Prágai Magyar Hirlap, 1932. május (11. évfolyam, 101-123 / 2914-2936. szám)

1932-05-01 / 101. (2914.) szám

MAI SZÁMUNK 1 KÉPES HÉTTEL 28 OLDAL fi « korona 101. (2914) szám ■ VaSÍmaS ■ 1932 május 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Kő; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké JH képes melléklettel havonként 2.50 Kö-val több Ejfyei szám ára 1*20 Ki, vasárnap 2.—Ki. A szlovenszkói és ruszinszköi ellenzéki pártok FŐSZERKESZTŐ politikai napilapja retB10s 'DZüRÁNYl LÁSZLÓ FQRGÁCH GÉZA Szerkesztőség: Prága R» Panská nflce 12. B. emelet. — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal! Prága R. Panská .ulice 12. Dl. emelek. Telefoni: 34184. SÜRGÖNYCIM: HlfcLRP, PR AHA TYRS SZLOVENSZKON Irta: DZURÁNYI LÁSZLÓ A fi latéli sták -nagy örömére nemrégiben uj bélyeg&orozatot bocsátott ki a csehszlovák posta. A tomipavörös, zöld és barna bélyege­ken acélos, rokonszenves férfi-profil: Miro- elav Tyrsé, a ezekoimozgalom atyjáé, akinek ceutennáriumát ünnepli a cseh közvéle­mény. őszintén megvalljjuk, hogy Tyr§ létezését ezek a bélyegek hozták először -bele a tuda­tunkba, amivel úgy au hajszálnyival sem ki­sebbek az ő nemzet-nevelő érdemei s ez a késői megismerés egyediül csak azt példáz­na, hogy bár közös monarchiáiban, de mégis távol egymástól éltünk csehek és magyarok. Tyrs képe és neve azonban nemcsak leve­leink boritékán jelent meg, hanem ez a név föl kerülőben vau Szlovén szkó és Podkarpat- szka Riusz több városának uccáira, tereire és ligeteire. Miroslav TyrSuek lelhettek nagy álmai, de aligha gondolt arra, hogy tisztes neve oen- tennáriuma elérkeztekor ily expanzív mé­ri on fog a Monvántulra szárnyalni. S hogy ímegdioeőiüléöélben öröme telnék ebben, az tmn bizonyos. Mi nem akarhatjuk a cseh nemaett érzé­kenységet megbántani, mert akkor nem lenne meg hozzá a jogunk, hogy nemzeti életünkben magunk la érzékenyek legyünk- Mi tiszteljük a csehek nacionalizmusát ép­pen úgy, mint minden nációét, ha ez a nacio­nalizmus egészséges és harmónikus életfor­ma és nincsenek más nációt sértő elrugasz­kodásai. Az uij história gyökerei már messzire ágaztak el s hiábavaló lenne ebből az apro­póból kiásni őket, de a régi közös államélet Iáján a történelmi für-ész-thagyta gőbökből klönnyü visszaidézni azt a múltait, amely a Gesamtmonandhie keretében közös sorsot juttatott nekünk, mégha nemzeti mozgal­maink nem is haladtak párhuzamosan, sőt sok tekintetben ellentétesek is voltak. A ke­vés érintkezési pont közül, ami a csehek és magyarok e századbeli históriájában kimu­tatható, magasan világéi az 1905. évi ma­gyar alkotmányos mozgalom egyetemi ifjú­ságának testvéri prokilamációja a cseh nem­zet ifjúságához, amely a Národni Listy ha­sábjain látott napvilágot. Egy magyarországi jobboldali iró ásta ki nemrégiben ezt az ér­dekes adatot, akinek könyvéből erőteljesen szólal meg fajtájának sajnálata a cseh nem­zeti mozgalom vitatható, de mindenesetre sikeres módszerei és eredményei láttán. Ha egy magyarországi jobboldali írónak van megértése a® építő cseh nacionalizmus­sal szemben, mennyivel inkább kell érté­kelnünk ennek a nacionalizmusnak az eré­nyeit nekünk, akik közelből látjuk, mire volt és ma is mire képes, bár himnuszt zen­geni róla nem tudunk, mert másfelől köz­vetlen kárvallottjai vagyunk e nacionaMz- mus hibáinak és túlzásainak. Gyűlölködés mégsi nősen bennünk, mert hiszen a magyar gyűlölni nem tud 8 eré­nyeiben és hibáiban egyaránt oib'jektivek va­gyunk a cseh nacionalizmussal szemben 8 hajlandóik vagyunk elösmerni azokat az ér­demeket is, amiket a cseh nemzet nagy fia, a Sokol-álapitó Miroslav Tyr5 fajtája szolgá­latában szerzett. fis mert érezzük objektivitásunkat, föl­elmélkedni tndó jgazságszeretetünket, éppen aaért nyugodtan meg merjük mondani, nem tartjuk megokoltalak, nem tartjuk logikus­nak s nem tartjuk a nagy cseh hazafi emlé­kéhez méltónak, hogy a Szlovén szkon és Podkarpatszka. Ruszban élő csehek eltúlo­zott nacionalizmusa, pietása és TyrS-kultu- sza érvényesülést , és megörökítést keres olyan talajon, amellyel az ünnepednek éle­tében közössége nem volt s amely élete mü­vétől, a szokoknozgalemtól teljesen távol- esett. Nekünk az a hitünk, hogy népek históriá­ja nem filmszalag, amibe utólag bele lehet illeszteni uj alakokat és uj történéseket. Sziovenszkó népeinek megvoltak a maguk sajátos történelmi alakjai, és mozgalmai, akiknek és amelyeknek, emléke megmarad még akkor is, ha elszedik a® uocáikat, terei­ket és eltávolítják szobor-emlékeiket Ezek elválaszthatatlanok, mert ibenne^élmek a lődd lélegzetében és mert szervesen odatartoz­nak a föld, a város vagy falu lelki alkatá­hoz, ahová, bonthatja tlanul odaötvözi őket a gén ina loci, A vad. \ái. •..v.yffi.aó ropott sovinizmus! nagyon sok helyen és nagyon ©okazor megsebezte ezt a genfus farit, a régi lezárt história l nagyjainak neveit levakarta az uccák falá­ról, sokszor vandál kézzel rombadöntötte szobraikat, amivel nemcsak jogosult nemzeti érzékenységet sértett, hanem meggondolat­lanul kihívta a kul túr világ ítéletiét is. Mind­ezt jóérzíésü embernek, ha egészséges nacio­nalizmus buzog benne, csak fájlalni lehet, azon pedig csak mosolyogni, hogy az uj his­tória gyors csinálá9ában efemer életű ne­vek, sokszor élő politikai komjünkturisták nevei kerültek a régi patinásak és a histó­ria perspektívájában már megmértek he­lyébe. Ez a nagy buzgalom, az uj bálványoknak ez a gyári előállítása talán érthető volt ab­ban a pszichózisban, de az ilyen műveletek teljesen érthetetlenek és abszurdak ma, miég ha halott nagyságról van is szó, mert például Tyrs nagyságának aligha lehet arra szüksége, hogy más történelmi nevektől hódítson a maga számária az ő életműve szempontjából idegen helyeken, tereket és ligeteket. Olyan tereket és ligeteket, ame­lyek egy más kultúrának az alkotásai. Nem akarjuk kéteégibevonnl, hogy a szoko- 1 isták az uj állam megalapításában nagy ér­demeket szereztek. Hogy vallóban az ő érde­műk volt-e Sziovenszkó sikeres megszállása, ezt az olcnyomozó történelem fogja eldönte­ni, mi ezzel & feMogáesál, itt nem i vitáiba. A pozitívum mellett sokszor ntó% lé­nyegesebbek és döntőbbek a negatívumok. S ilyen negatívumok'az 1918-as dezoláltság- ban bőven akadtak. De mégha igy lenne ie, a szlovenszkói közvélemény jelentős része nem fogadhatja el helyesnek, hogy a pozso­nyi ligetet és az ungvári Széohenyi-ligetet Tyrs emlékének áldozzák a szokolista hon- alapitók- Abban még lenne logika és vala­minő harmónia, hogyha egy olyan uj város­negyedet, uocát vagy teret neveznének el róla, amit cseh kéz alkotott meg és ami a cseh kultúrát dicséri. Mert ezeknek az uj alkotásoknak szintén megvan a maguk kü­lön genius looijuk s itt már kimutatható bi­zonyos históriai összefüggés is. De hogy mennyire diszhanmónikus és a szlovenszkói lelkek békéjére mennyire ká­ros volt ez a lépés, bizonysága az a város­házi és sajtó-háborúság is, ami Pozsonyban ;és részben Tnrócszentimártonban zajlott le a Tyrs-el nevezések körül s ami az elfogulat­lan szemlélő szemében inkább kárát, mint hasznát jelentette a Tyrs-kultusznak. ^Sziovenszkó katolikus fővárosának leg­szebb ligete már vallási okokból sem viseb heti Vyrá nevét. De ellene vagyok Tyrsnek mint Szlovák is. Miért nem nevezitek el a ti prágai Stromovkátokat, a ti brünni Luzánky- tokát ős Pisárkytokat Tyrs-ről? Miért provo­káltok -bennünket, szlovákokat TyrSsel? Mi már léten javasolhattuk volna a liget elne­vezését ÖtefanikroL, ne nem reniuK e®u mén most az élőkkel, a munkanélküliekkel és in­„Kelet Szarajevója** után A shanghaii bombamerénylet kivetkezményei — Ifjabb feszült­ség Kína és Japán között — A népszövetség elkésett „békéje" London, április 30. A tegnapi számunk­ban részletesen leirt sanghaii bombamerénylet politikai következményei a távoli Keleten egy­előre kiszámíthatatlanok. Az egyik angol lap „Kelet Szerajevójának“ nevezi a merényletet, mert kétségtelenül nagy bonyodalmakra fog vezetni. Az első következmény az volt, hogy a japán—kínai fegyverszüneti megállapodás aláírását elnapolták, azaz a hadiállapot a két hatalom között továbbra megmaradt. Japán és Kína között újabb feszültség észlelhető. A ja­pán fölfogás szerint az elfogott tettes koreai származású ugyan, de egy vezető kantoni po­litikai személyiség titkára volt s annak a meg­bízásából cselekedett. Ezenkívül tagja az úgy­nevezett „kínai—koreai nemzeti egyesületi­nek, s nyilvánvaló, hogy a koreaiak forradalmi mozgalmát a kínaiak uszítják és pénzelik. A japán rendőrség mindent elkövet, hogy földe­rítse az összefüggéseket a kínaiak és a ko­reaiak között. Sanghai kínai részében attól tartanak, hogy az ellenségeskedés újra kiujuL A nemzetközi zónákban ismét nagy a feszültség. A Daily Te- legraph vezércikkben szólítja föl a japán és a kínai katonai és polgári hatóságokat, hogy kö­vessenek el mindent a gyűlölet uj hullámának megtörésére. Nem lehetetlen, hogy a nagynehe- zen fölépített békemü ismét összeomlik és Tá­vol Kelet újra Iángbaborul. Kawabata dr., a sanghaii japán állampolgá­rok egyesületének elnöke, aki a bombamerény­letnél megsebesült, ma belehalt sérüléseibe. Shigemitsu követ állapota továbbra is életve­szélyes, mig a többi sebesült nem forog életve­szélyben. A népszövetség plénumának záróülése Genf, április 30. A népszövetség plénuma ma délelőtt elintézte a japán—kínai konfliktus népszövetségi részét, amennyiben elfogadta a tizennégy pontból álló határozati javaslatot. A tizenegyedik pont, amely a népszövetség hatá­rozatainak keresztülviteléről szól, nagy vitára adott okot a népszövetség tizenkilences bizott­ságában, ahol a japán delegátus hevesen tilta­kozott elfogadása ellen. Ma délig sikerült az ellentéteket elsimítani és a népszövetség plé­numa egyhangúan elfogadta a határozatot, csu­pán Japán képviselője tartózkodott a szava­zástól. Hymans, a népszövetség rendkívüli ülésének elnöke, mindenekelőtt kifejezte részvétét a ja­pán delegátusnak a sanghaii merénylet fölött, majd expozéjában megállapította, hogy a ja­pán csapatok már megkezdték a visszavonulást és számos tengerészeti és katonai osztagot már visszaszállitottak Japánba. A népszövetség plénumának határozata messzemenő engedményeket tett Japánnak s a japánok csak azért voltak hajlandók eltűrni a nyilatkozat éles és harcias stílusát, mert a stí­lus mögött tulajdonképpen semmi sincsen, és Japán azt teheti továbbra is, amit akar. Yen dr. kínai delegátus elvei fönntartásával fogadta el a javaslatot. — A népszövetség ma délelőtti záróülésszaka másfél óráig tartott. A nézők között helyet foglalt Faisal arábiai herceg szí­nes kíséretével együtt, ami rendkívül exótikus külsőt adott a különben is exótikus dolgokkal foglalkozó ülésnek. Ausztria júniusban uj parlamentet választ? A nemzeti szocialisták előkészületei május elsejének megünneplésére Récs, április 80. Az osztrák nemzeti szocia­listák biztosra veszik, hogy a bécsi nemzeti tanácsot hamarosan föl oszlatják és júniusra uj Választásokat imáik ki. A nemzeti szocia­lista párt máris megkezdte nagy agitációját. Hivatalosan közifi, hogy az agitáció idejére hat—nyolcszáz nemzeti szocialista szónok ér­kezik Németországból Ausztriába. Ezenkívül hétiszáz osztrák nemzeti szocialista szónok fog városról-városira járni a közönség megdolgo­zására. Több száz autón kiviil számos repülő­gép vesz részt a választási küzdelemben, a falragaszok és a rö páratok száma pedig sok millióra fog rúgni. A nemzeti szocialista párt büszkén közli, hogy a pártkassza egyre nő s most niabb négy nemzeti tanácsos, harmincöt tartomlanygyülési képviselő és ezer községi tanácsnok fizeti be diétáját a pártkasszákba az agitációs mmnika fedezésére. Bécs, április 30. A sziociáldernokrata párt ma estefa május elseji ünnep előestéjén, nagy fáklyás menetet rendez a bécsi Ring* stnassen. A. nemzeti, szocialisták ma ugyan-* csak fáklyás menetet akarnak tartani, úgy­hogy a rendőrség kénytelen volt a Ring* strasse forgalmát elzárni és gondoskodni a politikai ellenfelek felvonulásának zavarta­lanságáról. Ausztriáiban május elseje állam­ünnep. Holnap a szociáldemokraták óriási arányai mon-s t re-tüntetést akarnak rendezni. Ne fogadja el a lapot a mélynyomása 8 oldalas képes melléklet nélkül m

Next

/
Oldalképek
Tartalom