Prágai Magyar Hirlap, 1931. március (10. évfolyam, 50-75 / 2567-2592. szám)

1931-03-31 / 75. (2592.) szám

^^GAItMAfií^ARHlRLAP . lJS PORT­gaaaHg«»SggigBEMK!fli»«WBggB^^ Impozáns keretek között és óriási érdeklődés mellett folyt le a Csehszlovákiai Magyar Testnevelési Szövetség közgyűlése A legfelsőbb magyar sporlfórum ielbecsüihetetlenü! nagy munkái végzett három év alatt — Pozsonytól Nagyszállásig ötven sportegye sülét képviseltette magát a közgyűlésen — Meg- alakulíak a magyar szakszövetségek és az egészségügyi tanács is Pozsony, március 30. Sokáig tartott, miig a csehszlovákiai magyar sportegyesületek, a magyar közvélemény cs magyar sajtó rideg, nomtÖTődö magatartását sikerült a legfelsőbb magyar sporüórumnak letörni s a nagy nyil­vánosságot meggyőzni arról, hogy a Csehszlo­vákiai Magyar Teste nevelési Szövetség nem egy „zártkörű társaság" egyesülése, nem osz­tály tagozódáson alapuló szervzotet. Kétkedve fogadták ennek a szövetségnek az indulását s a három éves működése után ma már fölfi­gyelt a magyar sajtó is, elküldték az egyesü­letek képviselőit a vasárnapi közgyűlésre, mert á Csehszlovákiai Magyar Testnevelési Szövetség valóban legmagasabb sportf óra­műnk lett, amelyet valamennyi hatóság is elismert annak s olyan ténykedést fejt ki, mely a kisebbségi életben fontos és történel­mi ténynek is lehet nevezni. Nincs esztálykii- lÖcnbség, nem ismer különbséget munkás vagy polgári egyesület között, hanem csak egyet ismer: magyar sportot és magyar sportegye- siilete-t. Imponáló volt a vasárnapi közgyűlés, amikor ott láthattuk Pozsonytól Nagyszőlő­sig úgyszólván valamennyi magyar egyesü­let képviselőit, amikor a terem zsúfolásig megtelt s tapsorkán fogadta Rcray István el­nök megnyitó beszédét Révay elnököt illeti meg a legőszintébb elismerés, mert olyan odaadó, önfeláldozó, önzetlen sportvezer ma valóban a ritkaságok közül való. A csehszlo­vákiai magyar sporttársadalom nagy szeren­cséje, hogy sikerült az élre olyan egyént Hotel Continental Budapest VII, | Dohány ucca 42 S Legmodernebb berendezés. Olcsó árak. Rozsnyó, Szendére István dr. Ung'vár, Hirsdi- feld Márk dr. és Kaplonyi Mór dr. Eperjes, Nemessányi dr. és Szilágyi dr. Katssa. 4* A Testnevelési Szövetségen kívül rendes közgyűlését tartotta még a Tennissszüvétség, alakuló közgyűléseiket pedig az asztaliénnisz, az úszó, atlétikai és jéghockey szövetségek. Helyszűke miatt ezen közgyűlésekről jelenté­seinket Lapunk legközelebbi számába: égjük közölni. találni, mint amilyen Révay István. Nem vesz­tette el kedvét akkor sem, amikor látta, hogy csak egy kis gárda tart ki mellette tőrbe tét­lenül, nem undorodott meg azoktól az igaz­ságtalan és minden alapot nélkülöző sajtó tá­madásoktól, amelyek teljesen érthetetlenül öt érték. Dolgozott, utazott, szervezett, békitetí, tárgyalt. Munkájának, fáradozásának gyümöl­cse nem maradt el: Az általa életrekelt szö­vetség ma egy hatalmas magyar szervezet, amely a csehszlovákiai magyar sportot vég- pusztulástól megmentette Ez a legnagyobb jutalom, amely Révay elnököt érte s bizo­nyosak vágyunk abban, hogy a csehszlovákiai magyarság pártállásra és osztály-különbségre való tekintet nélkül Rcvay önzetlen munkás­ságát azzal fogja honorálni, hogy a szervezet további kiépítésénél úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogatni fogja. Nem lennénk tár­gyilagosak, ha Révay István munkatársát, Fe­kete Béla ügyvezetöigazgatót meg nem emlí­tenénk. Fekete Béla a szövetség Adminisztra­tív lelke. Önzetlenül, egyedül végzi azt az óriási adminisztratív munkát, amely másutt öt-hat munkaerőt foglalkoztatna. Sok akadályt áttörve, lankadatlan bittel és optimizmussal dolgozott első perctől kezdve s ina állíthat­juk, százszázalékosan elégtételt kapott min­denkitől, mert hiú reményeknek látszó tervei minden tekintetben megvalósultak s a cseh­szlovákiai magyar sportnak ma már ugy- ugyszólván meg van minden szakszövetsége. A Csl MTSz évi közgyűlése Az imponáló közgyűlésről alábbi tudósítá­sunk számol be: Révay István elnök megnyitó beszédéiben örömének adott kifejezést, hogy az egyesüle­tek oly szép számmal képviseltették magukat, ■üdvözölte az e^yea szövetségek kiküldötteit és a sajtó képviselőit. Hadsulyozta, hogy az elmúlt év veit a legjelentősebb, mert az esztendőben épült ki teljesen a szövetség. A hatóságok a segélyezések terén is legma­gasabb magyar sportfórumnak ismerték el s nemcsak a tartományok és járások, hanem az állam ig szubvencionálja a szövetséget. Az állami szubvenció ugyan még nagyon csekély, de remélhető, hogy az egészség­ügyi minisztérium ez évben a segélyössze­get föl fogja emelni. Köszöntet mondott. Holeta János dr. képvise­lőnek, szövetségi alelnökilek és Moravitz Jenő dr.-nak, akik a segélyügyekben a ható­ságoknál eljártaik, továbbá a magyar pártok tartoménygyülési és járási képviselőinek. Ki­emelte a második jelentős eseményt, a ten- nász szövetségnek a megalakulását, amelynek előkészületeinél elsősorban is Rárczy Oszkár munkálkodott serényen, továbbá Kopper Miksa, Jelűnek Ferenc, Móra vek Gyula, Szé­kely Gy. Levente és Fekete Béla ügyvezető igazgató. A harmadik jelentős esemény, hogy sikerült a magyar munkásbioikkal a szoros kapcsolatot fölvenni, üdvözli a munka segye sületek kiküldötteit s reméli, hogy a munkássport most hathatósan fel fog lendülni. Hogy ez db sikerült, ezért kö­szön tetet kell mondania a munkás sportegye­sül etek vezérének, kiváltképpen Tánczos Jó­zsef dr.-nak. Behunnak, Luz&icanak. Végül ki­emelte még a prágai főiskolások toraaszak- osztalyának az éietrekellését és az ülést meg­nyitotta. Utána Fekete Béla ügyvezető igazgató be­számolt a szövetség múlt évi működéséről, az értékes beszámolót, amelyet különben a lévai Sebül íz-nyomda ki fog nyomatni és amelyet valamennyi egyesületnek, tagnak és hatóság­nak szét fognak küldeni, lapunkban is részle­tesen közölni fogjuk. A közgyűlés tudomásul vette Benke István pénztáros és a számvizs­gálók jelentését s a fölfcmöntvényt megadta. Az indítványok során elfogadta a közgyűlés az igazgató tanács azon javaslatát, amely a munkásegyesületekkel vló megegyezésre vo­natkozik s amely alapján a muRkásögyesüleiek számarányukhoz ké­pest képviselve lesznek úgy az elnökség­ben, mint az igazgatótanácsban. A munkás- sportot érdeklő kérdésekben pedig kollégium alakjában fognak a munkásegyesületek ké­réseikkel. kívánságaikkal az igazgató ta­nács elé jönni. A költségvetési előirányzat elfogadása után Holota János dr. alélnök rövid beszédében rá­mutatott arra, hogy a szövetségnek sikerült a teljes közbizalmat megszerezni, ami a jövő re nézve a legnagyobb Ígéret, Ezért hálás kö­szönetét mond az elnöknek, ügyvezető igazga­tónak, pénztárosnak és a sajtónak is. A közgyűlés ezután a segélyügyeket tár­gyalta és az igazgatótanács javaslatára a fo­lyó évre az alábbi segélyeket szavazta meg: CSAF--MLS55 2500., Beregszászi FTC 5000, Vasas (Pozsony) 3G00, Bátor koszi SE 2000, Rimaszombati ME 2500, Dunaszerdahelyi AC 1500, Magyar Te?? ni ószövetség 5000, Lévai SE 8000, Komáromi FC 8000, Eperjesi TYE 8000, Tiszaujlaki SE 1500, MLSZ kassai kér. 500, Ungvári MTE 2500, Rimaszombati POS 1000, Tardoskeddi SE 1000, Magyarbéli 8C 1000 és Ungvári AC 3000 korona. Végül megjtették a választást, amelynek eredménye a kővetkező: Elnök: Révay István, aleJnökök: Leberfm- ger Frigyes, Holeta János dr., Moravek Gyu­la, Sehol! Péter, Siméojíalvy Pál dr., Tánezos József dr., Bárczv Oszkár, Gelley Károly dr., Ügyvezető igazgató: Fekete Béla, pénztáros: Benke István, központi meghatalmazott: Kop­péi* Miksa, ügyészek: FüiLöp -Dezső dr., Pilát József dr., Ackermamn Főlap dr., Moravitz Jenő dr., Pogány László dr., Jegyzők; Nie- derbauser Károly és Iíaidecker Károly, száiu- viszgálók; Vitéz Sándor, Hnbay Miklós, Kő- szeghy ; János, Jancsek Rezső, ellenőrök: Liskó Elemér, Guttmann Ernő, Moravek Ist­ván. Igazgatótanács: Sohurmann Imre, Briill Emil, Feuer Gábor, Nagy Dezső, Moravitz Jenő, Gross Ernő, Pelikán Károly, Kállay Endre dr., Döbel Károly dr., Néder János, Bo- ross Béla, Schulz Gyula, Salamon X. Ferenc dr., Mán dél Oszkár. Baranyai Vince dr., Re­viczky Dániel dr., Minkusz Artúr, Donáth Emánuel, Jelűnek Ernő, Duohony Lajos, Kar- say Jenő dr. Litmann. János dr., Oelschgaeger Lajos, György Samu, Cibur Sándor, Székely Gy. Levente, Péter Zoltán dr., Szabó Károly, Tauth Jenő, Stahl Lajos, Moravek István, Szé­pe Imre, Böilim Rezső, Guth Ferenc, Nieder- hanser Károly, Jelűnek Ferenc, Stefanik Gyu­la, Bellim István, Lnzsica József, Acker Ri- chárd, Durhinics Aladár, Kalafony Sándor, Adamkovics István, Ursziny Nándor, Englaen- der Jüzsef, Bocsó István, Csémán Endre és Diószeghy István. Az igazgatótanács ülése A szövetség igazgatótanácsa szombaton este öt óra hosszat tartó ülést tartott, amelyen el­sősorban is megtörténtek a tagfelvételek. Az egyesületek komi fölvétetett: Rimaszombati ME, Somorjai, Bényi, Tiszaujlaki, Beregszászi MS, Eperjesi Törekvés és a Kiskorpátok Egyesülete. Alapitó tagok: Nyári Lenke, özv. Révay Simonpé, Szakoly í Alajos, Kalts Pé­ter. Pártoló tagok: Propper Miklós, Felner Pál. Felner György, Lakatos Gyula dr., FeJ-1 ner Vilmos dr., Lator Géza dr., Bauer Sándor, Bóckl Frigyes, Valkorisz Imre, Plachy Imre,; PTJt hozgymese A PTE közgyűlése több MTSZ képviselő je­lenlétében az egyesület helyiségében folyt le s azon az eddigi vezetőséget újra megválasz­tották. Báíorffy :és 0bérük eddigi alelnükök helyébe, akik újbóli megválasztásuk mellőze­sét kérték, Gettm&nn és Nagy mérnökök ke­rültek. Awözgyül.és ezúttal több tagot, akik 25 év óta az egyesület kötelékébe tartoznak, plakettel tüntetett ki. Hasonlóan kitűnt étté mindazon tagokat, akik 10 év óta aktive kép­viselik az PTE színeit. * * * A Blama Svoboda mesierjátékávat 7:2 arányban le cs bécsi Amsimát Prága, máTűhif? 30. A osehsatovák bajnokcsapat néhány 'héttel ezelőtt eldöntetlenül mérkőzött a bécsi Austriúval, amelyet tegnap újból vendégül látott. A szoinbaícii napon Becsben bajnoikii meccset abszolváló osztrák csapat ezúttal azonban csalódást kelteit. Technikai tekintetben most is kielégített, azonban védelme igen rossz volt és haWsora csak az első icliiidőben tudott eleoQlbáÜW a Svoboda által mesterien vezettt Slavia-osatórsor ostromának. A nap hőse Svoboda volt, aki úgy a csatársorban, mint a védelemben pompás munkát végzett. A. Slayia halísora ugyanis gyönge formában van és egyedül Svoboda mesterjátéknak köszönheti a prá­gai bajnok, hogy rekord gólarányu győzelmet érhetett el. — Az első félidőben Svoboda három góllal juttatja vezetéshez a Startét aanfflt .Junek negyedik gőda .követ. Azután Auetri-a Spéciid és Viortel révén 4:2-re szépül a félidő eredményét. Szünet, után az osztrák Nausch cgv ll-est mellélö, azután Svoboda, Csőm bal és Junek egy-egy góllal beáWűják a 7:2-ös végeredményt. — 8000 néző előtt Cejnár báró meglehetősen sokat hibázott, azonban mindkét fél kárára. Egyéb prágai eredmények. II. liga: SK Rá- kovnik—Csecbie K.arlin 4:1- SK Liibeii •• CsAFC 2:2, Nuseldky SK—Cseobie VTÍI. 4:0. Viktória Pitéén—S'lavoj Zsiaskov 5:2. — Barátságos: Sportíbrüdor—Rapid 2:1. Az Ersebufpári SE győzelmével végződött a vidéki hegemónia meccs A Ligeti isméi győzött — A Kispest kikapott a Bratislaváíál Pozsony, március 30. A hirtelen rosszra fordult időjárás miatt a mérkőzések eredményei sokat vesztettek reálitásukból. A magyar bajnokság leg­érdekesebb meccse Érsekújvárod folyt le, ahol az ÉSE 2:1 arányijaim győzte le a Lévai TE-t. Dimaszerdaheíyen a DAC a pozsonyi Makkabcától 2:2 eldöntetlent csikart ki. Pozsonyban a Ligeti ismét győzött, míg a Rapid a gyöngülő Komá­romot egy góllal legyőzte. Nemzetközi meccsen az SK Bratislava minimális gólarányu győzelmet aratott a. Kispest felett. Részletes jelentéseink a pozsonyi meccsekről a következők: Bratislava—Kispest 2:1 (0:0). Nemzetközi mér­kőzés. Bár a Kispest nem tartozik a legjobb buda­pesti csapatok közé, mégis minimális veresége ellenére szépen játszott. Bratfelava nem volit jobb. mint előbbi küzdelmeiben. Uj embere, az ifjúsági Jakes, egyelőre még nem mutatott sokat. Kispest legjobbjai Pacolay, Steiner és Rozgonyi voltak, mág Bratiislavánál a védelem és Pollák hailfjátélíoe tud­tak ktielégÜeni. A gólokat Bulla és Uher, valam.iint Konyor (Kispest) rúgták. Kupric objekiMven biráakodott. Ligeti—Vas 4:2 (3:2). Bájnold mérkőzés. Bíró: Sternfcld. A Ligeti, e onéidcőzéeében is ligazolrta jó formáját, de az a körülirnény, hogy a játék rend- kiivül durva volt és helyenk:én*t a szél befolyásolta, nem tudta érvényesíteni tudását. Vas igen szívósan védekezett, sőt két potmpás gólt is lőtt-. Ligeti a második félidő nagyabb feló 10 emberrel játszatta végig, amennyiben a bíró Kropacseket tetitlegeseég miatt knáliitotta. Minárik- 11-esét a Vas kapusa védte. A gólokat Kocsis III., Milller, Minárik és Kocsis II. lőtte, mig a Vas javára Hudck és Túrna voltaik sikeresek. Cérnagyár—Kábelgyár 2:0 (1:0). Bajnoki mér­kőzés. Bíró: Löwinger S. Meglepetés, tekintve, hogy' Kábelgyár voü a favorit. Oéimagyár ez alka­lommal igen jól játszott és az első félidőben fölény­ben is volt. Szünet után Kábelgyár volt frontban. E mérkőzés ib gazdag volt. durvaságokiban és nem kevesebb, minit 5 embert ábiitott ki a bíró Habc- nicht és Babitz vc'ltek a gólilövŐk. Rapid—KFC Komárom 1:0 (0:0). Bajnoki mér­kőzés. Biró: Szcníessy. Egyenrangú ellenfelek küzdelme, különösebb produkciók nélkül. Rapid volt a szerencsésebb csapat és az egyeben gólt J Edlinger lőtte.. Komáromnál ez alkalommal senki j sem tetszett és egyedül Virág volt az, aki több j igyekezetttel intézte el feladatát. Rapidnél a véde­lem érdemel dicséretet. ÉSE—Lévai TE 2:1 (1:1). Érsekújvárt tudósiitőnk jelenti: 150 fanatikus kiséríe e! Erséku-jvám a1 rendkívül feljavult lévai együttesi, amely derekat;! küzdelem utáu kénytelen volt a minimális gól-.! különbségű győzelmet az árnyalattal jobb ÉSE- nek átengedni. A lévaiak gyorsabbak, energiku- eabbaik, kondioiójuk fs német lég jobb, de az ÉSE együttese fejlettebb íkulturáju s kdegyensul yozot- tabb, játéka tervszerűbb. Ennek az volt a követ- Ocezmelye, hogy — jóllehet a játékból nagyjában egyformán vették ki részüket a csapatok — az ÉSE veszélyesebb volt, több gólhelyzetet használhatott ki. — Az ÉSE kezd viharos szél elten e változatos játék után Molnár megszerzi a vezető gólt, de Pálffy rövidesen kiegyenlít. A félidő közepén kellem étién hóvihar rontja a játék nívóját. Szünet alatt kiderül, a szél és megszűnik. Az ÉSE többet lámád s Molnár pompás fejesgóljával győz. A küz­delem heves, időnként durva. A durvaságokban sajnos lévaiak vezettek, de néhány érsekujvári játékos is elragadtatta magát. A mérkőzés nem nyújtott szép sportot. A legjobbak: Néder íí.. Mol­nár, Lengyel, Néder I. (ÉSE), illetve Gábris. Czei- lár, Tulak (LTE). Grüniberg jó biirö volt. )( Losonci AFC—Pelsőci SC 11:1 (6:0). Bajnoki mérkőzés Losoncon. A losonci csapat biztos volt nagyarányú győzelmében. Szép játékot mutatott; a csapat minden része kielégítően játszott. A ven­dégeket csak kapusuk játéka és a LAFC kevés sze­rencséje mentette meg a még nagyobb vereségtől. A PSC egyetlen veszélyesebb levezetéséből szerezte becsületgólját. Gottreich losonci biró többször té­vedett. )( Nagyszombati SK—Nyitrai AC 4:3 (1:1). Bajnoki mérkőzés Nyitrán. 500 néző. Biró: Griin- feld. Napsütéses, de hideg saeles időben folyt Le a Nyitnád AC első bajnoki mérkőzése, melyet mi­nimális gólkülönbséggel szerencséi’-en körü'mé- uyek közöíit vesztett el. A nyitna? osapa'.ban csupán Vincze és Perner mutattak nagyszerű játékot, mig a védelem bizonyteilan volt, ezzel szemben a nagy- szombaitiaknál a csatársor gyors, fürge. bár. noha durvaságba menő játéka eredményes volt. A nagy­szombati! csapatnál külön kiemelést érdemel a ka­pus, akti néhány biztos gólnak lákr.ö labdái bra­vúrosan fogott. A 18 percben éri el Nyólra első gólját Perner, áld Janecskia ideális headíisöt a bal- sarokba helyezi. Hullámzó mezőnyjáték után a 40 percben érd el Nagyszombat a kiegyenlítő gólt. Egyr perccel később Perner (NyAC) tiszta helyzetből két l'épésrőíl fölé, lő, majd Janecska közreMcu kö­zelről a kapus kezébe helyezi a labdát. — Újra­kezdés után a vezető gólért folyik a küzdőim. 30 percnyi nyitrai fölény után Nagyszombat fel­szabadul és hirtelen lefutással megieorerai a veze­tést, majd később háromra és négyre szaporítja a •gólok számát. Már mándenkd IkiafafizitroMfc v«re­Plachy Imrémé, Moravek Károly, Jaoik Miklós, Diószeghy István, Posztula József, Markó Bertalan, Döménfold Púi, Jamisovszky Dezső, írj. Kp/ár Lajos, Mayernik Ferenc, Ortulay János, Nemes József, Aikler Domokos és Karsányi Mihály. Az igazgatótanács ezután megalakította az égészségügyi tanácsot és annak teljes megszervezésére fölkéri a kö­vetkező orvosokat: Pleskó Gjaila dr. Pozsony, Reiner András dr. Érsekújvár, Katvarieky Je­nő dr. Komárom, Bányai Zoltán dr. Léva, Yida Ernő dr.,Ipolyság, Neumann Albin dr. Galánta, Wolf Jenő dr. Somorja, Gedő Má­tyás dr. és Klein Aladár dr. Losonc, Seignei Győző clr. Rimaszombat, Karsay Jenő dr.. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom