Prágai Magyar Hirlap, 1931. január (10. évfolyam, 1-25 / 2518-2542. szám)

1931-01-27 / 21. (2538.) szám

mi január *7, keda. 9 mtXGSl-MAGkAft-HIEMP 3zTnnÁz-KönW-Küjí>TüRA (*)A Molnár-siker három berlini színházban. Be llnből jelentik: Egyszerre három berlini szinházbs játszanak most nagy sikerrel Molnár-darabot. Deuteches Theaterben játsszák a „Feet“, A jó a: gyalt‘\ Stefan Hock rendezésében. A Volkebülw' ben eetéről-eetére nagy sikerrel adják a „Llliora“-o Hana Albers-szel a főszerepben és Kari Heinz Ma tin nagyszerű rendezésében. Ugyanekkor a Kab; rett dér Komikor közönsége minden este lelkese tapsol Molnár Ferencnek. A Kurfürstendammnak el ben az intim színházában a „Dér Erste Schritt“ c mű Molnár-darab kacagtatja és szórakoztatja a be’ Iini közönséget. (*) A szlovák filmharmónikusok hangverseny Nyitrán. Nyitrai tudósitónk jelenti: Szombato este hangversenyeztek Nyitrán a járási ház nagj termében a szlovák filharmonikusok Folprecht Zder ko, a szlovák nemzeti színház karnagyának vezeti se alatt. A hangversenyt nagyszámú közönség hal gáttá végig, mely lelkes tapsokkal hódolt a művi széknek. Műsoron volt Smetana, Schneider-Trnav sky, Körte dr., őajkovskij (IV. szimfónia). (*) A budapesti színházak eheti miisora. Magya Királyi Operaház: Kedd: I- Japán himnusz. F Himnusz. III. Seherezádé. IV". Részlet a Hunyod László című operából. V. Pesti karnevál. (Diezelc adás Takarna te u japán császári herceg és feleség tiszteletére.) Szerda: Szöktetés a szeri'yból. (Mozar születésének 175. évfordulója alkalmából.) Csüíör tök: Nincs előadás. Péntek: Tannháuser (Larséu Todsen Nanny vendégfelléptével). Szombat: U; (Először). Vasáj-nap délután: Seherezádé; A három fizögletíi kalap; Pesti karnevál; este: A mosoly or szaga. Hétfő: Tosca; Bajazzók (Maróéi Journet ven dégfelléptéveí). Kedd: Oosi fan tutte. Szerda: Borii Godunov (Morcéi Journet vendégfelléptével). - Nemzeti Színház: Szerda: Sok hűhó semmiért Kedd: Bánk bán. Csütörtök,, szombat: A becs menyasszony. Péntek: A játékos. Hétfő délután: /. titok; este: A játék. Kedd: A bécsi menyasszony — Nemzeti Színház Kamaraszínháza: Szerda, pén tek: Zcmebohócok. Kedd: Vén leányok Csütörtök A játékos. Szombat; A krétakör. Vasárnap délután Azra; este: Az elcserélt ember. Hétfő délután: Sár bíró: este: Zenebohócok. Kedd: Azra. — Vígszínház: Szerda, csütörtök, szombat, vasárnap este: Fekete szárú cseresznye. Kedd: Liliom. Péntek: Takátí Alice. Vasárnap délután: Lipótváros. Hétfő délután Kukorica Jancsi (Gyermekelőadás); este: Feketeszá ru cseresznye. ■— Magyar Színház: Kedd, szerda péntek, szombat, vasárnap este: Lámpaláz. Ceíltör tök este és vasárnap délután: Rád bízom a fele­ségem, — Király-Színház; Kedd, szerda, csütör­tök: Az okos mama. Péntek: Amerikai leányok (Először). Szombat, vasárnap este: Amerikai leá­nyok. Vasárnap délután: Földi. —- Városi Színház; Kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap este: Cigányszerelem. Ceiltörtök: A szevillai borbély. (Anna Maria Guglielmetti vendégfelléptóvel). Va­sárnap délután: Plllangókisasezony; este: Cigány­szerelem. — Belvárosi Színház: Kedd, szerda, pén­tek, szombat, vasárnap, hétfő: A család esze. Csü­törtök, vaeárnap délután: Ferike mint vendég. —- Fővárosi Oprettszinház: Kedd: Nincs előadás. Szer­da: Gróf Romeo (Nyilvános főpróba). Csütörtök: Gróf Romeo (Először). Péntek, szombat, vasárnap este: Gróf Romeo. Vasárnap délután: Szökik az asszony. — Uj Színház: Nincs előadás. — Andrássy- nti Színház: Egész héten minden este és vaeárnap délután: Bajor Gizi, Gombaszögi Ella, Vaszary Pi­roska, Ráday, Békeííi konferál. — Terézköruti Színpad; Góthné Kertész Ella, Gótb Sándor, Sala­mon Béla, Rajna Alice. A putnoki Vénusz. — Ro- yal-Orfeum: Varieté műsor. Kezdete és Vk9 óra­kor. — Steinhardt-Szinpad: (Akáefa-ucca 4. Telefon: József 429-74): Uj műsor, Kokottbecsület. Darázs­fészek. Kezdete este %9 órakor. Vasárnap délután 5 órakor is. Bethlen-térí Színpad: Uj farsangi vidám műsor. Kezdete %6 és 149 órakor. — Komé­dia Orfeum: (Jókai tér 10): Hotel Plem Plem; Szé­gyen gyalázat, bohózatok, nagy varieté. Tábori, Solti, Weigand. Kezdete %9 órakor, vasárnap és Ünnepnap délután 4 órakor is. Hathónapi börtönre Hétté a legfelső bíróság Zlocha Józsel dr, turócügyvédet sikkasztás miatt A Rakovszhy-esei és a Volho-eset másodszor is a legfelső bíróság előtt ~ A biiníeiés íölíéielességéről az alsóíohu bíróság dönt Brüjin, január 26. A legfelső Ibiróság szomba­ton foglalkozott Zlocha József dr. turóoszent- mártoni ügyvéd büntetőügyével. Zlocha ellen több ügyből kifolyólag indítottak bűnvádi eljá­rást s a főijelentők ügyfelei voltak, akik azzal vádolták, hogy Zlocha dr. az ügyvédi mmős-é­| A I SALVATOR | I 'FORRÁS I gében rábízott pénzek kezelésében hűti énül járt el. Zlocha vr. kliensei közé tartozott annakide­jén Rakovszky dr. is, aki megbízta az ügyvé­det, írjon át a turóoszentmártoni Hitelbanknak, hogy fizesse ki az adóját, 20.335 korona 90 fillért. Zlocha dr. ehelyett azt irta a, banknak, hogy küldje a pénzt irodájába s majd ö kifizeti az adótartozást. A bank elkíildötfce a pénzt és Zlocha dr. megtartotta az összeget Rakov- szky dr.-ral szemben fönnálló követelése fe­dezésére. Zlocha dr.-iL&k egy másik inkriminált ügye a következő volt: Voikó György, az egyik egy­házi birtok tisztviselője, Zlocha dr. utján be pőrölte a csehszlovák kincstárt 15.277 ko­ronára. Zlocha öt. később azt a javaslatot tette Voikó- nak, hogy pörös igényét emelje föl 62.955 koronára. Az ügyvéd a port valamennyi fokon megnyerte s a bíróság a költségek beszámításával Vóiké­nak 63.969 koronát és 32 fillért utalt ki s ez összegben az ügyvédi költségek fejében 8905 koronát állapított meg. Voikó közben meghalt $ az összeget az ügyvédnek fizették ki, aki erről nem értesítette az özvegyet s az összeget nem jelentette be hagyatékként, i:o 11a, Voikó leányárvát hagyott hátra, akinek az özveggyel közösen kellett' volna örökölnie. Ehelyett azt mondta V-oikónénak, hogy port indíthatnak az esztergomi érsekség egy­házi birtokainak központi bizottsága ellen 2500 koronás járadék kiutalására. Pörindü-vánvát főleg azzal támasztotta alá, H feloídja és ellávoütja a g H sser^e-eetbess lerakodott 1 1 savakat, Vasmsntes, I p emésztést elősegítő kel- | fi -lettses üdítő Ital. hogy az egyházi nagybirtok egészségtelen la­kást; adott annakidején Voikónak, aki ennek következtében idő előtt, háláló zott el, jóllehet az ügyvéd tudta, hogy Voikó vakbélgyuiknlóé­ban halt meg. Ez a körülmény okozta azután, hogy ] a keresetet valamennyi fokon elutasították, ! Zlocha dr. uno-st utólag készítette el számadását az első, megnyert pörről ,s a neki megítélt költségeken kivid 23 százalé­kot vont le a 63.969 koronából, azzal, hogy az elhunyttal ez volt a .megegye­zése. Azon kívül a másik, elvesztett per költ­ségei fejében 20.234 korona -14 Híjért számí­tott fel és bejelentetté, liogv a. 63.969 korona 32 fillérből végleges ma­radványképpen 11.279 koronát helyez bíró­sági letétbe. Rakov.-zfcy dr. bűnvádi feljelentését most már a Ami ko-ügybőI kifolyólag az árva széki hivatal feljelentése követte. A vádlottal a | beszterceienyai lör vényszék felmeri lelte, ] ugyancsak felmentő ítéletet hozott az ítélő­tábla, d.e a legfelső bíróság az Ítéletet megsemmisí­tette és az ügyben uj tárgyalást rendelt cl. Az uj tárgyalások során az első és másodfokú bíróság felmentette Zlocha dr.-t és így került az ügy a vezető főügyész seimniségi panasza folytán újból a legfelső birósághoz, mely szombaton tárgyalta. Scrnkup dr vezér- ügyészbelyettes indítványozza, hogy a semmi­ség! pan,asznia-,k .a bíróság tegyen eleget és a vádlottat sikkasztás büntette miatt ítélje el. A legfelső bíróság ítéletében megsemmisítet­te a pozsonyi felső-biróság fölmentő ítéletét ; a Volko-ügyben. A legfelső bÍróság arra az j álláspontra helyezkedett, hogy Zlocha dr. még a legiiberáHsabb tőrrény- magyarázat mellett is 4497 koronát elsik­kasztott a kiperelí összegből év igy sikkasztás büntettél követte el. amiért a számos enyhítő körülményre való tekintet­tel hathónapi börtönre és háromévi hivatal- vesztésre ítélte cl. Az ítélet feltételességéről az alsófoku bíróság fog dönteni. AZ AZ IVÁN SZÍNTÁRSULAT LOSONCI MŰSORA: Kedd: Mágnás Miska. Rátkay M. vendégjátéka. Szerda: A szent láng. Színmű. Csütörtök: Mesék a Volgáról. Operett-ujd. Péntek: Egy lány, aki mer. Vígjáték. Szombat: A csúnya lány. Operett. A FÖLDES-SZÍNTÁRSULAT MŰSORA KOMÁROMBAN: Kedd: Volga bár. Szerda: Volga bár. Csütörtök: Viktória. Operett- Péntek: Huszárfogás. Szombat: Huszártogás. Vasárnap d. u.: Sisters. Vasárnap este: Huszárfogás. A POZSONYI MOZIK MŰSORA; ÁTLÓN: Két ember. (Beszélő- és hangosfilm.) AZ UNGVÁRI URÁNIA HANGOSMfZI MŰSORA: Január 28: Szerelem a ringben. (O. Gsebova.) Január 29—február 1: Egérke kisasszony. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA: ALFA: Nyugaton a helyzet változatlan. (5. hét.) AVION: Dolly karriert csinál (Dolly Haas.) KOTVA: Kobn és Roubiesek, a boldog apósok. LUCRENA: Fidiovacska. (Cseh beezélőfi'lm.) 5. bét. MACESKA: Ce, és k- tábornagy. (VUeta Bunam.) METRÓ: Hnllelujab! (Néger beszélőfitol.) 2. hét PASSAGE: A nóta vége. (Német filmoperett.) ROXY: A milliók nem boldogítanak. SVETOZQfi; Kobn ét Roubicaóu, a boldog apósok. A vidéki egyesületek kongresszusa Hofota János dir. nemaetgyülégi képviselőnek, az ÉSE elnökének távolllótóben Nóder János h. város- bíró, az ÉSE társelnöke nyitotta meg a vidékiek onk-étját, amelyet Lcmpert Leó. az ÉSE tálkára üdvözölt meleg szavakkal s elő terjesztette jelen­téséé:. Majd Neumann Albin dr. (Galánta) számolt be a pozsonyi egyesületekkel történt tárgyalásai­ról, amely a kezdetben teljesem felforgatott epomt- politiikeá helyzetben a eizanáiliáat lehető ve tette. A vidéki egyesületek hangulatából érezhető volt, hogy a kimos ügy szanálásának nem akarnák út­jában áiÍM s az egyelwee sport érdekében heilyi'e- álltfbjáif a régi helyzetet. A. Boros Bélából, Neumann Albin dir.-böl, Kur/.- weH Gyuláiból, Memceil Félix dr.-ból 0» Lóránt; Mihályiból öeszeáislrijtott jetölő biirzoittság felül vú.zegál- va a pozsonyi egyesületek állta ’ átnymjtolt jelölő . riSpQR.'T­Egységes frontot szervezett meg a pozsonyvidéki futball az ankéton Rendkívül nívósán tett et az érsekujvári sportnap Teljes az egység a vidéki egyesületek között listát, a (következő listát ajánlotta aa amteétenak, amoly azt rövid vita libám egyliongnlaig 'etlfogadta: Elnök: Briiilll Gyula dr. Társelnök: Moravtíte Jenő., Alelnökök; Vaes Jenő (Léva). Stofanák Gyula. Előadó: Tóth János. Pénztáros: Mafbohir. EBenőr: Lemipert Leó (Érsekoijvér). Kerületi kapitány: Feuer Gábor. Jegyző: Berta István. A választmány tagjai: Kmotz Ferenc, Sebőik Gém, Knichnák István Pozsonyból, Pintér Sándor Vágselllyérőil, Neiumiann Alibin dr. Gailántiárői és Lóránt Mihály Komáromiból. Póttagok: Lakos Sándor Láva, Urszányi Nándor Pozsony. Az ankét ezután egész sorozat fontos imidőitvámy ügyében foglalt á'áást s elhatározta, hogy a vidék álláspontját a kerületi közgyűlésen Neumann Albin dr. fogja előterjeszteni, ő fogja javasolni, hogy aa intéző bizottságot a követ­kezőképpen álitsák össze: Kovách Gyula, Szokol Árpád, Fleischer Lajos, Kőszegi János és Kurz- weil Gyula. Az ankét befejezés* után, a vidéki, tagok in a nagyteremben megtartott nemzetközi boxmérkő- sést tekintették meg. A boxsport Érsekújvárod rövid idő alatt szédü­letes népszerűséget szerzett s már csaknem oly nagy publikuma van, mint a futballmérkőzé­seknek. Az Arany Oroszlán hátiaüimas megyteamébem tartott box-mafehen több, miM 1500 ember vett részt, a haitaíknas teremlben, a földszintem s az eikéh em egyaránt valósággal életveszélyes tolongás volt. A BOXVERSENY A boxaneccsen, amelyen a fiatal érsekujvári gárda egy kitűnő budapesti együttest Jáltott vendé­gük a vendégek túlnyomórészt .fölényes győzőimet arattak. Egyedid a példátlan népszerűségi! érsekujvári Beréuyi, aki egyébként Szlovenszkó többszörös súlyemelő bajnoka volt s aki az egyik leglelkesebb ter­jesztője az ökölvívó sportnak, az aratott a buda­pesti vendég felett szenzációs győzelmet. Ellenfele a hatalmas termetű, nehézsúlyú Dvely volt A két óriás küzdelme óriási izgalom meilteüt mindössze 30 másodpercig tartott, mórt Berényi félperces íkiüzdetem után — a tömeg óriási üdvri­valgása mellett kunok-ontotta ellenfelét. A többa vereenyszómokiban a. budapestiek fölé­nyes győzelmet arattak. ,A fiatal érsekujvári gárda igen fejtekfésképesmek iiáitszálk, de ilyen ei'ien- felelrkei neon állja meg a helyét Kondorossy, a imagyar könnyű súlyú bajnok knock-outolta Mah­lert, miig a Vörös—Zalezsák, Gállá—Szabó, Tatay— Cabay mérkőzések: a vendégek pontgyőaeltméveil végződött Este több mánít etóaszemélyes <3p0.rthsmke.tt volt amelyen resztvettek & vidéki kiküldöttek is és sok * íeUcŐszömitő hangzott ©1. Á debreceni Bocskay csalódást keltett Prágában A Sparta 6:0 (3:0) arányban győzte le a Magyar Kupa védőjét Prága, január 26. A prágai íuthaüszezón a ma­gyar futball-liga második helyen álló csapatának, a debreceni Bocskaynak, a Magyar Kupa tavalyi védőjének vendégszereplésével vette kezdetét, A vidéki magyar csapatot az ugyancsak második helyen álló Sparta látta vendégül. Dacára annak, hogy a Bocskay veresége előrelátható volt, a debreceni © apáttól többet vártunk volna. Ha a balszerencséhez hozzávesszük a nedves, mély ta­lajt és a kapuk élőit tócsában álló megolvadt ha­vat, a magyar liga jelenlegi második élcsapatának mégsem lett volna szabad — Félíueat gólt baza- viuuie. A Bocskay bán teljesen csődöt mondott a csatársor, •'gyedül Teleky volt az, aki a lövéssel próbálkozott, azonban társaiban nem talAlt segít­ségre. Egyedül Markos elégített ki a szélen. A hallsor megfelelt, azonban a hátvédek gyöngék voltak. Budai kapus mentett, amit menthetett. A Sparta, elsőrangú formában játszott. Legjobb embere Siluy volt, aki mellett Kád'a és :< védelem tűnt ki. A meccs egyenirainigju tarcaail kezdődött, emuikor a 26. percben Kevicky öngólt vét. Nemsokára rá Podrazyl Ccrveny beadásából góloz, m efeő félidő hamniadik gólját ugyooceallc Ccrveny pás sza­bói Sibiy lőtte. — (A másod'ik félidőbe,ti ;» Sparta teljes fölényben játszik és Rraiue (2), valamint Siluy révóai beálfiíja a v^redmvényt. 6<XX> wéaső előlit ParpI biiró eltegulajtttmul vezette a uiéulkózAík wa|j .... ....­Ér sekújvár, január 26. (A PMH énsekujvéri miunikiaiíánsáitóil.) Az ©giénv uy ugiatezlo vo'ueglkói epoirbközvólteiiuéaiy émdiekilődése vasárnap Énsielkiujváír felé fordult, ahol eportpoliitii- Ivuiiag rendkiivüi nagy eeemiényeiítre toérült a eor. Az ÉSE veze áfeégéuek nagy agitttáesát biaonytt- ja, hogy erre a sportnapra vallóban éiriéíkies s gaz­dag eperLp rograműmot álliiitott össze Érsediujvárnak és egét® DéWovenisdíő eportcenitruun'ába valló ki­épülését uiég jobban elŐBegátettie. AZ ÉSE KÖZGYŰLÉSE A sportnap az ÉSE válaOTtményáinak ülésével kezdődött vasárnap délelőtt, amelyet ugyancsak délelőtt a legnagyobb vddéioi egyesület rendes évi közgyűlése követett. Néder János társelnök ©imökölit a közgj-üilésea, amelyen igen nagy számban jelen­tek meg az egyesület taigjai. A gyűlés teljesen barmóniikus volt, a referátumdkait egyhangúlag tudom<ás'ul verték, a pénatámoknaik a feliment.- vényt megadták & egyhangúlag Czárán Dánied művezetőt bízták meg ^aiz igazgoitói teendők ideig­lenes vezetésével s Reiuer András dr.-t: o® intézői teendők ellátásával, mindaddiig, amiig az uj intézőt nem választják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom