Prágai Magyar Hirlap, 1932. november (11. évfolyam, 249-273 / 3062-3086. szám)

1932-11-01 / 249. (3062.) szám

1335 n<yre>míbOT 1, ke»d<L 2 a— V "T V >■> .^^R-RIRCiAR ^ ^osInfiftkKon d«r f |É | Mund u. Roch»nhohle | | nekk ormányt Cerny János országos elnök alaki tóttá 1920 szop tóm bor 15-én és 1921 szeptember 26-án átadta bolyét Oenos Edo dr. kormányának, amoly 1922 október 7-én mon­dott lo. Svolila Antal első kormánya 1922 októbor 7-től 1925 december 9-ig ténykedett. Maijd a választások után újból Svehla alakí­totta meg az utolsó cseh nemzeti koalíciót, amoly 1925 december 9-é.n kozdto meg mű­ködését. Ez a kormány csak 1926 március 19-ig maradhatott az állam óléin. A nyolca­dik kormány ismét Cenny János hivatalnok- konmánya volt, amely 1926 október 12-én is­mét átengedte helyét Svehla parlamentáris kormányának, őzben Svehla megbetegedett, egy ideig Udrzal nemzetvédelmi miniszter helyettesítette, majd pedig ő lett ugyanen­nek a kormánynak a miniszterelnöke 1929- ben Udrzal újabb kormányt alakított, a köz­társaság tizenegyedik kormányát, amely máig működött. Az uj kormányban egyetlen egy uj ember sincs. Benes Ede dr. az állam fönnállása óta meg­szakítás nélkül külügyiminiszter. Oerny János dir., Morvaország országos el­nöke, két ízben volt miniszterelnök, kormá­nyában egyúttal a belügyminiszteri tárcát is megtartotta magának, azonkívül belügymi­niszter volt Benes és Svehla két kormányá­ban is, úgy hogy ő most már hatodízben veszi át a belügyi tárcát. Beohynö Rudolf, a cseh szociáldemokrata párt egyik vezető tagja, a hatodik kormány­ban iskolaügyi miniszter volt, a hetedikben vasutügyi miniszter, a tizenegyedikben köz- élelmezési miniszter és miniszterelnökihelyet- tes s most újból átveszi a vaútügyi minisz­térium vezetését s minden valószinüség sze­rint ismét minizterelnökhelyettes lesz. Dérer Iván dr. a csehszlovák szociálde­mokrata párt szlovenszkói szárnyának a Ve­zére, a harmadik kormányban Sziovenszkó teljhatalmú minisztere, az ötödik és hetedik kormányban unifikációs és a tizenegyedik kormányban iskolaügyi miniszter volt Tár­cáját az uj kormányban is megtartja. Hodza Milán dr., a cseh agrárpárt szloven­szkói szárnyának vezére, a második kormány­ban unifikációs, a hatodik és hetedikben föld­művelésügyi és a tizedik kormányban iskola­ügyi miniszter volt. Most újból átveszi a föld­művelésügyi minisztérium vezetését. Bradáö Bohumir éveken át a képviselőház költségvetési bizottságának volt az elnöke, majd a tizenegyedik kormányban földművelés­ügyi miniszter lett, most pedig a nemzetvédelmi minisztérium élére kerül. Matousek József dr., a nemzeti demokrata párt tagja, a tizenegyedik kormányban lett ke­reskedelemügyi miniszter és most is megtar­totta ezt a tárcáját. Meisner Adolf dr., a csehszlovák szociálde­mokrata párt egyik vezére, a harmadik kor­mányban volt már igazságügyminiszter, majd a tizenegyedik kormányban vette át ismét en­nek a tárcának a vezetését és ezt megtartotta az uj kormányban is. Srámek János dr., a cseh néppárt vezére, az ötödik kormányban vasutügyi, a hatodik kor­mányban egészségügyi, a hetedik kormányban postaügyi, a tizedik és tizenegyedik kormány­ban unifikációs miniszter volt s ezt a tárcát most is megtartotta. Czech Lajos dr., a német szociáldemokrata párt vezére, a tizenegyedik kormányban nép­jóléti miniszter lett, tárcáját most is megtar­totta. Spina Ferenc dr., a német agrárpárt vezéTe, a tizedik kormányban közmunkaügyi miniszter volt, a tizenegyedik kormányban egészségügyi miniszter s ezt a tárcáját most is megtartotta. Trapl János dr., a csehszlovák postatakarék­pénztár kormányzója., mint szakember, Englis után a tizenegyedik kormányban vette át a pénzügyminisztérium vezetését és a mostani kormányban is ezen tárca élén marad. Dostalek János mérnök, a cseh néppárt kép­viselője, 1929-ig a képviselőház alelnöke volt, majd a tizenegyedik kormányban a közmunka­ügyi minisztérium élére került s ezt a tárcáját most is megtartotta. Franké Emil dr., a cseh nemzeti szocialista párt tagja, a második kormányban rövid ideig vasutügyi miniszter volt, majd a hatodik kor­mányban közélelmezési miniszter és egy ideig vezette a postaügyi és vasutügyi minisztériumot is. A tizedik és tizenegyedik kormányban pos­taügyi miniszter s ezt a tárcáját megtartotta most is. li agrárpárt Sfügresssasa Malypetr János miniszterelnök, aki 1873 december 21-én született és reál­gimnáziumi tanulmányait Prágában, mező­gazdasági szaktanulmányait pedig Kaaden- ben végezte, már a csehszlovák forradalmi nemzetgyűlésnek volt a tagja és különösen az alkotmányjogi bizottságban tevékenyke­dett az alkotmány tör vények előkészítésénél. 1920-ban az alkotmányos nemzetgyűlés tag­jának választották meg. 1922 október 7-től 1025 december 9-ig belügyminisztere volt Svehla hatodik kormányának és miniszter- elnökhelyettes volt 1923 február 5-től május 28-ig. Az 1925. évi választásoknál újból kép­viselői mandátumot kapott és a képviselőház alakuló ülésén 1925 december 17-én megvá­lasztották a képviselőház elnökének. Most megválik a képviselőházi elnökségtől, hogy átvegye a kormány vezetését. Az agrárpárt szombaton és vasárnap tar­totta országos pártkongresszusát s hatvan ta­gú küldöttséget menesztett a lábadozó Svehla pártelnökhöz, Svehla a küldöttség üdvözleté­re válaszolva hangsúlyozta, hogy szerinte a demokrácia válsága nemi egyéb gyermekbe­tegségnél és a legrosszabb helyzet az, hogy nincs meg a kellő kapcsolat a vezérek és a nép között. A demokráciában nem lehet a vezéri fele­lősséged kollektívizálni, a felelősségei a kollektivum-ról át kell háríta­ni a személyekre. Svehla nem helyesli a gya­kori választásokat. Beszéde végén kijelentet­te, hogy rövidesen ismét aktivén részt akar venni az agrárpárt munkájában. St'anek, a párt ügyvezető elnöke bejelentet­te a kongresszusnak, hogy a köztársasági el­nök Malypetrt. kinevezte miniszterelnöknek, j Stanek megköszönte a távozó miniszterek eddigi munkásságát s ebből az alkalomból a kongresszus nagy ovációkban részesítette Udrzsalt. A kongresszus által hozott határo­zatok megismétlik a közismert agrár követe­léseket. A jobbszámy fölhagyott eddigi radi­kális politikájával és ezzel megmentették az agrárpárt egységét. A hiú Staneket kielégítik azzal, hogy Malypetr helyébe megválasztják a képviselőház elnökének. A német szociáldemokraták a kormánypolitika mellett A német szociáldemokrata párt szintén kongresszust tartott Prágában. Czech népjó­léti miniszter, a párt vezére knogresszusi be­szédében a koalícióban való maradás mellett szállt síkra. A kongresszuson Renner Károly dr., az osztrák nemzeti tanács elnöke a kö- zépeurőpai közeledés szükségességét hangsú­lyozta. Amikor Taub képviselőházi alelnök bejelentette az uj kormány kinevezését, egyes vidékek kiküldöttei hclytelenitették, hogy a pártvezetőség a pártkongresszus előzetes hozzájárulása nélkül fogadta el a koalíció megegyezését. A pártkongresszuson a szónokok követelték a lefegyverzést, a katonai kiadások leszállítá­sát, inségalap létesítését, a negyven órás munkahetet^ a közigazgatás reformját és egyéb szociálpolitikai követeléseket, Malypefir-nyjlaSkozat a francia sajtéban Prága, október 31. Malypetr miniszterelnök a Petit Journalnak kimerítő interjút adott pro­gramjáról, Beszélt a belpolitikáról és jelentős költségvetési megtakarítások szükségességéről. Külpolitikai programjáról a következőket mon­dotta: ..A Franciaországgal szembeni barátsá­gos politika külpolitikánk egyik alapelve. Mi éppenugy, mint barátaink és szövetségeseink, igy elsősorban Franciaország, a béke politiká­ján dolgozunk. Biztonsági garanciákat aka­runk, tehát a francia tézis értelmében dolgo­zunk, amely a miénk is: általános leszerelés az abszolút szolidaritás alapján. Németországhoz való kapcsolatunk mindig korrekt, volt. Orszá­gunk minden egyes kormányát mindig áthatot­ta a szomszéddal való együttműködés szelleme. Bizonyos, hogy ma a németországi helyzet kis­sé bonyolultnak tűnik föl előttünk, de ez maga­tartásunkat nem másíthatja meg. Mi ma éppen­ugy, mint régente, az európai együttműködés keretében kívánjuk a Németországgal való együttműködést. A németországi belpolitikai események, sajnos, nagyobb éberségre kénysze­rítenek, hogy valóban eredményes együttmű­ködéshez juthassunk ismét. Nem titkolhatjuk el, hogy ez a további fejlődés alapföltétele. Ha Európát meg akarjuk menteni, úgy nagyobb stabilitást kell teremteni, különösen Közép- európában.“ KOMÁROMI JÁNOS: ORDASOK Hősi regény a XVII.-ik század végéből (41) Huszonnyolcadik esztendejében járt ekkor a kis Rausc'her Edit, férjezett Keczer Gáborné s minden gondja legénykedia nevelése volt. És noha ritkán keseredett el, mint ama kor legtöbb sokat szenvedett magyar asszonya, akadtak pillanatai mégis, amikor távoli harctereken sínylődő férjére gondolván, csaknem fölzoko­gott. Legszebb korát- élte s napjai mégis öröm- telenül vesztek a semmibe. Megesett néha, hogy amikor már könnyek fojtogatták a torkát, ki­állt a gyümölcsöskert végébe, a szilvafácskák alá, a Tapoly-patak szélén s a messzeségben ködlő bártfai templomtornyok felé tárta két vágyakozó karját, miközben két kicsiny melle fölött pattanóra feszült a ruha: — Uram!... Én édesuram! Anyósa nem élt már, mivel még a tavaszon elment az élők sorából. Férje és fia miatt való emésztő sóvárgásában hunyt el a nagyasszony, miután elélemedett tagjaiból elszállt minden erő. Utolsó útjára csupán fiatal menye s ennek édesatyja, az öreg Rauscher Gáspár kisérte ki, a szolganéppel együtt. S amire május havában megtért Thökölitől az ősz Keczer András, szen­vedéseinek osztályostársát már csak a sírbolt­ban kereshette föl. Különös nyár volt az 1683-ik esztendőnek nyara! A gyümölcsöknek hihetetlen sokasága roska­dozott a fákon s minden ért. Oly gyorsasággal pedig, hogy az emberek ijedezni kezdtek erre a földöntúli jelenségre. Szerencsétlenséget « más csapásokat jósolgattak mindenfelé. Még nem volt itt a kánikula ideje s a nap szinte perzselte a határt. Az ősz Keczer András násztársával, Rau­scher Gáspárral ott üldögélt a kúria előtt, a tcrebélyhárs alatt s csöndes szóval beszélget­tek a hadas világról, amelyhez hasonlót nem értek még meg zenebonás életükben. Mert nem­csak a nagyvezér ereszkedett hadba kétszáz- ötvenezer katonájával, akiknek feje fölött ma­gasan lengett a Próféta zöld lobogója, hanem 'Európa keresztény népei is észvesztő sietség­gel készülődtek hitük oltalmára. És hírek szál­longtak mindenfelől, hogy Szobi eszky János, a törökverő lengyel király is a Duna felé tart immár, Krakkó alól Bécs falai alá, hogy még- egyszer és utoljára összemérje kardját a nagy­vezérrel. Ott üldögélt a két öreg a nagy hars alatt, miköz; i. kV ukeP a kis Keczer András játsza­dozott a porban. Keczer András kezdett beszél­ni mostan: — Régi barátom, hetek óta gonosz sejtelmek üMoznek, hogy éjszakánkint nem tudok aludni miattok... Rauscher, a régi barát, ráemelte őezpillás szemeit Keczer Andrásra: —-Nem értelek, barátom András! Hosszú szünet következett ekkor. És ahogy ismét fölnézett volt Keczer András, zavart volt a szeme: — Ha erre a kis unokára téved pillantásom, mindannyiszor elfaesarodik a szivem. Érzések háborognak bennem, amelyek azt súgják szü­netlenül, hogy magára fog maradni szegényke. Attólfogva mély hallgatásba süllyedtek mind a ketten. Csak arra rezzentek össze, hogy Rauscher Edit, ez a szépséges fiatal menyecske jött fe­léjük a virágoskert felől, karjain egy halom vi­rággal. Megállt a két öreg előtt, mosolyogni •szeretett volna reájok, de fátyol hullt a két okos, kékesszürke szemére. A fiatalasszony az ősz Keczer Andráshoz lépett, akinek haja csa­ták okából változott galambszinüre 6 kedves­kedve simogatta meg a fejét: — Mi hir a táborból, apámuram? Keczer András fölnézett a kis menyére, aki fölötte kedves volt mindenkor a szivének s visszasimogatta az arcát: — Különösebb újság nincsen, leányom ... A fiatalasszony továbbment a ház felé, az Ősz Keczer pedig nyomban visszaesett előbbi réve- dezésébe. Majd igy intézte a szót Rauscher Gáspárhoz: — Nem akartam elbusitani a kedvest, de ne­ked elárulhatom, régi barátom, hogy a hadako­zásokból szállongó hírek mély aggodalommal lepnek el vénségemre ... Rauscher tenyerébe csügg esz tette a homlo­kát. Fölöttük bóditó illatok úsztak a terebély- hárs sűrűjéből, lábuknál a legényke-unoka ját­szadozott s zöldben ujjongtak a közeli hegy­csúcsok. Távolabb azonban kékben játszottak az ormok, még távolabbról pedig mintha a zbo- ró-tokaji magaslati-lánc sejlett volna föl. De véknyau-lengő párázaton át, Keczer András is tenyerébe eresztette a fe­jét, majd igy kezdett beszélni: — Ilírek érkeznek, amelyek keserítenek csak. Mert a török kutya meg a német eb közt nehéz választani, kardjainkon pedig több a rozsda már, mint tarka tyúkon a szeplő. Thüköli mos­tanában nyergeit©tett Pozsony vára eben s az oldalában ott törnek elő Husszein basa kontyo­sai, meg a tatár segélyhadak. A kontyosok gyilkolnak, a tatárok dúlnak, Szepeesy Pál le­gényei pedig oktalanul égetnek s rémületbe ej­tik Osehföldet és Morvát... Gonosz sejtelmek kinoznak éjszakánkint, régi barátom, hogy ki fognak irtani bennünket a föld szinéről, magyar hitünkkel együtt... Az öreg Rauscher kedvetlenül ocsúdott föl mély elmerüléséből: — Mire gondolsz, barátom András? — Megmondom. A nagyvezér Bécs ellen van útban a janicsárokkal meg egyéb sáskahadai­val s Bécs oltalmára megindultak immár a ke­resztény Európa keresztény királyai. Ha a po- gánynak neon sikerül tőből kiforgatni Bécset, reánkzuduinak Európa hadai e magyar nem marad itt többet élve. Megállt nehány szünetre, majd beszélni kez­dett újból: — Az elmúlt héten Petrőczy vezér pozdor- jává verte szét a németek elŐhadát, Thököli ki­rály betört aztán Pozsonyba, ahol szörnyű gyúj­togatást vittek végbe Szepessy Pál legényei, meg a tatárok. Ám idejében ott termett Dotha- ringiai Károly herceg, meg Bádeni Lajos nagy­herceg és mig Thököli gyors menetben vissza­húzódott, Husszein basa véres konttyal mene­kült, annyira megkergette a két fejedelmi ve­zér. — És hol lehet most Thököli? — kérdezte r osszk e d v üen RausCih er. Az ősz Keczer igy válaszolt: — Utolsó híradások szerint Nagyszombat megrohanására készülődik. Itt elhallgatott végleg, mert gondok emész­tették az agyvelejét. Azalatt élet harsant körü­löttük mindenfelé, szállt-szállt a hársóriás illata s messzi keletről palakékben homályzott idáig a zboró-tokaji hegylánc. S a hirek is szálltak-szálltak a harcmezőkröl. Megindultak mindkét részről a dulások és égetések, melyekhez hasonlót ember alig ért meg a földön. Lotharingiai Károly herceg meg­üzente Thökölinek, hogyha nem hagy föl a ta­tár segélyhadak öldökléseivel, az ecsedi és szatmári német őrség fel fogja pörkölni összes uradalmait. A kuruokirály nem is válaszolt a hercegnek, ahelyett újból menekülni kezdett Csehföld és Morva népe, karavánokban . . . Mert Nagyszombat irányából égignyuló füst­oszlopok jelezték Thököli közeledő útját, he- lyenkint porfelhők csillogtak a napözönben s a füstoszlopok és porfelhők alatt lovas tatárok, Szepessy Pál szilaj legényei, valamint Petne- házy Dávid hajdúi siettek lóhalálban a Morva folyó felé, hogy a folyón túl leírhatatlan rémü­letet gerjesszenek a császár alattvalói között. Az égig nyúltak ki a füstoszlopok s eldülve csillogott a napban a portenger, melyet az át­kozott főikelők lovai vertek az utakon és a száraz mezőkön. Azalatt pedig augusztusba hajlott át az idő. Azalatt Thököli bevette rég Nagyszombatot, háromezer forintig earcolta meg a várost, a je­zsuitákat pedig, mivel kollégiumuk nem tudta megfizetni a harminckétezer aranyat, világgá verte szét, elvette a pálosok és a ferencrendiek' templomait, biztosai pedig ugyanakkor tizen­kétezer forintig sarcolták meg az esztergomi káptalant. Válaszul a protestáns gályarabok egykori kínszenvedéseiért. Ugyané hónap folyamán következett el Nagy­szombat város szerencsétlensége. Augusztus hetedik napján Thököli . fényes kísérettel lovagolt be a városba, az érseki rezi­denciában szállt meg, másnap pedig meghall­gatván udvari-papjának szónoklatát a luteránus templomban, elhagyta a várost. Alig tette ki azonban a lábát, köröskörül tüzorkánba borul­tak a csűrök, mert gyújtogatni kezdtek a törö­kök és a kóbor szegénylegények. A szárazság­ban és szörnyű szélben lángbakaptak a szélső házak s egy óra múlva Nagyszombat városának fele recsegett és ropogott az égigtekergö t-iiz- Özönben. A nép menekülni akart, de seho’sem találták a város kapuinak kulcsait. Már a por is égett az uccukon, ugyanakkor kiszabadultak a megvadult barmok © asszonyokat, és gyerme­keket kezdtek maguk alá teperni az uccákon és tereken. Mintha az Utolsó ítélet, napja csa­pott volna le, az emberek — végső tehetetlen­ségükben — a bástyákról vetették le magukat, anyák az ölbeli gyermekeiket dobálták át a fa­lakon, ők magok pedig tébolyult kétségbeesé­sükben odabent-égtek. És miközben a lángok átcsaptak már az uccák felett- is az orkánban, sikerült valahogy áttörni az egyik kaput s a még megmaradt lakosok, puszta életüket men­tegetve, kifelé kezdtek tódulni a mezőkre. Ott azonban a törökök láttak neki a mészárlásnak s ezerötszáznál több védtelen asszony és gyer­mek teteme hevert másnapra a falak körüli térségen, miközben a kóbor kurucok fosztogat­ni kezdték a még épen-maradt házak pincéit, holtra-itták magukat s leütöttek mindenkit, aki eli’bük tévedt. Tivornya és jajszó töltötte be a levegőt s nyomorult földönfutók megvitték a hírét Thökölinek is, mint tűnt cl a létből Nagy­szombat városa. A kuruckirály tüstént a pozso­nyi hadak lovasait küldte Nagyszombat alá, reájok parancsolván keményen, hogy kasza­bolják le az összes fosztogató és dőzsölő lat­rokat. Ilyen öldöklések közt nyomultak előre a nagyvezér kontyosai, a tatár segély ha dák és Thököli sokat bujdosott ordasai Bécs falai el­len, hogy tövükből forgassák ki a falakai és ■felkoncoljanak mindenkit, aki a falakon belül remegett a puszta életéért. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom