Prágai Magyar Hirlap, 1931. január (10. évfolyam, 1-25 / 2518-2542. szám)

1931-01-15 / 11. (2528.) szám

1931 január 15, csütörtök. 'PMCAI-AW^AR-HI RLM> 7 Hosszú haj, rövid ész A szép Monetíe elégiája — Százkilencven centi, gárdistái termet, angliai szépség, de Frankhonban termett, várt álomgavallért, hódolást, szonettet, s hogy nem jött, elvette eszétől Monette-et az aranykiutnál rosszabb ut a vége: a lemondás helyett börtön fenekére, baljós rövid ész az* termet s haj ha hosszú: megbosszulja magát az asszonyi bosszú. (alfa) BBHiliil — Tté’et Ferdinándy Gyula dr. ny. belügyminisz­ter kártérítési pőrében. Budapestié jelentik: Múlt év áprilisában Klein József és felesége bérautó- fuvarozók kártérítési pert indítottak Ferdinándy Gyula nyug. bel'ügymiiniisz'er és ézobó Sándor rósz vény társasági igazgató el jen. akiktől 110.000 pengő kártérítést követelitek. A kereset arra alapította a kártérítési igényt, hogy annakidején 30 au tőtaxi- jogra vonatkozó konceesziójával együtt 150 darab Turul-részvényt vetlek Szabó Sándortól, aki kije­lentette, hogy a jogokat Ferdinándy Gyu’ától kap­.tak. aki rájuk ruházta a jogosultságot, Ferdinándy Gyu>’a állítólag megerősítette a jogra való informá­ciót és ennek alapján ki is fizették a vételárat. Ké­sőbb azonban a székesfőváros nem adta meg a taxi­engedélyeket és az ebbő! keletkező kárért Klói nők részben Szabó Sándort, résziben pétiig Ferdinándy Gyulát tették fe’előssé és erre való hivatkozással Indították a pert. Kiélnék később módosították a .keresetüket ugv, hogy Ferdinándy volt a tulajdon­képpeni továbbad ója a részvényeknek, illetve jo­goknak. Több tárgyalás után hétfőn hirdetett Íté­letet az ügyben Kéry János dr. törvényszéki bíró. A törvényszék elutasította a Ferdinándy Gyulára vonatkozó keresetet azzal a megoko'ás&al. hogy Kié inók részéről a per során keresetváltoztatás tör tént. ami perrendellenes Szabó Sándorra! szemben ezután helyt adott a kerese'nek és' 55.000 pengő kártérítés megfizetésére kötelezte Szabó Sándort, aki a perben nem terjesztett elő védekezést és nem tagadta a kereset jogalapját — Kisorsolták a rimaszombati kmetbiróság tagjait. Rimaszombati tudósítónk jelenti: A ke­rületi .bíróságnál most sorsolták ki a kmetbiró- eág tagjait az 1931-ik évre. A rendes tagok névjegyzéke a következő: Braun Soma. Fényes Sándor, Fronyó Lajos. Lusztig Menyhért, Mezi- líradsky Emiiia, Szoyka Pál, Trnovszkv Leon­tina, Rimaszombat, Berger Árpád, Habán Pái, Szepessy Pál, Rím a tamásfal a, Laskos Sámuel, Oerenesény, Szabó Dániel, Kistörék, Kárász András, Asztalos János. Oravec János. Paíko- .vics János, Mór Károly, Mnncol Pál, Nagy- fcörék, Misko András. Felsöpokorágy, Kiás György, Varbóc, Hanko András, Fejes János. Sziklás, Novak László, Novak Ludmilla. Rifa- bánya, Grünmann Benvo, id. Zajac János. Hrvol András, Sipka Ferenc, Tiszolc, Gálát András, Koronyi Sámuel, Poltár. — Idegei az elvégzett napi munka titán és a gondok leküzdé ere szórakozást igényelnek. Ezt önnek csakis egy eredeti Dr. Seibt rádiókészülék (áramgép) nyújthatja mellyel hul’ámcsapda nélkül is a helyi állomást kikapcsolhatja! Európát hang­szóróban tökéletesen magas antenna nélkül is fogja Egyszerű kezelés. Kényelmes havi részletre. Be mutatás vételkcnyszer nélkül is a vezérképviselet által: Freistadt Emil. Brafislava, Nyergcs-uccn 3. Telefon 7--95, vagy „Flis Ma-tér* e V-oice" cég által Bratislava. \ ndrássy-ncca 5 Telefon 12—79. Bár­minő márkáin öreg készülékeket fizetés gyanánt átveszünk. Kérjen prospekhi-t gratis és franko. — Párisi tanulmányút. A következők közlé­sére kérték föl lapunkat: A Párisi M.gyar Diákegyesület Utazíisi Osztálya, mely a MÉF- BOSz tanül mán yutjait rendezi, és az elmúlt szezonban 23 tanulmányutat indított 1050 részt­vevővel, ezévi február 1-én 15 napos párisi tanulmányutat rendez. Útvonal: Budapest— Wien—Buchs—Basel—Párls. Résztvételi dij: 300 P. Köztisztviselőknek 290 P. Diákoknak 210 P. Rendez továbbá tanulmányutat a tavasz folyamán: Északafrikába. Egyiptomba, Olasz­országba, Konstant-inápolyba, a francia Rivié­rára és Spanyolországba. Az erre vonatkozó prospektust az érdeklődőknek legnagyobb készséggel díjmentesen küldi meg a Párisi Ma­gyar Diákegyesület - Utazási Osztálya (Buda­pest, IX., Ferenc-körut 38. földsz.). — Egy szegényházi ápolt volt a pozsonyi villamos elgázolás halálos áldozata. Pozsonyi szer kész tőségünk telefonálja: Megírtuk né­hány nappal ezelőtt, hogy a Kereszt uccán a villamos elgázolt egy ismeretlen embert, akit holtan szedlek ki a villamos kerekei alól. A rendőrség megállapította, hogy a halálra gá­zolt ember Sohmidt Ferenc hetvenéves sze- génybá/Apu Ittál azonos. — A lugkooldat ismét gyilkol. Komáromi tudó- eitónk jelenti: Bátorkoez'n ismét szerencsétlensé- get okozott az a hanyagság, amellyel a falusi házaikban a lugkőo-1 latot gyermekek kozeiigyébeu hagyják. Laczkó íinna. ötéves kislány a szomszéd­ba baí'íigott játszin'. Játszás közben kiiirrteíegedeM, szomjas lett és vizel akart inni. Viz helyett azon­ban lugikőolda/tot nyelt le « a mérges folyadék megölte. A preraui szerelmi tragédia hátterében egy elszánt banda üzelmei sötétlenek A hedvese meggyilkolásáért letartóztatott Smálrat tagia volt egy hasszaíurábandának — A társaság valamennyi tagját letartóztatták Prerau, január 14. Megemlékeztünk arról, hogy az egyik preraui szállóban a napokban haáa-s szerelmi tragédia játszódott le. Egy Sniátral Bohuslav nevű 21 éves prosnitzi női szabó szivcníőtte Rózsival Mária nevű J9 éves kedvesét, akivel közös öngyilkosságot akart elkövetni, de az utolsó pillanatban ereje elhagyta s a fiatalem­ber azután maga jelentette a rendőrségen ked­vese halálát. Annak ellenére, hogy a leány bú­csúlevelet hagyott hátra, a hatóságok abból a feltevésből indultak ki, hogy a fiatalember ölte meg a leányt s a bizonyítékok hamarosan val­lomásra is késztették Smátralt. A szeremii tragé­dia azonban \. lerántotta a leplet a véletlen intézéséből egy vakmerő rablóbanda özeiméiről is. Amikor ugyanis a csendőrség átkutatta a szállo­dai szobát, amelyben a fiatal leány holtan fe­küdt, a búcsúlevelén kívül a szoba egyik zugában találtak egy másik, apró darabokra tépett levelet is. A papirdarabkákat gondosan összeragasztották s ekkor egy nemrégiben történt kasszafurásról olvastak ,,benfentes“ információt. Smátra.t ki­hallgatásakor keresztkérdések tüze alá vették s a fiatalember hamarosan bevallotta, hogy tagja egy elszánt kasszafuróbandátiak. Társaiul Novotny Ferenc és Novotny Károly kralitzei munkásokat, Stöhr Frigyes verő vaui bádogoese'Tédet, Janovezky Antal éjjeli őrt, Opavsky Ferenc kraützi munkást és végül GruntJ Ferencet, a morva kasszafurókirályt jeittlte meg. Elmondotta, hogy a banda kisebb-nagyobb lopá­sokon kívül a kasszafuró-betörések hosszú sorozatát kö­vette el a legutóbbi időben. A vallomás alapján széleskörű nyomozás indult meg, amelynek során letartóztatták a banda valamennyi tagját, megtalálták a betörőszerszámok rejtékhelyét is, ahol mintegy ötven kilogram súlyú min­denféle kasszaíuró eszköz hevert. A letartóztatottak egyelőre tagadásban vannak. Még sűrű homály fedi a szállóban lejátszódéit tragédia valódi okait. Sniátral csak annyit val­lott be. hogy a leánynak nem tetszettek az ő barátai. A csendőrség nézete szerint a fiatal leány halála közvetlen összefüggésben \ van a banda működésével. Smátral valószínűleg mindent elmondott kedve­sének s ez félni kezdett a következményektől. Később bizonyára rá akarta venni a fiatalembert, hogy hagyjon fel a veszedelmes mesterséggel s amikor ez nem akart megválni barátaitól, a leány közös öngyilkosságra ösztönözte. Smátral végül már maga félt attól, hogy a leány akarva-uera- akarva elárulja őt s ezért látszólag belement kedvese tervébe. Megszállt vele a preraui szállóban és három re­volvergolyóval végzett vele. A szálloda titkát valószínűleg csak a további nyomozás fogja fel­deríteni­„A szlovenszköi együttműködéstől nem leli félni, hanem ellenkezőleg támogatni keli"- írja a cseh nemzeti demokratapárt szlovenszköi főtitkára Prága, január 14. A szlovenszköi egységes trónt kérdése már áttörté á cseh sajtó jegét is s a Národnie Listyben Simandl nemzeti demokrata párti főtitkár (Pozsony) tollából egy cikk jelent meg, amelyből a következő­ét emeljük ki: — Szlovenszkón a szlovenszköi együttmű­ködés kérdése népszerű jelszóvá lett, de ha bármilyen pártpolitikai okból ezt mégsem alkotnák meg, ismét és újból felszínre ke­rülne éspedig annál nagyobb vehemenciával egyszerűen azért, mert ennek az együttműkö­désnek mindig volt eredménye, még ha ezt csupán esetről esetre valósították is meg. Simandl hosszú cikkében boncolgatja a szlovenszköi együttműködés gondolatának eredetét, tárgyilagosan leszögezi az egyes pártok álláspontjait és állást foglal Stefánek ama együttműködési javaslata ellen, amely­hez az ellenzék mellőzésével csupán a ko­alíciós pártokat hívnák meg. Az ilyen megoldás — úgymond — a vég kezdete volna, nem lenne eredményes és nem volna semmi értelme. Konkrét' esetre mutat rá, amely egész ért­hetően bebizonyítja, hogy amikor a szlovák képviselők a közös fellépést elhatározták, a minisztérium kénytelen volt kapitulálni (pl. a Vöröskő-margiífalvi vasút építésének kér­désében.) A nemzeti demokrata főtitkár vé­gül is összefoglalóan megállapítja, hogy a szlovenszköi poétikai tényezőknek, lo­jális és józan vezetés melletti együttműkö­dése csak jót hozhat Szlovcnszkónak, ami —E—1W3MI viszont előny az egész köztársaságra. „A szlovenszköi együttműködéstől nem kell feöái — fejezi be Simandl — hanem azt ellenkezőleg támogatni is kcll.“ Rázus lapja a Národnie Noviny Simandl cik­kéhez kommentárt fűz s megállapítja, hogy Simandl cikke meglepte a szerkesztőséget egyszerű, de értelmes okfejtésével. A turóc- szentmártoni lap kérdezi, hogy számos szlo­vák ugyancsak a szlovenszköi együttműködés kérdéséről miért néni tud ilyen egyszerű ér­tei mességgel Írni, hanem rejtélyesen, teore- lizálva kicsavartán beszél a dologról. Simandl beható cikke bizonyítja azt, hogy a cseh sajtó abban az ügyben, amely ma a céltudatos szlovák politika alapját képezi, már nem ma­dártávlatból figyeli a fejleményeket, Ilyen komoly cseh álláspont megérdemli, hogy pél­daképen állítsák fel minden szlovák politi­kusnak, aki a magas teória palástjába búvik és nem meri az igazat megmondani, hogy kétszer kettő az négy. Mindenesetre jó, ha gyakorlatlan vagy félénk filozófiánkat — írja a Národnie Noviny — maguk a cseh lapok hozzák szégyenbe. Rázus lapja végül lesze­gezi, hogy a szlovenszköi egységes front kér­dés-éhen eddig lényegében még semmi sem történt, miután a parlamenti szünidő még tart, a sajtó azonban állandóan napirenden tartja a témát és most már nemcsak általá­nos, hanem mind részletesebb terveket is közöl, mint amint ezt legutoljára Sivák Jó­zsef szlovák néppárti képviselő is tette, aki az együttműködés tervét kilenc pontban fog­lalta össze. Harmadlélévi súlyos börtönre ítélték az utóbbi évek leg­vakmerőbb vasúti tolvaját Olmütz, január 14. Az olmützi kerületi bí­róság büntetőlanácsa tegnap vonta felelős­ségre Celustka Károly 30 éves állásnélküli preraui magánhivatalnokot, aki az utóbbi évek legvakmerőbb vasúti szélhámosának és tolvajának bizonyult. A rendkívül elegáns Fiatalember rendszerint magas állású vasúti tisztviselőnek adta ki miagát és réme volt a vasuíi személyzetnek. Mindig Böhmisch-Ttübauban szállott fel va­lamelyik gyorsvonatba, hamis elsőosztályu .szabadjeggyel és a vasulügyi minisztérium ellenőreként számtalan hivatali felülvizsgá­latot tartott, közben-közben azonban meglop­ta az utasokat. Sűrűn vette igénybe a hálókocsikat és az étkezökoüsikat is. Zrazil mérnök brünni államvasutigazgatősági tisztviselő neve alatt nem egyszer leckéztette meg a vasúti személyzetet és minden utazása alkalmával külön fülkét rendelt. Celustka vakmerőségét a leginkább bizonyítja az a tény, hogy az 1928-iki aaitzi katasztrófa í*kalmával Nem triikk, valóság! I r I Meleg s árból 1 barátságos 0 20°/o 1 tiszta k a I Bőséges é árból jg ízletes k 107o 8 házi e z é s engedményt kap On, mint ezen lap előfizetője |9 Buti pesten a l'ark SzáLo ábun 1 Vili. Baross- téri 10. Szemben a Kelet) Pálya- H udvar érkezési oldalával'* külön szolgálati vonatot rendelt és elvitet­te magát a szerencsétlJcnség színhelyére azzal az ürüggyel, hogy a katasztrófa okát hivatott felülvizsgálni. A vád többszöri igazolvány*, okmány- és hi­vatalos okiratlopást rótt lel bűnéül, továbbá, hogy a vonaton eCÜopta V. G. Beersnek, a prágai amerikai követség tisztviselőjének okmá­nyait, valamint Ádler budapesti gyáros fe­leségének a nyakékéi, amely 50,000 korona értéket képviselt. A vasúti tolvajlásokat rendszerint éjszaka hajtotta végre. A vasúti kalauztól kikölcsön­zött egy elsőosztályu fülkékhez szóló kulcsot és „hivatalos minőségében** ellenőrizni ment. Ezen a módon lopta meg Adlernét, Beerst, továbbá Krumpera dr., Beran Hugó és Kollár mérnök prágai lakosokat. 1929. de­cember 27-én azonban Olmülzben rajtavesz­tett, amikor is letartóztatták. Vizsgálati fog­sága alatt szökést kísérelt meg, amennyiben cellája mennyezetét kibontotta, de az utód- só pillanatban megakadályozták szökését. A tegnapi tárgyaláson a bíróság két 6s fél évi súlyos börtönre Ítélte el és megengedte, hogy a büntetés letöltése után Celustkát szükség esetén kényszermun­kahelyre internálják. — Ámokiutó mészárlása a nagyváradi köz­kórházban. Nagyváradról jelentik: Negrea Irianie érmiMlyfalvai munkás néhány nap­pal ezelőtt a nagyváradi közkórházija került a nyelv alatt nőtt tályog eltávolítása oéijá- ból. Negrea, miután végrehajtották rajta a műtétet, megszökött a kórházból, de a pálya­udvaron egy rendőr lefogta s visszavitt© a kórházba, ahol a beteg dührohamot kapott. A konyhába rohant, felkapott egy kést é? ezt kiabálta: Ha én meghalok, haljon meg min­denki. A dühöngő ember a késsel súlyosan megsebesített egy apácát, két beteget, a kór­házi szolgát és Manu Gyula főorvost. Vala­mennyi sérült állapota súlyos. Az örjöogőt végül is nagy nehezen lefogták és kényszer- zubbonyt húztak rá, de nemsokára meghalt, mert a megoperált ember kötései időközben felszakadtak és így elvérzett. — Megkezdődött a szegedi monstre kommunista- per tárgyalása. Szegedről jelentik: A szegedi tör­vényszék ma kezdte meg a múlt év májusában le­leplezett nagyarányú kommunista agitáció fő'ár* gya’ását. A vádlottak az egész Alföldet behálózó sejtrendszert építtettek kii. A maii tárgyaláson a vádlottak mindegyike zajos jeleneteket rendezett, sértegették a bíróságot és ezért az elnök hatórás kurtavaseal sújtotta őket. Ezután a bíróság zárt tárgyalást rendelt el, amely napokig fog tartani. — Kocsmai verekedés Kassán egy súlyos sebe­süléssel. Kassai szerkesztőségünk telefonálja: Sú­lyos verekedés zajlott le tegnap este Kassán a Kárpát-uccui Német-fée kocsmában. Set'ovn:nek György. Draletlik István. Pravimyák Vince és Pra- vnyák Ferenc munkások a kocsmában mulattak és mulatozás közben összegzői®tkoz'aik Sztuchal Imré­vel. Az összeezóla Ikozásból verekedés lett, aminek folyamán SztuchaJt egy hosszú pengéjű késsé' has- baszurtók. Sztuohai't 6ulycs állapotban száVho'ták be a mentők a kórházba A négy verekedőt' letar­tóztatták és az ügyészség fogházába kísérték. — Snhog a modern Amerikában a középkori kilencfarku macska. Newyorkból jelentik: Dea- ware államban bevezették a középkorra emlékez­tető korbáosbiin telest, New Castle Counlry kény­szerűi unka tel epén szem balon öt fegyencen haj tot­tak végre korbács-büntetést. A fegvencek su’v-asm vétettek a fegházi fegyelmi szabályok ellen és ezért 10—120 botüfcésire iitéli'ék őket. A b”nle,lé- seket korbáccsal, a kriilenofarku tn'c kával hajtot­ták végre. A ,.k ílenofairku macska" bevezetése az Egyesült-Államok közvélem-cmyeben kínos föl tű­nést keltett,

Next

/
Oldalképek
Tartalom