Prágai Magyar Hirlap, 1932. február (11. évfolyam, 26-49 / 2839-2862. szám)

1932-02-02 / 26. (2839.) szám

XI- évf- 26- (2839) szám • KMld • 1932 február 2 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 K£; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 K6 H képes melléklettel havonként 2.50 K(-val több Egyea szám ára 1.20 Kő, vasárnap 2.—Kő. A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok főszerkesztő politikai napilapja FELELÖS szerkesztő DZÜRÁNY1 LÁSZLÓ , ' FORGACB GÉZA Szerkesztőség: Prága IL, Panská ulice 12. H, emelet. — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal; Prága H„ Panská ulice 12. öl. emelet. Telefon: 34184, SÜRGŐN Y CI M: HÍRLAP. PRAHA ÚJABB KOMPLIKÁCIÓK TÁVOL KELETEN? Amerika ázsiai flottája elindult Kína felé A hatvanöt hadihaló teljes gőzzel halad — Konsternáció Tokióban A harc felélénkült Shanghaiban és Charbínban — Több száz halott Eredménytelen tárgyalások a nemzeti zónákban Energikus külföldi demarsok Tokióban San Pedro, (Kalifornia), február 1. Az ame­rikai, ázsiai flotta elindult Kaliforniából Kina felé. A hajók teljes gőzzel útban vannak. Ille­tékéé körök tudomása szerint az ázsiai flotta hatvanöt egységből áll és legénysége körül­belül hatezer főnyi. Valamennyi hajó Shang- jbai kikötőjében fog horgonyt vetni, ahol egyesül a Fülöp szigetekről Ázsiába indult hajórajjal. Leigh tengernagy, a flotta parancs­noka kijelentette, hogy az ázsiai flotta min­den eshetőségre felkészült és teljes hadiké­szenlétben indult célja felé. Az első kikötő Honolulu, ahonnét a hajók valószínűleg né­hány nap múlva tovább indulnak. Ezzel a hírrel szemben a washingtoni kor­mány hivatalos jelentése úgy tudja, hogy a 65 egységből álló ázsiai flotta egyelőre nem Kínába megy, hanem Honoluluba, ahol ren­des gyakorlatait megtartja. E gyakorlatok kö­rülbelül egy hónapig tartanak. Tokióban az amerikai ázsiai flotta elindulásáról szóló hí­rek óriási izgalmat keltettek. Newyork, február 1. Az amerikai haditen­gerészet 15. hadosztálya, az úgynevezett ke­letázsiai flotta, vasárnap reggel 9 óra 15 perc­kor Mamiiéból elindult Shanghai felé. Egy­előre a Houston nevű cirkáló és hat torpedó­üldöző indult útnak, s a hajó fedélzetén ezer katona és 400 tengerészkatona van. Később ezt a hajórajt újabb nagy egységek fogják kö­vetni. A döntő jelentőségű határozatot Hoover vasárnap délután hozta, miután két óra hosz- szat tárgyalt a hadsereg és a flotta államtitká­raival. A megbeszéléseken Castle külügyi ál­lamtitkár és számos magasrangu katonatiszt is résztvett. A sajtónak adott nyilatkozatból kitűnik, hogy a csapatok kiküldése a shang­hai amerikai főkonzul kívánságára történt. A Kínába küldött flotta és hadsereg feladata az, hogy őrködjék a Kínában élő amerikai állam­polgárok élete és vagyona fölött. Amint a vi­szonyok megjavulnak, a csapatokat és a hajó­kat visszarendelik Manillába. Ili harcok • Tokio, február 1. Az ellenségeskedés a japánok és a kinaiak között újra kitört. A japánok újra bombázták a kínaiak állásait. A japán kormány hivatalos jelentése sze­rint a fegyverszünet ma délben lejárt. A fegyV- -•'ünef meghosszabbítására, valamint a semleges zóna megteremtésére irányuló tárgyalások kudarccal végződtek. Eredménytelen tárgyalások Shanghaiban Shanghai, február 1. Vasárnap délelőtt 10 órakor a brit főkonzulátus épületében tárgyalások folytaik az amerikai konzul, az angol főkonzul, SihioSava japán tengernagy, Muray japán főkonzul, Shanghai polgármes­tere és a kínai csapatok főparancsnoka kö­zött. A konzulátusok megbízottai felszólítot­ták a japánokat, hogy csapataikat vonják vissza a kinai területekről. A japánok azt válaszolták, hogy a tokiói kormány enge­délye nélkül ezt a kívánságot nem teljesít­hetik. A japán csapatok egyelőre állásaik­ban maradnak. A konferencia délután négy óráig tartott., A nemzetközi telepekre japán őrjáratok és tartalékcsapatok nyomultak be. Az Astor House szálloda és a német főkonzulátus vi­dékét japán tengerészkatonák őrzik. A töb­bi koncesszióval való telefonösszeköttetés szünetel. A japán katonák ma reggel ház­kutatásokat rendeztek a külföldi zóna több házában. Délelőtt a kínaiak kiürítették a nemzetközi telepek veszedelmesebb ré­szeit. A kommunista propagátorok felhasz­nálják az alkalmat, hogy az általános izga­lomban fokozott mértékben uszítsanak és tüntetésekre szólítsák fel a népet. Csapeiben teljes nyugalom uralkodik. Több mint ezer épület, köztük számos áruház és gyár a két napig dühöngő tűz martaléka lett. A kárt illetékes körök 16 millió koronára be­csülik. A fonódák, a gyárak és az üzletek ni unkaszünete miatt több százezer ember munkanélkülivé vált. Csapéi uccái a legször- nyübb pusztítás képét mutatják. Betegszállító kocsik, egészségi csapatok és tüzoltószerelvé- nyek cirkálnak az uccákon. Az elesett japán és kinai katonák holttesteit 17 hatalmas tár- szekéren elszállították a városból. A shang- haii általános sztrájk véget ért. A japán kormány újabb két hadihajót, nyolc torpedóüldözőt és négy torpedónaszádot rendelt Shanghaiba. Ugyanakkor a parlament kétmillió font hitelt szavazott meg a mand- zsuriai hadműveletek költségeinek fedezé­sére. A földulf város Shanghai, február 1. Shanghai el van zárva a külvilágtól. Az élelmiszerek fogytán van­nak. Az árak három nap alatt ötven százalék­kal emelkedtek. A postát bezárták. Az északi kerületek kinai lakosságában kiütött pánik tovább tart. Sokezer bennszülött a nemzet­közi zónába és a francia koncesszió területé­re menekült. A fegyverszünet ellenére a gép- fegyvertüz állandóan tart. Japán polgári sze­mélyek és cserkészek késekkel és kardokkal felfegyverkezve ellenőrzik az uecókat. Sok száz bennszülöttet minden eljárás , nélkül agyonlőttek. A helyzet Csapeiben változatlan. London, február 1. Az elmúlt 48 óra alatt a sliangihai helyzet nem rosszabbodott. A szom­baton másodszor is megkötött fegyverszünet ellenére a harc vasárnap újra megélénkült. A kisebb összeütközések színhelye az , Astoria House szálloda és a National City Bank kör­nyéke volt. Vasárnap délután a brit fökonzul újabb konferenciát hivott össze és javasolta, hogy az ellenfelek semleges zónát teremtsenek, mely­ben szünetelne a harc. Az angol és az ameri­kai fökonzulok kompromisszumos ajánlatát Kina és Japán visszautasította, úgy hogy a konferenciát délután hat órakor eredményte­lenül kellett befejezni. A pénteki fegyverszü­net egyelőre hivatalosan érvényben van, de senki nem tartja be. Joshisava a külföldi hatalmak támogatását kéri London, február 1. Yoshizava japán kül­ügyminiszter szombaton Tokióban magához kérette az angol, az amerikai és a francia nagykövetet s megbeszélte velük a shanghaii helyzetet A külügyminiszter kijelentette, hogy Shanghaiban 30 000 kínai katona be­nyomult a nemzetközi telepekre és az idege­neket nemzetiségre való tekintet nélkül ha­lállal fenyegeti. Két újabb kinai hadosztály útban van Shanghai felé. A külügyminiszter a fenyegető veszély láttára felszólította a kor­mányokat, hogy Japánnal együttműködjenek és kényszerítsék Kínát a város kiürítésére. A további összeütközések csak igy kerülhetők ki. Ha a hatalmak nem támogatják Japánt, akkor a tokiói kormánynak önállóan kelj el­járnia és esetleg rendes sorkatonaságot kell küldenie Shanghaiba. Japán nem nézheti tétlenül, ahogy tenge- ;részkatonái elpusztulnak, okvetlenül lépé­seket kell tennie arra vonatkozóan, hogy Shanghaiban kiihajózott hadseregét megerő­sítse.. ■ Erélyes amerikai demars Tokiöban London, február 1. A washingtoni kor­mány utasította a tokiói nagykövetét, hogy újra bejelentse tiltakozását a shanghaii ese­mények és a nemzetközi jog megsértése ellen. A tiltakozásnak nagy nyomatéket ad a keletázsiai flotta Shanghaiba rendelése és az ázsiai flotta zömének elindulása Kalifor­niából. Forbes amerikai nagykövet harmadszor tiltakozik a japán külügyminisztériumban a japán haderők shanghaii tevékenysége el­len. Tiltakozása ez alkalommal rendkívül energikus és a nagykövet állítólag egyene­sen felháborodásának adott kifejezést. A til­takozáshoz csatlakozott az olasz és az angol nagykövet is, míg a francia nagykövet meg­elégedett azzal, hogy enyhébb módon fejez­ze ki csodálkozását a shanghaii események­kel szemben. Hivatalos japán körök egyelő­re nem válaszoltak az amerikai jegyzékre és a sajtót sem informálták. Forbes energi­kus tiltakozása nagy megütközést keltett s valószínűleg nem fog kedvező visszahatást kiváltani Japánban. Harcok a mandzsuriai fronton Newyork, február 1. A shanghaii harcok­kal egyidejűleg a japán csapatok Mandzsú­riában folytatják előnyomulásukat. Vasár­nap a japánok a várostól 40 mérföldnyi tá­volságra érkeztek és megtámadták az első kinai védelmi vonalat. Az első ütközetben a japánok állítólag harminc halottat vesztet­tek. London, február 1. Tokiói jelentések sze­rint Charbintól délre a kinaiak és a japá­nok újból összeütköztek. Japán részről az;t állítják, hogy háromezer kinai katona meg­támadta a japán állásokat, mire a japánok kénytelenek voltak ellentámadásba kezdeni. Négyszáz kinai elesett, mig a japánok vesz­tesége 21 halott és 38 súlyos sebesült. Char- bint a japánok ma vagy holnap megszállják. Csen miniszter Japán hódítási terveiről Páris, február 1. A Petit Párisién shang- hai-i külön tudósítója beszélt Csen kinai kül­ügyiminiszterrel, aki részletesen informálta a keletázsiai helyzetről. Japán állítólag évek óta készül Kina megtámadására. Mandzsúria megszállása japán szempontjából élethalál kérdés. Japánnak Mandzsúriára szüksége van azt ottani nyersanyagok miatt, továbá azért, mert Kína fölött csak úgy uralkodliatik, ha megszállva tartja Mandzsúriát. Ha ez az országrész japán kézben van, ak­kor Tokió nyugodtan készülhet a nagy le­számolásra ,az Amerikai Egyesült Államok­kal, amely előbb-utóbb okvetlen eljön. Ez a gigantikus háború a kínai-japán vize­ken fog lefolyni. Japán végső célja a Csen­des-óceán fölötti uralom és az Ausztráliáiba való betörés. Japán tulnépes, de a kolonizá- ció szempontjából sem Korea sem Mandzsú­ria nem jön számításba, mert az éghajlatuk kedvezőtlen. Ezenkívül Kina elég népes már és a jövevények számára alig vau hely. Ezzel szemben a japán parasztok Ausztráliában rendkívül kedvező területet találnának to­vábbi fejlődésükre. Ezenkívül nem szabad arról sem megfeled­kezni, hogy japán büszkeségét mélyen megsértette az az amerikai rendelet, amely

Next

/
Oldalképek
Tartalom