Prágai Magyar Hirlap, 1932. június (11. évfolyam, 124-148 / 2937-2961. szám)

1932-06-02 / 125. (2938.) szám

M32 Jmnms a, c&Utoirtotk. UtRAUAW v Wi1iARHlBM0 UTAZÁS A PRÁGÁI MAGYAR HÍRLAP állandó utazási rovata Utazási kérdésekben forduljunk felvilágosításért és tanácsért a P. M. H. Utazási Irodájához, Pozsony, Lőrinckapu Ce ntral - Pássá ge Autokír-utazásaink júniusban Juniius 4. Becsbe. Jeriitza-hangverseaiyrie. El­látással, szobáival és bangiverseny- Jegigyel 115 korona. Jelentkezés pénteken délig. Junius 11. Budapestre. (Uitleviél nélküli is!) Ellátással és szobával 190 korona. Június 11. A Raxma! Felvonóval egytüitt 180 korona. Jun. 18—19. A Balatonihoz. Ellátással, szobá­val 150 korona. Juh. 18—19. Budapestre! Ellátással 190 kor. Junius 19. A Salzkarajmengniuba. Egyhetes ut- 750 korona. A PMH oícső balatoni nyaralásai Junius kában 10 nap a Balaton mellett — A2 árak utazás rcé£kül értendők, de az utazáshoz 30 százalékos kedvezményt tudunk nyújtani B&latonaliga . , . « . 230 Kő Balatonalmádi s * . , . 280 „ Balatonboglár , . . * . 230 „ Balatonederics .... 207 „ Balatoní'öldvár . ... 276 „ BalatonMxod . , . , . 253 „ Balatoniéi]© . . . . . 230 n Balatorumária . 276 „ Balatonszárszó .... 230 „ Balaton szemes...................... 230 „ Balatonuijhely (rituális) . 322 „ Balaton világos .................. 322 „ I Akaii.................................. 207 Kő Badacsonytomaj . . . , 230 „ Fonyód—Bélatelep ... 276 „ Keszthely ...... 253 „ Révfülöp ........................ 207 „ Si ófok............................. 230 „ Sz epezd . ...... 230 „ Tihany............................. 368 „ Za márdi.............................. 277 „ Hév vizszen tan dr ás . . . 276 „ A legtöbb helyen napi négyszeri étkezés K?w és fürdő. bÉ __________ Megrende lhető egy héttel a nyaralás előtt. \ A PMH utazási osztálya, Bratislava, Central Passage. Junius 17.-in indul a PMH elsfi olcsó pírisi utssása Három nap Párosban 1110 fiCc Junius 17-én indítjuk útnak első olcsó nyári utazásunkat Parisba. Aj utasok 8 na­pig maradnak a francia fővárosban. Az uta­lás ré&zvételi dija 1100 K- Az utazásra jú­nius 10-ig lehet utazási osztályunknál je­lenik© ml. PárNhan Jó szállóban nyecmek bl­helyeaést utasaink és kitűnő ellátásban ré­szesülnek. Az utazás részletes programját kívánságra megküldi utazási osztályunk. Ki­vihető valuta 600 K. A jelentkezéssel egy­idejűén beküldendő az útlevél is. r ./?' V ..V Még két hely van a julius 5.4 autokár-utazósunkra 18 napos utasás. Indulás Pozsonyból, 1600 Xf, Pozsony — Budapest — Siófok — Keszthely —* Zágráb — Fiume — Abbázia — I p| Trieszt — Grádo — Velence — Lido — Pádua — Verona — Arco — Torflbole — |l| Él Ráva — Bozen — Meran — Brenner -— Innsbruck — Salzburg — Isdhl — Gmumden §11 Wten — Pozsony. MINDENHOL TARTÓZKODÁS! M Részletes programot kívánatra küld utazási osztályunk: |g| Bratislava, Central Passage. jjl Kevés pénzért nagy program a devizarendelet korlátát között Hihetetlenül olcsó és csodaszép programú utazást tűztünk júliusi utazásaink élére Kéthetes utazás Svájcba, a francia és olasz Riviérára, Milánóba, Velencébe és a Wörti-tóhoz: 1380 Ki — Kivihető valuta 550 Ke Julius elején utazni szeretnének azok is, akik­nek nem duzzad pénztől a tárcájuk, de akik ti­zenegy hónap nehéz keresményéből félreraktak valamit eTre a, célra és akik kéthetes szabadsá­gukra nem szánhatnak többet, mint a valami kevéssel talán megtoldott havi fizetésüket. Ezekre gondolt utazási osztályunk, amikor jú­liusi programjának élére egy olyan utazást ál­lított, amely változatosan szépet nyújt, jót ad és mégis fölötte, szinte hihetetlenül olcsó. Az utazás részletes programját legközelebb fogjuk közölni, most csak nagy vonásokban ismertet­jük az utazást: Az utazás julius 9-én indul Bécsből különvo­nattal s az utasok lefoglalt helyen utaznak Zű­riekig. (Akik Ef. osztályon akarnak Zűriekig utazni, ráfizetnek 50 koronát). Zürichben egy napot töltenek az utasok e onnan Svájc egyik legszebb városába: Bernbe mennek. Bern megte­kintése után a genfi tóhoz mennek s Genfben egy napig időznek. Genfből Lyonon át Marseil- lesbe utaznak és megtekintik a hires kitötövá- rost. Innen a francia Riviéra a következő állo­más és itt négy napig élvezik a föld egyik leg­szebb és legszínesebb darabját- Innen Génuába utaznak óe az olasz Riviérával is megismerked­nek. Gónuából Milánóba történik az utazás s egynapi obtidözés után Velencébe érkeznek. Ili is egy napig tartózkodnak. Velencéből vissza­felé a wörti-tó mellett pihennek meg és úgy érkeznek vissza Récébe. És MINDEZT A BŐ PROGRAMOT 1380 Kc-ért NYÚJTJUK! Az 1380 koronás árban benne van az utazás, szállodák, ellátás. Kivihető valuta 550 korona. Az utazásra maximálisan 20 utast viszünk! A PMH olcsó belföldi nyaralásai A Tátrában utazás nélkül elő- és fő-idény­ben hetenikimt 320 K. Élőidénj^ben szanató­riumban heti 450 K. Situbnyafűrdőm élői(lényben heti 250 K. Szklenelűrdőn egy hét 310 K, Szliácton egy hét 325 K. Báirtfán egy hét 290 K. Körmöcbánya melletti villánkban egy hét 226 K. Pösityénben 3 hetes kúra 1785 K. Karisbadban kéthetes nyaralás 868 K. Mardenhadbain kéthetes nyaralás 770 K- tói F ran zens bad bán kéthetes nyaralás 850 K-tól. Olcsó rendezések a többi belföldi fürdők­ben is! A PMH utazási osztálya Bratislava, Central Passage. NYARALÁSI ÉS UTAZÁSI HÍREK Bármikor igény bevehető: 2 nap Máriaz ell- ben utazással 200 korona. Utazási osztályunk hjétivégii utazásokat nyújt Mariaztelllbe. A ren­dezés ára 200 koron®. Az árban beminfoglLal- tatiik Bécsitől és 'vissza Becsig az autdbusz- utazás, továbbá 2 teljes napi tartózkodás Ma- rfazelllben, elsőrendű száiilodábain. Az utazás bármely ák szombaton ímegkezdlhető és hétfőn este történik a visszaérkezés Pozsonyba. Julius 30-án fog indulni a PMH lourdesi utazása. Közőltülk, hogy a nyár folyamán egy lourdesi utazást iis tervezünk. Az utazás jú­lius 30-án fog Bélésből Indulni a az utazás részletes programját 'legközelebb már közölni fogjuk. Különleges olcsó utazás az eucharisztikus kongresszusra. A PMH utazási osztálya ez­úton hívja fel az eucharisztikus 'kongresszus­ra utazók figyelmeit arra, hogy különlegesen olcsó utazást tud nyújtani Haviétól hajóival Duíb'lkuba és vissza Oherbourgdg. Az utazás ára ellátássá] Becstől és vissza Becsig 24.80 korona. Atz utazásra nézve utazási osztályunk részletes felvilágosítással szolgái. Tátra penzió, Táfrralonmic. Modern kényelemmel berendezett uj épület központi fűtéssel, folyó vízzel, nyitott és,fedett verandákkal. Egész éven át nyitva. Arakra J nézve felvilágosítást nyújt a Prágai Magyar Hírlap utazási osztálya. ................. ,, ^ ! o talia Oilla Uris 9enSÍO <3rado | | ÍR oilág legpompásabb strandfürdője | íte első magyar úri családi otthon Qradoban Glismert kitűnő magyar konyha — Cegolcsóbb árak — “Április közepétől nyitna ' VENEZÜH MOTEL T magyar konyha, teljes komfort. Pensio már 30 lírától feljebb. Szives pártfogást kér a tulajdonos: Tóth Gyula Hotel ASTORIA, Veoezia ] (Szent-Márk tér mellett) Hideg és meleg viz minden szobában. Elsőrangú magyar és bécsi konyha, mérsékelt polgári árak, magyar és német levelezés, s (•) Megjöttek a magyar színészek Pozsonyba. Po­zsonyi szerkesztőségünk jelenti: Földes Dezső nyu­gatszüovenszkői magyar srin társulatával megérke­zett Pozsonyiba, ahol a két hónapos szezón ma kez­dődik. A szín észek ke dden már ezorgalm asan p ró'bái- tak is, bár a színházban kedden miég a cseh tár­sulat játszott. Földes bizakodóan néz a kéthónapos szezón elé. Vemdégprimadonnája Honthy Hanna, bonnávánja Delly Ferenc, táncos komikusa Nagy Sándor lesz. Faragé Ödön is állandó vendége á Föl­des -társulatnak. (•) Dolly Rózsi Európába költözött, Dolly Rózsi, az ismert magyar származású táncosnő, néhány hó­nappal ezelőtt férjhezment I tv ing Netcher csikágói nagykereskedőhöz. Az ifjú pár néhány hónapot Amerikában töltött. Dol'ly Rózsi és férje e napokban Páriába érkeztek) a francia fővárosban villát vásá­roltak és ott óhajtanak letelepedni. AZ EPFRJESI SCALA-MOZGÓ: HETI MŰSORA: Csütörtök, népelő'adás: Bemutatásra kerül: NYUGAT HARCOSAI. Amerikai hangos! kaland fi lm. Főszereplő: Kény Maynard. Péntek, szombat, vasárnap: LESZNEK MÉG JOBB IDŐK. Főszereplői: Dolly Haas, Verebes Ernő, Heinz Rtíhmann. A N YUG ATSZLO VENSZKŐI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA POZSONYBAN: Csütörtök: Nyitott ablak. Salamon Béla felléptével. Péntek: Nyitott ablak. Salamon Béla felléptével. Szombat: A torockói menyasszony. Delly Ferenc felléptiével. Vasárnap délután: Lámpaláz, Vasárnap este: A torockói menyasszony. Delly F. felléptével. Hétfő: Pálinka. ('Munkásakadémia rendezésében, Faragó Ödön felléptével.) AZ UNGVÁRI VÁROSI HANGOS MOZGÓ MŰSORA: Junius 2 --3. „Rai'pidin, a nők démona '. Junius 4—6. „Egy dal, egy csók, egy leány“. lSpopt­- i Kehrlmg legyőzte Meríint, L acosiemegverte az amerikai Woodot Párishan Angol győzelem a vegyespárosban — Menzel továbbhaladt Paris, junius 1. A tegnapi versenynap két érde­kes és meglepő eredményt hozott. A redivivus francia Laposto a tavalyi wimbledoni győztes ame­rikai Woodot 6:0, 6:1, 3:6, 6:8, 7:5 arányban le­győzte. — Kehrling Béla a fiatal francia Merlin ellen 6:1. 9:7, 3:6, 6:3 arányban aratott respektá- bilis győzelmet. A prágai Menzel a francia Bonte-t 6:2, 6:4, 6:8, 6:2 arányban késztette megadásra. Cocket a spanyol Aragot 3 X 6:4 szelekkel1, Perry Gentient 14:12, 4:6, 6:2, 6:2, Bemard a bécsi Artenst 6:4, 2:6, 3:6, 6:2, 6:4, Bmgnon a spanyol Gajant 6:4. 6:8, 6:1 arányban verte ki a további küzdelemből. A női egyesben a német Krahwhikel a francia Adamloffot 1:6, 7:5, 6:0 arányban verte meg. — Whittingstall e francia Valériót, Jacobs Metaxát ée Mathieu Goidsdhmiedtet győzte le. A vegyespáros döntőjében a Nnthall—Perry angol kettős az amerikai Wills—Wood pLrt 6:4, 6:2 arányban legyőzve, a bajnokságot nyerte. Ai „öreg urak“ vigaszdij versenyében Klein- sehrott Fathot 6:4, 8:4, Salm gróf pedig Fabret 6:4, 5:7, 8:2 arányban győzte le. Beriin-Prága 5:3 (0:2) Berlin, junius 1, Az Amsterdamból győztesen iiazatérő csehszlovák válogatott, mint Prága team­je, tegnap este Berlinben mérkőzött a német fő­város válogatottjával és meglepetésszerűen 3:5 (2:0) arányú vereséget szenvedett, Krcsil helyén Tyrpetk'He] « haMeorban állott ki Prága válogatott­ja amely az eled félidőben teilijeeen uralta a meg­lehetősen rossz terepet. Az első félidő mindkét gólját Silriv rúgta — Helycsere után a prágaiakon, főleg a védelmen fáradtság tör ki, úgyhogy a hazai csapaI, amelyet a félidő után kicseréltek nemcsak It'iegyenílitett, de győzni is tudott. A németek gól­jait Handsehumacher (3), Kirsey és Hahn lőtték, imig Prága részére még egy gélt szerzett Nejed!y. A 16.000 néző előtt 'lefolyt, meccset á nürnbergi Mául bíró objektíve vezette. A prágai ősapa tbc n ujibó] Csa,mibal és Silny tlintek ki. mig a team leggyöngébb része a hátvédelem volt,. Bajnoki mérkőzések Budapesten és Becsben Budapest, junius 1. A vasárnap félbeszakadt Ferencváros—III. kerület bajnoki meccset tegnap játszották le. Győzött a Ferencváros 3:1 (2:0) arányban. Ezzel a Ferencváros gőlaránya 102:17-re növekedett. "Csütörtökön lej át szák az ugyancsak vasárnapi elmaradt. Nemzeti—Vasas mérkőzést. * Becsben két bajnoki mcecs került lebonyolításra. A Stadionban 22.000 néző előtt a Hakoah a Wiener AC-ot meglepetésszerűen 3:1 (1:1) arányban le­győzte. Ezzel a bécsi zsidó csapat az utolsóelőtti helyre került, megelőzvén a Sliovant. — Igen szép és változatos harcot vívott a Vienna és az Aűmira. A mérkőzés végül is 4:4 (1:2) arányban eldöntet­lenül végződött. )( A Nagyszombati Rapid vasárnap a budapesti III. kerület proficsapatát látja vendégül. Nagy- szombati tudósítónk jelenti: Nagyszombatiban va- sáraap ismét szenzációs mérkőzés lesz, melynek során a Rapid a budapesti profiliga 4 helyezettjét a III. kerületet látja vendégül. A pesti profi- csapat nagyban készülődik a Rapid elleni találko­zásira, hogy koirigáüja a múlt esztendőben elszenve­dett 3:2 arányú vereségét. )( Az angol Liverpool Kopenhágában a dán válo­gatottat 3:1 (1:1) arányban legyőzte. — A rangé,mi Queens Park Norvégiában Gjövikiben 2:3 arányban kikapott, Drammenben azonban a Draifn ellen 6:2- re győzött. )( Kozseluh Károly hármas győzelme. Clevékád­ból jelentik: Kozseluh Károly a Tildén Co. itteni vendégszereplésén újból kitünően szerepelt. Sike- ihü'lt néki három szép győzelmet aratnia. A német Najuchot 7:5, 6:2„ Nüssleint 6:4, 8:6'és Titdent 6:3, 6:1, 4:6, 6:1 arányban késztette megadásra. A Tildén Co. legközelebbi állomása Detroit lesz. )( A lettországi diszkoszvető rekordot Rosenbcrg ■48.60 méterre javította meg* i Tartós liajíeslést, ;sak speciális szaküíletben végzik u legjobban és a lég- megbízhatóbban. Ilyen régi, közismert szaküzem Béres Mihály hölgyfodrász és kozmetikai üzlete Kassa. FÖ-u, 85 f.AndrAssy-paiota Szolidárakí xx Érsekujvárott lapunk föbizományosa Diamaut Jenő KosteDná u. 12. Hirdetéseket eredeti áron felvesz a Száraz-féle traiilv a Főtéren,

Next

/
Oldalképek
Tartalom