre van szüksége. — Ugyan, Nita, ha Fjodor Szemjanovics biz rám valamit, akkor igazán nem szabad törőd­nöm semmi mással. És biztos vagyok benne, hogy az ügy nagyon érdekes lesz. Már megérezte a szenzációt s újból az újságíró dolgozott benne, akinek akár térdig kell lekop­tatnia a lábát. © Fjodor Szemjanovics levele gyönyörű napok emlékeit ébresztette föl bennük. Ez a cingár, borotvált arcú, kissé kopasz, pápaszemes orosz azon a feledhetetlen nyolc héten át volt a kí­sérőjük, amelyet nászutként töltöttek. Orosz- i országban. A Iádnál ügy sikeres befejeződése után es­küdtek meg s mindkettőjüknek kiadós pihenőre volt szükségük. Csak el nyugatról, csak el ab­ból a környezetből, amely az elmúlt hetek bor­zalmait lehelte. Kurtnak támadt az az eszméje,, hogy folytatni fogja a ladnai ügy miatt meg­szakított orosz tanulmányutját. És így indultak vidáman, boldogan a messzi keletre, hogy fe­lejtsék a közel múltat s uj élményekkel teljen meg a lelkűk. A külügyi népbiztosság a sajtóosztály főnö­két, Fjodor Szemjanovics Kulinyevet rendelte ki Kurt mellé hivatalos kísérőnek. Az ö kalau- zo’ása. mellett nézték végig a vörös Moszkva látnivalóit, együtt utaztak a Kaukázus tövére, hogy lássák az újonnan föltárt petrolenmforrá- sokat, majd az Ural túlsó oldalára, hogy Magni- stroj csodáit csillogtassák meg az előkelő kül­földi újságíró előtt. Ahol hónapokkal ezelőtt, még beláthatatlan puszta volt, most hatalmas gyártelepek kürtői szöktek a magasba, iromba, barakképületek ontották a munkások ezreit és szinte szent áhítattal ismételték folyton Kurt előtt ezt a szót: Petyiletyka. Itt századok mu­lasztását akarják egyetlen ugrással behozni s Kurtnak az volt az érzése, hogy amit mutogat­nak neki, az csak külsejében gigantikus, hiány­zik azonban a szolidság, megbízhatóság & a minőség értéke. És hiába minden, a tervgazda­ság parancsszava sem tudja maga alá gyűrni a nagy akadályt, a mérhetetlen teret, a roppant- távolságokat. Kártyavárak épülnek itten acél­ból és betonból és eljön valami nagy megráz­kódtatás, amire a kártyavárak össze fognak omlani... Do mindent dicsért s mindennek helyeselt. Fjodor Szemjanovics Kulinyev pedig süni haj- longással könyvelte el a külföldi pár elismerő bókjait, szája szögletében azonban mintha hun- cutkás, vagy gúnyos mosoly bujt volna meg. Jó pár napig uralkodott a. három ember érint­kezésében a hivatalos misszió által rájuk kény- szeritett hangulat. Kurt tudta, hogy Kulinyev- nek mi a föladata, most kettejüknek mindent cicerónéjuk szemén keresztül kell látniok. Azt fogják majd megmutatni nekik, ami kirakatba való, azzal szabad majd csak szóba államok, akit elé bök vezetnek. Hoztak is sok Ausztriá­ból kivándorolt munkást és sűrűn fotografálgat- ták Kürtőt volt honfitársai körében. Minden olyan szép volt s mindenben olyan csodálatos rend és harmóy.m. Oh, ebben az-or­szágban díszít ette föl a deli puszta rombadőlt fálvait Gregor Alexandrovics Potemkin herceg, hogy a távolból Katalin cárnönek ugv mutassa be a romokat, mintha virágzó falvak volná­nak. • | n - ' * ^ 93asze@s tudni mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természetes hashajtó ásványvizek iránt nagyobb bizalommal viseltetnek, hogy ~ ^ keserüvize hatékony forrás-sókban egész Európa leggaz­dagabb ilynemű ásványvize. Rendszerint már kisadag: V« vagy ^ V lh pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom