Prágai Magyar Hirlap, 1931. január (10. évfolyam, 1-25 / 2518-2542. szám)

1931-01-01 / 1. (2518.) szám

\ Mai iiáamk 12 ©t«Sa X. évf. 1. (2518) szám • CsNWrtM ■ 1931 január 1 £lőfizetösi ár.- évente 300, félévre 150, negyed* évre 76. havonta 26 Kő; külföldre évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 K& A képes melléklettel havonként 2.50 K£-val több Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2*—Kő. A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesztő: politikai napilapja Felelős szerkesztő: DZURANY/ LÁSZLÓ FORGACh GÉZA Szerkesztőség; Prága IL. PanskA nlice 12. 1L emelet. — Telefoni 30311. — Kiadóhivatal; Prága 0. Panská nlice 12. ÜL emelet. Telefon: 34184. SŰROÖHYCIMi HÍRLAP. PRAHA A SZLOVENSZKÓI POLITIKA AZ (IJESZTENDŐ KÜSZÖBÉN Irta: SzenMvány József A beteg .szlovenszkói politikai közélet prob­lémája nem nj a mi nyilvánosságunk előtt. „Sokat beszéltek és beszéltünk a pártfenség- ről, sokat vitáztunk a nemzeti kérdésekről, gyakran esett szó vallási különbözőségekről, egyre-másra küzdünk a szociális harcok csatái­ban. Ütöttük, vagy védtük a bürokráciát, a kü­lönféle hivatalos intézményeket, a politikai élet korrumpálódását és minden egyébbel foglalkoztunk már, ami bennünket, Szloven­szkó lakóit érdekelne. És ha végignézünk tizenkét esztendő eredményein, megállapíthat­juk, hogy most már nemcsak nekünk, szloven­szkói magyaroknak van a testünkön a felsza­badulás és demokrácia és konszolidáció os­torának 3 nyoma, de végig egész Szlovenszkó hangos a jajgatástól. Mert a felszabadulás és demokrácia és konszolidáció nevében létesült és uralkodott a centrális hatalom és ugyanezek alatt a zászlók alatt , nőtt a kü­lönbség a Morván túl és innen elterülő or­szágrészek között. Szlovenszkó gazdasága a tizenkét év alatt annyit veszített, hogy ahhoz fogható példa alig van és ma, miikor a krízi­sek legnagyobbikát éljük, amikor a kihűli ké­mények düledező romjainak országában já­runk, nincs erő és hatalom és bátorság, ame­lyik a szlovenszkói politikai közélet betegsé­gét egyetlen felkiáltással meggyógyítja. Pár­tok, vallás, osztály, nyelv' és mindenféle kü­lönbségek állanak közénk, mint sárkányfejek és nincsenek erős karú és elszánt lovagok, hogy levágják őket. Ezer szemrehányás ér bennünket, persze a kormány szolgálatában álló sajtó vezeti a kampányt, a magyar vezetők ellen, — hogy nem teszünk semmit, hogy nem hagyjuk el a meddő ellenzékiség talaját, hogy amit cselek­szünk, az a puszta destrukció, hogy munkánk nyomán csak haj és szegénység és gond jár. J.tt az ideje, hogy leszámoljunk egyszer s mindenkorra ezekkel a korteseszközökkel. Mi soha nem titkoltuk érzelmeinket, mi mindég nyíltan és világosan megmondottuk, hogy gon­dolkozunk Versaillesről, St. Géműimről, Tria­nonról. Világosan kifejeztük, hogy a nemzeti mentalitás és kultúra tekintetében, húzhatnak bár száz határt közénk, egyek maradunk. Vi­lágosan mondottuk meg azt is, hogy meg aka­runk maradni magyaroknak és minden törvé­nyes eszközt felhasználunk magyarságunk vé­delmére. És ugyanilyen nyíltan és őszintén teljesítettük ás teljesítjük minden állampol­gári ikötelleségünket, hogy loyális törvénytisz- teletünket bizonyítsuk. Egyetlen alkalmat sem mulasztottunk el, hogy reá ne mutassunk, a ba­jokra, hogy készültségünk egész erejével ne foglalkozzunk akár a törvényhozás, akár a közigazgatás problémáival mindenütt, ahol erre alkalom nyílott. Ha végig nézem éles- hangú kritikáinkat, rájövök, hogy ugyanazo­kat a hajolvat találják meg hóua.pok, vagy évek múlva az „államalkotó nemzetek** politi­kusai. Ami munkánk konstruktív jellegét, az államérdeknek megfelelő voltát, tagadni bo­torság és a kormányzó politika irányítóinak gyengesége. Ha nem tennénk semmi egyebet, minthogy a parlamenti szónoki emelvényről a magyar nemzeti kisebbség lépteu-nyomon való megrövidítéséről számolnánk be, akkor is szolgálatot telj esi tenémk. Mert a magyar prob­léma megoldása az állam elsőrangú érdeke. Tizenkét év óta döngetjük a csehszlovák de­A magyar-nemzeti párt vezérének * rinrasaoiii- bah pá.rtkeiület üdvözlésére adott válaszából. mokrácia exkluzivitásának kapuit. A nyílt és tiszta tekintetű, jogokat követelő magyarok számára meg nem nyílnak. De tizenkét év óta folyik a magyar probléma „megoldása** a te­lekvásárlás eszközeivel. Ma, ennek az evnek a küszöbén, eljutott Szlovenszkó népe a lejtőn az örvény szélére. Tanácstalanul és kétségbeesetten kapaszkodik az utolsó darabjába az elkopott vándorbotnak. A szegénység, a nyomor ott kísért a cifra pa­loták kapujában és a kis falusi meszelt por­ták küszöbén. Ki tudja, merre, hová visz az ut?! Fel kellene kiáltani mindnek együtt és egy­szerre: Mentsük meg Szlovenszkót! De nem lehet! Mert, akiknek ezt a mentést vezetni kellene, azok a párttusákban és ap­ró egyéni érdekben merülnek el, vagy hatalmi célok \yezetik őket. Emelkedni, akikor is, ha millió koldus támasztja a magasba vezető lép­csőt. Ezért felelni kell! A történelem itélőszéke előtt felelni kell a szovákság vezetőinek, mert ők vannak hivatva, nékik a feladatuk, az ö kötelességünk kivezetni Szlovenszkó népeit a könnyek völgyéből! Az ut világos és egyenes. Nem az agrárizmus, a szocializmus, a keresz­tény nemzeti irány, vagy a liberalizmus dó­déi getése a feladat. Mindez csak újabb vér- veszteséget jelent. Bűn Szlovenszkó népei el­len! Nagyvonalú, elhatározó cselekedetek kel­lenek. Összefogni a nagymunkára, a jóvátétel, a béke és igazságosság jegyében Szlovenszkó minden nemzetét! Ha így lesz, akkor az ősi föld minden lakója beáll hizlalni a rögök kö­zül feltörő 'kis fűszálakat! A szabadság, a test­vériség és törvény előtti egyenlőség gyenge hajtásait. A világgazdasági krízis újabb következménye: szénáira jk veszedelem Angliában és Németországban A délwalesi helyzet — Bérredukciók — A Ruhrvidéken 330.000 munkásnak fölmondták Lúnuoi, aéconfoor 31. Miután a délwnleA bányavidéken a munkaadók és a bányamun­kások között nem sikerült megteremteni a megegyezést, a bányatulajdonosok ma délelőtt kiszögezik a tárnák bejárata elé az uj munka­feltételeket, amelyek a jövőben mindenkire nézve kötelezők. A bányatulajdonosok tegnap közölték, hogy a nemzeti ipari hivatal javas­latait nem fogadhatják el és abban az eset­ben, ha a kilencven munkaórás kettős hét ja­vaslatát a munkások nem akceptálják, hol­naptól kezdve a következő bér- és munkaadó- viszonyok lépnek életbe: földalatti munkások napi hét és fél órát dolgoznak, földfeletti mun­kások heti negyvennyolc órát. A föld feletti munkások béréből a mai bérek egy tizenha­todat levonják. Az akkordmunkások helyzete nem változik meg, de az akkordmunkábau a redukció régóta megkezdődött. Az általános vélemény szerint a délwalesi helyzet rendkí­vül komoly cs a sztrájk bármely pillanatban kitörhet, ha az utolsó perces. ■>. ■ K létre mégis megegyezés. A munkások utolsó remé­nye a kormány intervenciója. A bányaügyi miniszter tegnap Skótországból a legnagyobb sietséggel visszaérkezett Londonba, ahol nyomban tájékoztatták a helyzetről. A mi­niszter megígérte, hogy a kérdést behatóan tanulmányozni fogja. A német helyzet Berlin, december 31. A munkaadók tegnap elhatározták, hogy január 15-re háromszáz­ezer bányamunkásnak fölmondanak. Az újabb kizárások következtéiben a helyzet rendkívül komoly és könnyen általános sztrájkra kerül­het sor. Mindazonáltal kormánykörökben re­mélik, hogy a Ruhr-vidék bányáiban kiütött konfliktust sikerülni fog kedvezően elintézni.; A munkaadók és a munkások közötti tárgya- j lások eddig ugyan nem vezettek eredményre, de január 7-én uj tárgyalások kezdődnek. Ai tegnapi felmondás etmérge^tette a helyzetei s a szakszervezetek hallani sem akarnak a további engedékenységről. Január 7-én min­denesetre olyan alapét kell találni, amely a, semleges fórumok döntő jelentőségű határo­zatának elfogadását megkönnyítik. Mint isme­retes, Németországban ez a semleges fórum nem dolgozhat ki önálló ajánlatot, hanem kénytelen vagy a munkások, vagy a munka­adók ajánlatát elfogadni. A tárgyalók takth kaja szemmelláíhatóan arra irányul, hogy nyolc százalékkal csökkentsék a bért, azaz a kormány ugyanazt az eredményt akarja el­érni, amit a berlini vasimmkáskonfiiktusnál, ahol végül sikerült a munkásságot rábírni arra, hogy beleegyezzen bérének 6—8 száza­lékkal való csökkentésébe. A Ruhr-vidéken a helyzet azonban veszedelmesebb, mert a bá­nyamunkások a birodalmi munkaügyi minisz­térium kedvezőtlen döntését nem fogadnák el és sztrájkba lépnének. Caillaux a békeszerződések hibáiról A sok kisállam okozza a krízist — Csak az összefogás segíthet Pár is, december 31. A Club öu Fau- burg-ban Caillaux volt miniszterelnök teg­nap nagy beszédet mondott az európai gazdasági krízisről és megállapította, hogy a legtöbb bajnak a háborúban keletkezett zavarok az okozói. A háboruutáni időben Európa rengeteg hibát követett el és sn~ JyosbitoUa a háború hatását. Észszerűben dolog volt például Európát a gazdasági realitásokra való tekintet nélkül számos kisállamra osztani anélkül, hogy a kelet­kezett uj államokat határozott gazdasági elvek betartására kötelezték volna. E könnyelműség következtében a gazdasági nacionalizmus és protekcionizmus valósá­gos orgiáit iifi a kontinensen. A második súlyos hiba az volt, hogy a háború után nem szabályozták azonnal a jóvátételek és a szövoíségközi adósságok kérdését. Kez­detben a legyőzött Németországtól az an­tanthatalmak túlsókat követeltek. Észak- íranciaofszág szétdult területeit a franciák túlzott mértékben meggazdagitoHák, az uj gazdagok valóságos légióját teremtették meg ezen a területen és a párisi kormány a legveszedelmesebb ipari inflációt követ­te. Ezek után egyetlen módszer van a hi­bák kiküszöbölésére: Európa gazdasági és politikai összefogása. Az elmúlt évszáza­dokban a krízisek aránylag könnyűek és rövidek voltak és átmeneti rendszabályok­kal sikerült őket kiküszöbölni. Európa je­lenlegi gazdasági káoszán csak alapvető szolidaritási akció segíthet. Természetesen a gazdasági összefogás esetén számos mes­terségesen nagyranevelt iparnak el kell tűnnie a kontinensről. A piac egészségessé válása szempontjából erre föltétlenül szük­ség van. Ha Európát nem sikerül újból gazdaságilag megszervezni, akkor a kö­zépkor gazdasági barbarizmusa újból élet­re kel. Caillaux beszéde végén lelkes sza­vakkal buzdította a hallgatóságot a német­francia megértés előmozdítására. S dunai medence piacainak helyreállításáért Paris, december 31. A sajtó lakozol! figyel­műt kezd szentelni a gazdasági problémák­nak. A Petit Párisién az általános válság egyik íöokáui. azt a körülményt jelöli meg, hogy a háború után megszűnt Becsnek az a szerepe, amelyet a dunai államok igazgatási és pénzügyi egységének biztosítása körül .szá­zadokon keresztül betöltött ós hogy ennek következtében megbilkzt az egyensúly. An­nakidején csupán a monarchia berendezésé­nek hátrányait látták, ma, amikor a bajok jelentkeznek, kezdik felismerni, hogy a mo­narchiának milyen előnyei voltak. A helyzet megjavítását Franciaországban attól várják, hogy Franciaország, Olaszország, Németor­szág és Anglia egyesült erővel iparkodjék a dunai medence piacait helyreállítani. A du­nai államok gazdasági helyzetének orvoslása lehetővé tenné egyrészt Németország élelme­zését, másrészt a német iparcikkek elhelye­zését is. Gyakorlati megvalósítás kínálkozik itt az európai együttműködés számára, még pedig oly feladatképen, amely kevesebb ne­hézséggel járna, mint a politikai próbálko­zások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom