Prágai Magyar Hirlap, 1932. április (11. évfolyam, 75-100 / 2888-2913. szám)

1932-04-05 / 78. (2891.) szám

1982 %rüHs 5, tedd. ^l^GAlMAG^ARH!KLAr> Blanár Béla, Héra Ignác és Greguss Gyula a magyar nemzeti párt kassai listájának élén Eddig kilenc párt nyújtotta listáját a községi választásra A magyar nemzeti párt lelkes lefolyású jelölő illése Kassa, április 4. (Kassai szerkesztőségünk­től.) A kassai községi választások április 24-re való kiírása után a pártok teljes erő­vel kezdtek az agitációhoz, hogy az aránylag rövidre szabott kampányt teljesen kihasz­nálják. Az eddigi jelekből Ítélve a pártok száma megszaporodik s ötitel több párt indul a választási küzedelemíbe különféle hangza­tos jelszavaikkal, mint az utolsó választásom. Szombat délig hét jelölőlista futott be a fő­jegyzői hivatalhoz, melyek közül három párt nem szerepelt az előző ciklusban. Ezek: a külön induló magyar szociáldemokrata párt, a kisiparosok és a piaci árusok pártja és a Wahlgemeinsclhaift dér Deutschen néven in­duló uj német alakulat. Ezeken kiivül az ag­rárpárt „politikamentes" fiókalakíulataként alakult „városi párt" és a cigányok részére grundolt „tábori párt" készül njéig külön lis­táival indulni, úgyhogy uj pártokban ezúttal sem lesz hiány. A helyzettel ismerős körök­ben 18—20 lista beadására számítanak a leg­utóbbi választáson beádott 12 listával szem­ben. Eddig az alábbi jelölőlistákat nyújtották be a főjegyzői hivatalihoz: 1. Cseh nemzeti szocialisták: jelöltjeik: Srnrzs József eddigi első alpolgármester, Ocsenáisek dr. főorvos, Sofur József tisztvi­selő, öhndy József kovács, Vaclavik Rudolf dr. ügyvéd, Vasek Vojtecíh postatiszt. 2. Kisiparosok és piaci árusok pártja: Mik­lós Gyula, Votlhanel András, Bakiía János, Báron Ferenc. 3. Csehszlovák szociáldemokrata párt: K rpálek Já no s vasúti tisztviselő. Rá e z Gyula cipész, Janónt Václav építész, Ábrahám Ká­roly vasutas, Balosán Károly postás, Vojtová Anna. 4. Kommunista párt: Kosaik István, Valló József nemzetgyűlési képviselő, Farkas Já­nos, Koráik Henrik, Vrana Pál, Halperth Sa­lamon. 5. Magyar szociáldemokrata párt: Borov- ezky Géza, Farkas Zoltán dr. szenátor, Hor­váth Fülöp, Strauszmann József dr. ügyvéd, Gazsi Pál. 6. Cseh kereskedő- és iparospárt: Maxon Milán bankigazgató, Rótih Mór faikereskedő, Eötvös Géza, Gyünk József építész, Sík Oto- kár. t 7. Wahlgiemeinschaft dér Deutschen: Plak zer mérnök. Azonkívül a szlovák néppárt Magátih János állomásfőnököt, a cseh nemzeti demokraták Wild József vasúti főfelügyelőt, a fasiszták Klimek építészt, a szlovák nemzeti párt Si- ■mecsek János nyug. tanfelügyelőt, a-z agrá­rok pedig Vrchovioa Miklós dr. ügyvédet je­lölik első helyen. Amint a beadott listákból is megállapítható, a nemmagyar pártok nagy­része leváltotta eddigi képviselőit, akiknek képviselőtestületi működésével úgy látszik, nem voltak megelégedve. Az uj képviselőtes­tület tehát nagyrészt uj emberekből fog ál­fán i. A magyarság szövetkezett ellenzéki pártjai külön listával indulnak és pedig az országos keresztényszocialista párt lis­tavezetője Grosschmid Géza dr. szenátor, a magyar nemzeti párt pedig Blanár Béla dr. nyug. polgármester, tartomány gyűlési kép­viselő lesz. A magyar ntemzsti párt jelíHőfllése Adolf oki. mérnök, Ákos Izsó dr. orvos, Éder Elza magánzó, Árva László tisztviselő, Tálcáts Béla ny. pénzügyi tanácsos, Gedeon János dr. orvos, Wollner Gyula dr. ügyvéd, Ifj. Ba­lassa János vállalkozó, Kossuth Lajos ny. vá­rosi tanácsos, Sidlauer Jenő dr. orvos, Már­toné sík Béla építész, Gritamaoher Mária ma­gántisztviselő, Illés Béla cigányprímás, San- gulya László főkönyvelő, Korach Kálimén dr. ügyvéd, Neméinyi Jenő gyógyszerész, Fran- kovszky István tisztviselő, István János épí­tész, Liskó Elemér baukitárstuiajdonos, özv. Kiesti,nszky Rezsőné nyugdíjas, Wieland Al­bin v. szolgabiró, Lefkovits Ignác fogtechni­kus, idb. Burtovszky Miklós kereskedő, Röss- ler Mária Irén dr. tanárnő, Brúder Sándor kereskedő, Lévai Ede nyugdíjas, Farkas László vállalkozó, Pauesó Mária háztartás­beli, Perén yi Emil József nyugdíjas vasut as, Halmi Félix dr. ügyvéd, Farkas Dezső ház­tulajdonos, Bartók István kereskedő. Feuer- miann Mihály dr. ügyvéd, Bekény László szer­kesztő, Bartha Gyula csizmadia, Sedivy Pál nyug. tanító, Kőszegi Vilmos tisztviselő, Sütő Gedeon nyugdíjas, Mayer Frigyes kémikus, Pauesó János magáintisztviselő Szent-Isi vány Zoltán könyvkereskedő, Blumenfoerg Jónás iparos, Vende Pál fényképész, Tóth András elektrotechnikus, Takáts K. Sándor kirlapiró, Mészáros Ferenc nyugdíjas vasutas, Onódy Sándor cigányzenész, Sdbimidt Benedek gyógyszerész, Török György nyugdíjas, Ber- kovits Ernő, kereskedő, Gönczi László ma­gántisztviselő, Bikár Lajos cigány, iparos, Móczó János nyugdíjas, Tydor Lajos magán- tiszt viselő. A párt választási meghatalmazottja Wirk- mann Ármin dr. ügyvéd, helyettese Vukovich István dr. ügyvéd. A központi bizottságba Wollner Gyula dr. és Hercz József dr. ügy­védek delegált attak. Ezután Várnay Ernő országos pártigazgató beszámolt az intenzív pártmun káról, a külön­böző ad hoc alakult választási csoportokról s főként arról, hogy a politikamentesség jel­szavával induló pártbontási frakciók során egyetlen egy magyar nemzeti párti tagról sem veit megállapítható, hogy hűtlen lett volna a párt zászlajához. Továbbiakban beszámol az Szép fehér fogak laszlhatoan el, hogy az önök .. Oh tor odonit-f oglvT ém ‘1 -j ér öl a legnagyobb elisme­résemet és teljes megelégedésemet fejezzem ki. Sok éve használom a „CMorodonk-ot és szép fehér fogaimért sokan irigyeOnek, amiket, csak a „Chlo- rodont fogkrém" napi használatánaüf köszönhetek". C. Reichett, Soli.... Csak valódi Chlorodont fog­krémet kérjünk, tubusok 4.— Kö és 6.-— Kő-ért, minden más pótlékot utasítsunk vistsa. április 17-i.ki nagyszabású pártvácsomról, a párt összes törvényhozóinak részvételéről s egyéb fontos akciókról. Blanár Béla dr. el­nök zárószavában felhívta a megjelenteket a permanens munkára s az ülést berekeszt ette. A spertoSók és fíarmífKévesek is pártot alakíttattak Kassa, április 4. (Kassai szerkesztősé­günk telefonjelentése.) Kassán megalakult a Sportolók és Harmincévesek pártja, amely külön választási listával indul a választá­sokba. A párt vezetője Hnilica Rudolf dr. a pártnak szervezője. A párt valószínűleg valamelyik csehszlovák pártnak lesz a fiók- alakulata és ezért nem sok reményt fűznek hozzá. Ugyancsak most alakul! meg a Repu­blikánus Kost óé lek pár!,ja. amelynek vezető­je Paosav József rendőrkapitány. Ebbe a pártba főleg a Tábor cigányságát szeretnék beszervezni. Tardieu és MaeDonald tegnap óta szorgalmasan tárgyal Londonban A lsét államférfi nyilatkozata — A négyhatalmi konferencia előkészítése Április 1-én este 6 órakor tartotta meg a magyar nemzeti párt kassai párt vezetősége pártirodájában ülését Blanár Béla dr. orszá­gos és kerületi elnök vezetése mellett a vá­lasztmányi tagok úgyszólván teljes számú részvételével. Blanár elnök megnyitójában rámutatott az ülés fontosságára, melynek célja a múlt év őszén már megejtett Kassa város képviselő­testületi jelölésének vagyis a 72 tagú listá­nak áttekintése s igv a jelölés véglegesítése, majd pedig a választási előkészületek meg­beszélése. Várnay Ernő pártigazgató beszá­molt az ■előkészületekről és felolvasta a jelöl­tek névsorát. Ennek megtörténte után meg­indult a diszkusszió, mely a teljes egyetértés és testvéri megértés jegyében, Vukovich Ist­ván dr., Kolos Ákos dr., Halmi Béla dr., Neuwirth Elek dr. alelnökök, Martoncsik Béla, Helyei Gyula választmányi tagok tár­gyilagos hozzászólása alapján azzal végződött, hogyha párt az alábbi 72 jelöltet egyhangúlag vette fel a magyar nemzeti párt listájára. Blanár Béla dr. nyug. polgármester, tart. képviselő, Hercz Ignác dr. ügyvéd, Greguss Gyula evangélikus lelkész, Neuwirth Elek dr. orvos, Halmi Béla dr. ügyvéd, Helyei Gyula iparos, kereskedő, Wirbmann Ármin dr. ügy­véd, Várnay Ernő ny. rgiim. tanár, György János ny. vasúti tisztviselő, Gönczy Gábor re­formátus lelkész, Kolos Ákos dr. ügyvéd, Vu­kovich István dr. ügyvéd, Braun Béla oki. mérnök, kereskedő, ’Szepessi Miksa dr. ügy­véd, Szabó István gazdasági akadémiai tanár, Ungár Joób dr. ügyvéd, Sikora Emil magán- tisztviselő, Aczél Gyoilá dr. ügyvéd, Pilátih London, április 4. Tardieu francia mi­niszterelnök vasárnap délután Londonba érkezett. Az ümiusup etilemére alig néhány ember veit a pályaudvarom, hegy végignéz­ze a külföldi politikus fogadtatását, mig máskor ilyen alkalmakkor a kiváncsiak ezred tolongnak a pályaudvarokon. A fran­cia miniszterelnök megérkezése után a francia követségre hajtatott, majd ötnegyed éráiig MacDomalddal tárgyalt. Azután fou gadta a sajtó képviselőit és nyilatkozatá­ban többek között a következőkéit mon­dotta: — Van ma egyáltalán olyan politikai kérdés, amely nem európai vagy nem viilágkiérdés volna? Azt hiszem, ilyen nin­csen s igy a mi megbeszélésiüipk is nagy­jelentőségű. Á kormányok kötelessége, hogy minden politikai kérdést a kölcsönös szoli­1 daritás szempontjából latolgassanak. A ba­rátságtól eltekintve, Nagybritanmiát és Franciaországot a közös felelősség erköl­csileg és politikailag is egymáshoz köti. E tény belátásának szelleme fog lebegni ta­nácskozásaink fölött. Bizonyosra veszem, hogy a négyhatalmi konferencián ugyanez a szellem fog uralkodni s végig megmarad valamennyi tárgyaláson, a küszöbön álló genfi és lausanne-i konferenciákon is. Taráién után MacDonaid nyilatkozott: — Régóta híve vagyok a személyes érint- kezéisibelépésmek — mondotta az angol mi­nis ztereilnök — s úgy vélem, hogy a mai találkozó is rendkívül szükséges volt. A megoldandó problémák komplikáltak. Saj­nálnám, ha bárki tévesen Ítélné meg Tar- dieuveil való találkozásomat, mert nem egyéni véd- és dacszövetségről van szó, ha­nem a kölcsönös szolidaritás jegyében meg­indítandó akcióról. A szerdán összeülő n égy hatalmi konferencia a dunai államok gazdasági problémáival foglalkozik. Előző­leg nem tárgyaltunk semmiféle tervről vagy szerződésről. Az ut szabad, de bizonyos, hogy a konferencián résztvevő nagyhatal­mak valamennyien segíteni akarnak Közép- európán. Ma délelőtt tiz órakor MacDonaid angol és Taráién francia miniszterelnök a Dovvw ming Streeten folytatta tanácskozásait. Tar­áién tegnap négy szem között tárgyalt Mac- Donalddail, mig a mai ülésen Flandim pénzügyminiszter és a francia szakértők is resztvettek. MaoDonaldof Sir Simon kül­ügyminiszter, Chamberlain pénzügyi kan-i cellái*, Runciman kereskedelemügyi minisz­ter és számos pénzügyi szakértő támogatta. A német és cseh nemzeti szocialista bányászok csatlakoztak a kommunisták illegális sztrájkmozgalmához A hmm bányavidéken a sztrájk további elmérgesedése várható Briix, április 4. A brüxi bányavidéken változatlanul tart a bányamunkások sztrájk­ja. A sztrájk vezetése kizárólag kommu­nisták kezében van, akikhez a német nem­zeti szocialisták is csatlakoztak. Jellemző, hogy a sztrájkvezetőségben számos más szervezethez tartozó bányamunkás is he­lyet foglal és a szociáldemokrata bányász­szakszervezetek állásfoglalása, amelynekmek vezérei a sztrájk beszüntetése mellett fog­laltak állást, éles ellenzékre talált a szocia­listák köreiben. A tegnap lezajlott bányász- konferencia résztvevői elsősorban a sztrájk- bizottság feloszlatása ellen tiltakoztak. Zá- potocky kommunista képviselő Malik szak- szervezeti titkárral jelentést tett a helyzet­ről s hangsúlyozták, hogy a sztrájk beszün­tetéséhez nem elegendő a felmondások visszavonása, mert a bányamunkásoknak a jobb életfeltételek biztosítására vonatkozó feltételeit eddig nem vették tekintetbe. A német nemzeti szocialista szervezet nevé­ben Proschke titkár szolidaritási nyilatko­zatot tett s bejelentette, hogy a német nem­zeti szocialista bányamunkások hivatalosan is a sztrájk élére állnak a kommunistákkal együtt. Vrbinskv dr. volt miniszter élesen támadta a szocialista szakszervezeteket és a prágai kommunistáik nevében anyagi tá­mogatást Ígért. Számos üzemi tanács élesen kritizálta a szocialista szervezetek intézke­déseit és kijelentették, hogy a szocialisták befolyása alatt álló szakszervezetek eluta­sító magatartása dacára rész tv esznek a sztrájkban. Újból megválasztották a régi sztrájkbizottságot. A határozatban hangsú­lyozza a konferencia, hogy a sztrájk csakis szilárd biztosítékok ellenében szüntethető be s ezen biztosítékok közé tartozik nem­csak az, hogy nem bocsátanak el senkit, hanem az is, hogy a bányamunkások exisz- f unciáját nem semmi sitik meg. A konferenciával egyidejűleg a cseh nemzeti szocialista szövetség is ülésezett és elhatározta, hogy hivatalosan csatlakozik a sztrájkhoz. A határozatban felszólítja a kormányt a bányamunkások követeléseinek tejjesitésére. Továbbá utasította a szerve­zet vezetőségét, hogy az egységes eljárás érdekében bocsátkozzék tárgyalásokba a többi szervezettel. Ezzel a helyzet ismét elmérgesedett és úgy látszik, hogy a szo­ciáldemokrata bán yás z® zak s zerv e z e tek kén y- telenek lesznek magukat a többi szerveze­tek határozatainak alávetni és csatlakozni a sztrájkhoz. Mit kapnak élelmezési segélyt a sztrájkolék hozzátartozói A brüxi városi tanács legközelebbi ütésén határozni fog arra nézve, hogy a sztrájkolok gyermekeire és asszonyaira ki terjesszék-e a munka nélkül i - segélyezéssé 1 kapcsolatos élelmezési segélyt. Még nem biztos, hogy a sztrájkolok hozzátartozói megkapják-e ezt a segítséget, mert a brüxi járási hivatal meg­tiltotta, hogy a városi hatóságok a sztrájko­lok anyagi támogatását érintő határozatokat hozhassanak. Az ilyen határozatokat eleve törvényteleneknek és érvényteleneknek nyilvánítja s értük a városi képviselőtestü­leteit felelőssé teszi. Az uj sztrájkbizottság bemutatkozása A csehszlovák sajtóiroda jelenti: A teg­nap megalakult sztrájkbizottság ma délelőtt bemutatkozott a kerületi hivataliban. Az uj központi sztrájkbizottságiban képviselve van­nak az összes bányászszakszervezetek. A sztrájkbizottság megalakításakor a munká­sok hangsúlyozták, hogy a hatóságoknak el kell ismerniük az uj sztrájkvezetőséget, el­lenkező esetben visszahívják a bányákból a védelmi és biztonsági munkát ellátó bá­nyászmunkásságot is. — Újabb demonstrációk a Verchovinán? A Lidové Noviiiy jelenti: Ungvárira ima olyan hírek érkeztek, hogy a Verchovinán ma újból nyugtalanság jelei mutatkoztak és összeütkö­zésekre is került sor. Ezt a hírt eddig még nem erősítették meg. Este nyolc órakor egy husztagu csendőrkü 1 önilmény indul Uzsok lelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom