Prágai Magyar Hirlap, 1932. június (11. évfolyam, 124-148 / 2937-2961. szám)

1932-06-02 / 125. (2938.) szám

8 T^gayv\AG^aRH!iaan 1882 janim 8, wtttSriafc. A falu legszebb leányának kegyeit életével fizette meg a »szerencsés« kiválasztott Lakodalom Hanualalván egy halottal, két súlyos és számos könnyebb sebesülttel MILYEN WÖ VARHATO Áa időjárásban lényegesebb Táltosáé nem állott be A csapadékmennyiség csökkent, maximuma 81 mim Tolt. — Időprognózis: Változékony, 20 fok körül maximális hőmérséklettel, helyenként zivatarokkal egyébként kevés csapadékkal. . A szeszélyes május hónap. A prágai me­teorológiai intézet jelentése szerint az elmúlt (május hónap elején a megszokottnál melegebb volt az időjárás, míg a hónap második felében a rendesnél nagyobb csapadékmennyiség esett. 80 év óta nem tapasztalták (hasonló meleget, amelynek maximuma 30 fok volt. A legna­gyobb csapadékmennyiséget Budweissban mér­ték 150 mm.-el. Ez az 50 éves normális mérték 160 százalékának felel meg. Május hónapból 17 nap esős, hét nap forró és 7 nap meleg volt. — Megmérgezte magát egy budapesti opera­énekes. Budapesti szerkesztőségünk telefonál­ja: Kalmár Béla 50 éves operaénekes Király- uccai lakásán luminállal megmérgezte magát. Életveszélyes állapotban szállították a kórház­ba. Az operaénekes anyagi gondjai miatt akart a halálba menekülni. Búcsúlevelében azt írja: „Elértétek, amit akartok, pártfogás helyett ajándékot akartatok adni, de én nem foga­dom el.“ Minden Demosthenesnél szebben beszél a tény! Mindenfelé grasszál a spanyol nátha, de Cigelka községből, a Cigelka jódos gyógyvíz leihelyéről egyetlen esetet sem jelentettek. Kell ehhez kommentár? Meg­rendelhető: „Cigelka" forrásvállalat, Bax- dejov. (5.) — Nyolchavi fogházra Ítélték a szedikertl hitvesgyilkost. Eperjesi tudósítónk jelenti: Pe- icuch János szedikerti gazdálkodó (hosszú ideig 'Amerikában dolgozott, majd amikor összegyűj­tött néhány dollárt, hazatért itthonhagyott fe­leségéhez és gazdálkodni kezdett. Az asszony­nyal nem tudott békében megférni, visszatérése óta állandó volt a pörlekedés otthonukban. Ez év márciusában egy rendkívül heves összetűzés után az amerikás gazda doronggal agyonverte feleségét. Bünpörét tegnap tárgyalta a bíróság. A gazdálkodó azzal védekezett, hogy a vereke­dést felesége provokálta -ki, ő -nem akarta meg­ölni az asszonyt, hanem csak erélyesebben meg­fenyíteni. A tanuk nyugodt és józan embernek jellemezték a vádlottat, akit a bíróság az enyhí­tő körülmények figyelembevételével nyolchavi fogházra ítélt. — A Balatonról és a balatoni fürdőkről rész­letes f-ölivilágositást nyújt Sándor Imrének, a Balatoni Iroda igazgatójának szerkesztésében megjelent Balatoni Útmutató, amely a PMH utazási osztályánál 7.50 Kc-ért beszerezhető. Minden balatoni utas számára egyenesen nélkü­lözhetetlen ez a csinos kiállítású, térképpel el­látott kézikönyv. — Csalás cimén letartóztatták Huszár Zsig- mond bárót. Budapesti szerkesztőségünk telefo­non jelenti: Kedd este ügyészségi körözés alap­ján előállították a budapesti főkapitányságra és letartóztatták Huszár Zsigmond bárót, a bu­dapesti társaság egyik ismert tagját. Huszár báró letartóztatása kínos fölt-ünéet keltett. A katonatiszt Huszár bárónak a háború előtt kí­nos afférja támadt egy tiszttársával, amiért le­mondott rangjáról és Amerikába ment. A há­ború kitörésekor visszatért Magyarországra. A kommün után különféle üzletekbe kezdett, de vagyona elúszott. Az ügyészség csalás címén körözte, de ismerősei úgy tudják, hogy csak egy jelentéktelen összegű dologról van szó, 'amiről a báró megfeledkezett. Egyébként a bo- hémtermészetü ember azt is elfelejtette, hogy lakását bejelentse és miután az ügyészség nem tudta az idézést kikézbesiteni, elrendelte körö­zését. xx Diáknyaraló Belusfürdőn. A katolikus cserké­szek országos központja minden kényelemmel be­rendezett modern diákházat épített Belusfürdőn. (Beluefürdő a fővonalon fekszik Trencsénteplic és Zsolna között.) Gyönyörű fenyvesek közepette, pa­zar kilátással a Vág völgyére, épült az uj diákház. Ezen házban szakavatott pedagógusok felügyelete alatt nyaral a diákság Nagyszerű 6tranduezoda ál­landó 21 fokos vízzel, sporttelep a különféle játé­kokra, érdekes kirándulások a szülői völgybe s a vidékre, töltik ki a változatos programot. A nya­ralás 15 napos turnusokra van beosztva. Az első turnus július 1—15-ig, a második julius 16—31-ig, a harmadik augusztus 1—15-i-g, a negyedik au­gusztus 16—31-ig tart. Egy-egy turnus ára lakás­sal és ellátással együtt 226 korona. Lehet egy­folytában több turnusra is jelentkezni. Egy havi nyaralás ára 450 korona. Vannak szlovák társal­gások is a nyelv elsajátítására. Jelentkezéseket elfogad és prospektust küld a Katolikus cserké­szek országos központja: Bratislava-Pozsony, Káp talan-ucca 18. HOTEL AUGUSZT ABBAZIA Központi Kurpark melletti lekvés. Nagyon mérsékel tárak. Magyar konyha ég tulajdonos — Kerékpáron a világ körül. Pozsonyi szerkesztőségiink jeleníti: K nődéi Alajos ős Mojzes Aladár pozsonyi fiattal munka nélkü­liek /máj ijs 26-áin világ körüli útra indullak Pozsonyból kerékpáron. Ma értesítést küld­tek, hogy szerencsésem Becsbe érkeztek, ahonnan Stájerországom ál először Olaszor­szágba szándékoznak menni. A >müdít napok­ban vP zenit két munka nélküli Pozsonyból Prágáiba gyalogolt ,,tönitetós“-kéjypen. Eperjes, junius 1. (Saját tudósítónktól.) Han- muefalva nagyközségiben az elmúlt nap lako­dalmi mulatságra gyűlt össze a lako-sság. Ezen a vidéken a lakodalom ősidők óta nemcsak evée-ivásra és heje-lhujázásra nyújt pompás al­kalmat, hanem a legényvirtus kiélésére is. Ez alkalommal sem múlt el vérengzés nélkül a menyegző, a legényháboru azonban a szokott­nál is súlyosabb kimenetelű volt. A bonyodalmak a falu legszebb leánya körül keletkeztek, akinek kegyeiért eszeveszett versengés indult meg. A leány választása Pohlada Györgyre, egy da­liás gazdalegényre esett. Ki kosaraz ott vetély- tánsai nem tudták megbocsátani Pohladának, hogy eikaparitotta előlük a leányt és a harag tüzére olajat öntött, amikor a szerencsés le­gény kihívóan kezdett viselkedni és eldicseke­dett sikerével. Eleinte az öregek meg tudták akadályozni a készülő összecsapást, amikor azonban Poh­lada táncosnőjével ki akart surranni a kerti sötétjébe, már nem lehetett gátat állítani aj legények dühének. Rávetették magukat Poh- ladára, akinek segélykiáltásaira nyomban ottl Érsekújvár, junius 1. (Saját tudósítónktól.) ötletszegény fiímszüzségyártó'k egyéb téma hí­jam gyakran -nyúlnak az „amerikai dollármillio- mos“ hálás meséjéhez, amelynek keretéiben Európa dollárimádatát szokták kigunyolni. A filmeken rendszerint úgy történik a dolog, hogy egy titokzatos idegen férfiút amerikai dollár- milliomosnak néznek és ez a közhit olyan -te­kintélyt kölcsönöz a jöttmenti idegennek, hogy minden ajtó és minden pénztárca -megnyílik előtte. Hogy ezeknek a filmeknek a témája mennyire az életből van merítve, azt megmutat­ja az alábbi érsekujvári -történet. Az érsekujvári csend őrségnek tudomására jutott, hogy az egyik helybeli szállóban pár nap óta egy állítólagos amerikai milliomos bérelt szobát, különböző hiteleket vesz igénybe és azt han­goztatja, hogy nagyobb követelés imkasszá- lása végett érkezett Szlovenszkóra. Megtudta a csendőrség -azt is, hogy az állítólagos amerikai milliomos nem átall húsz-harminc koronákat kölcsön kérni. Főképpen ez a garasoskodás keltette föl a csendőrsé-g gyanúját, amely -rövid nyomozás _ ö&szbüntetést szabott ki a bíróság a kémkedés cimén elitéit pozsonyi nyomdász­ra. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Csáp Ferenc nyomdászra a kerületi bíróság Fiiby- íanácsa keddien összbünitetiést szabott ki. A felsőbíróság ugyanis jogerősen tizhavi bör­tönre Ítélte Csáp Ferencet kémkedésért és egy régebbi politikai vétség miatt kéthavi ál- Iamifogházat -kapott. A két büntetésit össze­vonták, de úgy, hogy Csápnak tizhavi bör­tönt és egyhavi áltamfogházat kell leülnie. Egy hónapot tehát elengedtek. Csáp szeptem­berben szabadul. xx Agy- é s szív ér elm eszes ed é ab en sz enve­dő egyéneknek a természetes „Ferenc József“ keserű víz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy -a béltartalmat kíméletesen tá­volítja el. — óriási rádiumtelepek vannak a Csen­des óceán fenekén. Az amerikai geológus- kongressznson néhány tudós szenzációs elő­adás óikban számolt be Földünk rejtett, ná- diumkincseiírő-l. A kutatások megállapítot­ták, hogy a Csendes ooeán fenekén óriási rádium-telepek vannak. Egy-egy illyen rá­diumtelep tíz-tizen kétszer olyan gazdag, mint. a leggazdagabb szárazföldi telepek. A tudósok szeriint rengeteg olyan hely van az óceánban, ahol nagy rádiumkinoseket lehet találni. Ezek a rádium telepek rendkívül nehezen hozzáférhetők, mert nagy mélység­ben vannak, igen messze a pair toktól­— Villám csapott a rádiókészülékbe. Be­regszászi tudósítónk jelenti: A Beregszász fö­lött átvonult fergeleg nemcsak a mező- és a isző'lőgazdaságib-am lett kárt. A villám beleosa- poitt Horlicziky József rendőrfelügyelő rádió­jába, a készüléket tönkretette, maga a rend- őnfeliüigyelő pedig égési -.sebeket szenvedett. Kórházba szálllitottélk. termettek barátai és megpróbálták -kiszabadí­tani szorongatott helyzetbe jutott társukat. Az eeti homályban megkezdődött a legónyhá- boru s amikor a csend őrség odaérkezett, még javában dolgoztak a bicskák és a botok. A csendőrök csak nagy-nehezen tudták szétvá­lasztani a földön hempergő verekedőket « ami­kor megtisztitották az ütközet színterét, -ki­tűnt, hogy Pohlada György életveszélyes sérüléseket szenvedett, rajta kívül még két súlyos és számos könnyebb sebesültje van az ütközet­nek. Pohladát azonnal kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe. A legényháboru többi sebeeültjét tüstént orvosi segítségben részesítették, majd a csendőrség a verekedés -bűnöseinek keresésére indul-t s 'ha­marosan öt legényt letartóztatott. Hármat közülök kihallgatásuk után szabadon- bocsátottak, Kucsinfezky és Koleszadi nevű le­gények azonban továbbra is őrizetben ma­radtak. Az idegent, aki magát dúsgazdag amerikai farmernek mondotta, igazolásra szólították föl és zsebéből Bozic Nikola jugoszláv állampolgár­nak a madridi jugoszláv konzulátuson kiállí­tott útlevele került elő. Hamarosan kiderült* hogy meséiből csak annyi igaz, hogy Bozic világotjárt ember, aki hét nyelvet tö­kéletesen beszélt, nem tudott azonban fölvilágosít ást adni arra vonatkozólag, mi járatban került éppen Érsek­újvárra. A szállodai számlája ötszáz koronára emel­kedett s erre, valamint kisebb-nagyobbössze- gü tartozásaira mindössze 15 korona fedeze­tet találtak a zsebében. A jugoszláviai világcsavargó rövid érsekujvári tartózkodása alatt házassági ajánlatot tett a szálló egyik alkalmazottnőjének, aki természe­tesen a legnagyobb örömmel fogadta a dúsgaz­dag amerikánus hódolatát. Ez a sok szép mese most mind a nyomozó rendőrség jegyzőköny­veibe került, onnan pedig az államügyészségre, amelynek fogházában „szobát nyitottak" az „előkelő" külföldi vendég részére. — Autó és kerékpár karambolja Nyitra mel­lett Nyitrai tudósítónk jelenti: Egy személy­autó, amelyet Szoköl István soffőr vezetett, Nyitra közelében a molnosi országúton elütöt­te a kerékpáron haladó Bonecsek Ferencet. A kerékpár összetört, utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. A hatóságok eljárást indítottak. xx Keressük tel a Magas Tátrái. Az idén még a pénzügyminiszter is arra hívja fel a közönségét, hogiy belföldön nyaraljon. A kül­földre való utazást megnehezítik a korlátolt valuta-szerzési lehetőségek éts sok időit vesz­nek igénybe. Belföldön nincs akadály. Min­denki simán utazhat a Tátrába, csak jegyet kell váltania és szobát rendelnie. A Tátira vi­déke rendkívüli élvezetes és változatos. A he­gyekben els-őosz-tál y-u gyógyhelyek és szana­tóriumok, kitűnő szállodák és penziók vár­nak a vendégekre, de az egyszerűbb vendé­gek is megtalálják erdei vendéglőiket és a turisták a menedékházakat. A Magas Tátra minden igénynek és minden szükségletnek megfelel. A vezérigazgató megtalálja luxus- szobáját, a vándor pedig a hálótermekben ágyát. Családok olyan helyekre húzódhatnak vissza, ahol nyugodtan élvezhetik a wza-badsá- ságoi, fürödhetnek, hegyet mászhatnak. A t éneked velők mindenütt találnak ötórai teá­kat, ahol kielégíthetik táncszen ve-délyüket. Csak egy valami hiányzik a Tátrában: hely. Egy fóliig-imeddiig -sikerült nyári szezon túl­zsúfolja a Magas Tátrát. Aki tehát szabadsá­gát a Magas Tátrában kívánja eltölteni, az in­tézkedjék idejében, hogy megfelelő lakás áll­jon rendelkezésére. Minél egyszerűbb és ol­csóbb az elhelyezkedési lehetőség, annál! ha­tna raibíb telik meg a Magas Tátra, ezért aján­latos, hogy mielőbb forduljon díjmentes fel­világosításé rl a Kárpátegye®(Hetihez, Kezm-a- rok, 28. postafiók. Ne feledkezzünk meg ar­ról, hogy 'levelünkhöz válaszbéiyeget mellé­keljünk. AzinHÁz-KönyvKobTORA, (*) Lábasa Juci, Szedő Miklós és Vágó Artúr Pozsonyban. Pozsonyi szerkeeztőeégünk jelenti: Tegnap este a volt kormánypalota nagytermé­ben élvezetes, ndvóe hangversenyben gyönyör­ködött a pozsonyi magyar publikum. Szedő Miklófl dr. budapesti operaénekes és Lábasé Juci primadonna, valamint .Vágó Artúr léptek feL Lábasé Jucit a pozsonyi közönség a múlt évben ezeretetébe zárta, amikor a Földes-szín­társulat vendégprimadonnájaként itt játszott. Viktóriabeü szereplése felejthetetlen előttünk és ezért érthető a nagy taps, amely a konferá­ló Vágó Artúr bejelentését fogadta, hogy a Viktóriából is elénekli a „sláger -kupiét, a gud- nájt. Volt is hatalmas sikere vele. Lábasé Juci docens, előkelő jelenség, hangja bársonyos, si­ma, behizelgő és a felső régiókban is gyönyö­rűen cseng. Kellemes feltűnést keltettek pom­pás toalettjei. Szedő Miklósnak ez volt az első szereplése a pozsonyi magyar közönség előtt. Erőteljes, férfias jelenség, akinek énektudása mindenkit lenyűgöz, különösen, amikor az elő­adott olasz és német dalok után magyar nóták­ba kezdett. Várady: „Ha bemegyek a korcsmá­ba bort inni" kezdetű kedves versének interpre­tálásával frenetikus hatást ért, úgy, hogy két­szer is ismételni kellett. Lábasé Jucival a „Si- öill“-ből és a „Mosoly országá‘‘-ból adott elő duettet igen nagy sikerrel. A közönség alig győzte tapssal és ovációval. Végül B-ue Fekete László „írjon operettet" cimti egyfelvonásosát adta elő a müvészpár Vágó Artúrral. Az est rendezése körül Feuer Gábor cégvezető se­rénykedett- A kis müvééztrupp Pozsonyból Lo­soncra, Rozsnyóra, Rimaszombatba ée Kassára is ellátogat. (r. j.) (*) A budapesti Ernst-muzeum jubiláns kiállítása. A budipesiti Eunst-iimizeum fennál­lásának huszadik évfordulója 'alkalmából ju­biláns kiállítás nyílt meg. A hiusz óv alatt ott kiállított művészek, — az elhunytak is — vesznek részt alkotásaikkal a jubiláns kiállí­táson. A kiállítás a tulajdonos Erust Lajos műgyűjtő és Lázár Béla író tiszteletére jött létre. Húsz év alatt százharminc kiállítás volt a múzeumban, melyet ők kelten rendeztek. A következő festőművészek rendezték a most megnyílt gyűjteményes kiállítást: Fényes Adolf, Iványi-Grünwald Béla, Szőnyi István, Csók István, Sidló Ferenc, Rudnay Gyula, Beck ö- Fülöjp, Máray Ödön, Márk Lajos, Visszatekintve a imuzeum sokévi működésé­re, háláival állapitható meg, hogy hivatását önfeláldozással, nagy eredménnyel teljesítet­te. Nleve bele van írva az ujabbkori magyar művészet történetébe. Az Ernst-muzeuimban mutatták be tehetségük legjavát azok a ma­gyar festőművészek, kik művészetünknek egy nagy korszakát alkották meg: Szinnyey-iMer- se Pál, Ferénczy Károly, Rippl-Rónai József, Csók István, Iványi Grünwald Béla, Vaszary János, Perimutter Izsák, Rudnay Gyula, Glatz Oszkár, Fényes Adolf, Magyar-Mann- heirner Gusztáv, Beck ö. Fiiilöp, Koszta Jó­zsef. Itt jutottak elsőiben szóhoz Aba-Novák Vilmos, Blernáth Aurél, Szőnyi Isván. Kül­földi kiállításokat is rendezett a muzeum. Nagy egyéniségeket mutatott 'be, például Munkáosyt. Az első teremben tizenkét Rippil- Rónai-kópet látunk, női pasztellfejeket. Ott látjuk Rippl-Rónai bronz képmását Ligeti Miklóstól. Szinyey-Merse Pál márványszobra ugyancsak Ligetitől. Szinyey-Merse Pálnak huszonöt müvét mutatják be. A második te­remben Ferenczy Károly, Mednyánszky Lász­ló báró, Perllmutter Izsák és a többi elhunyt festőművészek hátramaradt müveiből több alkotásban gyönyörködünk. Az élő művésze­ket nem sorolhatom fel, mert közel kétszáz kiállító vesz részt a tárlaton. A kiállításnak válogatott anyaga elbűvöli a szemlélőt. A ki­állítás egész júniusban nyitva van. (Pellmé 'Fesaty Edith.) (•) Lilian Harvey Hollywoodba szerződött. Lillán Harvey, a jeles német filimszin'észnő kiválik ez Ufa kötelékéből. A művésznőt egy évre az ameri­kai Fox-filmgyár szerződtette (*) Furtwangler nem vállalta a bécsi Opera fő- ■eneigazgatói állását. Bécsiből jelentik: A bécsi ál­lami Operaház Söhaik halála óta vezető karmestert keres. Moet felszólították Furtwánglert, hogy vál­lalja el a főzeneigazgatói címmel a vezető karmes­teri állást. FurtwSngler udvariasan visszaútasitóttá a megtisztelő meghívást. (•) Egy dúsgazdag amerikai bankár fia parket- táneos. Ottó H. Kahn fia, Roger Wolfe Kahn most 24 éves. A dúsgazdag amerikai bankár fia 14 éves koráiban kijelentette, hogy nem hajlandó apja nya­ltán dini, hanem önállóan akarja megkeresni ke­nyerét,. Elhagyta a szülői házat és mivel nagysze­rűen értett a muzsikához és kitanulta a karmester- ked'éet, már egész fiatal koráiban zenekarokat, di­rigált különböző amerikai varieté színházakban. Amellett hogy dirigált, mint parkét táncos is fel­lépett.. Későbben megnősüli. visszatéri. Newyorkbo és aipja bankházéiban vállalt állást. Moet., a nagy de­konjunktúra idején, elhatározta, hogy végképpen felhagy a hivatalnokoskodással, foképnél hagyta édesapját s feleségével együtt elutazott Csikágóba, ahol ismét padiéi táncos i állást vállalt. Az egyik amerikai újságírónak, aki meginterjúvolta- ezeket mondotta: „ön csodálkozik azon, hogy otthagytam apám bankját, és ismét parkettnncoa lettem. Non hát vegye tudomásul, hogy én Amerika amnyépdf' í« jobb fedezetnek tartom a — lábamat''. után teljes mértékben beigazolódott. Amerikai milliomosnak adta ki magát Ersekujvárott egy vészé delmes jugoszláviai szélhámos Házassági ajánlatokat tett és kölcsönöket szedett lel A »milliomos« amerikai farmer zsebeiben letartózta­tásakor tizenöt koronát találtak

Next

/
Oldalképek
Tartalom