Prágai Magyar Hirlap, 1932. április (11. évfolyam, 75-100 / 2888-2913. szám)

1932-04-01 / 75. (2888.) szám

3>KA<xAW V ÍA\itAR*ÍtllUjűAK nátha ellen. lOFff&€£$% Hatása meglepői lizálása végek az összes európai állaimiok ■üljenek le sürgősen a zöld asztalhoz és mindenek előtt intézzék cil az európai és a világáillamok közös akaratából a reví­zió megoldását. Ez teljesen megfelelne a Flandin által kép­viselt francia álláspontnak. Tardíeu terve — A csehszlovák külpolitika forszírozta a gazdasági megegyezést Csehszlovákia, Ausz­tria és Magyarország között, de ismét csak a cseh imperializmus magas lováról. Úgy gon­dolta, hogy egy olyan cseh-oeztrák-magyar gazdasági együttest csinál, amelyben megnyí­lik részére a lehetőség a vezető szerepre a Duna völgyében, úgy, hogy a vezetés révén a maga hatmilliónyi lélekszámúval egy ötven­millió s lelket számláló terület gazdasági és politikai leigázását csendesen keresztül vi­szi. De jött a kiábrándító Tardieu-terv a du­nai állaimok öncékiságia és egyenrangúsága alapján, amelyről Tardieu a francia kamará­ban ezt mondotta: „Arról van szó, hogy a termeszét által egy­ségesnek teremtett gazdasági terület szét- morzsolódásának vége vettessék, a vámok leépittessenek és mesterséges iparok fej­lesztése megiakadályoztas«ék elejét veendő nagy államterületek, fogyaszt ópiacok hiá­nyában való meg!ul lasztásának Kétségtelen az, hogy Középeurópában úgy­szólván a régi Magyarország tekinthető egye­dül oly területnek, amelyet a természet ál­tal egységesnek teremtett gazdasági terület­nek lehet minősíteni és amikor a Temps a dunai államok gazdasági együttműködéséből az igazság békéjének a megszületését is meg­csillanni látta és ennek kifejezést is adott, a csehszlovák kormány a magyar államiság ki­épülésének veszélyét vélte felismerni és ra­vaszkodással próbálta megtorpedózni a Tar- dieu-tervet azzal, hogy felcsapott Németor­szág protektorává. Szegény Németországon egyszerre megesett a szive és reklamálta an­nak szives hozzájárulását a Tardieu-tervhez, mint conditio síné qua non-t. Csehszlovákia és Németország között igen nagy számú el­választó vonal és ellentétes törekvés van, de Benes úgy számított, hogy a nőimet veszede­lem csak jóval később válik időszerűvé, tehát a cseh imperialista ábrándra közelebbi ve­szélyt jelentő öncéluságot és egyenjogúságot íkell a dunai államoknál a német segítséggel, illetve a németekkel kifejlődésében megaka­dályozni. Az a kereskedebempolitika, amelyet a kis államoknál nagyhatalmi ábránd vezet, rossz, kalandos és nagyon kockázatos, mert egymás mellett élő népek jólétét, boldog­ságát teszi kockára A fölmondások visszavonva- nincs többé ok a sztrájkra? Dostalek miniszter fejtegetései szerint nagy nehéz­ségeket kell leküzdeni a bényásztárgyaSásokon — Nyugalom a sztráikvídéken Prága, március 81. A bányászsztrájk tegnap — mint röviden jelentettük — a kiadóéi bá­nyavidékre is átterjedt. Ennek következtében a mai helyzet az, hogy a csehországi bányavi­dékeken a februárban alkalmazásban volt 84.000 bá­nyász közül körülbelül 3Ö.GG0 sztrájkol. Minden jel arra vall,, hogy sikerülni fog a 'bér- mozgalmat rövidesen békésen elintézni. Tegnap délelőtt a bányászszervezetek képviselői meg­jelentek Dostalek közmnnkaügyi miniszternél és arra kérték, hogy a Brüxben történt fölmon­dásokat vonassa vissza. Dostalek kijelentette, hogy az észak csehországi széntársaság vezér- igazgatóját, Loeckert magához hivatta, és föl­szólította, hogy a Humbold-telepen történt föl- mondásokat vonja vissza s ezt a vezérigazgató megígérte. Délután a máhrisc-hostraui fölrnon- dások ügyében járt egy küldöttség a. minisz­ternél. Dostalek este hat órakor Masaryk elnö­köt informálta a helyzetről. Dosiáiek miniszter szerint megszűnt a sztrájk oka Dostalek közmunka-ügyi miniszter késő este fölszólalt a parlamentben és a szenátusban. Beszédében foglalkozott a bányászok és bánya­telepek helyzetével, majd a tárgyalásokra át­térve bejelentette, hogy a tárgyalások eredmé­nyeképpen rendeletét adott ki, amelynek ér­telmében a brüxi bányatársaság utasítást ka­pott a fölmondások visszavonására és ezt a rendeletet hirdetmények utján tud túl adják a bányászoknak is. Egyúttal utasítást adott a miniszter, hogy további tömeges* fülmondások ne történhessenek mindaddig, amíg a Humbokl- bányában a hivatalos vizsgálat be nem fejező-1 dik. Loecker vezérigazgató ezt az intézkedést tudomásul vette. Ezen intézkedés után az északcsehországi bányatelepeken nincs többé ok a sztrájkra. A miniszter hangsúlyozta a továbbiakban, hogy úgy az igazgatóságok konferenciája, mint a szakszervezetek tudatában vannak annak, hogy az eladási nehézségek miatt rendkívüli beavatkozásokra van szükség. A két fél csu­pán ezen beavatkozás mikéntjére nézve van el­lentétes véleményen. A munkásszakszervezetek azt ajánlják, hogy a munkanélküliséget a váltó munkabeosztás­sal kell leküzdeni s ezt úgy értelmezik, hogy a bányászok egy-egy csoportját periodikusan egy bizonyos időre, esetleg egy hónapra ki- rekesztenék a munkából, ezek munkanélküli segélyben részesülnének és egy másik, addig munkanélküli csoport állna be munkába é6 kapná a rendes munkabért. A bányatulajdo­nosok ezen terv végrehajtásának nehézségei­re mutatnak rá és azt a véleményt képviselik, hogy csakis kiadós leépitéssel lehet a mai helyzeten segíteni. A bányatulajdonosok egyúttal a kollektív szer­ződés egyes intézkedéseinek módosítása mellett foglaltak állást. A legsúlyosabb tárgyalási pontot a bérek le­szállítása képezi. A mahrischoetraui bányahivatal azonnal bele­avatkozott konfliktusba é6 mindkét féllel tár­gyalt. A miniszter mindkét féltől írásbeli aján­latot kért és tegnap már tárgyalt a bányász­szakszervezetekkel, a mai napon pedig a bá­nyatulajdonosokkal tárgyai Az ostrau—kar­éin! bányatelepeken március 29-én kitört sztrájk kizárólag a kommunista párt kezdemé­nyezése. A bányatulajdonosak képviselői' előtt hangsúlyoztam — jelentette j a miniszter —, ■hogy a rend érdekében a tárgyalások tartama ab t semmiféle elíbo- csájtáeok nem történhetne . Az általam vezetett resszort kompetenciájának határain belül 1 eltökélt szándékom, mindent megtenni, hogy a bányatelepek nyugodt üzeme biztosítva legyen és a bányamunkásokat fölös­legesen ne - nyugtalanítsák. Közös kötelessé­günk a mai súlyos időben a szociális tekintet­ben gyönge osztályokat védeni. A kommunisták a képvisdőházban a nyilat­kozat fölötti azonnali vita megindítását indít­ványozták, a többség azonban fczt az indítványt elutasította és ngy határozott, i^gy a miniszter expozéja fölötti vitát a legköze^bibi plenáris ülésen, április 7-én, csütörtök déhnán egy óra­kor fogják megindítani. A sztrájkbizottság megtagadta a szénszoigáltatást Prágának B r ü x, március 31. A brüxi bányavidék 80 bányatelepén tegnap 21.500 bányász sztrájkolt. A központi sztrájkbizottság elhatározta, hogy a szénszállítást is szünetelteti, illetve csakis humánus intézetek és iskolák számára engedé­lyezi. A prágai vízmüvek, villanymüvtk és gáz­müvek szénszállitási kérelmét a sztrájkbizott­ság elutasította. Mint már tegnap jelentettük, Prágában egyelőre nincsen szénhiány. Szocialista gesztus: államosítani a szénbányákat A cseh és német szociáldemokrata párt kép­viselői tegnap törvényjavaslatot nyújtottak be a bányák államosítására vonatkozólag. A ja­vaslat szerint a kormány fölhatalmazást nyerne arra, houy a Csehszlovákiában lévő összes szénbányá­kat kisajáíitsa anélkül, hogy a tulajdonosok­nak a bányákban eszközölt beruházásokért bármily kártérítést nyújtana. Ez a javaslat természetesen csak demon­stratív jellegű. s közrejátszik egy az emberiségre nem kívá­natos háború kitörésére. „H Dússá ereje és jelentősége meg siem másíthass** — De Tardieu tervét Németország hozzájá­rulása nélkül el se lehet képzelni. Minek te­hát a fölöslege® csehszlovák buzgalom? A jó kereskedelempolitikának a' kölcsönös fogyasz­tási piacok megszerzésére kell törekedni a mezőgazdasági termékek tekintetében, be­hozatali és kiviteli megállapodásokra oly or­szágok között, amelyeket a Duna az összetar­tozandó ság jelentőségével köt össze. „A Duna itt van és nincs eltemetve. Ereje és jelentősége meg nem másítható. Mellette a népek lehetnek gazdagok, lehet­—————————— PÁTER LAliRENTIUS TITKA BŰNÜGYI REGÉNY Irta: VÉCSEY ZOLTÁN (66) ÍA barát mosolyogva rázza tagadólag a fe­jét s ráncos ajkai közül kilátszik maradék néhány odvas foga. — Nix tajos, nix tajcs. Bob gesztikíuláláesal igyekszik megértetni magát. — Zum Páter Solon — Brief (és zsebéiből levelet húz elő, megmutatja azt a barátinak). Páter Laurentius. — Aiha, aha, értem. A barát bezárja mögöttük a kaput és fel­vezeti a két váratlan jövevényt Páter So- lonhoz. * Kurt kettős bért ígért a sofőrnek s a de- Ték embert a háromszáz schillinges borra­való villaoyozta fel annyira, hogy a szél­vész gyorsaságával vágtatott s Kurt jő fél­órával hamarább érkezett célhoz, mint ahogy remélte. Ahogy a portás eléje tette a bejelentő- lapot, félretolta azt. — Erre később is van időm. Schneider Róberttól akarok beszélni. A portás megvakarta a fejébuibját. — Az bajos lesz. kérem. Schneider ur az éjszaka a szanatórium autóján eltávozott, Becsbe ment. — Mit mond, em/ber, Schneider elutazott, Becsbe ment? — Igen, kérem. Nem Kurt Resner úrhoz van szerencsém ? — Én vagyok! Üzenetet hagyott? — Nem. Hanem Max Hellwarth ur várja önt a 283-ban. Azt hagyta meg, hogy amint •megjön, szíveskedjék azonnal felkeresni. Hellwarth hálóköpenyben ült a kis asztal mellett a teáját kavargatta. — Max, miit jelentsen mindez? — Isten hozott, Kurt. ürülök, hogy sze­rencsésen megérkeztél. Foglalj, kérlek he­lyet. Kurt úgy, ahogy volt, kabátostul a fel­kínált székbe vetette magát. — Mi van Robbal? Megőrült az a kölyök? — Nem, Kurt, hanem itt furcsa dolgok történtek az éjjel. Nagy nehezen, akadozva, a saját szerepét Szépíteni s jóakaratát kihangsúlyozni akarva mondotta el a történteket. Persze a hazug mesét, .amellyel Robot a babban visszatar­totta, nagy okosan elhallgatta. Kurtnak igen nagy nyugalmat kellett ma­gára erőltetnie, hogy végighallgassa kollé­gájának elbeszélését, rá ne rontson s le ne üsse. Egy szót sem szólt közbe, megvárta, miig Hellwarth befejezte előadását, aztán nyugodt, közömbös hangon, amely azonban visszafojtott szenvedélyeket takart, megszó­lalt: — Bravó, fiatalember! Ide vezetett el te­hát bűnös ambíciód, irigységed s Anita iránt érzett gyülölséged, hogy egy gyilkosnak hűn tá rsává szegődtél. — Kérlek, Kurt, ez kissé — nem gondo­lod ­— Nem annyira erős, mint amit megér­demelsz. Remélem, ezek után levonod a konzekvenciákat? — Milyen konzekvenciákra gondolsz? — Csodálom, hogy erre még figyelmeztet­nek szegények, sírhatnak bánatukban ég ujjonghatnak örömükben, idilffi békében legeltethetik nyájaikat, vagy gránátokkal lőhetik egymást, a Duna hullámai változat­lan méltósággal hömpölyögnek örök céljuk, a tenger felé, értetlen népek között, a gaz­dagságra hivatott, de mégis szegény orszá­gokon át.“ Az összes dunai államinak meg kell ezt ér­teni és a népek testvériségét kell munkálni, amely a megértést lehetővé teszi. Törköly dr. beszéde második főrészében azt a tételt bizonyította, hogy a csehszlovák hi­vatalos politika ügyet sem vet a népek test­vériségének a sziükségéie. Ennek igazolására a szónok egyebek között az 1930. évi nép­számlálás kérdését ismerteti. A beszéd e ré­szére legközelebbi számunkban visszatérünk. nem kell. Azzal tisztában vagy, ujye, hogy ezek után egy lapnál együtt nem dolgozha­tunk? — A kenyeremre törsz? — TeUmagad törtél a kenyered Mién. Ezt a kérdést azonnal el is intézzük. A telefonkagylót leemelte. — 263. Kérem Wien 104681-öt, Arinigend. — Mit akarsz, Kurt? — Mondottam, elintézzük ezt a kis ügyet. Szótlanul ültek egymással szemben né­hány percig. Megszólalt a csengő. — Halló, Tagesbote? Itt Kurt Resner! Igen, igen, Kurt Resner, maga fafüliü. Ké­rem Werner főszerkesztő urat — Halló, ön az, Werner? Itt Kurt, Igen, elevenen és életnagyságban. Nyolc órakor érkeztem a Semmeringre. Majd a gyorsírónak leadom a mondanivalóimat. Előbb azonban egy sürgős privátügyet kell elintéznünk. Max Hell­warth szobájából beszélek. Hogy nem lehet? Sürgős megbízást kapott? ö azonban extra- túrákat csinál, mint Bülow herceg, ismeri a naturáját — — Kérlek, Kurt — szólt közbe indulato­san Hellwarth. — Kuss! — Nem, Werner, ez nem önnek, Hellwarthnak szólt. Ez az extratunja külö­nösen jól sikerült, majd beszámolok szemé­lyesen róla. Úgy találom, hogy számomra pszichikai lehetetlenség továbbra is egy re­dakcióbán dolgozni ezzel az úrral... Hosszabb pauza. — Nagyon helyes, Werner, ön pillanat alatt, átlátja a helyzetet. Tehát a háromhóna- pi fizetését egy összegben megkapja, egyút­tal szabadságolják is. Nagyon nobilis... Hogy az előlegét levonják? Mennyi az? Több mint másfélül avi járandósága? Ne te­gye. Werner, az én kedvemért. Fizettesse ki az egészet egy összegben! All right! És ké­rem, protezsáljja be őt a Winlersteinnál. ön jő viszonyban van a konkurenciával. Olt majd versenyezhet velem. Mindig arról pa­Költségvetést előkészíti parlamenti kliensig! Prága, március 31. A szlovák néppárt és a né­met keresztényszocialista párt a parlamentben javaslatot nyújtottak be az „állami költségvetést előkészítő parlamenti bizottság" létesítése cél­jából. A javaslatot azzal indokolják, hogy az ed­digi gyakorlat szerint a képviselőim a költség­vetést minden mód ősi tát -nélkül kénytelen elfo­gadni óe az egyes országrészek kulturális és gaz­dasági érdekeit nem tudja érvényre juttatni a költségvetésben. Ezért szükséges, hogy az egyes országrészek törvényhozói már a költségvetés előkészítésénél érvényre juttathassák saját vidé­kük követeléseit s e célból parlamenti bizottság választandó, amely a kormánnyal együtt készí­tené elő a költségvetési tervezetet. naszkodott, hogy miattam nőim érvényesül­het nők a Tagesboténál a tehetségek. Már mint ő. Good bye, Werner, most adja a gyorsírót. És gyorsan leadta a tudósi tást megmene­küléséről, elmondta Ladnay grófnő elrablá­sának történetiét is, majd igy fejez te be a tudósítást: A tettes, akiiben a ladnai kastély fantom­ját sejthetjük, dr. Kern József budapesti új­ságíró és neje nevére kiállított útlevél bir­tokában van. Minden jel arra mutat, hogy áldozatát hipnotizálta s a szerencsétlen nőt tengerentúlra akarja magával vinni. Útirá­nyát Genovánálc vette, ahonnan két nap múlva indul a Kolumbia gőzös Paraguayba. Személy leírása ... Különös ismertető jele nincs." Halló, Rellstaíb, adjanak azonnal kü­lön kiadást, kifizetődik, adják le azután a rádiónak is s kérjék meg Ferkel igazgató urat az én nevemben, hogy az első hir- leadásba iktassák be. Köszönöm. Slusz. Felemelkedett s kifelé tartott. Már az aj­tóhoz ért, amikor Hellwarth felé fordult. — Azt hiszem, megérti Hellwarth ur amit most mondok. Az ön jelenléte itt fölösleges és nem kívánatos. A délelőtti gyors tíz. óra­kor indul Becsnek. — Ezt megkeserüli, Resner — sziszegte fogai között a porig alázott ember. Anitához nem engedték be, hiába kért, kőnyörgött. Itt állott most tanácstalanul s amit annyi fáradságos és veszélyes munká­val épített, az most mind összeomlani lát­szott. A csapda, amit felállított, nem műkö­dött kifogástalanul, hét órával előbb követ­kezett be az, amire számított.. Nem hogy megmentette volna őket, hanem most már mind a kelten élet veszedelemben vannak. És az a bolond Roib is, ahelyett, hogy bevár­ta volna őt instrukciókért, a világnak sza­ladt. Ugyan mit kezdhet ő '.egymagában ez­zel a szörnyem nehéz feladattal. 1932 Áp (ás I, péuKMt, i (Copyright fcy Prágai Magyar Hitlap.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom