Prágai Magyar Hirlap, 1931. november (10. évfolyam, 249-273 / 2766-2790. szám)

1931-11-14 / 260. (2777.) szám

1951 november 14, szombat. Ksa t>ra:gaiA\ao^a-rhirlai> 7 KOMMENTÁROK AgyŰgyár VÍZUMOT Magyarországba, Romániába, Lengyelor­szágba még ugyanaznap megszerez a „Prá­gai Magyar Hírlap" pozsonyi kiadóhivatala, Lőrinckapu-ucca 17„ II. (Central-passage.) Nem szükséges a pénzt előre beküldeni, az összeget utánvételezzük. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai ki- adóhivatal: Prága II., Panská ul. 12., III. em. eszközöl. 4* POZSONYI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon 27-87. Lőrinckapu-ucca 17. (Central=passage) KASSAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon 495. Fő-ucca 69., I. em. jobbra. NYITRAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Method-tér 3. UNGVÁRI szerkesztőség és kiadóhivatal: Váralja-ucca 7/2. — Meghalt Siegescu József professzor. Bu­dapestről jelentük: Siegescu József dr. nyu­galmazott egyetemi tanár, pápai pnetáitus teg­nap reggel hosszas szenvedés után 58 éves (korában 'meghalt. Az elhunyt professzor a fcáboira előtt jelentős szerepet játszott a ma­gyar közéletiben. A magyar nemzeti irányú románok vezére volt, tiz évig ’kéipviselte a Háziban az oravicaJbányai kerületet. Az össze­omlás után is kitartott a magyar nemzeti irány mellett. Bethlen István gróf a Magyar- országon maradt románság kormánybiztosává nevezte ki Siegescu t, aki közben a 'budapesti egyetemen a romám nyelv és irodalom tanára lett. Siegescu, mint görögkatollikuis pap, egy­házi érdemeiért a pápai prelátusi óimét kap­ta. Halálát özvegyén kívül fia, Siegescu Mik­lós dr. miniszteri titkár és kánya Szalay Im- réné, valamint a Sbeinecker, Mocsáry, Meyer és Gally családok gyászolj'ák. — A keresztényszocialista párt kassai pártveze­tőségének ülése. Kassáról jelentik: Az országos ke­resztényszocialista párt kassai pártvezetőeége a na­pokban tartotta ülését Grossohmid Géza dr. sze­nátor elnöklése alatt. Grosschmid szenátor tartal­mas beszédben ismertette a pártvezetőséggel a po­litikai helyzetet. Englis szavaival cáfolta meg azt a vádat, mintha a magyarság gravaminális politi­kát folytatna. Mindinkább világos, hogy csak ak­kor boldogulhatunk, ha minden nehézség dacára kitartunk jogaink követelése mellett. A gazdasági kérdések előtérbenyomulása ezt a jogot nem homá- lyosithatja el. A kettő között olyan szoros az ösz- szefüggés, hogy azoknak csakis egyidejű megoldá­sa lehetséges. A gazdasági bajok főoka a népek egymás iránti bizalmatlansága, e bizalmatlanság for­rása a nemzeti és nemzetiségi ellentétek. Ha ezt ki­küszöbölik, visszatér a bona fides, azaz a bizalom és az élet. — A nagy helyesléssel fogadott beszéd után Test Barna prcpost-prelátus, alpolgármester ismertette a pártnak a városi életben való szere­pét. A sziszlematizálás kérdésében a párt álláspont­jának helyességét a következmények fogják iga­zolni. A szociális ház ügyében a párt megfelelő ja­vaslatokat tett, amelyeket, ha keresztülvitték vol­na, a szociális házból eredő tehertől megkímélték volna a város adófizető polgárságát. A pártnak nagy szerepe volt a takarékossági politika kezde­ményezésében. Ismertette ezután a közmunkák ügyét és beszámolója befejezéseképpen megállapí­totta. hogy a keresztényszocialista párt várospoli­tikáját az események teljes mértékben igazolták. A polgármesteri beszámoló után Fleischmann Gyula dr. főtitkár, tartománygyülési képviselő ismertette a községi választások eredményét és rámutatott a tavasszal aktuális kassai választások jelentőségére. A lelkes hangulatban lefolyt ülés után a pártveze­tőség tagjai pártvacsorán maradtak együtt. — A Magyarországon cliő eperjesi öreg­diákok is készülnek a kollégium négyiszláz- éves jubileumát megünnepelni. Budapestről jelentük: A M agy arorsziágon megalakult „Eperjesi Evangélikus Kollégiumi Diákszö­vetség “ e napokban tartotta rendes évi köz-! gyűlését Papp József dr. m. kir. udvari ta­nácsos, felsőházi tag, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnölkének eímöCkiésével, aki megnyi­tó 'beszédében rámutatott arra, hogy aiz eper­jesi evangélikus ősi kollégium a legközelebbi időben fogja ünnepeLni alapításának 400 éves jubileumát. Ezzel kapcsolatban foglalkozott azzal, hogy a protestantizmusnak milyen be­folyása veit Magyarországon a politikai életre, alkotmányra és közjogi fejlődésre, továbbá, hogy mit köszönhet Magyarországon a kul­túra a protestantizmusnak. — Kopenhágába érkezett a Wegener- és a Watkins-expedició. Kopenhágából jelentik: A Wegener-expedició és a Grönlandot járt Watkins angol expedíció tegnap a Hans Egede grönlandi hajó fedélzetén a kopenhá- gai kikötőbe érkezett. Az expedíció tagjai jó egészségben vannak. Renkivül nagyértékü tudományos anyagot hoztak magukkal a több hónapos kutató útról­— Egy francia akadémikus Szent Erzsébet­ről. Parisból jelentik: A Figaro egyik 'leg­utóbbi számában Georges Goyau, a francia akadémia tagja magyarországi Szent Erzsébet centenáriuma alkalmából írendkivül meleg­hangú cikkben tolmácsolja Franciaország cso­dálatát a szemléletű magyar hercegnő iránt. Cikkében részletesen foglalkozik a modern történelem megállapításai alapiján azokkal a rokonikapcsol a tokkal, amelyek Szent Erzsébe­tét a francia királyi házhoz fűzték. Sir Basil Zaharoff problematikus alakja jelenik meg az ember szeme előtt, amikor a küszöbönálló lefegyverzési konferenciára gondol s azokra a különös és arcátlan ellen­akciókra, amelyeket az ágyugyárak vezetői kezdeményeztek a leszerelési törekvések meggátlására. Sir Basil, akinek jól kamato­zott a vér Délaifrikában, Kínáiban, Nikaraguá- ban és egyebütt, Sir Basil, aki prototípusa volt a modern kapitalistának, a „papír és a ceruza1* emberének, aki szeretett kivonni, ! osztani, szorozni, de mindenekfelett nyerész- i kedni s mit bánta, miről van szó, emberéle- ! tekről vagy állatrakományokról, mit bánta, í mivel kereskedik, csak jólmenő cikk legyen. ! S rájött, hogy a legjobb cikk az, amit az em­berek egy része álszeméremből nem árul boltjában. A Sir Basil-tipusok ma sem vesz­tek ki. Ellenkezőleg: tobzódnak. A fegyver- kereskedők és a fegyvergyárosok nem pa­naszkodnak a krízis miatt, sőt büszkén a mellükre csapnak, ha hangoztatják, hogy ők az egyetlen iparág, ami még aktív. Van egy tetszetős teóriájuk, üzleti teória, amit bead­nak a mai világ legszaporább embertípusá­nak, a kávéházi finánczseninek s biz* Isten si­kert aratnak vele. Azt mondják, ennyi és ennyi katona van a világ kaszárnyáiban. Ezek el vannak látva. Hazakérgetitek őket? Ám jó, a munkanélkü­liek, az anarchisták, az elkeseredett éhezők számát ennyi és ennyi százalékkal megnöve­litek. Építsük le az ágyú- és lőszergyárakat? Amikor a rövid haj viselete általános lett a nőknél, hekracholt az amerikai hajtüipar és alapjaiban megrázta az ameriki közgazdasági életet. Ez a hajtüipar volt, — mi lenne, ha a pacifizmus divatja általánossá válna s a gigantikus acélművek bezárnák kapuikat, vagy rajzszögeket volnának kénytelenek gyártani? A munkanélküliek száma ennyivel és ennyivel megnőne, a világtőke ennyit és ennyit veszítene a nemzetközi tőzsdéken, ennyi és ennyi kistőkés földönfutóvá válna, az állam nem fizethetné hivatalnokait, mert az adók ennyivel és ennyivel csökkennének, de ez mind semmi, mert mi lenne a katona­ság többi szállítóival, azokkal, akik húst, te­jet, szövetet, cipőt, kenyeret szállítanak a kaszárnyákba a sokmillió katonaembernegí? Mi lenne velük és munkásaikkal? Olyan anarchia keletkezne, hogy az ágyugyárak né­hány hónap múlva hanyat-homlok újra meg­nyithatnák kapuikat, de akkor már nem az arzénálok és a kaszárnyák számára dolgoz­nának, hanem direkt a barikádoknak és a lö­A matiné fénypontja Mécs László szereplése lesz, aki költeményeivel é6 bámulatos előadó művészeté­vel mindig lebilincseli a hallgatóságot. A kiváló költő két évvel ezelőtt lépett fel utoljára Pozsony­ban. Azóta nemcsak Szlovenszkó, hanem Magyar- ország és Erdély számos városában is megfordult és mindenütt a lelkesedés viharos hulláma kisérte szereplését. Ezúttal több olyan versét adja elő, amelyek még nyomta fásban meg nem jelentek. Iro­dalmunk vezéralakja mellett Borka Géza, Bagno- vini Luigi, Sendlein János és ifj. Rajter Lajos lép­nek föl a matiné keretében. Borka Géza komáro­mi tanár, jeles író, előadással szerepel. Bagnovini Luigi, Ulanovsky híres bécsi énektanár tanítványa magyar és olasz népdalokat énekel. A kitűnő hangú énekes már több ízben szerepelt nagy sikerrel Po­zsonyban. Zongorán is ismert zenész, ifj. Rajter La­jos kiséri őt. Sendlein János zenetanár zongora­számaival fogja gyönyörködtetni a hallgatóságot. Mint zeneszerző is bemutatkozik Sendlein és egyik kedves dalát Bagnovini Luigi énekli. A matiné műsora nemcsak változatos, hanem komoly művé­szi élvezetet is nyújt a hallgatóságnak. A Kiskár- pátok cserkészcsapat valóban kulturmissziót telje­sít ezzel a rendezésével. A nagy érdeklődés miatt ajánlatos előre gondoskodni a jegyekről, amelyek 5—15 koronás árban kaphatók elővételben a Rutt- ner Bodegában (H-id-ucca), a Szt. József könyvke­reskedésben (Lőrinckapu-ucca) és este 6-tól 8-ig a cserkész-otthonban (Landler-u. 1). — Katonai eskü megszegésére való lölbujtás miatt nyolc hónapi börtönre Ítéltek egy nagymihályi vendéglőst. Kassai szerkesztőségünk telefonálja: A kassai kerületi bíróság ma tárgyalta Jakab János nagymihályi vendéglős bűnügyét, akit katonai eskü megszegésére való föl búj f ással vádolt az állam- ügyészség. Jakab János a vádirat szerint az elmúlt év folyamán rá akarta bírni Barátfalvi Béla szakasz- vezetőt, hogy szegje meg katonai esküjét és szökjék át Magyarországra. Tagadja a vádat, de a bíróság a tanúvallomások alapján nyolc hónapi börtönre Ítélte. Jakab fellebbezett az Ítélet ellen. xx Ha most meg nem tanul szlováikulR, úgy soha! Nincsenek lelkiismeretiíu/rdalásai, hogy még nem iratkozott (be az uj rendszerű „Szlo­vák nyelvkurzusokra**? Hisz tuid(ja, hogy a jövője függ ettől! Siessen! Novemberben uj csoportok. Kultúra, Mihály u. 2. Havonta 20 K. Keresztrejtvény-rovatunk legújabb ak­ciója révén minden megrejtő jutalomban része­sül. Olvassák el a vasárnapi számban a föltéte­leket! vészárkoknak, mert az emberiség éhező nagy kétségbeesésében rég hajbakapott volna. — Átlag húsz százalékra rúgnak a világ költ­ségvetéseiben a katonai kiadások. Ha leépí­tenék ezt az összeget, a hadügyi költségekkel kapcsolt üzemek és munkaalkalmak legalább újabb húszszázalékos veszteséget szenvedné­nek. Ki kockáztathatja manapság ezt a hixte- len esést s azt az egész komplikált, zavaros és fejvesztett helyzetet, amit a lefegyverzés­sel járó termelési átorganizálás jelentene? A „közgazdászok** áhitatosan hallgatják ezt az érvelést és megremegnek a falra fes­tett ördögtől. De ahol az ördögöt a falra fes­tik, már ott is van és ebben az eesetben ép­pen azok az ördögök, akik így beszélnek. Nem igaz, hogy a fegyverkezési ipar leépí­tése termelési katasztrófát jelent. Nincs arról szó, hogy a fegyverkezésre fordított összege­ket az emberiség „megtakarítsa**, esetleg ak­kumulálja és meddő aranyra változtassa; — akik így gondolkoznak s igy látják a lefegy­verzési probléma megoldását, végzetesen té­vednek; — hanem arról, hogy az összegeket másra fordítsák. Egyetlen fillért sem sza­bad megtakarítani, ami a lefegyverzés után marad. De életképesebb és az üzleti körfor­gást jobban elvégző befektetések szüksége­sek, olyanók, ami még jövedelmez is, mig a katonai kiadások talán a legholtabb, a leg­kevesebb pénzkörforgással és praktikus ha­szonnal járó invesztíciót jelentik. A kilőtt ágyúgolyó semmiféle formában nem vándo­rol vissza a zsebeimbe, sem mint arany, sem mint tudás, sem mint testi vagy lelki standardemelés. Amit az ágyúgolyó tesz, leg­feljebb a másvilágon kamatozik, de a sira­lom völgyének sorsán nem enyhít. Vért ont, aranyat nem hoz. A hírhedt ágyugyárosok teóriája hamis és gálád. Pedig egyszer már aláfurták a lefegy­verzést: amikor Sherer newyorki ügynök az amerikai hajógyárak megbízásából Genfiben járt és behálózta az előkészítő lefegyverzési konferencia delegátusait, akik némi dollárok segítségével elhitték közgazdasági dajkame­séit. Ez 1927-ben volt. Most olvassuk az új­ságokban, hogy a nagy lefegyverzési össze­jövetel keserű vigíliáján újra működésbe léptek ugyanezek az „érvek** — s ellenérv­nek Japán sem elég. Sir Basil szelleme iPM van közöttünk, embertársaim, itt van, kezét dörzsöli és vigyorog — vájjon újra bedő­lünk-e a ravasz görögnek? gai borgyógyászati klinika (Prof. Kreibich) v. orvosa, a párisi (St. Louis) bőrklinika és Mme. Noel kozmetikai intézetének hospütán- sa, rendelését megkezdte Rimaszombatban, Forgách-uoca 1. Megyeházzal szemben. — Ujságárusitóbódé nyitására kapott engedélyt Paál Miklóg pozsonyi költő. Pozsonyi szerkesztő­ségünk jelenti: Paál Miklós, az ismert pozsonyi költő már régebben kérvényt adott be Pozsony vá­ros tanácsához, amelyben uj újságárust tóbódé fel­állítására kért engedélyt. A városi tanács hosszas huza-vona után az engedélyt a rokkant költőnek meg is adta. Az újságos bódét a Savoy-szállóval szemben állították fel, ahol Paál Miklós holnaptól kezdve az összes bel- és külföldi napilapokat, il­lusztrált lapokat árusítani fogja és reméli, hogy nagy ismeretsége révén tisztességes megélhetéshez jut. xx Fáradt teste vagy szelleme? Masszíroz­za magát! A legnagyobb sikerrel a masszázs akikor fog Járni, ha ehhez higitatlan Alpta mentól sósbor,szeszt használ. Ez felfrissíti a vérkeringést, erősiti az izmokat és felüdiiti az idegeket. Kérdezze meg az orvosát a masszázs módijáról. — Felmentették a rendtörvényes vád alól Lenkey Barnabás jabloncai plébánost. Kassai szerkesztő­ségünk telefonálja: A kassai felsőbíróság ma tár­gyalta Lenkey Barnabás jabloncai plébános rend­törvényes ügyét, aki ellen közbékeháboritás miatt emeltek vádat. A vád szerint Lenkey egy iskola- széki ülésen államellenes kijelentést tett volna. Az állítólagos kijelentése miatt egyik haragosa felje­lentette őt és a kassai kerületi bíróság Lenkeyt 15 napi fogházra Ítélte. Fellebbezés folytán ma került az ügy a felsőbíróság elé, amely az Ítéletet meg­semmisítette és Lenkey Barnabást felmentette a vád alól azzal az indokolással, hogy a terhelő tanuk­ról bebizonyosodott, hogy haragban voltak vele és így rc^zindulatuan vallottak ellene. Lenkey védel­mét Ceisler dr. ügyvéd látta el. xx Mindég fehérek maradnak fogad, ha ál­landóan Ghlorodomit-fogikrérnet hasiznál (egy tubus ára 4 Ke), a speciális vágású Ghlotro- domt-fogkefével. Kísértet meggyőz. — Séta közben megpihent — egy bombaóriáson. Londonból jelentik: Egy brighíoni orvos a mezőn sétálva, elfáradt és néhány percre leült. Csak ami­dőn felállt, akkor vette észre, hogy egy teljesen megtöltött, óriási robbanóe rejti MiWs-bombán ült, amelyet mint háborús emléket hagyhatott valaki véletlenül a szabadiban. A rendőrség robbanóanyiag- ezakértője tóttá ártalmatlanná a veszedelmes ülő-, helyet. i Szvatkó Pál. — Mécs László a pozsonyi cserkészek matinéján. Pozsonyból jelentik; A Kiskárpátok cserkészcsapat november 15-én, vasárnap délelőtt nagyszabású matinét rendez a pozsonyi Vigadó nagytermében. — MUDr. Lusztig Samu, a bőr- és nemi- j betegségeik szakorvosa, kozmetikus, a prá­flz időjárás befolyása egészségére jelentős! Ha az időjárás nedves, s hi­deg szelek fújnak könnyen kaphat náthát, katarrhust. Gondoskodjék idejében szer- jj vezetéröl. : Óvja meg magát I a rossz időjárás okozta be­tegségektől. — Rendszeres | masszázs a higitatlan ALPA menfhoB-sósborszessze! megedzi szervezetét az idő­járás káros behatásai ellen. Kérdezze meg orvosát! filpa — az Ön egészsége! Magyar Sándort és Szaiai Emilt nagy ünnepléssé! fogadták Newyorkban Newyork, november 13. Magyar Sándor és Szaiai Emil november 11-én visszaérkezett Newyorkba, ahol meleg fogadtatásban ré­szesítették őket. A kikötőből a magyar óceánrepülő és mecénása a városházára ment, ahol Walker főpolgármester átnyújtotta ne­kik Newyork város aranyérmét. A telkes ün­neplés még tovább tart. Jogerős lett Uherkovfcs négyéves fegyházbüntetése Brünn, november 13. A pozsonyi kerületi bíróság április 2-án tárgyalta Uherkovics Dezső 32 éves köp- csényi származású pozsonyi városi tisztviselő bűn­ügyét 6 nyolc évi fegyházra Ítélte el közokirathami- sitás és sorozatos csalások miatt, amelyek révén 325.000 koronával károsította meg a várost. Uher­kovics fellebbezése folytán az üggyel a felsőbíróság is foglalkozott, amely több enyhítő körülmény be­számításával négy évi fegyházra szállította le Uher­kovics büntetését, A vádlott semmiségi panasza folytán tegnap foglalkozott az esettel a legfelső bí­róság, amely a semmiségi panaszt részben elvetette s részben elutasította s az alsóbbfoku Ítéletet ezzel megerősítette. inségmunkával építik meg Budapest uj repülőterét Budapest, november 13. Mint ismeretes, a mátyásföldi repülőteret szakkörök sem re­püléstechnikai, sem forgalmi, sem elhelyez­kedési szempontból nem tartják alkalmasnak és már hosszabb idő óta foglalkoznak a terv­vel, hogy uj repülőteret építsenek, amely al­kalmas lenne a nemzetközi légiforgalmi vo­nalak erőteljesebb bekapcsolására. Mint legmegfelelőbb megoldás: területi és legyéb szempontból a rákosi gyakorlótér került előtérbe. Illetékes tényezők már váz­latos terveket is készítettek az építésről. El­készültek a költségszámítások is, amelyek szerint a repülőtér talajának egyengetése mintegy félmillió pengőbe kerülne. Ezt abmun kát a magyar főváros a téli inségakció során inségmunka keretében végeztetné el. Ugyan­csak a főváros vállalná a gyepesítést és az indulóhely aszfaltozását. A kérdéssel a közeli napokban foglalkozik a főváros városrendezési ügyosztálya, úgy hogy tehetséges, hogy már a tél folyamán megkezdik az építkezést. Elesztövásárlok figyelmébe Mai nappal megkezdte- újból üzemét a kosücei élesztőgyár elsőrangú szakembe­rek vezetése mellett. Naponta friss, fe­hér, tartós minőségű élesztő versenyké­pes árban. Füszern agy kereskedőknek és pék szövet kezetek nek n agy t aba 11 o t nyújtunk. Kérjen még ma előnyös ár­alján,latot a kosice-i éleszt őgyárt ól, Kosi- ce, Kovácsivá ul. 77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom