Prágai Magyar Hirlap, 1930. szeptember (9. évfolyam, 199-223 / 2420-2444. szám)

1930-09-02 / 199. (2420.) szám

KOMMUNISTA AGITÁCIÓ VÉRES TÜNTETÉST PROVOKÁLT BUDAPEST ACCÁIN Két halott és ötszáz sebesült Hatvan sebesült élet-hatat között lebeg — 120 ezres tömeg hömpölygőit az uccukon s a kommunista ietbujíásra belőle ki­vált csőcselék rabolt, losztogatott, villamosokat és autókat let- borított — Az erőszakoskodó és kődobáló tüntetőkkel a rend­őrség és katonaság többször összeütközött — A szoc.-dem. vezérekre sem hallgatott a csőcselék, sőt agyba-íőbe verte őket A délutáni órákban helyreállott a nyugalom Budapest, szeptember í. (Budapest! sseav kesztóségünk telefonjetentése.) A mai napra bejelentett munkástüntetésekre való tekintet­tel a rendőrség már tegnap este készültségbe helyezkedett s a mára virradó éjijei kettőzött őrszemek jártak az uooákon. A hajnali órák­ban a forgalmasabb ntvonakikon kommunista ifjúmunkások ismét pirosbet üs rőpiratokat osztogattak. A röpiratot a „Magyarországi kommunista párt“ irta alá ? a munkásságot arra hivta föl, hogy a békés sétatüntetés helyett harcias cse­lekményekkel mutassa meg erejét. A röpirat napi négyórai munkaidőt, ingyen vasúti- és villamosjegyet s heti és fejenkénti tizenhat pengő államsegélyt követelt a munkások szá­mára. A délelőtt nyugodtan telt el Ma délelőtt megtörtént a munkanélkü­liek előre beharangozott felvonulása, A rendőrségen kívül a Budapest-vidéki lovas és gyalogos csendőrséget s a katonaságot is készenlétbe helyezték. A főváros hatvanöt kü­lönböző pontján, igy a Millenniumi emlékmű­nél, az Oktogon-téren, a Baross-téren, a Nem­zeti Színház mellett, a Berlini-téren s más fontos pontokon és a gyárak kapuiban na­gyobb rendőri készültséget állítottak fel. Reggel még az a hir járta, hogy a rendet si­kerül minden esetre fenntartani és nem lesz semmi különös incidens. A délelőtti érákig nyugodtan folyt a tünte­tés. Nagyobb tömegek csak ékkor kezdtek tódulni a vidékről, a főváros környékéről és a gyári negyedekből. A belváros uccáin erre megje­lentek a megerősített karhatalmi alakulatok, amelyek minden nehézség nélkül szétzavar­ták a helyenként csoportosuló tömegeket, miig a kettesével-hármasával sétáló munkásokat békén hagyták. Kommunista lázitásra előkerülnek a kővek Dél felé azonban egyre izgatottabbá vált a hangulat. A Dembinszki uccában, a Nagykör­úton, a Newyork-kávéház előtt s a Király uc­cában nagyobb tömegek verődtek össze. A rendőrség a Király uccában kardlapokkal verte szét a békés felszólításra oszlani nem akaró tömeget. Sebesülés itt nem történt. Déli tizenkét órakor történtek az első elő­állítások az Erzsébet-köruti tüntetések során. Egyes kommunista agitátorok ugyanis a munkásokat a villamosok feliborditására akarták rábeszélni. A rendőrség a kommunista agitátorokat le­tartóztatta. Ezekből a letartóztatásokból kiderült, hogy a békésen tüntetni akaró munkásokat kom­munista elemek izgatják: mihelyt a kommunista lázi tokai eltávoJifot- ták, a munkásság a rendőrség fölszólitásá- ra oszladozni kezdett és teljesen szétoszlott. Közben a Nagykörúton, az Andrássy-uton és a Millenniumi emlék körül egyre izzóbb lett a hangulat. A sok kis csoportban sétáló mun­kások hatalmas tömegekbe verődtek össze s közben a zugó morajlásból egy jelszó válik érthetővé: „Munkát és kenyeret!*4 Á munkások zsebeiből kövek kerülnek elő s a házak emeleti ablakainak üvegtáblái da­rabokban hullanak az uccára. A tömeg több autót is megtámadott s azok ablakait be­verte. Az Andrássy-ut végén a tüntetők egy autót felforditottak s össze akarták törni, közben azonban a benzin tartály explodált Déli félegy óráig a mentők huszonhat esetben nyújtottak első segélyt. A Dembinsaky-uccábain a tömeg megtámadta a<z üzletekei. A lehúzott yasredőnyöket felszakították, a ki­rakatok tartalmát az úttestre dobálták, majd az üzlethelyiségekbe hatoltak be s azokat ki­fosztották. A rendőrségi készenlét itt elégte­lennek bizonyult s nem volt képes megakadályozni az üzlet­foszt agai ást. A rendőrség segélyhívására a katonaság két páncélos automobilon vonult ki a szoronga­tott rendőrség támogatáséira. Lövés itt még nem esett, ellenben az Andrássy-uton ekkor már négy lövés dördült el. A tüntetők itt egy villát feltörtek s azt kifosz­tották. Az elvakult, fojtogató tömegre a katonx­s a* egész hatalmas személykocsi apró ré­szekben repült szerteszét. A Dob uccában is egyre fenyegetőbbé vált a hangulat, a rendőrség kénytelen volt kard­lappal szétverni a tüntetőket. Egy munkás súlyosan megsebesült. Pontosan déli tizenkét órakor az Andrássy- utat a kettesével-hármasával haladó munká­sok végeláthatatlan özöne lepte el. A forga­lom teljesen megbénult. A rendőrség és a tö­meg között k i sebb-nagyobb összetűzésekre került sor, melyek során több munkás javarészt könnyebben megse­besült. A legfcritiusabb a helyzet a városligeti er­dő körül, mert a szociáldemokraták ott akar­ták megtartani a betiltás ellenére a nétpgyü- lést A rendőrfokapitányság kiadta a paran­csot, hogy a belvárosból senkit sem szabad átengedni a Városliget felé. Ugyanakkor a Keleti és a Nyugati pálya­udvar között közlekedő negyvenhaitos villamos- kocsi ablakait a tüntetők kövekkel bezúzták s eközben számos utast megsebesítettek. A városi villámosmüvek erre a negyvenbalos villamosjáratot teljesen beszüntették. ság az Andrássy-uton adta le az első sőr­tüzet. Déli egy órakor gépfegyvere® katonai oszta­gok vonulnak fel az Andrássy-uton. Közben a zavargók sorban feltörik az üzleteket s fékevesztetten folyik a rablás. Az üzletekből kiszorult tömeg minden automobilt feltar­tóztat 5 azt összetöri. A sajtó tudósítóinak automobiljai sem képesek áthatolni a mun­kások tömegein. Tizeket az autókat ugyan nem törik össze, azonban a tüntetők vissza­parancsolják azokat. A rendőrfokapitányság már déli félegy óra­kor kiadta a parancsot, hogy a rendőri, csend­őr! és katonai karhatalom erélyesen lépjen fel e tüntetőkkel szemben és fegyver ie hasz­nálható. , A Miilen kuni em lékoszlop é6 a Mezőgaz­dasági Muzeum között, felállított rendőrkülő- nitmiény helyzete is egyre válságosabb lett. A csőcselék több villamoskocsit felborí­tott, mire a rendőrség revolverekből több sorlövést adott le. Az első magánjeicntés szeriint a s őrtüzeknek öt halálos áldozata és igen sok scbeisiiltje volt. A Doib-uocáiban zavargó tömeget nagyobb incidens nélkül kardlapokkal szétzavarta a rendőrség. Agyba-főbe m a tüntetők a szociál­demokrata weiéraket Déli egy óra tájban a szociáldemokrata ipáid több vezető egyénisége megjelent az Andrássy-uton s a zavargókat szép szóval akarta leesendősiteni. A tömeg azonban nekiesett a szociál­demokrata vezéreknek s botokkal, kövek­kel agybaföbe verte őket. Kiár Zoltán dr. dóm okr atapárti fővárosi képviselőtestü­leti tagot is annyira összeverték, hogy a mentők eszméletlenül a Park-szanató­riumba voltak kénytelenek őt beszállí­tani. Küt csak a szanatóriumiban tért magáihoz, mint azt késő délután jelentik. Az orvosok több csonttörést és igen súlyos agyrázkó­dást konstatáltak. Kiár állapota válságos. A megvadult |ömeg Garami Ernőt is megtámadta, kövekkel dobálta meg, ő azonban idejében megszökött s csupán néhány kék és fekete folttal s vér a lefutá­sokkal menekült meg. Esztergályois szociáldemokrata képvise­lő szóhoz sem juthatott. Amikor a tömeg garázdálkodását meglátta. siTÓgörcsöt ka­pott s közben egyre csak azt hajtogatta keservesen zokogva, hogy ami itt törté­nik, azt nem a szociáldemokraták, hanem a kommunisták csinálták. Barrikádharc Az Eötvös-Uiooa és a Podmaniczky-ucca sarkán a zavargó tömeg {elszakította az uc­cui kövezetei s a hatalmas kőkockák egy­másután zúzták be a lakások ablakait s a kirakatok üvegtábláit. A esendőrség barrikádekat rögtönzött s azok mögé vonult, hogy legalább részben legyen védve a rettenetes kő záporral szemben. A lovasrendőrség attakot inté­zett a lázongó tömeg ellen. Az attak so­rán egy tüntetőnek a karját tőből egy csapásra lemetszették. Egy kisebb mun­káscsoport az egyik rendőrt lehúzta a ló­ról, szuronyos puskáját kicsavarták a ke­zéből s azzal hátulról átdöfték. A szorongatott Eötvös- és Podmaniczky- uecai sarokra egy század géppuskás katona vonult fel. A tüntetőket felszólította, hogy azonnal távozzék. A tömeg azonban maka­csul ellenállott. Ugyanezen a helyen is felborítottak egy ’ villamoskocsit s azt teljesen összetörték. V Egy halon, háromszáz sebesüli az első hivatalos jelentés szerint Az első hivatalos jelentést két óra tájban adták ki. Eszerint a Milleniutni emléknél történt összeütközés során egy ember meghalt. A halott: Baranyi János 22 éves munkás, aki egyáltalában nem vett részt a tüntetés­Rabol és fosztogat a tömeg:' négy lövés dördül el az Andrássy-uton iyw Mát szűntünk 12 ®l«Sai xty * IX. évf. 199. (2420) szám Kedd 1930 szeptember 2 PdVÁGiYARHIRbM> Előfizetési árs évente 300, félévre 150, negyed- A l J *• • 7" 77 ’1 • ' < 7 Szerkesztőség: Prágán.. Panská ulice 12. évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, A SzLoVenSZkOl eS TUSZinSZkOl dlenZekl partok II. emelet - Telefon 30311. - Kiadóhivatal; félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kt Főszerként*' politikai napilapja Fe/eíős sserkesStlÖ Pr4S» «*• Pa"ská u’*c« 12- 111 emeIet fl képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több ros^erkeszto. r' r f eleíOS sxerKeszlO- Teiefon: 34184. Egyem szán 6r» 1.20 Kő, vasárnap 2.— Ké. DZURANY1 LÁSZLÓ FORGACH GÉZA sűrgónycim: hirlrp, prah/i

Next

/
Oldalképek
Tartalom