Prágai Magyar Hirlap, 1932. október (11. évfolyam, 224-248 / 3037-3061. szám)

1932-10-19 / 239. (3052.) szám

8 1932 október 19, szerda. SzmHÁzKönW-KübTURA PAGANINI Október 27-én lesz százötven éve, hogy minden korok nemcsak legnagyobb hegedűse, hanem legdémonikusabb jelensége, Niccolo Paganini megszületett. Liszt Ferencen kívül ő az egyetlen, aki mint reprodukáló művész az emberiség emlékezetében maradt, mert vé­letlenül volt hegedűs, de démóniája az em­berfölötti szükségszerűségével nyűgözte le az embereket. Hegedűjével meghódította a világot, milliókat keresett, gyilkos volt és páratlan jótevő, uzsorás és filiszter, minden és semmi, egyéniség, amelynek megfejtése máig nem sikerült. Heinét annyira föllelke­sítette, hogy a nagy német költő talán a leg­szebb Írását róla irta. Korán halt meg, Nizzá­ban. Gégetuberkulózisa volt. Démóniáját talán az az eset jellemzi leg­jobban, amelyről a világ alig vett tudomást: egy Sivori nevű fiatalembert hét nap alatt annyira kitanitott, hogy Sivori már a rákö­vetkező héten egy nyilvános hangversenyen nagy sikerrel föllépett Egy hét alatt olyat teremtett, amihez a legerősebb tehetségnél is évekre van szükség: csoda volt a zenepe­dagógia terén is. Paganini a zeneszerző is csoda. Már csak azáltal is, hogy kompozíciói úgyszólván nem zenei, hanem virtuóz alkotások és ez a vir- íuózitás ma is változatlan erővel mindenkit magával ragad, sőt olyan ellenállhatatlanul, mint a legzseniálisabban megkomponált zene­mű. Mondhatnám, nem volt zenei invenciója e szó Bach—Beethoven—Wagner-féle értel­mében, de hegedühangversenyei közül a d-dur verseny szárnyaló zenei ihlet benyo­mását kelti. Majd minden nagy hegedűs irt hegedühangversenyeket. Mindezek letűntek; Paganini ma is a magas, a legmagasabb iskola. Mégis nem ezek az elemek fontosak nála, hiszen többé-kevésbé mindez a hegedűssel együtt elmúlik. Egyszeri jelenség volt és a zene csak véletlen és mondhatnám mellékes formája volt e jelenség kifejezésének. Élete legenda, amig élt. Az egész világ ünnepelte (*) Arany János-ünnepély a pozsonyi Rádiójour- nal magyar óráján. Pozsonyiból jeton/tiik: A szerdiai magyar óráit Arany János emíékeBetémiek szenteli a Rádiőjouirmal vezetősége. Szörényi Nándor dr. bevezető előadása u/bán a községi polgári leányis­kola növendékei kegyelete® ünnepeit rendeznek a nagy magyar epikus halálának 50. évfordulóján. Guineát Ida Arany János életéit és müveit méltatja, ~ Lukovdcs Izabella, Puskás Gizella. Szerényt! Thália. ^"•Páloozdd Rózsa és Fazekas Erzsébet Arany János költeményeiből szemelvényeket adnak élő. A sza­való kórus a Walesi bárdokat szavalja el, az inté­zet énékkana pedig két Arany János-dallal fejezi be a műsort. (*) Kálmán Imre jubileuma. Kálmán Imre ötve­nedik születésnapja alkáliméból világszerte ünnep­ük a kitűnő zeneszerzőt. A Theat-er am dér Wien a Matrica grófnő cimü operettjét október 24-én, díszelőadás keretében hozza színre. A főszerepeket Hűbéri Marisohka és Betty Fiecher játssza. A szer­ző személyesen fogja az operett nyitányát vezé­nyelni. (*) Orgona- és hegcdühangvcrseny Komáromban. Komáromi tudósitőnk jelenti: A Szent András templomiban október 80-án hangverseny fog lezaj­lani, melyet a katolikus egyházközség rendez a templomiban fölállított hősi emlékmű javára. Ko­máromban az utóbbi tíz év folyamán csupán két orgonalhangvenseny volt, amelyek azonban fényes sikerrel végződtek. Az orgonahangversenyt Sohnnidt- hamer Laijo6 orgonamüvész tartja, Farkas Márta hegedűmüvésznői, Huibey Jenő tanítványát pedig hegedűkön cert rendezésére sikerült ugyan akkorra megnyerni a rendezőségnek. Mindkét művész első- kiaisszisu imterpretáióffnüvészek sorába tartozik s hangversenyüket máris nagy érdeklődés előzi meg. (*) Dela Lipinszkaja október 20-án Munkácson szerepel A viliág legelső eiőadómüvésznője német, orosz, zsargon, cseh és magyar műsort hoz. (*) Ki a legérdekesebb filmszinésznő. A berlini Film Magazin az amerikai lapok mintájára szépéég- vensenyt rendezett, hogy éldömtee, ki a legérdeke­sebb filmszimésznő; kinek az egyénisége a legérde­kesebb. A versenyt Brigitte Hóim nyerte. Érdekes, hogy Amerikában három egymásután következő év­ben Clara Bow, Greta Garbó és Marleme Dietrídh nyerte meg ezt a versenyt. Egy négyhengeres fedett karosz- szériáju pompás karban lévő Tatra autó jutányos áron GlaCfÓ* «Elő­nyös autóvétel" jeligével kérünk ajánlatot a Prágai Magyar Hirlap kiadóhivatalába, Praha II., Panská és senki sem ismerte. Cselekedetei villám­szerűén követték egymást, mindig váratlanul csaptak le és mindig úgy, ahogyan senki sem várta volna őket. Egy asszonyért gyilkolt, aztán többet feléje sem nézett az asszonyok­nak. Egy tanítványával csodát műveit, aztán soha többet nem tanított. Imádta a pénzt, végcélnak és nem eszköznek tekintette az aranyat, de Berlioznak, a zseniális francia zeneszerzőnek húszezer aranyfrankot ajándé­kozott, azért, mert látta, hogy az egykor hí­res komponistától elfordult a közönség kegye és Berlioz annyira kétségbeesett, hogy kom­ponálni 6em tudott: egy nagy gesztussal (amelyről a párisi sajtó persze azonnal tudo­mást szerzett és azonnal ünnepelni kezdte a már eltemetett művészt) visszaadta az élet­nek a zeneirodalom egyik legérdekesebb em­berét. Hálni járt belé a lélek és energiája megbirkózott bacillussal és hangversenydo­bogóval. Azt suttogták róla, hogy lelkét el­adta az ördögnek. Azt írták, hogy emberbél­ből készült húrokon hegedül. Arca krétafehér volt: azt regélték róla, hogy a halált hordoz­za magában és vele vitázik, ha hegedül. Fan­tasztikum volt életében, fantasztikum maradt halála után. Hiába jött utána 6záz hegedűs a Joachimok és Hubermannok fajtájából — Paganini és a hegedülés démóniája azonos fogalmak. Lehet, hogy ez kora túlzásának most már megmásíthatatlan következménye és hogy ebben Heinének is része van, de ez nem változtat azon, hogy ez a jelenség nem ismétlődött meg és rajta kívül a hegedűsök világában az egyéniség bélyegét senki sem erőszakolta rá minden korokra úgy, mint Paganini. Magyarázat? A démóniának nincs magyarázata. Ha lenne, nem hatna démónia- ként. Nem tudjuk nieganalizálni. Heine, a kongeniális iró is csak külső vázlatot készít­hetett róla. Tudjuk, hogy volt, de nem ért­jük, miként volt lehetséges: Paganini, a démon. Neubauer PáL lSpoimn A LAFCgyőzőit Rimaszombatban Bajnoki mérkőzések a Középkerületben — Herczog elnök marad (•) Szemüveg a mozdonyon. Furcsa dísszel futott: be Párásba tegnapelőtt a londoni luxusvomia/t, az j úgynevezett ,,Arany nyii“. Mozdonyára bataiknes papírmasé-pápaszemet szerelteik fed. Ez hirdette, hogy a vonat illusztris vendéget hoz: Hanoid Uoy- dot. A vasúttársaság kedveskedett igy a népszerű fíilmkomiikusuíak. (*) A Nyugat Arapy-9®á.ma. Arany János halá­lának ötvenéves fordulója adlkállmából a Nyugat ok­tóber 16-iki számának: nagyrészét a költő emléké­nek szenteli. A vezetőcikket Schöpflin Aladár irta. Kárpáti Aurél airróö ír, mivé lett az Arany-kultusz a tanárok kezén, a fiatad költőnemaedék Arany- kultuszát Illyés Gyula szólaltatja meg, Bebits Mi­hály Vojoovich Arany életrajzával foglalkozik, Far­kas Zodtán pedig Arany illusztrátoraival. A szám szépirodalmi részében Godilub Mária regóayfolyta- tását, Szabó Pál novelláját, Erdélyi József, Bányai Kornél és Szabó Lőrinc verseit találjuk. Érdekes közleménye még a számnak Tótlh Aladár cikke a hivatalos magyar zenied ólet visszásságairól. A gazdag 6zám ára 2 pengő, előfizetési dlij negyed­évre 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, V., Vilmos császár-ut 34, félemelet. (•) Bach: Máté passiójának pozsonyi előadása. Pozsonyból jelentik: Vasárnap este a pozsonyi Dómban, a közönség óriási érdeklődése melleit folyt le Bach: Máté passiójának első pozsonyi elő­adása Albrecht Sándor, az Egyházi Zeneegyesűlet karmesterének szakavatott vezénylete alatt. Alb­recht Sándornak újabb nagy diadala veit e hang­verseny. Ujbód bebizonyította, hogy igazi művész, aki megbirkózik bármily nehéz zenei feladattal. Bach e nagy művét a tőle megszokott biztonsággal és elmélyüléssel vezényelte. A magánénekesek részben bécsi, részben pozsonyi művészek voltak, így a szopránszólókat Rokyta Erika bécsi hang­versenyénekesnő, a pozsonyiak régi ismerőse éne­kelte, aki most sem okozott csalódást a közönség­nek. Az altszólókat a kiváló Rutechikn Emília bécsi hanigversenyónekesnő interpretálta nagy tudással és szeretettel. Az evangélista szerepében Wemiigk Villiam, a bécsi állami opera tagija vált ki szép tenorjával és előadásával. A közismert John Ele­mér liangversenyénekes (Krisztus) lágyan, kelle­mesen csengő basszusával a legsikeresebb alakítást nyújtotta. Méltóan illeszkedtek az együttesbe Furoh Ferenc és Mázán Antall, kik a tenor, illetve basszus szólókat ad ták elő nagy felkészültséggel és sikerrel. A zenét a pozsonyi Rádlójoumad zene­ipara, megerősítve a pozsonyi szimfonikus zenekar és az Egyházi zeneegyesűlet zenekarának tagjaival, szolgáltatta és kifogástalan együttes munkát nyúj­tott. Az énekkarokban a Wiener Oratorien Ver- einigung, a Wiener Lehreir Oapedita Chor, a po­zsonyi Bartók Béla Dalegyesület és az Egyházi Ze- meegyesület énekkarai működtek közre nagy pre- cizitássad. — Az Egyházi Zeneegyesűlet e rendezé­sével újra bebizonyította, hogy Pozsony zenei éle­tének egyik fő tényezője és minden erejével ozon dolgozik, hogy a pozsonyi zenekedvelő közönség igényeit a legteljesebb mértékben kielégítse. K. A. Rimaszombat Losonci AFC—Rimaszombati PS 6:2 (2:1). Bíró: Koronczy József. Ragyolc. Kétna­pos esőzés feláztatba sáros talajon a kővetkező felálitásbam állott fel a két csapat: LAFC: Eszter; Zadrobilek, Póc; Zdechován, Rainiss, Kostyái; Schleicher, Szirák, Schönfeld, Makra, Tulák. — RPS: Andrásik 1H.; Markos, Kocsis; Kozsicky, Kovács 1., Ofcsárik; Szmrekácis, Mystrik, Simon, Á'cs, Andrásik n. RPS kezd és nagy lendülettel veti magát 'bele a játékba, melynek eredménye kor- ner. Andrásik H. ideális sarokrúgása Simon fejére száll és csak a kapufa menti a LAFC-ot a góltól. A RPS csapata szép támadásokat vezet s a 7. porcban Mystrik előreadott labdáját Simon vágja a LAFC hálójába. 1:0 az RPS vezet. Két perc múlva megint a hagyományos szerencse menti a LAFC- kaput újabb góltól. Mystrik szép szöktetésére egye­dül Szmxekács startol, maga mögött hagyva a LAFC védelmét. Eszter a 16-osig megy elébe, ahol Szmrekácis átemeli feje felett a labdát, mely gyö­nyörűen repül az üres kapu felé. A kapu előtt egy méterrel leesik és benne ragad a sárban. Mezőny­játék kimondott fölény nélkül. A 14. percben ka­pu előtti kavarodásból a RPS hálójában a labda 1:1. Gól után határozottan kezd a LAFC fölénye ki­alakulni. A 31. percben Kocsis gáncsolja Schiei- ethert. Jogos ll-es, amit Tulák értékesít. 2:1 a LAFC javára. A LAFC-ot továbbra is segiti sze­rencséje, Markos 20 méteres ideális szabadrúgása belső kapufáról pattan vissza. Ez volt az utolsó gólszerzés! alkalma a RPS-nek, mert a félidő utol­só perceiben LAFC-fölény, azonban Markos, Ko­csis, Andrásik védelem, mindent ment. t A második félidőben már teljes a LAFC fölénye, mely a 7. pereiben Tulák révén gólban jut kifeje­zésre. 3:1. A játék közben eldurvul. A 11. percben a bíró Pócot, majd a 12. percben Ácsot állítja ki, s igy 10—10 emberrel folyik a küzdelem. A 13. percben Simon megugrik és a RPS második, egy­ben utolsó gólját lövi. A 16. percben Schönfeld 4:2-re, majd Szirák 5:2-re javít. Közben Andrásik több menthetetlennek látszó labdát tesz ártalmat­lanná. Folytonos LAFC-támadáe, a RPS-bői már csak a közben megsérült Markos emelkedik ki, azonban a 30. percben nem tudja megakadályozni, hogy Schleicher ki ne ugorjon és beállítsa a 6:2-cs végeredményt. A LAFC megérdemelten győzött. Stílusosabb és teohiükásább volt a különben két tartalékkal felálló RPS-nél. Tetszetős játékot pro­dukáltak. Sajnos, a jó (benyomást, amit szép já­tékkal megszerezhetnének, durvasággal és állandó protestál ássál lerontják. Legjobb emberük Ráí­rass és Zan.frobilek voltak. A RPS gyenge volt. Mindkét félidő elején egyenrangú ellenfelnek mu­tatkozott, később azonban letöri. Legjobb emberük Markos, ki egyben a mezőny kimagaslóan legjobb­ja is volt. Mellette Andrásik kapus, Kozsioky és Mystrik voltak jók. Simon és Kocsis túl sokat durváskodtak. Koronczy biró az első 20 percben kifogástalanul vezette a mérkőzést, később azon­ban nem tudta kellő eréllyel megakadályozni a játék eldurvulását. Büntetlenül hagyott mindkét részről tettlegességet, a LAFC ellen két jogos 11-est nem látott. (*) Megszüntették Bécsben egy magyar szerző darabjának próbáit. A bécsi Theater in dér Josef- etadt nemrégiben hírül adta., hogy elfogadta elő­adásra Franz Gaimimerlőhr osztrák iró „Tempó über bundert“ rimái darabját, amely Németország­ban és sok külföldi színpadon sorozatos előadáso­kat ért el. A színház meg is kezdte a darabból a próbáikat, de most végképp lemondott előadáséról, mert kitudódott, hogy Franz Camimerloihr, aki Söe- deriup irói név alatt bécsi színpadon már sikert aratott, neim más, minit Újhelyi Nándor magyar iró, akit Becsben pornografikus írások miatt perbefo­gott az ügyészség, A színház igazgatósága egyre- másra kapta a fenyegető leveleket, hogy nagy bot­rány lesz, ha előadja a darabot és igy aztán meg- szüntete a próbákat. (*) Nevető album a Színházi Élet uj száma. Ha­csek és Sajó, Vadmay Lászlónak ez a közismert kedves két figurája a Színházi Élet uj számában megkezdik beszélgetésüket ez aktuális színházi dolgokról. Ennél kedvesebb és mulatságosabb ol­vasmányt keveset olvastak még a színházi körök­ben. Incze Sándor hetilapjának uj száma különben is csupa derű és mulatság. Bemutatja, a legdivato­sabb szinésznőiinket a tiz és húsz esztendő előtti divatos ruhákban. A Harmóniának, Molnár Ferenc uj darabjának legjobb viooeiit fotográfiákban mu­tatja be az uj szám. Felvonulnak az uj számban a színházi világ yoyo bajnokai és külön mulatság az a riport, emely arról számol be, hogyan talál modellt egy módiéra festő? Hatvány Lili színházi levele. Ki a legelegánsabb pesti férfi? Nagy Kató élettörté­nete a naguzai börtöntől a világhírig. A Miss Ma­gyarország választás zsűrije. A Miss UFA választás győztesének programija, az Újpest—Hungária mér­kőzés nézőközönsége. A Szerelem és a Csók Világ­története. Intim Pista szenzációs sikerű regénye: A primadonna kedvence és mindezeken felül darab- meilliékletűl az Andrássy úti Színház újdonságát, a „Nem divat, a szerelem“ oiniü darabot adja a Szín­házi Éltet, slágerkottával, 32 oldalas Gyenmekujs ág­gal és kézim unka-ivvel. A pompás uj szám ára 5 Ké, előfizetési dd’j negyedévre 60 Ke. Kiadóhiva­tal: Budapest^ VI., Aradi-u. 8. sz, LAFC XI—RPS XL 4:1 (3:1). Barátságos mér­kőzés, mivel a LAFC XI. 25 percnyi késéssel ér­kezett, ugy a két bajnoki pontot a RPlS javára írták. Tornaija. Rimaszombati ME—Tornaijai IMES 3:1 (2:1). Biró Kollár, Pelsőc. Túl sáros pályán RME- fölény, mely a 4. percben Humay révén gólban jut kifejezésre. Nemsokára rá TIMES egyenlít, majd Balázsik 2:l-re emeli a félidő eredményét s ugyan­csak ő állítja be a második félidőiben a végered­ményt. A második félidő közepén a biró kiállítja Solymosi (RME) és Varga (TIMES) játékosokat. Különben fair játék inkább RME-fölény jegyében folyt le. Jók voltak a RME-iből "PosiejpaL Balázsik, a TIMES-ből Kemény és Czókoly. Fülekpüspöki FTC—Rimaszombati ME XL 4:1 (1:1). II. osztályú bajnoki mérkőzés a Fülekpüs­pöki FTC reapektábiiis győzelmével a játékerőé RME XI. ellen. Apátfalán az utóbbi időben hatalmasan megja­vult ASC 3:0 (1:0) arányban verte meg a Ragyolci TK-ot. Az ASC góljait Pohodszky (2) és Friedrieh lőtték. Az ASC-ban Lakatos kapus tűnt ki. Jó bí­ró volt a fülek! Mihók. Füleken az FTC felforgatott felállításban is biz­tosan győzött a Pelsőci SC ellen 6:1 (3:0) arányban. Losonci jelentés szerint Herczog György, a kö­zépkerületi direktórium elnöke lemondását vissza­vonta, miután a szövetség megérkezett levele a félreértéseket kimagyarázta. EGYÉB SZLOVENSZKÓI EREDMÉNYEK Párkány. PTE—Komáromi Egyetértés 2:2. H. osztályú bajnoki. Nemcsok jól bíráskodott. A hazai csapatból kiváltak: Tóth IH. és Uiahel, mig Ko­máromnál László és a kapus tűnt ki. Beregszász. UAC—BFTC 3:2 (1:2). Bajnoki. Jó bíró volt Teichmann. A sártengerben indult mécs­esén Beregszász 11-eeből és Firczák góljával vezet, mig a vendégek Andrejkovics, majd Mincsik révén kiegyenlítenek, majd Molnár góljával győznek. A BFTC Kalocsay nélkül szerepelt. Csap. Ungvári Téglagyár—CeáE 2:1. Barátsá­gos. Ruttka. FC—Trencséni TC 1:0 Ez®el a győze­lemmel a ruttkai csapat a középzsupa élére került. Losonc. Zólyomi TK—Sűavia 3:1 (2:0). Bajnoki. Turócszentmárton. SK Zsolna—Slavia 2:1. Dur­va mérkőzés. Besztercebánya. Slavia—Thróeezemtmáirtom SK 7:í. Jól bíráskodott a ruttkai Bízik. Szenei TK—Union 3:1. — Sz Meteor—Admíra 2:1 (1:1). H. osztályú bajnoki meccsek. Sók. Pered—43ók 6:3 (3:1). Pered szép játékkal biztosam győzött a Hl. osztályú bajnokságban ed­dig vezető Sók ellen. A peredi csapat minden tag­ja hibátlant nyújtott a tartalékolt Sók ellen. Kü­lönösen a csatársor volt elemében, de a H. félidő­ben lefékezett. Hochrejter biró gyönge Deáki. Deáki—Tornoc 1:0 (1:Ö). in. osztályú bajnoki A fiatal deáki csapat lelkes játék után A NYUGATSZLOVENSZKÓI MAGYÁR SZÍNHÁZ MŰSORA ÉRSEKUJVÁROTT: Szerda: Légy jő mindhalálig. Vaszary Piroska vemdégfeiliéptével. Csütörtök: A törvény nevében. Péntek: őfelsége frakkja. Szombat: őfelsége frakkja. Vasárnap d. u.: Amikor a kislányból nagylány lesz. Vasárnap este: őfelsége frakkja. Hétfő: Pusztai szél. A RUSZINSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA UNGVÁR0N: Szerda: Luxemburg grófja. Operett. Csütörtök: A méltóságos asszony trafikja. Bús Fe­kete László pompás vigjátéka. Péntek: Érik a buzakalász. Az idei szezón leg­sikerültebb operettje. (Vargha Sári bemutat­kozása.) Szombat: Érik a buzakalász. Vasárnap: Érik a buzakalász. AZ UNGVÁRI VÁROSI HANGOS MOZGÓ HETI MŰSORA: Előadások naponta J45, %7 és órakor, Kedd, szerda: VASÁRNAP DÉLUTÁN. A „Magyar rapszódia'1 testvérfilm’e. Az Ufa 100 százalékos magyar tárgyú nagysíágere. Főszereplő: Dita Parlo, Wiilily Fritsch, Mély Gerő, Simon Marosa, Körmendy János. Csütörtökön, csak egy napig: A B0RNE0I MAHA­RADZSA. A múlt szezón egyik legjobb dzsun­gelt iknj ének másodbemutatója. Péntektől kezdve: Anmy Ondra legújabb filmje: MISS AKR0BAT. Szombat, vasárnap, f. hó 15—16-án délután M3 óra­kor népelőadásban: A HEIDELBERGI DIÁK­ÉLET. Főszereplő: Ramon Novarro. Vasárnap délelőtt 11 órakor szenzációs gyermek­előadás gyönyörű hangos műsorokkal. AZ IVÁN-TÁRSULAT MŰSORA ROZSNYÓN: Szerda: Potyautas. Vigjáték. Csütörtök: Cserebogár, sárga cserebogár. Operett. Péntek: Kényes válópör. Bohózat. Szombat: Érik a buzakalász. Operett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom