Prágai Magyar Hirlap, 1930. augusztus (9. évfolyam, 173-198 / 2394-2419. szám)

1930-08-23 / 191. (2412.) szám

1930 augusztus 23, szombat. 1^‘OTOTH SzmHÁz-KbrHftfKoLTüRA Szenzációs újdonságok a berlini színpadokon A propaganda-dráma diadala — Orvosok, birák, ügyvédek, újságírók írják az iránydarabokat — Sok történelmi színmű Az „Í9t4“ és rejtélyes szerzője — Emit Jannings a köpenicki kapitány szerepében Berlin, augusztus 22. (A P. M. H. berlini műn- ikat-ársától.) Olyan vigasztalan, vagy érdektelen a jelen, hogy a színházi, vagy filmíró kénytelen a múltba menekülni? A társadalmi dráma, mint a ma társadalmának keresztmetszete, Németor­szágban meghalt. Csak agitátorok és történet­írók dolgoznak a színpad számára, csak publi­cisták, akik vezércikkeik helyéül a színpadot választják és onnét hadakoznak egy általános, vagy egy részletkérdés ellen, egy törvénysza­kasz, vagy egy politikai rendszer ellen. Az elsőit még lényegesnek tartották az irodalmi formát, még igyekeztek drámailag megfogni a problé­mát, az újabbak már ezt is fölöslegesnek érzik. A biró szekrényébe akasztja talárját és színpa­di müvet ír. Ott mondja el, amit a bírói emelvé­nyen kénytelen elhallgatni: a színpadról sürgeti az igazságszolgáltatás reformját. Az egyik orvos a rák korai gyógyítása érde­kében indít propagandát és szószékül megint csak a színpadot választja. A másik orvos a büntetőtörvénykönyv gyer- niekelhajtási paragrafusát érzi aszociálisnak, a m o cl ern ku 11 ur kö vet el mé n vek kel e H e n k ez ő n ek. Elő az Írógéppel, vagy a tollal! Csak néhány szereplő kell, aki hangot adjon az érveknek és a színház máris az agitáció eszközévé szegődik. Egymásik orvos ugyanezzel a problémával ha­dakozik: a színpad ismét rendelkezésére áll. De nem vonja meg támogatását a törvényszéki új­ságíró elől sem, aki a följebbvitell tárgyalások meddő rendszerét kárhoztatja és cikkeit, mon­datait darabbá formálva, máris a Lesslng-Thea- ter színpadára hozza „Wiederaufnahme bean- tragt!“ cimü színmüvét és részesévé lesz ugyan­annak a sikernek, mint a többiek, a Finkelbur- gok, a Credék és kollégáik, a birák, orvosok és politikusok, akik fóru­mukká hódítják meg Tháiia hajlékát. A sor még nem zárult le. Legközelebb a védő­ügyvéd következik, Frey dr. A német szinpadi íróknak ez az uj kasztja a jövőért harcol. A többiek a múltba húzódnak vissza. Mindennél jobban érdekli őket a közelmúlt. Se szeri, ee száma a 20. és 19. század történe­tével foglalkozó drámáiknak, melyek a mostan induló színpadi szezonban Berlinben és a vidéki városok színpadain a közönség elé kerülnek. Csak ízelítőül nevezünk meg néhányat. Reinhardt első nagy újdonságaként egy „1914“ cimü színmüvet fog bemutatni. Az iró Mtiller ur. Nem a „Flamme“ Müllerje, hanem egy másik, ismeretlen Müller. Egy Müller, akit nem Müllernek hívnak. De Ferdinand Bruckner óta divat lett a rejtélyesség. Reinhardt lelkesedése és a témaválasztás indo­kolta, hogy Emil Ludwignak tulajdonítsák az uj drámát, mely az európai tragédia összes tör­ténelmi szereplőit, közöttük Tisza István grófot is egy szinpadi mü hordozóivá teszi. Emil Lud- wig cáfol, de miután a cáfolatnak a szinpadi .világban sem hisznek, sokan még mindig őt sej­tik a Müller név mögött. Az igazság talán csak a premier után fog kiderülni. A másik titokzatos, Ferdinand Bruckner, az­az, mint most már kétségtelen, Theodor Tag- ger, messzebb nyúl vissza a történelembe és „Elisabeth von England“ címmel nyújtotta be ugyancsak Reinharcltnál szinrekerülő darabját. Egy nagyszerű női szerep dominál ebben a darabban, a nagy kérdés: ki fogja játszani? Állítólag még Fritzi Massaryra is gondolnak, aki most mégis csak elérkezettnek látja az időt, hogy az operettszinpadról véglegesen átmene­küljön a prózaszinpadra. Ernst Toller, a „Dér deutsche Hinkemann“ és a ,,Maschinenstürmer“ nagysikerű szerzője, is­mét a közelmúltat formálja tragédiává: a ska- gerraki ütközet nagy napjait irta meg „Feuer aus dem Késsél” cimü müvében. A névtelen sze­replőkön kívül megjelennek a színpadon a há­borús Reichstag szociáldemokrata képviselői, közöttük Scheddemann, Dittmann és Louise Zietz. A parlament már sokszor változott színpaddá. Most a színpad revanzsálja magát és egyre gyakrabban vedlik át parlamentté. Kari Zuckmayer, aki „Fröhlicher Weinberg”-je óta nem tudta megközelíteni első sikerét, szin­tén történelmi témához nyúl. De egy könnyebb és derűsebb epizódot választ: Vilmos császár korának nagy szélhámosát, a legendáshírű köpenicki kapitányt támasztja föl. A szerep, úgy látszik, nagy lehetőségeket nyújt, hiszen Jannings maga vállalkozott el­játszására. A nagy filmszínész a köpenicki kapitány maszk­jában fog hosszú idő után először a berlini szín­padon megjelenni. A Volksbühme és a Theaier am SchiffbaueT- damm. Berlinnek ez a két baloldali színpada, ős-ész sor agitatórikus célzatú történelmi darab­bal készíti elő szezonját. A Zeitstück és a Tendenzstück diadalmas­kodik. Vájjon nem marad-e a nagy diadalban áldozatul a porondon valami, aminek mégis csak köze van a szinpadi kultúrához: a valódi, az igazi dráma? Ráskay László. (*) A Jókai Egyesület köréből. Komáromi tudó­si Lónk jelenti: A Jókai Egyesület igazgató tanácsa Szijj Ferenc dr. nyug. polgármester elnökletével illést tartott, melyen Alapy Gyula dr. főtitkár számolt be a Társadalmi és kulturális Egyesüle­teknek Komáromban megtartandó kongresszusá­nak, valamint a Szloveszkói Magyar Kultur Egy­let első fokoz gyűl éké nők előkészületeiről. Az igaz­gatótanács a rendezés céljaira bizottságot vá­lasztott, amely albizottságokra bízza a rendezés nagy munkájának egyes részleteit. Az igazgató- tanács foglalkozott a müvészmüterem átengedésé­nek feltételeivel, amellyel már évek során keresz­tül támogatta a komáromi fiatal művészeket. Vé­gül folyó ügyeket intézett el és tudomásul vette a könyvtárigazgatónak a Palkovich-könyvtár fel­állításáról szóló jelentését. (*) Amerika védekezik a hamis műkincsek ellen. Amikor az amerikai kormány legutóbb rendezte a vámtarifákat, — a legtöbb cikk vámját, mint tudjuk — ijesztően felemelte. Csak egy olyan beviteli cikk volt, amelynek vámját lényegesen leszállította: a műkincs. Méltán megtehette ezt az amerikai kormány, miután az Egyesült Államok­ban nem gyártanak eredeti Rembrandtokat és ere­deti Tizianokat. Egyre azonban nem gondoltak. Elfelejtették azt, hogy az európai képhamisitók mennyire fognak örülni a vámtarifa leszállításá­nak. Most azonban igazán érdemes képet hami&i- tani és elküldeni Amerikába, amikor alig kell érte vámot fizetni. Tömegesen árasztják most el az amerikai piacot hamis műkincsekkel, álantikvi­tásokkal. Az amerikai kormány most érdekes ren­deletet adott ki: ha egy importált műkincsről ki­derül, hogy hamis, a beszerzési ár 25 százalékát kell a műkereskedőnek utólag megfizetnie vám­pótlék gyanánt. Eszerint tehát a hamis műkincsért Amerikában nagyobb vámot kell fizetői, mint a valódiért. (*) Hírek egy mondatban. Manriee OhevaMer, a híres francia színész Londoniba utazott, ahol an- golnyelvü fellépésről tárgyal. — Komjáthy Ká­roly, a Pillangó főhadnagy szerzője, uj operettet komponált ifjabb Békeffy István és Vadnai Lász­ló szövegére. — Bécsiben a jövő héten mutatják be Petrovics Szvetiezláv első német beszélőfilm- jót. — Schalk Ferenc, a kiváló dirigens, a jövő szezónban több estén fog vezényelni a párisi ope­raházban. Mozart ismeretlen balettje, melyet nem­régen találtak, legközelebb bemutatják Bécsiben. — Pirandellónak „Ádám és Éva“ cimü legújabb da­rabja az előszezónban kerül színre Milánóban és Berlinben. — Mády Christians, az ismert filmezi- né6znö áttér az angol színpadra és legelőször Verneuil-nek „Én és a bugom“ cimü darabjában lép fel Londonban. — Jule6 Romains nagy érdek­lődéssel várt legújabb darabját, amelynek a címe „Donogoo To-nka“, októberben mutatja be Roth- sohild párisi színháza. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA: ADRIA: II Cantore. (Énekes dráma.) ALFA: A nagy Gabho. (Befty Compeoo.) AVION: Miénk az éjszaka. (Német hangosfilm.) KOTVA: A sziámi tigris. (Lón Chaney, Lupe Vedez.) LUCERNA: A szerelmi parádé. (M. ChevaMer.) 4. h. METRÓ: A bonapartista. (R. Novarro.) 2-dk hét. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: augusztus 22—24-ig: ÁTLÓN: Gróf Monté Christo. . (JSpoimn ’ . Kedvező előjelek melleit kiírásra kerüli a Kassai SC nemzetközi atlétikai versenye Kassa, augusztus 22. A Kassai SC szeptember 7-én rendezi meg hagyományos őszi atlétikai viadalát. A verseny feltételei a következők: Verseny számok; 1. ltK) m. síkfutás. 2. Magats- ufbgrás. 3. 800 m. síkfutás. 4. Sulydobás. 5. 400 m. sálkifutás. 6. Távolugrás. 7. 200 m. síkfutás. 8. 1500 méter síkfutás. 9. Hármasugrás. 10. 3000 m. sík­futás. 11. Rúdugrás. 12. Gerlydabás. 13. Olimpiai staféta. 14. 5000 m. síkfutás. 15 Diszkoswlobás. — Ezen kívül á 800—1500 m., 100 futásokban ifjúság! számokat is bonyolítanék le, amelynek sorrendjét a pályán fogjuk megállapítani. A versenyt a ÖsAAU szabályai szerint és fenn­hatósága alatt rendezik. A versenyben csak amatőr atléták indulhatnak, akiket egyesületük benevez. A nevezésnek tartalmaznia kell a nevező vezeték és utónevét, diimét és a verseny pontot, amelyre benevez. — A CsAAU területén lévő egyesületek csak le­ágazok atlétái, mag az idegen nemzetiségű atléták csak is egyesületük nevezése alapján indulhatnak. Továbbá a kerületben lévő szol' 1 és torna egyesü­leteknek kerületnél leigazolt atlétái és a kerület­ben tényleges szolgálatot teljesítő katonák. (Nevezéseket Farkas Dezső címén Srobár u. 39. adandók le.) Minden versenyszámiban a győztes naigyezüst, vagy tiiszteletdliijiat kap, a II. nagyezüst, a III. nagy bronz érmet kan. A KSC öt legjobb sport eredményt elért atlétája külön érem díjazásban részesül. Nevezés dij minden számban 10 kor., stafétá­ban 20 kor. óvások csakis a következő verseny 6®ám meg­kezdéséig 10 kor. óvási dij lefizetése mellett a versenybírónak adhatók be. Az óvási dij az óvás elutasítása esetén elveszett. Nevezési határidő: 1930 szeptember 5-iike. * A verseny rendezőség, ólén Farkas Dezső szakosztály elnökkel fáradhatatlanul dolgozik a verseny sikere érdekében s az eddigi nevezések után a KSC-nak egyik újabb nagysikerű ver­senyéről szám óiba tünk majd be. A Magyar Atlé­tikai Klub ez éven is teljes gárdájával indul: igy a súly- és diszkoszban indul Darányi József sulydobó rekorder. Indul Szabó az uj magyar A Hungária fölényes győzelme Cíevelandban Budapest, augusztus 23. Tegnapi számunkban közöltük a Hungária újabb nagyarányú győzelmét, amelyet azonban nem a clevelandi Slavia, hanem az A. H. Soccer ellen ért el 4:1 arányban. A je^ lentős sikerről a budapesti lapok aj alábbi rész­letes jelentést hozzák: A Hungária futballcsapata szerdán este 9 órai kezdetted játszotta clevelandi bemutatkozó mérkő­zését a Bruell Insurance A. H. Soccer Club csapata ellen, amely az amerikai Kupa funalistája volt s nagy balszerencsével kapott M 2:1 -re a Fali Ri- verstől. A kék-fehérek csapatát a Clevelamd ma­gyarsága nagy ünnepséggel fogadta, ez az ünnep­ség folytatódott az esti mérkőzésen, különösen a második félidőben, mikor a magyar játékos megszokták a villanyfényt és teljes mértékben kifejezésre tudták juttatni a magyar futballmüvészet szépségéit. A magyar csapatban Ballantyne a jobbhalf poszt­ján játszott, ezen a poszton a mezőny egyik leg­jobb embere volt. A csapatösszeállítás a követ­kező: Fehér—Mamid!—Kocsis—Ballantyne, Kom­póthy, Sebes—Vargha, Skvarek, Kalmár, Híres. Titkos. Az első félidőben egyenrangú ellenfelek küzdel­mét mutatta a játék képe. Ebben az Időben a Brnell csapatnak sikerült megszereznie a vezető gólt. Szünet után a Hungária gyönyörű játékot kezdett, végig kezében tartotta a játék irányítását, 4 gólt lőtt, ’ amelyek szebbnél szebb akciókból születtek. A „Nagy izgalmat kelteti Rimaszécs gazdatársadalma körében egy fórra- dalmi birtokbérlet perében hozott itéletu Ezévi augusztus 10-iki 'Számunkban fönti cim alatt megjelent pimaszé esi tudósítás helyreiga­zításaképpen Blau Mór fenyöharasztpusztai la­kos jogi képviselője utján a következő nyilat­kozatot küldte be lapunkhoz: „Igaz, hogy Blau Mór a rimaszéosi gazdákkal 1919 március havában Treer jószágkormányzó, vagy más uradalmi tisztviselő jelenléte nélkül megkötött alhaszonbérleti szerződése szerint néki járó, az alhaszonbérlők által ki nem fize­tett, sem az adóhivatalban letétbe nem helye­zett alhaszonbérösszeg és a szerződés szerint őt megillető természetbeni szolgáltatások iránt 1920-ban port indított s ezen porban az alha- szonbérlők által neki, épületrongálásokkal és szántások nem teljesítésével okozott kárnak a megtérítése iránti igényét is érvényesítette. Nem igaz ellenben, hogy Blau Mór kétévi ter­mésének ellenértékét is követelte volna, valamint az sem igaz, hogy a bíróság alperese­ket az épületek rongálása és a szántások nem teljesítése miatti 63.477 korona kártérítési ösz- Sfzegen fölül 4 vagon termény természetbeni ki­szolgáltatására kötelezte volna. Az alperesek terhére megítélt perköltség összege pedig nem 86.000 korona, hanem összesen 61.813 korona, amelyből több, mint 10.000 korona a perben el­járt szakértők dija.” rekorder, aki a világbajnok Wichmann-t verte meg uj magyar rekorddal, Somfay Elemér olimpi­kon. aki hármas, rúd. diszkosz és gerelyc'obáslxm fog indulni, továbbá Ivarloviís a rúdugrásban. Moharas a 100 és 200 m. síkfutásban. Gyulai a 3000 m. síkfutásban, és a versenynek külön eseménye lesz Szepes Béla gerelydobó rekordév­nek az indulása, akinek először éppen a KSC versenyén sikerült harmadéve a 60 métert felül- dobni. A MAC atléta-gárdáján kívüli indul a Buda­pesti Budai Torna Club diszkoszdobó bajnoka Marvalits Kálmán — továbbá a MAFC-ból Balogh távolugró rekorder és bajnok, Király rúdugró és Magdics középtávfutó. A klub most tárgyal neves prágai és brünni versenyzőkkel, akik biztosan keresni fogják a magyar atlétákkal való találkozást. A nagy nemzetközi versenyre való tekintettél a szlovenszkói összes atléták biztos indulók, akik­nek küzdelme külön verseny lesz a KSC hatalmas sózámu és nagy eper tér ej ü atléta gárdájával. 3000 főnyi szinmagyar közönség tomboló lelkese­déssel fogadta a magyar gólzáport. A csapalt legjobbjai: Mámdi, Ballantyne, Kom- póthy, Varga, Titkos. Góllövők sorrendje: Kalmár (55 perc), Sebes (67 pere), Varga (72 perc), Kojnpőthy (80 pere). )( A bécsi Rapid halt hetes északországi turné­ját Rotterdamban bevégezte, ahol a holland válo­gatott csapatot 3:2 (2:0) arányban legyőzte. A gólokat Wesselik (2) és Weseely lőtték. )( Brünni futball. A brünni Sport® a Zsiderrioét 2:1 (1:1) arányban meglepetésszerűen legyőzte. A Brümner SK a Moraviávai 2:2 (1:1) arányban el­döntetlenül mérkőzött. )( Arne Borg Malmőben a 400 méteres gyors- uszásban 5:09.9 perces eredményt ért el. )( Csehszlovákia—Ausztria válogatott tennisz­mérkőzése szeptember közepén Becsben folyik le. )( Uj világrekordot állított fel Torontóban ia kanadai Miss Cook a 100 méteres női síkfutásban 11.8 másodperccel. — A kanadai női team egyéb­ként útnak indult Prágába, ahol a III. női Oliiim- piászon vesz részt. A team 9 tagból áll, köztük Mise Catherwood. az amsterdaml olimpiász leg­szebb női résztvevője. )( Kehrling győzött Kaposvárott Nedbálek ellen. Kaposvárról jelenítik: Az itteni tenmisz- venseny férfiegyes döntőjében Kehrling Béla 11:9, 6:4 arányban győzött a pozsonyi Nedbálek ellen. A nőaegyest Korotvicekéné nyerte ismét Latesz Csilflávai szemben. A Jértfiipárosbae a Vásár­helyi—Kehrling pár a jugoszláv Scháfer—Kufcut- jevios kettőst 6:4, 2:6, 8:6, 6:2 arányban verte meg, miig a vegyesp árosban Kehrling és Letesz Csilla a pozsonyi Korotvloskáné—Nedbálek párt 6:4, ser. 'legyőzték. )( Elsimult a Bárány—Szombathelyi Béla affér. Budapestről jelentik: Annak idején közöltük, hogy Szombathelyi Béla, a lengyel olimpiai vivócsapat magyar trénere provokáltaitta Bárány István dr.-t egy, a profi-trénerékről irt cikke miatt. Az ügyet párbajbiróságra bizták, amely megállapította, hogy a cikk Szombathelyire nem lehet sértő. Az inkriminált kitétel egyedül Weissműlilerre vonat­kozott. )( A pöstyéni nemzetközi tenniszverseny nagy mezőny indulása mellett tegnap megkezdődött. Áz első napon a nemzetközi játékosok közül a román Luppu dir. lépett frontba, aki Középszlovenezkő bajnokságában Wintert és Herzogot könnyen győzte le. Ugyanebben a számban Baumgarten Magda az •angol Broomíeyt 6:3, 3:6, 6:0 arányban késztette megadásra. — A fürdőserlegben a prágai Sada a pozsonyi Bullát 6:3, 8:6 arányban, a nap leg­szebb küzdelmében verte meg. Maleceek Fesel ellem győzött. Mára a kaposvári versenyről Kehr- liing, Nedbálek, a jugoszlávok megérkezését várják. )( A Teplitzer FK Budapesten vendégszerepei vasárnap ez Újpest ellen. A középeurópai meccs előtt álló újpestiek és a jóképességii teplifei csapat találkozását nagy érdeklődés előzi meg. A TFK Budapestről Becsbe utazik, ahol hétfőn a Vienná- val játszik. Az orvos kezel, a pgjjjjjjgj gyógyít ' * 1000 orvos Írásban igazolja azt a kiváló eredményt, melyet a Podébrady Savanyuviz által való kezeléssel köszvény, cukor- bai, gyomorhurut és gyo- morsavtuitengés esetében ele'rtek. A Podébrady Sava­nyuviz kiváló asztali ital, Podébradv fürdőben kitün°en kTrhető b?rral 1 vagy gyumölcsszorppel. e'evenen lüktet a főszezon. Kérjen magyar prospektust. V 9 ndabicarbona a gyomorfalakra ártalmas! A gyomorégést s ennek gyakori köretkez- mónyeit, a gyomorfekélyt a „CIGELKA- STEPHANUS“ forrás vize szünteti meg, mely emellett a szervezetre üditőleg is hat. (15)

Next

/
Oldalképek
Tartalom