Prágai Magyar Hirlap, 1932. február (11. évfolyam, 26-49 / 2839-2862. szám)

1932-02-27 / 48. (2861.) szám

8 'pragai-A'^agíar-hiklau 1962 feforu&r 27, wwwnW. . lSporiv­Megkezdődlek Csehszlovákia sibajnok- ságai és a tátrai nemzetközi siversenyek Harrachsdori, február 26. Igen kedvező időjárás mellett kezdődtek meg Csehszlovákia sibajnoksá- gai. Az első, 50 kilométeres verseny az olimpiai bajnokok nélkül folyt le, úgyhogy a győzelmet a német HDW kiküldöttei aratták. Győztes a II. osz­tályban startolt Horn lett 8:55:09 alatt a főiskolás Dlouhy (8:56:06) és Koznarek, Brünn (4:00:11) előtt. A favorit Doníh a szenior-osztályban 3:56:06 alatt ért célba Pacak (Slavia) és Jedlicska (LZK) előtt. 45 versenyző közül 42 érkezett célba. Az olimpiai versenyzők ma reggel érkeztek meg Brémába, úgyhogy Harrachsdorfba csak szombaton estére jutnak el. A hivatalos fogadtatásuk az Ame­rikában szerepelt versenyzőknek március elsején lesz Prágában. * Tátrasfcéplak, február 26. (Tudósitőnk távirati jelentése.) A Tátra-bajnokság első napján a 22 kilo­méteres stafétaversenyt bonyolították le, amelyen kilenc team indult. Közben a versenyt a HDW és a Magyar Siszövetság első csapata feladta. Győzött a lengyel első csapat 1:37:30 alatt a lengyelek má­sodik garnitúrája előtt (1:39:04). Harmadik a Kár­pátegyesület (Ruzsinszky, Borghauer, Rótb) csapata lett 1 óra 41:48 alatt. A 15 kilométeres ifjúsági stafétában győzött a Kárpátegyesület csapata (Bernáth, Mikolik, Bruck) 1:07:45 alatt a Svai előtt (1:12:34). Indult öt csapat. Ma a csapatversenyt bonyolítják le, amelyre 52 versenyző jelentkezett. Köztük a német bajnok Kratzer és a HDW legjobbjai: Hein, Priebtsoh, Brath, a lengyel Rosmus, Morusars, a magyar Mar- sik stb. Menzel MontecarZóh&n tegyőzte Kehrtinget Montecarlo, február 26. A nemzetközi tennisz- verseny tegnap délutánján a prágai Menzel a ma­gyar Kehrling Bélát 10:8, 7:5 arányban győzte le. A cambridgei Peters a francia Lotan ellen 6:0. 6:1 arányben győzött. Az ir Rogers a francia Merlint 6:4, 1:6, 6:2, a spanyol Slaier az olasz Palmierit 7:5, 6:1 arányban késztette megadásra. A közép­döntőbe tehát Menzel, Peters, Rogers és Mater ju­tottak. — A férfipáros eredményei: Sohaffer-Ku- kuljevics (jugoszláv)—Peters-Lotan 6:4, 6:1, 7:5. — Maier-Dural—Merlin-Legeay 6:1, 6:1, 6:4. — Menzel-Scháffer—Journu-Westmacott 1:6, 6:3. 7:5. — Kozseluh-Kukuljevics—Zichy-Gebrovits 6:3. 3:6, 6:3. — A nőiegyesben az angol Hewith a svájci Payot-t, az olasz Valerio az angol Satterthwaite-t. Mme. Mathieu pedig Claude Ane-t verte ki. — A vegyespárosban a Hewith—Menzel kombinált győ­zött a Deutschné—Marsalek kettős ellen 3:6, 6:2, 8:4 arányban. — A Beamrooní Cup-ért folyó női- párosban a Ryan—Bürke kettős 8:6. 6:3 arányban verte a francia Adamoff—Anet kettőst. )( Megalakult a csehszlovák jéghockey-liga, amely tegnapi első ülésén elnökké Citta dr.-t, alenökké pedig a német May dr.-t választotta. Nemzetközi titkár: Rezács dr., ügyvezető pedig Bartos lett. )( A besztercebányai SK Slávia szombaton és va­sárnap rendezi első ízben Szlovenszkó első ifjúsági jéghockey-bajnokságát, amelyre Izák dr. Ujtátra- füredről serleget adományozott. )( A dán Sophus Hansen vezeti Prágában már­cius 20-án a csehszlovák—magyar válogatott mér­kőzést. )( A bostoni All Stars Davosban az EHC elleni második meccsén sem tudott győzni. Ez a mérkőzés 1:1 arányban eldöntetlenül végződött. )( A lengyel válogatott jéghockey-csapat Ottawá­ban az Európát járt hazai jéghockey-teamtől 1:4 arányban kikapott. )( A Budai 11 utolsó turameccsét Nizzában ját­szotta le, ezúttal szerencsével. Az 0C Nice-t 4:2 (2:0) arányban győzte le. )( Csehszlovákia nemzeti iéghockey-csapata a Magas Tátrában készül a berlini Európa-bajnokság- ra. Ujtátrafüredről jelentik: Csehszlovákia nem­zeti jéghockey-osapata, amely az LTC-Prága, a Troppauer Eislaufverein, a Slavia-Prága és a DHEC- Prága legjobb játékosaiból áll és amely a berlini jéghockey Eurőpa-bajnokságon fogja Csehszlová­kiát képviselni, a Magas Tátrában készül a bajnok- eági mérkőzésekre. Február 28-től március 7-ig az ujtátrafiiredi, tátralomnici és csorbatói jégpályákon fog a csapat trenírozni, február 28-án, vasárnap délután 3 órakor pedig a Palace-szanatórium uj- tálrafüredi jégpályáján fog a nemzeti team A és B csapata között barátságos mérkőzés lefolyni. A mér­kőzés iránt, tekintettel arra, hogy a nemzeti team két csapatában Csehszlovákia legjobb hockey-játé- kosai állanak ki. széles körökben rendkívül nagy az érdeklődés. UTAZÁSI NAPTÁR MÁRCIUSRA: Március 6. Olcsó szicíliai és riviér&i csoportos utazás. 1330 korona. Jelentkezés már­cius 1-ig. Március 18. Sportutazás Zermattba. 12 nap. 1380, sitanfolyammal 1480 korona. Csatla­kozó ut Davosba 4 nap 630 korona. Ugyan­akkor olcsó utazási alkalom Párisba. Március 23. 8 napos húsvéti utazás Rómába! 1000 korona. Az utazás első csoportja meg­telt. Vezető: Gál István. Olcsó csatlakozó utak. Jelentkezés a második csoportba már­cius 1-ig. 12 napos elit-ut Rómába és Ná­polyba. II. oszt. 1980 korona. Március 23, Legolcsóbb riviérai utazás. 12 nap: 1220 korona. Jelentkezés március 6-ig. Márciusban bármikor: Egy hét a Tátrában 320 korona, egy bét a Seriuneringen 340 korona, egy hét Tirolban 280 korona, egy hét Karísbárlban 480 korona. 3 nap Budapesten 80 korona, 3 nap Becsben 90 korona, A P. M. H. UTAZÁSI OSZTÁLYA Bratislava, Central Passage. Tel. 27—87. )( Lévai sporthírek. Tud óéi tőnk jelenti: A Lévai TE hétfőn tartotta meg a városi szálló éttermében az évenkénti szokásos szezón-nyitó vaosoráját. Ezen nemcsak az összes játékosok, hanem a lévai sport­társadalom több, mint 30 tagja vett részt. Weisz elnök. Vas a CsAF-MLSz társelnöke tartottak lelkes beszédeket. — Az LTE csapata, mely a pozsonyi kerület bajnokságának első helyén áll, vasárnap a lévai pályán látja vendégül a Ligeti Sport Clubot, a CsAF-MLSz és Szlovenszkó országos bajnokát. A lévaiak ünnepélyes fogadtatásban fogják a Ligetit részesíteni. Az LTE csapata a hét folyamán Szalay tréner vezetésével szorgalmasan trenírozott és minden remény megvan arra nézve, hogy becsü­lettel fogja megállani helyét a küzdelemben dacá­ra annak, hogy 3 legjobb játékosát, mint a beteg Koprivát, valamint az eltávozott Molnárt’ és Tulá- kot lesz kénytelen nélkülözni. Léván bíznak ab­ban, hogy a beállítandó tartalékok lelkesedésükkel, ha nem is teljes mértékben, de a körülményekhez képest jól fogják tudni pótolni elődeiket. Czellár lába örvendetesen javul, remélhetőleg a közel jö­vőben már ő is helyet fog kapni a csapatban. Osz­tatlan örömet keltett, hogy e fontos mérkőzés leve­zetésére a BT Brüll Emilt, vagy amennyiben nem jöhetne, Feuer Gábort küldötte ki, akik mindenkor hibátlanul vezették le az LTE mérkőzéseit. Ameny- nyiben az időjárás megenyhül, úgy nagyszámú né­zőközönségre számítanak. Az LTE valószínűleg a következő felállításban veszi fel a küzdelmet: Gáb­ris; Kovács I., Rováos II.; Mészáros, Pálfy, Mar- tinkovios; Tóth, Németh, Steiner, Kiss I., Matu- lányi. — Az LTE jéghockey-csapata Besztercebá­nyán az ottani Slaviától 10:0 és 17:2 arányban szen­vedett vereséget. — A Rozsnyói Sport Club ver­senyén az LTE két birkózót indított és Reimann a 3-ik, Kuzbert a 4-ik helyen végzett súlycsoportjá­ban. — Az LTE vivő-szakosztálya 27-én, szombaton részt vesz Pöstyénben egy 4 város közötti mérkő­zésen. melyen kívüle Pozsony, Nyitra és Pöstyén legjobb vivői vesznek részt. Az LTE színeit Gyapay, Boros, Szilassy, Sdhlesinger, Frühauf és Hollós dr. képviselik. SzmHÁZ-KŐnWKcibTORA ............................................................................mm m wmm0 (* ) Juan Manén spanyol hegedűművész hangversenye Kassán. Kassai szerkesztősé-1 günk jelenti: Juan Manén, a világhírű spanyol hegedűművész, március 16-án hangversenyt ad Kassán, a Schalkház nagytermében. A hang­verseny iránt, amely az idei kassai szezon leg­kiemelkedőbb zenei eseménye lesz, nagy érdek­lődés nyilvánul meg. A zongorakiséretet Herz Ottó dr. budapesti zongoraművész látja el. Jegyek elővételben Vitéznél. (*) Filharmonikus hangverseny a komáromi kultúrpalotában. Komáromi tudósítónk jelenti: Amint már közöltük, magassziiivonalu mü- véezestélyben lesz része a komáromi zeneked­velőknek márciue 5-én, szombaton. A komáro­mi Dalegyesület a kultúrpalotában filharmoni­kus hangversenyt rendez, a zeneirodalom rep­rezentánsainak müveiből állítva össze a mű­sort.. A Dalegyesület hetven éven keresztül megszakítás nélkül folytatta kultuirmunkáját és sikerekben gazdag múltra tekinthet vissza. A hangversenyen' az újjászervezett 50 tagú férfikar vesz részt, valamint a 25 tagú zenekar. A próbák lázasan folynak Schmidt Viktor kar­nagy vezetésével. A műsort Beethoven, Wag­ner, Dvorák, Schubert, Erkel, Kacséh és Goid- mark müvei töltik ki. A zene- és énekkar ré­szint külön-külön, részint együttesen szerepel. (*) Lábass Juci és Szedő Miklós szlovenszKói és ruszinszkói hangversenykörutra készül. Kassai szerkesztőségünk jelenti: Lábass Juci, a budapesti színpadok egyik legünnepeltebb primadonnája és Szedő Miklós, a budapesti rá­dióból előnyösen ismert operaénekes, aki leg­utóbb Munkácson és TJngvárott tartott nagysi­kerű koncerteket, a közel jövőben szlovénnak ói és ruszíriszkói hang versen yk öriitra készül. A turné időpontja és állomásai még nincsenek pontosan megállapítva, de valószínű, hogy a két művész ellátogat a két országrész nagyobb városaiba. A hangversenyek idejét annak ide­jén közölni fogjuk. KöZOA7;Da,<ÁCP . A bankjavaslat cseh szakkritikája Prága, február 26. A bank- és pénzügyek­ben előforduló tisztességtelen versenyügyek számára létesített központi békéltető szerv a múlt napokban tartott ülésén a bankjavas­lattal foglalkozott s elhatározta, hogy ez ügy­ben memorandummal fordul a képviselőház elnökségiéhez, a javaslatot tárgyaló parla­menti bizottságok elnökeihez s a javaslat előadóihoz. A memoirandjumot a bizottság valamennyi tagjának is kiadták. Ennek tartalma a kö­vetkező: A békéltető bizottság mindenekelőtt meg­állapította, hogy mélyen sajnálatos, hogy a kormány nem tartotta szükségesnek lehetővé tenni azt, hogy az ily nagyfontosságu törvényjavaslat előkészítésében az érdekelt pénzügyi, ipari és kereskedelmi körök képviselői résztve- gyenek, különösen akkor, amikor nyilvánvaló, hogy a javaslat magva általában helyes s az elfo­gadható. A bizottság megállapította továbbá, hogy a pénzügyek terén működő egyes sze­mélyek megszerezték ugyan a készülő javas­lat egyik-imásik szövegezését, azonban a hi­vatalos tárgyalások titokzatossága miatt a megszerzett szövegeket nyilvánosságra nem hozhatták. Nem méltó eljárás az, hogy a bankok mel­lékutakon voltak kénytelenek járni, hogy a javaslat szövegét megszerezzék. A tisztességtelen versenyügyi bizottság szem­pontjából a memorandum üdvözli a javaslat XI. cikkében foglalt intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a betéti kamatok nyúj­tásánál a tisztességtelen verseny a bankok között megszüntet tessék. Általában helye­selhető a betétkönyv uj meghatározása is és az uj intézkedések lehetetlenné teszik az ide­vágó régebbi rendelkezések kijátszását. He­lyeselhető az is, hogy a bankjavaslat korlá­tozni akarja az uj bankok létesítését a gaz­dasági szükségességen felül. A békéltető bizottság memorandumában azonban azt kívánja, hogy a törvényhozás határozza meg pontosabban a „bank“ elnevezést s azt csak az igazán nagybankok részére engedélyezze. (?) Ezzel szemben a békéltető bizottság nézete szerint az LII. cikk, amely a kormánynak felhatalmazásit ad központi bankügyi szerv létesítésére s arra, hogy szükség esetén a be­téti kamatlábat is kormányrendelettel álla­píthassa meg, célját téveszti, mert a betétes soha nem kényszeríthető arra, hogy egy bizonyos bankba s egy bizonyos összeget helyezzen el. vagyis helyesebb volna megtartani a keres­let és kinálat érvényesülését a pénzügyek terén is. A betéti kamatok terén uralkodó anarchisztikus állapotoknak csakis regionális egyezményekkel lehet véget vetni, amilyen egyezmények már eddig is vannak, így kü­lönösen Szloveaiszkón is. A tisztességtelen versenyügyi bizottság eddigi gyakorlatából eddig az a vélemény alakult ki, hogy nem tekinthető általánosan elfogadott elv­nek, hogy az individuális kamattételek nyújtása s igy a betétek hajszolása tisztes­ségtelen kedvezmények adása volna. Az egységes kamatlábnak tehát a gazdasági élet fejlődésével magától kell megjönnie s azt nem lehet megteremteni olymódon, mint azt a XIII. cikk tervezi, tudniillik kormány- rendelettel. Ami a bankok központi csuostervezetét il­leti, a bizottság véleménye szerint a pénz­ügyminisztérium ilyen központi szervnek-ép­pen a tisztességtelen versenyügyi bizottságot alakíthatná át azzal, hogy bizonyos tanács­adói szerv jogkörét ruházná reá. A memorandum haladást lát abban is, hogy a Nemzeti Banknak módja lesz a hitel­élet eseményeinek a pontos nyilvántartására, amire a jegybank van elsősorban hivatva. A memorandum szerint a külső revízió kérdését is jól oldja meg a javaslat s e tekin­tetben a törvénytervezet azt nyújtja, ami a revíziós szövetségeknek régi kívánsága. A további fejlődési fokozat az volna, hogy a törvény a hites revizorok és könyvszak­értők intézményéről gondoskodnék s ezek alkalmazását szabályozná. A pénzintézeteket vezető személyek és té­nyezők féléiősiségére vona'tkozó, javaslaitbelá intézkedések ellen a bizottság tagjai elvi ki­fogásokat nem emeltek, azonban egyhangú­lag aima nézetüknek adtak kifejezést, hogy a javaslat ezt a kérdést, különösen ami a ma­gárjogi felelősséget illeti, nem oldja meg szerencsés kézzel. A magánjogi és büntetőjogi szankciók kö­vetkezménye az lesz, hogy éppen a lelki­ismeretes egyének tartózkodni fognak funkció vállalásától, ezenkívül a gyáripar, a mezőgazdaság még nehezebben fog kapni hitelt, mini eddig s mindennek végeredményében az általános gazdasági helyzetre lesz kedvezőtlen hatása. Nagy hiba, hogy a javaslat éppen a büntetőjogi felelősség meghatározásánál teljesen elvont, elméleti fogalommal dolgozik, a rendes kereskedő gondosságának fogalmával, melynek meg­határozása nagyon szubtilis, különösen ami a felügyelő és ellenőrző szer­veket illeti. A kártérítési kötelezettség ja­vaslatbeli meghatározása határozottan ellen­tétben áll a kártérítési kötelezettségről eddig alkotott jogi fogalmiakkal. A javaslatnak ez a része egyébként nagyon lazán és határozat­lanul van fogalmazva s igy a törvény aikal­(*) Schubert Gyula festőművész előddása a Toldy-Körben. Pozsonyiból jelentik: Schubert Gyula festőművész február 27-én, szombaton este fél 7 órakor előad a festőművészet xij irá­nyairól a pozsonyi Toldy-Kör helyiségében (toáp tálán-ucca 2.). Tagok által bevezetett ven­dégeket szívesen lát a rendezőség. (*) Nem marad el a Pen Clubok budapesti uem- zetközi kongresszusa. Budapestről jelentik: Pár nap előtt — máairányu elfoglaltságára hivatkozva — Herczeg Ferenc, Pékár Gyula, Csathó Kálmán és Császár Elemér lemondott a Pen Club igazgatósági tagságáról. Ezt követte Yoinovich Géza ’alelnök lemondása, majd lemondott védnöki tisztéről József Ferenc főherceg is. Sokakban ezek a lemondások azt az aggályt ébresztették, hogy a személyi kér­dések előtérbe tolódása miatt a Pen Clubok ta­vaszra tervezett budapesti nemzetközi kongresszu­sa elmarad. Mint illetékes helyTŐl közük, erről szó sincs. A Pen Club zavartalanul folytatja tovább működését a nemzetközi kongresszus előkészítése körül. A kongresszus május havában ül össze Bu­dapesten. (*) A pozsonyi városi zeneiskola hangversenye. Pozsonyból jelentik: Vasárnap, e hó 28-áD délután 6 órakor rendezi a városi zeneiskola a Primáspalota tükörtermében ezévi első hangversenyét. Ezen hangversenyen Aotardjieff, Groer, Groernó-Szép Ilona, Haselbach, Németh, Seidel és Uianovsky tanárok tanítványai tesznek tanúságot elöhátadá­sukról. A műsor érdekes és nívós, miért is felhív­juk rá az összes zenebarátok figyelmét Jegyek elő­vételben Wölfel A. cégnél (Nyerges-uoc a. 2. sz. a.) kaphatók 5, 8 és 10 koronás árban. (*) A salzburgi ünnepi játékok. Becsből jelentik: Az idei salzburgi ünnepi játékok 6órán színre fog kerülni Riohard Strauss: Frau ohne Schatten cimü müve, valamint Rózsalovag cimü vigoperája, to­vábbá Mozart: Oosi fan tutte-je és a Figaro házas­sága Clemens Kráüss vezényletével és Lothar Wallenstein rendezésében; Beethoven: Fidelio-ja Richard Strauss vezényletével; Mozart Varázsfu- volá-ja és Ginek Orpheus és Eurydikó-je, azonkívül Fritz Busck vezényletével és Kari Heinz Martin uj rendezésében a Szöktetós a szerályból, végül Weben Oberon-ja, amelynek előadását Heinz Tiet­jen porosz főintendáns rendezi és Brúnó Walter vezényli. (*) Két érdekes hollywoodi sláger. A hollyowodi házassági és válási krónikának ismét két nagy eseménye van, Coileen Moore, az ismert filmszinész- nő feleségül ment A. P. Scott newyorki tőzsdeügy­nökhöz s Miámiba utazott nászúira. Norma Tal- madge ugyanakkor elvált férjétől, Schenk József ismert filmmágnástól. A válást mindketten azzal indokolták, hogy a filmművészet sokkal inkább lefoglalja őket, semhogy boldog családi életet tudnának élni. Ettől eltekintve azonban továbbra is kölcsönösen tisztelik és szeretik egymást. (*) A Goethe-év eseményei. Berünből jelentik: A Goethe-év minden eddigi centennáriúrnőt felül­múló programjához hozzátartozik az uj, ötvenköte- tes Goethe-ldadás, amely Mainzban fog megjelenni, tiz év alatt, minden évben öt kötet. A könyvnek érdekes tipográfiája lesz; külön betűket készítenek erre a célra. A betűk neve: International Goethe. Weimarban március 21-től 27-ig előadássorozat lesz, amely Thomas Mann bevezetésével kezdődik és Gerhard Hauptmann zárószavávaj végződik. Az előadásokat a legkülönbözőbb nemzetek képviselői tartják, mindenki Goethe szerepéről, beszól az illető nemzet irodalomtörténetében. Az előadások között van Ortega y Gosset, a nagy spanyol gondolkodó és Arturo Farinellá, az összehasonlító irodalomtör­ténet kiváló olasz művelője. Magyarországot Bleyer Jakab képviseli. AZ UNGVÁRI VÁROSI HANGOS MOZI HETI MŰSORA: Előadások naponta Vib, Vs7 és ?49 órakor. Péntek, szombat, vasárnap, febr. 26, 72, 28-án: AZ ALVILÁG REJTELMEI, Harry Piel szenzá­ciós hangos kalandfilmje. Partnere: D. llolm. Hétfő, kedd, szerda, febr, 29, márc. 1—2-án: ANNY RENDET CSINÁL. Anny Ondra legújabb mulat­ságos szerepében. Pminerei: Siegfried Arno és Félix Bressart. AZ EPERJESI SCALA-MOZGÓ MŰSORA: Péntek, szombat és vasárnap: EGY ORRHOSSZAL. Főszereplő: Siegfried Arno. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom