Prágai Magyar Hirlap, 1932. február (11. évfolyam, 26-49 / 2839-2862. szám)

1932-02-27 / 48. (2861.) szám

1932 február 27, szombat. 'VVíXGM -AVvíiiíAR.' HI RLAEí mazásánál jogos bizonytalanság fog uralkod­ni. Ez abbéi a szempön tból is megfontolandó, hogy a biróságoik már most is agyon vannak halmozva munkával s a javaslat kétségtele­nül még növelni fogja a biréságok munka­torlódását. A jogi bizonytalanságból származó zakla­tásoknak ©lejét lehetne venni azzal, hogy a törvényhozó kimondaná, hogy A gyakorlati gazdák közztil még mindig nagyon kevesen tudják, milyen nagy szerepet tölt be a mész a mezőgazdaságban úgy az állatok takarmá­nyozásánál, mint a növények táplálkozásánál. — Szinte megdöbbentő az a nagymérvű tájékozatlan­ság, mely e téren uralkodik. Közleményünk I. részóbeu gazdasági állataink mésszüköégletére s annak okszerű adagolására kívánok kiterjeszkedni. Az állati csont száraz anyag 30—40% szerves és 60—70% ásványi anyagból áll. Utóbbinak leg­nagyobb része mész. Találunk ezenkívül mészsókat az izomsatban és az állati termékekben is (pl. a tejben). Az állat a teste felépítéséhez és termel- vényéhez (tej, vehem) szükséges mószsókat a ta­karmánnyal veszi fel. Ha ez mészsókban hiányt szenved, azt első sorban a csontváz sínyli meg, vagy nem fejlődhet kellően (gyenge, vékony cson­tozat), vagypedig csontbeteg^ég lép fel, mely ki­fejlődött állatoknál csontlágyulás, fiatal állatoknál pedig angolkórban jelentkezik. Különösen érzékenyek a mészhiánuyal szemben a fiatal, tehát növekedésben levő, továbbá a vem­hes és tejelő állatok. A meszet a takarmányozásnál akkor kell külön pótolni, ha inész^zegéuy takarmányokat etetünk, ami rendszerint a téli islállózás és takarmányozás­nál szokott előfordulni. A legelőre járó vagy termé­szetes zöldtakarmányon tartott állatok mészpótlás- ra ritkán szorulnak, mert a zöld fü- és zöldtakar­mány elegendő mészsókat tartalmaz. Külön elbírálás alá tartoznak o nyáron is Istállón és abrakon tartolt állatok, tehát a hízó sertések, hizó marhák vagy istállózoít tejelő tehenek. — Ezeknél nyáron is szükséges lesz a mészpótlásról gondoskodni. Viszont télen sem kell a meszet pótolni olyan állatoknál, melyek abrakot egyáltalán nem kap­nak és takarmányukat egyedül, jóminőségü réti — lucerna. lóhere, vagy bükköny széna képezi. Mészben gazdagok a következő takarmányok: a zöld fü, a jő minőségű rétiszéna, a lucerna-, ló­here-, baltacím-, nyúlszapuka-, biborhere- és bük­könyszéna. Az abrak takarmányok közül csak a hüvelyesek magvai bab, borsó, bükköny, szójabab etb. tartalmaznak elegendő meszet. de amint ké­sőbb látni fogjuk, mészpótlásról ezek etetésénél is gondoskodni kell. Mészben szegények a kővetkező takarmányok; a gabonafélék szalmája és pelyvája. — Az összes gyök- és gumóstakarmányok; répa, burgonya stb. Az abrak takarmányok úgyszólván mind mész- szegények. vagyis a gabonafélék magvai ée őrlési termékei. A darák, korpák és takarmány lisztek. Az összes olajpogácsák, moslékok, malátacsira, sör­törköly és melasz. A mész takarmányozásánál rendkívül nagy fon­tossággal bir az, hogy a meszet milyen vegyi össze­tételben és milyen formában célszerű adagolni? Mivel az állati csont mészen kívül foszfort is tartalmaz, ennél fogva a takarmány foszforhiánya ugyanazokkal a káros következményekkel járhat mint a mészhiány. Ebből sokan azt a téve9 követ­keztetést vonják le, hogy a meszet célszerűbb foszforsavas mész, nem pedig szénsavas mész alak­jában adni, mert ezzel egyúttal a foszlorhiányt is pótolhatjuk. Ámde tudnunk kell, hogy foszforban a legtöbb takarmány bővelkedik és úgyszólván csak a ga­bonafélék szalmája és pelyvája, továbbá a répa- ezelet és melasz nem tartalmaz elegendő foszfort, ezeket pedig mészigényes állatokkal egymagukban igen ritkán etetjük. Ezeket nemcsak a növendék hasas és tejelő, de még a kifejlődött állatoknál is rendszerint abraktakarmányokkal egészítjük ki. Már pedig az összes abraktakarmányok, a gabona magvak és ezek őrleményei, a korpák, maláta^ csira, söríörköly, az összes olajpogácsák és állati eredetű takarmányok foszforban mind igen gaz­dagok. Ebből következik, hogy a foszfor pótlására csak igen kivételes esetekben lesz szükség. Azt külön adagolni azonban nem csak felesleges, de káros is lehet. A feles mennyiségben felvett foszfor leköté­sére ugyanis nem csak az egyidejűleg bevitt mész használatik fel, hanem a csontszövetben már le­rakodott mészvegyületek is felhasználtatnak s ilyenkor az állati szervezet több meszet ad ki, mint amennyit felvett. Ennek csontbántalnak le­hetnek a következményei, azok amiket éppen el­kerülni akartunk. A meszet tehát igen kivételes esetektől eltekint­ve, mindig szénsavas mész, nem pedig foszforsavas mész vegyi összetételben kell adagolni. A szénsavas meszet kétféle alakban etethetjük. Eddig erre a célra úgyszólván egyedül az iszapolt krétát használták. Ezt úgy állítják elő. hogy a krétakövet, ami nem egyéb mint szénsavas mész. megőrült, majd iszapolásnak vetik alá. Az iszapolás az előállítást természetesen megdrágítja. Ma már iszapolt kréta helyett az ennél jóval olcsóbb szén­savas niészkőüsztet használhatjuk takarmányozási célokra is. Az állatélettani és takarmányozási kí­sérleti állomások is ezt ajánlják, ha egyébként ká­ros anyagokat nem tartalmaz. A mai kőőrlőmalmokkal ugyanis a mészkövet ezok a bűncselekmények csak magánvád­ra iildözendök. Ezzel a bíróságok mentesülnének a közvádas ügyektől, amelyek alapja sokszor névtelen följelentés is lehet. Megfontolandó azonban az is, hogy milyen nagy veszedelem szárma­zik egyes intézetekre, ha ezeket a büntető­ügyeket a bíróságok nyilvánosan tárgyalják. (Vége köv.) egész lisztfinomra lehet megörülni, amely a gyo­morban gyorsan és jól oldódik és igy az iszapolás egészen feleslegessé válik. A takarmányozási célokra szolgáló szénsavas mészkőliszttő! a magas porfinomság mellett a követelmények a következők: legfeljebb 0.2—0.3% víztartalom, legfeljebb 3% savakban oldhatatlan maradék, legalább 93—95% szénsavas mésztartaiom, legfeljebb 1.5% szénsavas magnéíia tartalom. Klórt és szulfátokat csak kis mennyiségben, arzént és fluort pedig egyáltalában ne tartalmazzon. Nem győzöm eléggé óvni a gazdákat attól, hogy a megengedettnél nagyobb szénsavas magnéziát tartalmazó mészkőlisztek takarmányozásától tar­tózkodjanak, mert a szénsavas magnézia szintén kiszorítja az állati szervezetből a meszet, mint azt a feleslegesen etetett foszforsavnál látjuk. Ezt azért hangsúlyozom, mert Szlovenszkón igen sok olyan dolomitos mészkő van, amelynek szén­savas magnéz;a-tarlalma 5—50% között váltakozik. Nem minden mészkőőrleméuy felel meg tehát takar­mányozási célokra. Valószínűleg ugyanezen szem­pontokból esnek kifogás alá a magasabb szénsavas magnéziát tartalmazó mé-zTágyák Is a talaj mesze- zésénél is, amit a legu'abb kutatások is igazolnak. Végül felelnem kell arra a kérdésre, milyen le­gyen a takarmány mészadag-nagy6ága? Ezt nem lehet állatfajonkint vagy állatonkint kijelölni. Vagyis nem lehet megszabni, hogy egy darab tehénnel, növendék állattal, vagy egy darab sertéssel naponta mennyi meszet etessünk. — A mészadagnak a takarmány mésztartalmát figye­lembe véve mindig az elfogyasztott takarmány mennyiséghez kell igazodni, vagyis azt kell tudni, számokban, hogy egy kgm. elfogyasztott takar­mányt hány gramm szénsavas mésszel célszerű kiegészíteni. Az alábbi számok (Welmann Oszkár adatai) azt mutatják, hogy- az egyes takarmányok minden egy kilogramját hány gram szénsavas mésszel kell kiegészíteni. A nagyobb számokat a fiatal, növeke­désben levő, vemhes és tejelő állatoknál, a kisebb számokat pedig a kifejlődött ée nem termelő állatoknál alkalmazzuk: legelő — (—), zöld takar­mány — (—), }ó széna — (—), öntözött rét széná­ja 5 (■—), savanyú rét szénája 8 (—), gabona szal­ma 8 (OÁ), pelyva 13 (3), burgonya 0,8 (—), hüve­lyesek magvai 24 5 (18.6), gabona magvak és ezek darái 20 (10), búza korpa 42.7 (18.5), búza takar­mányliszt 18.3 (7.3), rozskorpa 51.6 (22.9), rozs- takarmányliszt 24.3 (13.5), lenmagpogácsa 17.4 (65) napraforgó pogácsa 26.9 (15.7), repcepogácsa 22.6 (11,5), extrahált szójadara 24.1 (13), busüszt 17.1 (—), vérliszt 14.4 (—), halliszt — (—), fölözött tej 2.3 (—). A szénsavas mész takarmányozásánál a gyakor­latban még a következőket tartsuk szem előtt: 1. A kifejlődött ló ha elég jó szénát fogyaszt, külön mészpótlásra nem szorul. A vemhes és szop­tatós kanca és a szopós és egykét éves csikó télen át az elfogyasztott abrakhoz mérten igényli a meszet. Ezeknek az abrakjához tehát célszerű lesz kilogramonkint 15—20 gramm szénsavas meszet keverni. 2. A fejős teheneknél vegyük figyelembe, hogy minden liter tejjel 3 gramm szénsavas másznék megfelelő mész ürül ki az állat szervezetéből. A zöld takarmánnyal vagy szénával ez csak részben lesz fedezve, s he a tehén ezek mellett abrakot is kap, minden egy kilogramm abrakhoz még 15—20 gramm szénsavas meszet kell keverni. Ha azonban a szálas takarmány főleg szalmából, pelyvából vagy savanyított takarmányból áll, minden kilogramm abrakhoz 20—25 gramm szénsavas meszet kever­jünk. Ugyanez áll a vemhes tehenekre is. A fiatal borjuknak, melyek rendszerint jó minőségű szénát is kapnak, minden kilogramm abrakhoz 15—20 gramm szénsavas meszet adhatunk. Hízóba állított tinóknál minden kilogramm abrakra 10 gramm, kifejlődött marhánál pedig 5—6 gramm szénsavas mész adagolandó. 3. Judoknál a mészpótlásra csak akkor van szük­ség, ha rossz minőségű szálas takarmányt, ázott vagy savanyu réten termett &zénát vagy tavasz­szalmát etetünk. Ilyenkor ezeket abrak takar­mánnyal egészítjük kJ s ezek minden kilogramm­jához a toklyóknalc vagy űrüknek 10—15 gramm, a vemhes és szoptató anyáknak és bárányoknak pedig 20—25 gramm szénsavas meszet kever­hetünk. 4. Aránylag legtöbb abrakot fogyaszt a sertés. — Ennek takarmányozásánál a mész pótlására tehát fokozott figyelmet fordítsunk, mert a sertéseknél lépnek fel a legkönnyebben a csontbajok. Növekedésben levő sertésnél 20—25 gramm szénsavas meszet keverünk minden kilogramm abrakhoz. Kifejlődött sertések mészszükséglete abrakkilogrammonkint 10—15 gramm. A fenti előírásokat feltétlenül tartsuk be, mert a tulságba vitt inészetetós káros következményeket vonhat maga után. Túlzott etelés alkalmával a pocséklás nem nagy értékveszteséget jelent, mert a szénsavas mész olcsó, de amint a tudományos viszgálatok meg­állapították, é« a gyakorlati tapasztalatok is igazol­ják, az előírásnál nagyobb mennyiségben adagolt mész csontbajok előidézője lehet Ha túlzásba me­gyünk, könnyen úgy járhatunk, mint az a lovas, aki nagy lendülettel igyekezett lovára felpattanni, s a másik oldolon pottyant le. interpellál# a pénzügyminiszter úrhoz az adóhivatalok által a község részére be nem fizetett pótadók tárgyában. Beadták: Hokky Károly nemzetgyűlési képviselő és társai. Miniszter Ur! Tudvalevő és közismert dolog legalább Í6 Podkarpat&zká Ruszban, hogy az adó­hivatalok a beszedett pótadóknak csak igen kis hányadát szolgáltatják be a községeknek. A köz­ségek a költségvetésünkben kénytelenek ezeket az összegeket, mint valóságos vagyont feltüntetni, aminthogy a köztudat szerint is az államtól járó összeget igazi vagyonként állíthatók be minden költségvetésbe. Az igy be nem folyó összegek azonban a községeknek a mérlegét és háztartását teljesen fö’billentik, mert a fölvett összegek való­jában « község pénztárába be nem folynak. Még nagyobb zavarokat okoz ez városaink háztartásá­ban, amelyeknél ez összegek sokszor oly nagyok, hogy a legszükségesebb kiadások fedezését is le­hetetlenné teszik. Előidézik nem egy esetben azt, hogy a városok zavarba jutnak a tisztviselőik fize­tésénél, nem is szólva arról, hogy egészséges be­ruházásokat végezzenek. Tisztelettel kérdezzük a Miniszter 'Urat: hajlandó-e sürgősen az iránt intézkedni, hogy az adóhivatalok által behajtott községi pótadók minden esztendő végén a községeknek teljes összegében átadassanak. Hajlandó-® aziránt a legsürgősebben intézkedni, hogy az átadás minden esetben a legszigorúbban megtörténjél:. Prága, 1952 február 10. _ (Aláírások.) A kereskedelmi kamarák központja a devi- zaetigeüéíyezési gyakorlatról. A kereskedelmi és iparkamarák központjának kereskedelempo­litikai bizottsága tegnap rendes ülést tartott, amelyen Friedmann dr. meghatalmazott mi­niszter a csehszlovák—magyar kereskedelmi tárgyalások mai állapotáról részletes jelentést tett. A magyar kormány legújabb javaslatait a prágai kormány már megtárgyalta e azokkal kapcsolatban állást foglalt. — Á bizottság ülé­sén különösen részletesen foglalkoztak a beho­zatali devizákat engedélyező bizottság mai gyakorlatával, amely ellen valamennyi kamara körzetéből igen sok panasz érkezik. Különösen az elintézés hosszadalmassága ad sok panasz­ra okot, továbbá az, hogy a bizottság nem ve­szi figyelembe a gazdasági szükségleteket. A bizottság megállapította, hogy a devizataau- sitvá-ny igénylő áruk jegyzéke oly cikkeket is tartalmaz, amelyek a csehszlovák iái közgazda- sági életben nélkülözhetetlenül szükségesek s igy indokolatlan a devizatanusitvány megkö­vetelése. A legfontosabb azonban az, hogy a devizabizottság mai összetétele mellett képte­len lesz a nagytömegű kérelem elintézésére, ha a legsürgősebben nem kap megfelelő számú hi­vatalnokot s nagyobb hivatali fölkészül béget. Jelenleg is elintézetlenek a három hét előtt be- 1 adott kérelmek, A bizottság elhatározta, hogy a kereskedelmi kamarák központja küldöttsé- gileg fogja fölkérni az illetékes minisztériumo­kat, hogy a devizabizottság kellő fö[készült­ségéről haladéktalanul gondoskodjanak. — Jellemző, hogy a devizabehozatali bizottság hivatalos jelentése, melyet tegnapi számunkban közöltünk, ezzel szemben azt állapította meg, hogy a kereknek elintézése már teljesen simán történik. Újabb hivatalom jelentés szerint a bizottsághoz négy hét alatt 25 ezer kérvény futott be, vagyis naponkint átlag 1000 kér­vény érkezik. Illatszert akarnak készíteni a komlóból. Lapunk hasábjain röviden mindig beszámoltunk az észak- és nyugatcsehországi komlótermelők értékesítési válságáról. A termelők egyszerűen nem képesek eladni sörtermelés céljaira a komlót s igy felmerült az a terv, hogy a készletek bizonyos részét elpusz­títják, elégetik, vagy el rothasztják. Ez a terv azon­ban az érdekeltek nagy ellenzésébe ütközött. A komlótermelők szövetsége ezért két vegyi gyárhoz fordult azzal a kéréssel, hogy az vizsgálja meg, hogy a komló nem volna-e felhasználható illanó olajok készítésére, mint ahogy Bolgárorezágban rózsaolajat sajtolnak a rózsa sziromleveleiből. A vegyvizsgálatok két esetben állítólag kedvező ered­ménnyel jártak s így nincs kizárva, hogy a közel­jövőben az illatszerkereskedések komlóillatot is árulni fognak — a. sörkedvelők nem csekély örö­mére. Gazdasági rendőrség Pozsonyban? A pozso­nyi kereskedelmi és iparkaim arában a hitele­zők kezdeményezésére szakértőkezletet tartot­tak a szolid kereskedelem védelméről. Az érte­kezleten résztvett az állami rendőrigazgatóság képviselője is. Fölmerült az a terv, hogy bécsi mintára megszervezendő volna a gazdasági rendőrség. Becsben ez az intézmény a háború utáni uzsorahivataiokból fejlődött ki 1922-ben. A gazdasági rendőrség föladata volna vizsgál­ni az egyre emelkedő számú fizetésképtelensé­gek okait, Uj hivatal létesítése nem volna szük­séges, mindössze az államrendőfíégen egy osz­tályt kellene erre a célra megszervezni. A gaz­dasági rendőrség egyébként mindenben az ál- lamrendörség előírásaihoz alkalmazkodnék. Az értekezleten jelenlévők a gazdasági rendőrség megszervezése mellett foglaltak állást. Az érte­kezlet külön bizottságot választott e kérdés részletes kidolgozására. íxIli R „yw- igi \Aö*feSt£tos5v\ mii IP 1 \ H s ­!!|i ai .^aal i | tt* **' tai : ’’ -ilíMfc '-ftS A csehszlovák-román kereskedelmi ellenté­tek kiegy©Hűtésének kérdése. Au gén[aler dr., a bukaresti csehszlovák követség kereske­delmi attaséja a múlt napokban Prágába ér­kezett, hogy a kormánytól utasításokat kér­jen a román kormánynak a csehszlovákiai behozatali gyakorlat ellen felhozott egyes ki­fogásai tárgyában. A román kormány ugyan­is különösen azt kifogásolja, hogy a csehszlo­vák. kormány egyes romániai produktumok, különösen a mezőgazdasági termények beho­zatalát megnehezíti. A csehszlovák kereske­delmi attasé részletes utasi fásokat kap a kormánytól a felmerült nézeteltérések kikü­szöbölésére. Hatmilhárd alá csökkent a bankjegyforga­lom. A Csehszlovák Nemzeti Bank most ki­adott heti kimutatása szerint a bankjegyfor­galom február harmadik hetében 208 millió koronával 5 milliárd 923 millió 852 ezer ko­ronára csökkent. A zsiroköveteléeek 72 mil­lió koronával 686 millió koronára emelked­tek. A valutakészlet 10 millió koronával esett s 899 millió koronát tett ki. Az arany­készlet 1646 millió korona. A hitelügyletek között a váltóeszkont 108 millió koronával csökkent. Az aranyfedezet 37, százalékos. A szűcsök és a behozatali devizatanusit- vány. Az önálló szücsiparosok szövetsége a múlt napokiban Prágában erősen látogatott gyűlést tartott, amelyen a szövetség a behoza­tali devizákat engedélyező bizottság gyakorla­ta ellen tiltakozott. Megállapítást nyert, hogy a köztársaságba az utolsó öt évben évenkint átlag 4000 métermázsa súlyú s 220 millió ér­tékű szőrmét importáltak. A devizabizottság ezzel szemben összesen mintegy 60 millió Ke értékű devizát hajlandó engedélyezni, ami azt jelenti, hogy a behozatal a negyedére szorulna ie. A tiltakozó gyűlésen elfogadott határozati javaslat azt hangsúlyozza, hogy a prémheho- zatal ilyen nagyfokú korlátozása több kárt csi­nál, mint hasznot, mert a szűcsöknek nem lesz munkájuk s a segéderőket kénytelenek lesz­nek elbocsátani. Csak a szűcsök 4646 segédet foglalkoztatnak, míg a prémfestőüzemekben 10 ezernél több munkás dolgozik. A szücsiparosok szövetsége azt követeli, hogy a behozatalt leg­följebb 33 százalékkal korlátozzák és hogy a kereskedelemügyi minisztérium tegye lehetet­lenné a kontárszüesök tevékenységét. Óvjuk meg állatainkat a csontbetegségek el­len. Igen gyakoriak a esontbeteg&égek összes állatainknál, még a szárnyasoknál is. Ezek a betegségek okozzák aztán, hogy fiatal állatok a fejlődésben visszamaradnak, a hízásra beállí­tottak pedig lesántolnak, gyakran lábra állni sem tudnak. A leggyakoribb csontbetegség az angolkór (rachitis) és a csontlágyulás (osteo- malaoia). Ezeket a bántalmakat az állatok helytelen etetése, a nem megjelelő táplálék okozza. A tehenek, a borjak, a hízók, a mala­cok többnyire főképpen téli hónapokban sze­mes takarmányt kapnak. A korpából, a dará­ból hiányzik az u. n. D-Vitamiu, nevezzük ma­gyarul éltető erő, ami a test szervezetének fölépítéséhez, az egészséges csontfejlődéshez okvetlen kell. Ahol az állatok lóherét és lucer­nát, vagy jó szénát kapnak kellő mennyiség­ben, ott nem kell a esontbetegségtől félni, mert ezek tartalmazzák a D-Vitamint. A leg­több esetben azonban ritkán, vagy kis mérték­ben kapják állataink ezt a fölötte értékes táp­lálékot. Szükséges tehát, hogy mesterséges D-Vitám innal pótoljuk a hiányt. Ilyen mester­séges D-Vitamin a Pekk. A különböző állatfa­jok szerint csak néhány gram Pék két kell a takarmányhoz keverni és szemlátomást fejlőd­nek és erősödnek az állatok. A Pekk ugyanis szabályozza a szervezetben a sók lerakodását, a? állatok jól esznek, csontozatuk megerősö­dik, súlyban gyarapodnak. Azt sem szabad fi­gyelmen kiviil hagyni, hogy adjunk állataink­nak megfelelő mennyiségben szénsavas meszet, tiszta Iszapolt krétát. Ennek hiányát az állatok a fairágásban, a malacok egymás fűiének vá­gásában tudtul adják. Egy pár^ fillérrel lehet ezen hiányon segíteni, mely különben az álla­tok egészséges fejlődésének nagy akadálya. 1 mész szerepe a mezőgazdaságban Irts: Fodor *enő 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom