Prágai Magyar Hirlap, 1932. augusztus (11. évfolyam, 174-198 / 2987-3011. szám)

1932-08-02 / 174. (2987.) szám

A német választások után A nemei birodalmi választások nem hozták meg a helyzet tisztulását A nemzeti szocialisták hatalmasan megerősödtek, de nincs többségük A kommunisták is 600.000 szavazatta! törtek előre — A polgári pártok összeroppantak A centrum nélkül nem lehet parlamenti többség A centrum nélkül nincs tikiig Prága, augusztus 1. A németibár odaírni választások legfontosabb eredménye az a tény, hogy a német nemzeti szocialisták az elért 230 mandátummal sem önmagukban, sem a német nemzetiek 37 man­dátumával együtt nem érik el a parlamenti többséget. Bár Hitler pártja az elnökválasztás­sal és a .legutóbbi tartományi választásokkal szemben is határozott növekedést mutat, a moz­galomnak lendülete mégsem volt elegendő a nagy föladat végrehajtására: Hitler parlamen­táris utón ez alkalommal sem tud hozzájutni a hatalomhoz. Ebből a tényből meg lehet állapí­tani, hogy az elkeseredett választótömegeknek i nemzeti szocialista pártba való felszívódása már nagyjában végbement folyamat és hogy a Bitlex-párt szavazatainak száma semmiféle kö­rülmények közötti nem tudja meghaladni a 14 nikiót. Ez az egyik eredménye a választásoknak. A násik eredmény a másik szélsőséges irányinak, i kommunistáknak újabb megerősödése. A lemzeti szocialisták és a kommunisták szavaza­tainak gyarapodása a külföld szeméiben is a ázmérő szerepét játszhatja és mutatja, hogy a ausannei reparációs és a genfi leszerelési kon- érenoiák dacára Németország belső gazdasági lelyzete egyáltalán nem javult 6 a külföldibe retett bizalma nem erősödik meg. Nagyon ta- áló az a szellemes francia megállapítás, hogy i hatalmaknak Németországgal szemben gya- :orolt politikája német földön a nemzeti ezo- íializmust vetette el és alighanem a kommumiz- qus fogja learatni. A német kommunista párt- ian a szimptómák szerint uj fejlődési periódus :ezdödött meg és ez a párt nem érte el még a elitettség állapotát, mint Hitler nemzeti szó­lal ista pártja. A kommunisták gyarapodása természetesen lsősorban a szociáldemokraták táborából kö- 'etkezett be s valószínűleg azok a tömegek értek át a szociáldemokrácia berkeiből a vö- ös lobogó alá, amelyeket elkeserített az a ény, hogy Hindenburg a szociáldemokrata vá- asztók támogatása ellenére Pajpent bizta meg mnmányalakitássaL Hogy azonban a szociálde- Qokraták mégis elég kedvezően kerültek ki a riasztásból és katasztrofális vereséget nem zenvedtek, az onnan magyarázható, hogy a elje&en felőrlődő polgári demokraták részben a zoöiáldemokratákhoz, részben a megrenditihe- etlen centrumhoz pártoltak át. Ez azt jelenti, ogy a középtől kiindulólag a német választók rősen bal felé orientálódtak. A polgári-lilberá- s közép a jobboldali és baloldali szélsőségek­ek ebben a gigantikus küzdelmében teljesen Ivesztette a talajt és megsemmisült. Ma már a özép nem egyéb, mint apró töredékpártok onglomerátuma. Mi következik a választások eredményéből? Az uj pari áment ár is kormányzás csupán ak- or volna lehetséges, ha a centrum és a nemzeti zociálisták egy produktív koalíciót tudnának Ikot.ni. Miután azonban erre egyik részről sincs ajlandóság, sőt a két. tábor a lehető legellan- égesebben van hangolva egymás irányában, '-galább is kérdéses, hogy egy ilyen koalíció gyáltalában létre jöhet-e. Éppen ezért a német álasztá&ok egyáltalán nem tisztázták a bel- olitíkai helyzetet s minden valószínűség amel- ;tt szól, hogy parlamentáris kormányzatot em lehet létrehozni, vagyis továbbra is meg­marad Papén csöndes diktatúrája. Hitler har­madik birodalma helyett tehát von Schleicher íbomok harmadik birodalma következik. Eb­en az esetiben az újonnan egybegyülő birodal­mi gyűlés munkaképtelensége hamarosan nap- inyre kerülne és a kormány vezetőinek mód­Berlin, augusztus 1- Mig a múlt birodal­mi választáson a választásra jogosultak csu­pán 82 százaléka szavazott le, addig a mos­tani választáson a választók 83.5 százaléka járult az urnákhoz, abszolút számiban pedig a szavazatok szá­ma 1,900.000-rel szaporodott, ebből következik az is, hogy az ujj birodal­mi gyűlésen a mandátumok száma is 30-al növekedni fog. A 607 mandátumból a veze­tő pártra, Hitler nemzeti szocialistáira 230 mandátum jut. A Hitler-párt azonban a 37 német nemzetivel, a Landbund, a bajor pa­raszt és szőlősgazda szövetség képviselőivel, a 7 néppártival, a 2 gazdasági pártival, a 4 keresztényszocialistával és a 2 parasztszö­vetségivel is csupán 285 szavazat felett ren­delkezne, tehát az uj birodalmi gyűlésen nem lehet abszo­lút többséget egyébként elképzelni, csu­pán a centrum bevonásával. Ebben a tekintetben a birodalom politikai helyzete teljesen megegyezik a porosz po­litikai helyzettel, ahol a centrum nélkül nincs többség. A nemzeti szocialisták az érvényes sza­vazatoknak 37.3 százalékát kapták és ez­zel meghaladták összes eddigi rekord­jukat, mert a második elnökválasztás alkalmával az érvényes szavazatoknak csupán 36.8 szá­zalékát érték el. Ez a növekedés nemcsak percen tuálisan, hanem abszolút számban is kifejeződik, amennyiben az elnökválasztás­sal szemben szavazataiknak száma mintegy 300.000- rel növekedett, mig az 1930 évi bi­rodalmi választással való egybevetéssel a nemzeti szocialisták tábora csaknem meg­kétszereződött. ( Jelentékeny szavazat növekedést értek el a kommunisták is, akik a birodalmi elnöki választással szemben 300-000-rel, az 1930. évi birodalmi választással szemben pedig 600.000- rel növelték szavazataik számát, mig a szociáldemokraták az előbbi birodalmi gyűléssel szemben ugyanennyit veszítettek Nagyon figyelemreméltó, hogy a centrum 575.000 szavazatot és 8 mandátumot nyert. Jól tartotta magát a bajor néppárt is. A német nemzeti néppárt fokozatos lemorzso­lódása ezen a választáson is folytatódott és Stressemann egykor hatalmas pártja ma már alig jelent politikai tényezőt­Katasztrofális vereséget szenvedtek az az összes polgári pártok, főleg a gazdasági párt és a Landvolk. A német-honuoveri párt fennállása óta ez al­kalommal először nem nyert képviseletet a birodalmi gyűlésen. A nemzeti szocialisták Schleswig—Hol­steinben érték el 54,9 százallékkal abszolút többséget. Az abszolút többséghez közelju- tottak keleti Hannoverben (49.5), az Odera melletti Frankfurtban (48.3), Liegnitzben (48), P omme rá ni ába n (47-9) százalék, mig a centrumnak és a bajor néppártnak domí­niumaiban szavazatainak száma a legcseké­lyebb volt. így a Köln-Aaohen kerületiben 20.2, Oppelben 26.6 és Alsóba/jororszagban 20.4 százalék volt a szavazatuk. A centrum szavazat növeked ése különösen feltűnő a szász kerületekben, elsősorban Drezdában, Lipcsében, Chemnitz-Zwickaulban, Hamburg­ban és Meckleníburgban. A szociáldemokrata párt a legutóbbi birodalmi választással szemben abszolút értékben csupán a máso­dik potsdami, a merseburgi és köln-aacheni kerületben növekedett. A kommunisták há­rom kerület (Poroszló, Merseburg és Ham­burg kivételével mindenütt előretörtek. Kik kerültek be A megválasztottak között nevezetesebb személyiségek a következők: Hoegner dr., von Flotow, Streioher, von Killinger, von Jagow, Goebels, von Épp tábora olt, Stras- ser, Reventlow gróf, Goering, Kübe, Stöbr, Frick, Ley dr., Mutsohmann, Rosenberg, Lenz, Brückner, von Eltz-Rübenach báró, E. Koch, Keines, Löper nemzeti szocialisták. Brüning dr., Kaas prelátus, Stegerwald dr-, Lmíbusch, Bell dr., Joos, Hermes dr., Des- sauer professzor, Uh. Esser, Giesberg, Bolz dr., Ulitzka prelátus, Berlitius dr-, Eihardt, Beöh, Respondek dr., Teusoh asszony, He- lene Weber dr. asszony, Beyersdörfer dr., Föhr dr., Schmidt dr-, Diez, Hackelsberger dr. centrumpártiak. Ottó Braun, Breitscheid, Wels, Crispien, Loebe, Scheidemann, 'Soll- manm, Münstler, Wissell, Löwenstein dr., Höltenmann, Hertz dr., Kurt Heinig, Fried- rich Ebért (az első német elnök fia), Ernst Heilmann, Waage, Lipinsky, Keil, Hilde>- brand, Bohn-Sdhuch asszony, Juchafz asz- szony, Houise Schröder asszony, Zaunert asszony szociáldemokraták, Thálmann, Mün- sterberg, Pick, Remmele, Dorgler, Eckert, Oberlach asszony, Ulleraoh asszony, Zethin Klára kommunisták, Hugehberg dr., Stein- hoiff, Wiedemamn, Stadler dr, H. von Bis­jukban állna újból szétkergetná a munkára képtelen testületet. A birodalmi véderővel és rendőrséggel azután a Papen-kormány köny- nyen megvalósíthatná tervét és ebben a nemzeti szocialisták támogatására is számíthat na, egy­behívhatná a nemzetgyűlést, amellyel végre le­hetne hajtani a weimari alkotmány megváltoz­tatását. Természetesen sok külső és belső körülmény­től függ, hogy idáig fognak-e fejlődni a dolgok Németországban. Soha annyira nem volt job­ban igazolva az a tétel, minit napjainkban, hogy a politika a gazdasági helyzet szerint (alakul. A német politika fejlődése alttól függ, hogy milyen lesz Németország gazdasági hely­zete az ősszel. Figyelembe veendő tényező a.z is, hogy a mostani nemzetgyűlésen t-ul erősek lesznek az antikapitalista pártok s ebből egye­sek arra a-z eshetőségre is következtetnek, hogy esetleg a nemzeti szocialista, szociálde­mokrata és kommunista párt elégedetlen pro­letárelemeiből kikristályosodhatik egy uj anti­kapitalista front és pánt. Mindenesetre a német választások nemhogy tisztázták volna a helyzetet, hanem éppen olyan bizonytalanságot teremtettek, mint ami­nő a választás előtt uralkodott, y : 7VA<avARHIMtM> ^^——————————mmmmmmmmmmmm Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- ,, , Szerkesztőség: Prága II, Panski ulice 12 évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, SZLOVeTlSZKOl eS rUSZinSZKOl eiienzeki pártok II. emelet - Telefon: 30311. - Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké. P r á g a 11. P a n s k á u li c e 1 2. 111 emelet. R képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több pOLltlKCLl TlCLpiLCípjCL Telefon: 34184. Ejfyes szám ára 1.20 K5, vasárnap 2.—Ké. SŰRGÖNYC1M: HÍRLAP. PRRHR d|P> % XI. évf. 174. (2987) szám ■ Kedd ■ 1932 augusztus 2 Berlin, augusztus 1. A német birodalmi választások vasárnap a választásra jogosul­tak szokatlanul nagy érdeklődése és részvétele mellett mentek végbe. A választásra jo­gosult 44. millió német polgár közül 36.5 millió szavazott le, ami 84 százalékot jelent. Az ideiglenes választási eredmények a következők: szavazatok száma mandátum 1932-lbeu 1930-ban 1930-ban 1932d>en nemzeti szocialisták 13,732-779 6,380.465 107 230 szociáldemokraták 7,951.245 8,575599 143 ' 133 kommunisták 5,278.094 4,590.453 77 89 centrum 4,586.501 4,010-570 68 76 német nemzeti 2,172.941 2,457.572 41 37 bajor néppárt 1,190.453 1,175.146 19 22 német néppárt 434-548 1577.411 30 • P állampárt 371.378 1,322.028 20 4 k ereszén vszodalisták 364.749 869.766 21 4 gazdasági párt 146.061 1,301-747 23 2 német párásztpárt 137.081 1,108.334 22 1 Landbund 96.851 3 2 Deutsohes Landvolks 91284 16 1 Szocialista munkáspárt 72569 A többi szavazat olyan pártok között oszlik meg, amelyek egyike sem jutott man­dátumhoz. Egészében 30,845.279 szavazatot adtak le. Mig a régi birodalmi gyűlésen a mandátumok száma 577 volt, addig az uj nemzetgyűlésen 607 képviselő lesz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom