Prágai Magyar Hirlap, 1931. február (10. évfolyam, 26-49 / 2543-2566. szám)

1931-02-03 / 27. (2544.) szám

1931 február 3, kedd. 'PMGM-A'UcitAS.-mmsjp ímensBsafflanaB MILYEN IDŐ A Kárpátokban derült, száraz időjárás uralkodik, egyébként az idő változékony. A hőmérséklet maxi­muma Alsószlatinán ~f*6, a minimum Losoncon —11 fok. — Időprognézis: Alacsonyabb helyeken kö­dös, keleten éjjeli faggyal. — Keresztényszocialista tisztujitás Deákin. Pozsonyiból jelentik: Az országos keresztény- szocmlista párt a napokban Deákin tisztújító közgyűlést tartott, melyen megjelent Kardosa Oyőzö körzeti titkár. Elnöknek választották meg Dóra Lénárdot, alelnökinek Gaál Lajost, pénztárosnak Takács Rókust, titkárnak Tóth Joa-ohimofc. — Laval francia miniszterelnök karrierjének kez­dete. Megírta a P. M. H., hogy az uj fnanoia iniraisz- tere'nö'k egy auvergraoi fáin mészárosának a fia. Laval mlniszlerelinök apja a mészáros mesterségen kivid fuvarozással is foglalkozott és eerdtd-ő fia volt a kocsisa. A 15 éves fin egy nap a bakon la­tin nyelvtant olvasgatott, amikor így lepte meg egy arra menő pap. Szóbaelegyeoett a különös kocsis­sal. aki elpanaszkodott neki, hogy nincs kedve se a mészáros, se a kocsismestenséghez. hanem tanra! - ni szeretne. A pap felkereste az ifjú Laval apját és a gyereket felvétette a st. éttermei líceumba. így kezdődött meg Pierre Laval pályája. — Iskolatársak találkozója. Fölkérem mind­azon iskola társaimat, akik a losonci ref. reál­gimnáziumban 1921-ben érettségi vizsgálatot fett-ek. hogy a 10 éves találkozó előkészítése tárgyában tudassák címüket Marék Antal ezig. orvossal (Budapest, Budaörsi-ut 59—63.). — izgalmas jelenetek egy holttest mialt, Berlin­ből jelentik: A St. Paul-temetőben tegnap délután izgalmas jelenetek játszódtak le. Meyn Adolf iné asszony temetésén, közvetlenül a beszentelés elölt a hozzátartozók ijedten vették észre, hogy a kopor- sában nem az ő halottjuk, hanem egy idegen asz- szony holtteste fekszik. A gyászszertartást azonnal félbeszakították. Megállapították, hogy a kórház­ból egy más koporsót szállítottak a temetőbe. A te­metést huszonnégy órával később tartják majd meg. A hozzátartozók bejelentették, hogy a kórház igazgatósága ellen pert indítanak, mert a végzetes koporsócsere következtében különböző költségük xx Etabíissement-Muzeum-Télikertje napon ként esti 9 órától nyitva. Csütörtök, szombat vasár- és ünnepnap ötórai tea. (Pozsony lég kellemesebb, legszolidabb táncszórakozása.) — A pozsonyi mentőből sikere. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Szombaton este zajlott le a Vigadó összes helyiségeiben a pozsonyi önkéntes tűzoltó- és mentőbál, me­lyen mintegy ezerőtszázan vették részt. A város nevében a bálon megjelent Krno Vla­dimír dir. polgármester, Kraus Ferenc dr. és Förster Viktor dr. alpolgármesterek, a helyőrség képviseletében Joaohim alezre­des, az országos hivatal nevében Bálent Je­nő dr., a rendőr-igazgatóság részéröl Pon- gráoz Gusztáv rendőrlamáosos. A bécsi tűz­oltóságot Mensik Ha na főmérnök, iüzoMő- főpairancsnok képviselte. — Este 9 óra után kezdődött a jelmezes vendégek felvonulása, j ami festői látványt nyújtott. A nagyterem­ben tűzöl tózenekar, a kisteremben szálén- zenekar gondoskodott a zenéről. A rendező­bizottság, élén Saholz és Raáb főparancsno­kokkal, mindent megtett a bál sikere érde­kjében. Mindvégig, késő reggelig a legjobb hangulatban maradt együtt a bál közönsége. A mentőik humánus céljaira tekintélyes ösz- sze.g jutott ezidén is. Éjfélkor a zsűri a kö­vetkező jelmezeknek Ítélte oda. a kitűzött dijakat, déli gyümölccsel és borral dúsan mecrafkott kosarakat: I. Paraszlzenecs>port. II. Kolduscsoport. III. Benzinkút (Singbofer János). IV. Magyar aratócsoport. V. Három muskétás- VI. Szamaritánus-csoport. VII. Szendvics-csoport. VIII. P teret le-csoport IX. Oigánynő (Raáb Emmy). X. Világító pie- rette — pár Szuczy Gaby és Noszeik Józsa. XI. Borostyánilevél. XII. 1931-es (Czelesztira Krisztina). XIII. Kék pierette (Celesztin Mi a). XIV. Ind i'ánnő-cso port. XV. Eszkimó (Do'lezsál Domontkos). XVI. Rózsák. XVII. Ivéík hajó (Badinka Katinka). XVII. Akro­batáik (Löwlnger fivérek). XVIII. Hanzű és Gréte. XIX. Biedermeier-kalap (Bradhtl Sári). XX. Nátfeahaláil. XXL Cortboy. ■— A harmadik emeletről nagyanyja kötényébe esett. Kasselből jelentik: Burguiffeírabén egy kétéves kisfiú harmadik emeleti lakásuk ablakában ját­szott és egyezőre csak kiesett ez ablakiból. A gyer­mek nagyanyja érmen a ház előtt állt és megpil­lantotta zuhanó unokáját. Nagy lélekjelenléttel e zuhanó gyermek alá állt és kiterjesztett kötényé­ben felfogta a kisfiút, akiinek semmi baja sem tör­tént. — Lelepleztek egy alkoholgyárat Amerikában. Newyorkból táviratozzák: Tegnap a Newyork államban lévő Elmira városának egy régi sör- 1 főző]ében a prohibiciós hivatal tisztviselői sike­rült razziát tartottak s a sörfőzdében egy titkos alkoholgyárat lepleztek le. Mintegy egymillió dollár értékű készülékeket foglaltak le. amelyek alkoholiku* italok előállítására szolgáltak. A titkos italokat gyártó üzem teljes munkában volt. A rendőrök a helyszínén 15 letartóztatást eszközöltek. xx Diákoknak órát vegyen minden srondo? szőlő, hogy a gyermekét pontosságra szok­tassa. A legjobb és legolcsóbb órák Kendi vasúti órásnál kaphatók Kosicén, Fő a. 79. Gyanús haláleset eljárást indítottak egy németprónai „csodaorvos" ellen 1 A § 1 SALVATORI I FORRÁS I SALVATOR FORRÁS Németpróna, február 2. (Saját tudósítónktól.) Az utóbbi időben egyre intenzivebb ténykedést fejt ki Német- prónán egy Douát.h Arthur nevű kuruzsló, aki csodaorvos hírében áll. Különösen az el­múlt hetekben rendkívüli módon fellendült a íoT-galom Donátli rendelőiéiben, amennyiben nemcsak a németprónaiak, hanem a kör- uyék lakossága is bizalommal keresi lel. Bonáüi munkájának megszaporodása maga után vonta, hogy a németprónai orvosok klientúrája jelentékenyen esett, sőt az egyik orvos a közelmúltban éppen Donátli ténykedése következtében volt kénytelen végleg elhagyni a falut, mert annyit sem tudott keresni, hogy abból tisztességesen megéljen. Az orvosok körében egyre jobban nőtt a jogos felháborodás és iöbb esőiben tettek lépéseket, hogy a hatóság beavatkozását erőszakolják ki Donáthal szem­ben. Donit h ily módon néhány esetben került & bíróság elé, eddig azonban minden alka- iontruaí felmentették a kuruzslás vádja alól, mert nem nyert bizonyítást, hogy ténykedé­séért pénzt fogad el. Most ismét újabb akciót indítottak Donálb ellen, azt hangoztatva, hogy tanuk bizonyíthatják, hogy neon exuber- baráti szerétéiből, hanem pénzért „gyógyítja" a betegeket. A csodadoktor ellen felhozott vá­dak legsulyosabbja az, hogy a közelmúltban egy haláleset történt, mely állítólag az általa eszközölt gyógykezelés terhére irható. Ennek alapján erélyes vizsgálatot tettek fo­lyamatba a feljelentésben foglalt vádak ki­vizsgálása érdekében. A vizsgálat során szá­mos tanút fognak kihallgatni, úgyszintén ta­núként fognak szerepein! a németpiónai csendőrállomás tagjai is. A jelek szerint sor fog kerülni egy közelmúltban elhunyt asz- szony holttestének exhumálására is, hogy' srhewmatikus betegségek­nél (köszvény, csuz) el­ismerten kitűnő gyógyító hatású., Elsőrangú, emész­tést elősegítő asztali víz. megái lapítható legyen a halál tulajdonkép­peni oka és az, hogy rendes orvosi kezelés megmenthette-e volna az asszony életét. Te­kintettel arra, hogy a vizsgálatról város­szerte nyíltan beszélnek már, érthető izgalmat szült a Donáth-ellenes front akciója, mely elérte célját, a vizsgá­lat elrendelését. A most folyó vizsgálat eredményétől függ, hogy büntetőbíróság elé állítják-e Donáthot, a németprónai „csodaorvost". Az ügy fejle­ményed az érdeklődés középpontjában álla­nak. Két gonosztevő agyonlőtt egy iöldms azután önmagukkal végeztek Rejtélyes tragédia a bajor-csehszlovák határon — Csak az egyik Uvér lőtt, de mindketten öngyilkosok leitek Éger, február 2. A bajor—csehszlovák határ mentén fekvő Neulosintalíban ma hajnalban ti­tokzatos gyilkosság ée nyomában kettős Ön- gyilkosság történt. Grünbauer Vencel 42 éves földműves tegnap este résztvett a helybeli vendéglőben rendezett táncmulatságon, amelyen jelen voltak Wenzl András 37 éves és Wenzl Ignác 39 éves hiva­tásos tolvajok és csempészek is. Éjfélig a tánc- mulatság rendben folyt le. Grünbauer és a két Wenzl-fivér között rég­óta lappangó ellenségeskedés volt, azonban a mulatságon kölcsönösen ignorálták egymást és külön-külön mulattak. Csak éjszaka egy óra tájiban tört ki köztük a viszálykodás, de a jelenlévőknek sikerült a verekedőket szétválasztani. Éjszaka három órakor Grünbauer elhagyta a vendéglőt és hazafelé tartott. Rögtön utána távozott a két Wenzl-fivér Is és a vendéglő előtt felelős­ségre vonták Grümbauert. A következő pilla­natokban fegyverlövések dördültek el. Nyo­mukban Grünbauer átlőtt fejjel zuhant a földre. A táncmulatság néhány résztvevője a lövések zajára kirohant a vendéglőből és látva., hogy Grünbauer holtan fekszik vértócsa közepében, •beszaladtak a faluba csendőrökért. A csend­őrök mintegy negyedóra múlva a gyilkosság színhelyén termettek, de már,, nem egy, hanem három eszméletlen em­bert találtak: mialatt a táncmulatság utolsó vendégei a csendőröknél jártak, a két fivér végzett magával. Elsőnek az idősebb Wenzl Ignác lőtt magába s kiszenvodett kevéssel azután, hogy a csend­őrök bekötötték fejsebét.. A fiatalabb ugyan­csak a fejébe lőtt. Beszállítóták a tachaui kór­házba, ahol ma délben 11 órakor meghalt, anélkül, hogy eszméletét egy pillanatra is visz- szanyerto volna. A hármas tragédiát sürü homály födi A meg­támadott halott s halottak a támadók is. Soha­sem lehet megtudni, hogy ml volt a régóta fönnálló ellenségeskedés oka és hogy a két fivér miért határozta el magát az öngyilkosságra, hiszen csak egyiküknek kellett volna a gyil­kosságért felelni. A kettős öngyilkosság annál is meglepőbb, mert hírhedt, rovottmuítu go­nosztevőkről van szó, már pedig az ilyenfajtáju emberek nem igen szoktak önkéntes halállal meghalni. Slnöke iesz-e <Benes a lefegyoerzési konferenciának Fürge kuliigyérünk van nagy dilemmába: Gén} be menjen-e, vagy maradjon Prágába? De Ő maradnem mégse, Mert: Jobb ma egy túzok, mint holnap egy veréb set (Kandúr.) — Ródli és autó végzetes karambolja. A westfalai Gleidorfból táviratozzák: Vasárnap egy hegyoldalról lecsúszó ródli, amelyen négy gyerek ült, leszaladt a zországutra és teljes se­bességgel nekicsapódott egy teherautónak. A négy gyerek közül kettő meghalt, az egyik élet- veszélyesen megsebesült, mig a negyedik köny- nyebb sérülések árán menekült. — Egy híres amerikai konstruktőr halálos zu­hanása. Csikágóból táviratozzák: A könnyű tipu- su repülőgépek egyik megteremtője, Edward Hearth tegnap délután Csikágó közelében halá­los szerencsétlenségnek esett áldozatul. Gépe motordefektus következtében lezuhant és piló­tája szörnyethalt. MORK legmodernebb gyár Szlovengzkőn. Szak­szerűen tisztit és fest minta szerint öltönyöket, női ruhákat, stb. Gallér-, ing- és kézéiötisztitás hófehérre, tükörfénnyel. B&nska-Bystsuca. Fióküzletek: Zvolen, Sli- áé, Kremnica, Lnéenec, Rimavská Sobota, Tornal’a, Krupim, Ip. Sahy és Nova Bana. — Az Idei pozsonyi művészbál, amely a Mario­nettes nevet kapta, február 7-én, szombaton lesz a Vigadó összes tömbéiben. Pozsony reprezentatív mu­latsága mindig a művészbál, amelyet a képzőművé­szek rendeznek óvről-évre nagy siker mellett. Az idei művészbálra i* lázas előkészületek folynak, úgy, hogy annak sikere bizonyosra vehető. A leg­szebb, legötletesebb, legeredetibb kosztümök fog­nak felvonulni a bálon, amelynek zártkörű jellegét azért is szigorúan megőrzik, mert a bálon csak a képzőművészeti egyesület tagjai és azok családjai vehetnek részt. A Vigadó nagytermét az idén is igen ötletesen feldíszítik. — Rekordnagyságu gyémántot találtak. Lon­donból táviratozzák: Nyugati Transwaal gyé­mántterületén két szerencsés gyómántbányász egy 200 karát súlyú gyémántot talált. A gyé­mántkő a világ legnagyobb gyémántjainak egyi- ki és sokka lnagyobb, mint a világhíres Kohi- noof. az angol koronaékszerek leghíresebbje és jóval nagyobb, mint az Orlov-gyémánt, meg a hi- reg Dél-Csillaga. A szakértők a gyémánt érté­két legalább 16 millió csehszlovák koronára becsülik. — Einstein magyarázata a ciklonról. Lon­donból jelentik: Einstein tanár a kaliforniai cslHagvizsgálóintézetben kijelentette, bogy. megfigyelései és számításai alapján a Nap sarkai melegebbek az Egyenlítőnél és sze­rinte ez a hőmérsékleti különbség magyarázz za a ciklonoknak és a napfoltoknak a válta­kozását és sürü előfordulását. — 1100 bécsi jött vasárnap Pozsonyba. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Vasárnap ezeregyszáz bá­csi jött Pozsonyba, hogy a Remarque-filmet megte-i kintse. 16 autóbusz és egy külön vonat hozta a bécsieket. Az 1100 bécsiből 500 bankhivatalnok volt. A pozsonyi uccákon a vöröskokárdás bécsiek meg­jelenése élénk feltűnést keltett. A filmet turnusok­ban nézték meg. — ó tátrai üreden — Stary Smokovec — pa­zar napsütéses időjárás uralkodik és a magas hónál nagy élvezetet nyújt a si- és ródlisport gyakorlása. A korcsolyapálya is kitűnő. A Grand Hotelben mondáin élet. A Tátra-Szana-- tórium idegfáradtságnál, erősítő és edző kúrá­nál legjobban ajánlható. Eredményes napkurák, kitűnő konyha,, mérsékelt árak. Tüdőbajosok kizárva. — Az orosz-roimán határon agyonlőtték az orosz Szépművészeti Akadémia egy tagját. Bukarestből jelenítik: Tegnapra virradó éjszaka folyamán egy férfi a Dnyeezíer folyón a romáin partra akart át­úszni, Az orosz határőrök golyói halálosan meg­sebesítették. A romám határőrök segítségével partra jutott és még volt aranyi ereje, hogy magát igazol­ja, Cenbacov Andrásnak hívják, szobrász és az orosz Szépművészeti akadémia tagja. Reggel uts orosz bizottság mégoélemt TigFraa városaiban és kérte ez orosz szobrász holttestének kiadását. A román bizottság még nem határozott a szovjet ké­rése felett. — A Mi Lapunk reorganizálása. Nyomdatechnikai nehézségek következtében elkésve jelent meg A Mi Lapunk Xl-ik évfolyamának első száma. A lapból kiemeljük Dobossy László megrázó cikkét a szegé­nyek sorsáról, Vass László ruszinszkói vándorlás? emlékeit és Kovács Endre feltűnést keltő beszámo­lóját & szlovák középiskolások kult/urtörefevéseirőL Az ifjúsági folyóirat érdekes cikke még Szalatnai Rezső cikke „Robinzon bölcs megtérése" címen,t Soherer Lajos visszaemlékezése az ötven év előttif pozsonyi diákéletre. Bodor Aladár érdekfeezitő diák­története és Szerény! Ferdinánd cikke madarakról és erdei iskolája. Karácsony 8ándor cikke: „Hogy lettem én cserkész?" és Horváth Károly érdekes tanulmánya a nyári táborról és a faluról a lap cser- késxrészét emeli. A lep Morvay Gyula most megje­lent verseiből közöl kettőt: „Ki vagyok én?" éa „Forróra fülledt a talaj" címmel. Bájos Móra Ist­ván verse kis húgához. A Fakadó Rügyek diákirói- hoz Horváth Ferenc, a Sarló elnöke ir gondolkod­tató levelet. Két pozsonyi tanítóképzős rövid cikke egészíti ki a tartalmas számot. A Mi Lapunk feb­ruári száma a folyóirat reorganizálása következté­ben csak a hónap közepére jelenik meg, uj kön­tösben és a diákkereteken is túlmenő, szenzációs­nak ígérkező tartalommal. — Nem Rafael alkotása a Szépművészeti Múzeumban lefoglalt Madonna-kép. Buda­pestről jelentik: A Szépművészeti Múzeum­ban az ügyészség utasítására lefoglalt Rafael- kép ügyében, melyről a P. M. H.-ban részle­tesen beszámoltunk, a rendőrségen szomba­ton folytatták a kihallgatásokat Schatz Ká­roly műkereskedő és társa Beoskei István, valamint Kovács Sámuel festőművész közöl­ték, hogy már elsimultak közöttük a differen­ciák és nem kívánják a további eljárást. Az újabb szakértői hozzászólások különben arra a megállapításra jutottak, hogy a Szépművé­szeti Múzeumban őrzött kép nem Rafael al­kotása. A Madonna-kép alighanem a XVI. századból származik, de egyáltalában nincs olyan értéke, mint amilyen értékesnek ele­inte tartották. Nem is olyan műkincs, amely­re az állam elővételi jogát gyakorolná és igy, amennyiben a tulajdonosok kérik, megkap­ják az engedélyt arra, hogy külföldre vihes­sék a képet, amely a tulajdonjog tisztázásáig a Szépművészeti Muzeum őrizetében marad. Kérdezze meg orvosától, van-e biztosab­ban ható szer a krónikus légcsőhurut ellen a Cigelka jjódos víznél és meglátja, mi lesz a válasza!! Megrendelhető: CIGELKA forrásvállalat, Bardejov, (1) — A százéves férj és százéves feUsség ha­lála. Rómából írják: Pistoiá mellett, Popig- liana faluban egyszerre halt meg most égy százéves házaspár, M>ei földműves és felesé­ge. A férfi halt meg elsőnek. Már régen be­tegeskedett. Ágyban kellett feküdnie. A sok fekvéstől tüdőgyulladást kapott és meghalt. Százéves volt. Felesége, aki ugyan csak most múlt százéves, egy darabig csendesen sirdo- gált férje holtteste mellett, aztán egyszerre abbahagyta a sírást és odaesett a halottas ágy lábához. Mikor hozzáléptek halott volt, Közös sírba temették őket *

Next

/
Oldalképek
Tartalom