Prágai Magyar Hirlap, 1932. április (11. évfolyam, 75-100 / 2888-2913. szám)

1932-04-01 / 75. (2888.) szám

lardiiit is Madtónald vasárnapi londoni találkozója az év eiyik legfóntotabb diplomáciai konferenciája lesz Hámok Franciaországban Tardieu dunai terve élen — A párisi kormány „nagyvezérkara* teljes létszámban Londonba utazik — A Daily Héráid folytatja támadásait Tard eu politikája ellen Páris, március 31. Tardieu francia minisz­terelnök tegnap újból fogadta Lord Tyrell pá­risi angol nagykövetet. Tardieu és Flandin londoni útprogramját az utolsó pillanatban újra megváltoztatták, mivel az angol miniszter­elnök ma értesítette francia kollégáját, hogy már vasárnap délután visszaérkezik Londonba Chequersből. A francia miniszterek igy hát már szombaton délelőtt Londonba utaznak, néhány órával előbb, mint eredetileg tervezték. Tardieu a pályaudvarról azonnal MacDonaklhoz megy. Este a francia nagykövet Londonban bankettet rendez. A hétfői programot nem változtatják meg. Tizenegy órakor tanácskozás lesz, majd reggeli MacDonaldnál, délután folytatják a megbeszéléseket, este Lord Londonrerry lég- hajózásügyi miniszter dinert ad a vendégek tiszteletére. A tanácskozások programja lényegesen ki­bővült. A hétvégi londoni megbeszélés iJykép- pen fontos világpolitikai, akcióvá nőtt, amelyen a dunai kérdésen kiviil a kontinens valamennyi fontosabb problémája szóba kerül. A francia minisztereket a külügyminisztérium igazgatója, Moysset is elkíséri, továbbá Massiglydefegyver- zési delegátus, Coulondre, a kereskedelmi szer­ződések intézője és az a két pénzügyi szakértő, aki a nagy nemzetközi tárgyalásokon Francia- országot képviselni szokta. A Matin úgy érte­sül, hogy angol részről MacDonaldon és Sir Si­monon kivül Chamberlain pénzügyi kancellár és Runciman kereskedelemügyi miniszter ugyancsak részt vesz a tanácskozásokon. A Petit Journal valószínűnek tartja, hogy a szak­értői tárgyalások Tardieu és Flandin hétfő éj­jeli visszautazása után folytatódni fognak és néhány napig eltartanak. A nagyarányú diplomáciai készülődés elle­nére a hangulat nem javult lényegesen annál inkább, mert Franciaországban egyre nagyobb a tiltakozási kedv Tardieu taktikája ellen. A Populaire szocialista lap ironikusan szerencsét kíván Tardieunek legújabb „győzelméhez", mert tényleg megvalósította tervét és előbb tár­gyal Angliával, mint Németország és Olaszor­szág. Ez a „győzelem" gyöngíti Franciaország angliai rokonszenveít, izolálja a francia politi­kát és Franciaországot intrikusi szinben tünteti föl. A dunai terv a világ közvéleményében egy­re inkább olyan formát ölt, mintha „Németor­szág elleni fegyver volna és pusztán a csatlako­zás megakadályozására szolgálna". London jó­zan és logikus terve az volt, hogy mindenek­előtt a négy nagyhatalom konferenciáját hívja össze, hogy Páris, London, Róma és Berlin megegyezzék a dunai államokkal szemben kö- vettndő egységes politika kérdésében. Tardieu azonban helyesebbnek tartotta, ha harsona- hangok kíséretében újabb személyes győzelmet arat Nfmetország és Olaszország fölött. Herriot az Ere Nouvelleben ennél is éleseb­ben kritizálja Tardieu magatartását. „Szüksé­ges volt újabb nehézségeket teremteni a dunai kérdésben, amikor a francia tervnek amugyis rossz sajtója van már és a világ a dunai álla­mok pénzügyi szerencsétlenségéért Franciaor­szágot teszi felelőssé? Anglia szemmelláthatóan nem akarja támogatni jóvátéíeli politikánkat. Mit akarunk tulajdonképpen? Aktív népszövet­séget? Hathatós európai föderációt? Olyan rendszerű regionális szerződéseket, amilyenek megkötését Németországnak megtiltottuk? Az ember ebben az általános káoszban elveszti fe­jét. A legveszedelmesebb azonban az, hogy azt a látszatot keltjük, mintha állandóan csak im­provizálnánk. Veszedelmes dolog, hogy Anglia ma Briantí formulájának védelmezőjévé csapott föl velünk szemben. A nagyhatalmak mozgósí­tása fölösleges volt. Belgrádból úgyis furcsa elutasító hangok jönnek már és Lengyelország éppen most kötött kereskedelmi szerződést Né­metországgal, ami a francia tervvel való elé­gedetlenségnek a jj:le. A dunai affér rendkívül idegesíti a francia radikálisokat. Ez a kaland Franciaország külpolitikáját rendkívül kedve­zőtlen szinben tünteti föl. Könnyen előfordul­hat, hogy Franciaország egy szép napon telje­sen elszigetelve maiad az európai népek társa­ságában." HénteiQlleites freas alakul? London, március 31. Jelentettük, hog?’ a Daily He rak! tegnap Tardieu küszöbön álló londoni látogatásival kapcsolatban megálla­pította, hogy a francia miniszterelnök az an­gol fővárosban egységes angol-francia fron­tot akar kovácsolni Németország ellen. A munkáspárti hivatalos lap ma ugyanilyen szenzációs cikkben megállapítja, hogy An­glia jóvátételi politikája alapvetően meg­változott. Eddig az angol álláspont az volt, hogy a küszöbön álló jóvátételi konferen­cián Anglia a jóvátételi kérdés végérvényes megoldása mellett foglal állást, mig most megelégszik azzal, hogy a. meglevő morató­riumnak újabb hat hónappal való meghosz- szabbitását kérje. Tardieu és MacDonald hétfői találkozója ebben a kérdésben teljes megegyezést fog teremteni Anglia és Fran­ciaország között. A Daily Héráid szerint az uj angol-francia tervet Németország nem fogadhatja el. Már pedig, ha a jóvátételi problémát nem oldják meg végérvényesen, akkor Németország félév múlva kénytelen lesz minden fizetést megtagadni, a kamatok és a magángazdasági adósságok törlesztését is. Németország kiviteli többlete hónapról- hónapra kisebb lesz és pesszimista számí­tások szerint májusban végleg eltűnik. Amerika a jóvátétel végleges rendezése ellen Páris, március 31. A Petit Párisién ma hosszabb cikket közöl az Amerikai Egyesült Államok jóvátételi hangulatáról s megálla­pítja, hogy Washington egyáltalán nem gondolhat a mostani helyzetiben a jóvátéte­lek végérvényes szabályozására. Az ameri­kai kongresszus két hónap múlva megkezdi nyári szabadságát és csak december 15-én ül össze. Lehetetlen, hogy a kongresszus ülésszakának befejezéséig a képviselők akár provizórikus szabályozást fogadjanak el. Hoover egyéni iniciativájára pedig a küszö­bön álló elnökválasztások miatt nem lehet számítaná. fórkOr: Az a kereskedelmi soKüa, amelyet a kisállamnál nagyhatalmi ábránd vezet, rossz, kalandos, mert egymás mellett élő népek jótétét teszi kockára A magyar nemzeti párt elnökének felszólalása a képviselfiházban - Mit mondott Flandin francia pénzügyminiszter a revízióról? - A dunai államok gazdasági közeledésének problémája Prága, március 31. Parlamenti beszámo­lónkban tegnap közöltük, hogy a francia ke­reskedelmi szerződés pótegyezményetinek ra­tifikációs tárgyalása során a képviselőházban felszólalt Törköly József dr. képi viselő, a ma­gyar nemzeti párt országos elnöke is. Tör­köly dr. beszédét az alábbiakban ismertet­jük. A szónok beszédének első részében azt a tételt bizonyította, hogy „a csehszlovák kereskedelempolitika hely­telen utakon járt és jár ma is." Törköly dr. itt részletesen felsorolta a köztár­saság kereskedelmi szerződéseit s azokat a fontos államokat, amelyekkel Csehszlovákiá­nak kereskedelmi szerződés© nincs. — De még Franciaország is revideálta ed­digi kereskedelmi álláspontját Csehszlovákiá­val szemibeil — mondotta Törköly dr. — s a most ratifikálás végett benyújtott pótegyez- mények ezt dokuimentárisan bizonyítják. Iga­zolják, hogy a francia álláspont megváltozott és hogy a csehszlovák kormány a francia ki- vámságokat ja saját termelése érdekeinek el­lenére is honorálni kénytelen. — A csehszlovák kormány a most tárgyalt kereskedelmi pótegyezményekben teljesítette a francia álláspont kívánságait. Nem érthe­tő az, hogy (ugyanez a kormány figyelmen kí­vüli hagyja azt a francia álláspontot, amely a rossz kereskedelempolitika reformját szugge- rál'ja és az elzárkózás politikáját az együtt­működés politikájával tartja felcserélendő- nek. Flandin miniszter álláspontja — A francia álláspont legpregnánsabb ki­fejezője Flandin, a mai francia pénzügymi­niszter. Parisban az Etűdé s oda les et politii- ques-nek a múlt évben tartott egyik ülésén szór ól-szóra a következőket mondotta; „A dunai államoknak feltétlenül olcsó hosszúlejáratú hitelre van szükségük. Ezt a hitelt azonban ma. amikor ez államok közül egyesek a határok s a békeszerződé­sek revízióját követelik, senki sem meri nyújtani, nem tudva, vájjon egy-két év múlva nem változnak-e meg tényleg a ha­tárok és nem vész-e ott a tőkéje. A revízió kérdését pedig elhanyagolni nem szabad. Mert amikor az egyik ország arra hivatko­zik — s ezt adatokkal is bizonyítja —, hogy a régi határai között virágzó és boldog or­szág volt, ma pedig, miután a békeszerző­dések szétrombolták gazdasági egységét, tönkrement és koldusország lett belőle, ez oly súlyosan esik latba, bogy ezen napi­rendre térni nem lehet. A revízió kérdését meg kell oldani és pedig Franciaországnak kell megoldani, mert Franciaországnak a dunai államokban igen nagy a tekintélye. Ezt Franciaországban kevesen tudják és akik tudják, sem törődnek vele, de ez ál­lamokban való utazásom alkalmával meg­győződtem arról, hogy ez tényleg igy van. Franciaországnak nem szabad eljátszania azt a tekintélyt és szimpátiát, melynek Ke- leteurópában örvend: meg kell oldania a revízió kérdését és pedig mielőbb, mert ha Franciaország meg nem oldja, úgy azt meg fogják csinálni mások, nélküle és ellene és Franciaország izoláltan marad majd politi­kájával egész Európában." J társadalmi propagandát, annak azt az érlelő munkáját is, amely az összes európai álla­mok hivatalos akaratát legális utón kívánja rábírni arra, hogy mielőbb tüntessenek el minden akadályt az európai gazdasági együttműködés létrehozása utjáiból. Ily pro­paganda irányi tásával és szervezésével fog­lalkozik a La Trocquer francia szenátor el­nöksége alatt működő Európai Vámegyesü- let. Szót kellene fogadni a nagy francia apostoloknak Csehszlovákiában is. És a hi­vatalos csehszlovák akaratnak nem volna szabad negligálnia Flandin francia állás­pontját — Ha a francia állásponttal összeegyez­tetjük MacDonald angol miniszterelnöknek és Lloyd Georges liberális angol pártvezér­nek, Borah szenátornak, Mussolininak köz­ismert álláspontját, akkor a békeszerződé­sek sérthetetlenségének elvét máris meg- dön törtnek kell tekinteni. Teljesen logikus az a lépés, amely azt in­dítványozza, hogy Középeurópa megmen­tése és az európai, söt a világválság loka­Ez a francia álláspont világosan be; szél. A gazdasági együttműködés és az en nek nyomán kialakuló igazi béke conditio si ne qua non-jáül nem a politikai légkör előkészilését, de magának a politikumnak, magának a revíziónak mielőbbi végleges megoldását teszi. És ezt az álláspontot tá­mogatja egyebek között a híres francia publicista: Gustav Hervé, a i francia szociál­demokraták gezére: Léon Blu'm, a radikáli­sok vezére: Heriot, a népszövetség volt francia delegátusa: Juvelier, sőt állítólag a francia külügymini szí ériumi államtitkár, Berthelot is. De a szükséges reparációk ér­dekéiben vetette föl Briand Páneurópa gon­dolatát. Francia kezdeményezésre küldötte ki a népszövetség az európai gazdasági együttműködést tárgyaló konferenciát, mely aktus kétségtelen bizonyítéka annak, hogy az egységes gazdasági' területek szétválasz­tásának és a főleg ebből folyó európai rossz gazdasági helyzetnek megszüntetése iimmár Európának a hivatalos feladata lett. De a franciák megkezdték már azt a gazdasági í évf. 75. (2888) szám . Péntek • 1932 áprilisi Előfizetés/ ár: évente 300, félévre 150, negyed- A ~~7crlni />c ni^rin^kni p11pn7pki nnrfok Szerkesztőség: P r á g a H. P ansk á ulice 12. évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, ^ S^LOV^nS-KOl ÉS UISZITISZKOI eUenZQKl paTiO.s. n. emelet - Telefon: 30311. - Kiadóhivatal; félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kő. pAwrDrmM PoIUÍKCLÍ napilapja. rFTFTm c7vRKF^ZT0 prá9» N*. Ponská ulice ÍZ 111. emelet, fi képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több FŐSZERKESZTŐ H W FELELŐS SZERKESZTŐ Telefon: 34184. Fsyes szám ára 1.20 Kő, vasárnap 2.-KÍ. VZIWÁNY1 LÁSZLÓ FORGÁCH GÉZA SÜRCÖHYCIM: HÍRLAP, PRftHft „Le kell ülni a zöld asztalhoz!"

Next

/
Oldalképek
Tartalom