Prágai Magyar Hirlap, 1930. augusztus (9. évfolyam, 173-198 / 2394-2419. szám)

1930-08-23 / 191. (2412.) szám

10 1930 augusztus 23, szoanibait. . K&ZfiiAZDAiSl'GP . I búza mint közgazdasági tényező Irta: JAROSS ANDOR ii. A 18. század másodük felében jelent meg az első amerikai vitorlás az európai partoknál búzával megrakva; nyomában megindult a folyamat a világbuzaeilLáitásának gyökeres átalakítására; az európai partokon is újabb és újabb kikötök létesültek, megépült Triest és Odessa, valamint a dédfranoiaországi kikötők; a holland kiüköbök forgalma eloeztódott és amint a vitorlások átadták lassan helyüket az óoeánjáró gőzösöknek, az európai interkontinentális gabonaüzlet helyébe félnyomult az uj világok gigantikus méretű gabonaimportja. Ma a világ búzatermése mintegy 1.100 millió q-t tesz ki, amely kötetlenül a világháború előtt a következőképpen oszlott meg az egyes államok között: 1909—1913 átlag 1923—1939 átlag É. Am. Unió 187 műidé q. 220 millió q. Kanada 54 „ „ 135 „ », Brit India 95 „ „ 100 „ „ Franciaország 88 „ „ 90 „ „ Aigentina 41 „ „ 80 „ „ Oroszország 140 „ „ 66 „ „ Olaszország 50 „ „ 65 „ „ Spanyolország 36 „ „ 43 „ „ Ausztrália 25 „ „ 33 „ „ Németország 36 „ ,, 40 „ „ Románia 38 „ „ 28 „ „ Magyarország 19 „ „ 19 „ „ Csehszlovákia 10 „ „ 10 „ „ a többi államok 237 „ „ 198 „ „ összesen: 1056 millió q. 1127 millió q. A világ buzatermelésa tehát átlagosan számítva 70 millió fl-vad emelkedett s az emelkedés leg­nagyobbrészt az amerikai államokiban állott elő, ami természetes jelenség, tekintettel arra, hogy ott mind nagyobb területek kerültek mezőgazda­sági művelés alá. Hogy e tekintetben még újabb emelkedést várhat a jövőben a mezőgazdaság — ha csak a búza csökkent értékeefttésá lehetősége, nem veszi el a farmerek kedvét a tenméltés növe­lésétől, azt bizonyítják a termésátlagok. A leg­utóbbi években pl. az Egyesült Államok hektáron- kdnti átlagtermése mindössze 9 q., Kanadáé 10.9, Argentínáé 10.1 q. volt mig pl. Európában a rosszabb átlagterméssel rendelkező Franciaország­ban 14.3, Olaszországban 14.2, Magyarországon 13.8 és Németországban 19 q-é tett ki. A világ kb. 2000 málltiió lakáséiból 1400 málKtóó él nagyrészt búzával, mig 600 millió körülbelül azok száma, akiknek főeliedelét a rizs teszi. A világ 1100 mdlBáó q-ás buzaiterm'ése tehát ennyi ember főélemet jelenti. Felosztva átlagban az egy ember­re eső évi búzamennyiség 80 kg. lenne; ez azon­ban nem lehet számítás alapja, miután pl. az európai ember évi átlagos buzafogyasztása 105 kg., viszont az afrikai és amerikai emberek átlag­ban kevesebb búzával élnek. Európa 450 millió lakosának 472 millió q. búzá­ra van szüksége, viszont termése a legutóbbi y évek átlaga szerint 376 millió q., behozandó mennyiség 96 millió q. Ázsia 900 millió lakásárnak — tekintettel Kína, Japán és India inkább rizst fogyasztó közönségére — 280 műidé q. búzára van szüksége; termelése ezzel szemben 158 millió q., behozandó 122 millió q. Afrika 150 miilildő lakosának búzaszükséglete 100 millió q., termelése 56 millió q. behozatal 44 millió q. Amerika 202 millió Lakásának szükséglete 161 millió q., termelése 415 millió q., elhelyezendő 254 millió q. Ausztrália 8 millió lelket számoló iakó66ágának buzaszükségiee 7 millió q. termése pedig 35 mil­lió q., marad tehát elhelyezendő 28 millió q. Számításom szerint tehát a viliág évi búzaszük­séglete 1000 millió q. körül mozog s egy 1100 mil­lió q. termés esetén — amint pl. a legutóbbi két év termése ezen összegen -felül is volt — nehéz­ségbe ütközik a búza elhelyezése. A világrészek közül egyedül Amerika és Ausztrália rendelkez­nek export áruval, de ez azután viszonylag oly tömeges, hogy könnyen érthető, ha közgazdaságu­kat egyes államaik úgy szólván tisztára búza­exportjukra bazirozzák. így Amerika termelésé­nek 65% -át, Ausztrália pedig 80%-át helyezi dl más kontinensen. A világ buzaforgialma jelenleg teljesen organi- zálatlan és teljes mértékben az amerikai kínálat hajlandóságától függ. Európának évente 96 mal­iié q. behozatalra van szüksége, miután azonban Európa sok kisebb államra tagolódik, melyek szigorú vámhatárokkal veszik magukat körül, az amerikai gabona könnyebben talál utat az Atlanti Óceánon át a behozatalira szoruiló európai országba, mint esetleg a közvetlen szomszéd exportbuzája, melyet csak pár kilométeres ut választ ed fogyasz­tójától S igy évente megtörténik az a közgazda­sági anomália, hogy a szükséges importmennyisé­get jóval meghaladó búzamennyiség úszik át hoz­zánk a tengeren és talál piacra, amiig az európai termelő búzája a magtárban várja a csendes enyé­szetet. Az elmúlt 1929. évben is pl. jóval 140—150 millió q-n félül volt az európai kikötőkbe érke­zett amerikai gabona. Európában jelenleg búzát exportáló állom Fran­ciaország. Spanyolország, Románia, Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária és részben Szc*yet-Orosz- wszág amennyiben birodalmának ázsiai részeit tátja el, e azonkívül OlatwonBá*, amennyiben 1 afrikai gyarmataiba szállít búzát. A francia búza exportja leginkább Svájc, Belgium és az afrikai gyarmatok felé irányul, esetleg Anglia vesz fel valamit. Az exportmennyiség kb. 15 millió q. Spanyolország búzáját gyarmatai és Portugália veszi fel és mennyisége 12 millió q. kőiül van. Románia buzaféleslege 14 millió q., piaca Lengyel- ország és általában Nyugateurópa. M'agyarország kivitele 10 műidé q., piaca Csehszlovákia, Ausz­tria és Svájc. Jugoszlávia 4—5 millió q. buza- félesleggel rendélkezik és leginkább Ausztria és Németországba szóllfit. Bulgária exportja mind­össze 3 millió q. A világháború óta mint búzatermelő faktor, lényegesen meggyengült Oroszország, mely most a szovjetreas. lm alatt az uj tenmélésá renddel kí­sérletezve a búzát exportáló állaimból import állammá változott; a jövőben azonban nagy ki­terjedésű szántóit és emberrezervoárját véve tekintetbe, még 6em hagyható ki a közgazdasági számítás keretéből. Csehszlovákia búzát importáló állam, mert 14 millió lakósságót nem tudja teljes mértékben el­látni 10 millió q. körüli évi terméséből és az évi import 5 millió q. körűd szokott mozogni; ezt a szükségletet nagyrészt Magyarországból és Ro­mániából szerzi be, de tekintélyes az amerikai gabona fogyasztása is, amely Hamburgon át be­hozva legtöbbször irányitó tényezője a prágai gabonatőzsdének. Az eddigi vámpolitika és ke­reskedelmi poltika mellett ismételten volt kitéve a csehszlovákiai mezőgazdaság annak a veszélynek, hogy a szükségelt importgaibona mennyiségét jó­val meghaladó készletek halmoztattak fel a kül­földről behozva, amíg a belföldi termelő jobb értékesítési viszonyokat várva, gabonáját világ­piaci áron alul volt azután kénytelen az „erős kéznek" eladni, vagy még ma is várja a jobb napok - fel virradását. (Vége következik.) A kassai házépítési aktié hírei Kassa, augusztus 2 l A Kassán megindult házépítési akció intéző bizottsága következő felhívásának közlésére kérte fel lapunkat: Kassán mind az aktív, mind a nyugdíjas tisztviselők, magán- és közalkalmazottai ke­beléből — egy nagyobb szabású házépitke- zési akció indult meg, melynek nyomán nem­csak helyből, de messze vidékről már is szá­mos érdeklődő jelentkezett s beiratkozott. Az építkezési szövetkezet utján minden tag az ő c$ekély tőkéjével szemben is igényeinek megfelelő szép, egészséges, modern lakást biztosíthat magának. A bizottság a részletkér­désekkel most foglalkozik, tájékozódás céljá­ból már előzetesen is közölheti, hogy egy na­gyobb blokk ház és több családi ház meg­építésére van kilátás. Az előzetes számítások szerint: I. A blokk-házban: a) egy szobás lakáshoz, mellékhelyiségek­kel: 6000 K; b) két szobás lakáshoz, mellékhelyisé­gekkel: 8000 K; c) három szobás lakáshoz, mellékhelyi­ségekkel: 10.000 K. II. A családi házhoz: a) két szobás lakáshoz, mellékhelyisé­gekkel: 12.000 K; ib) három szobás lakáshoz, mellékhelyisé­gekkel: 16.000 K befizetés lesz szükséges. A befizetésen felüli építkezési tőke amor­tizációs kölcsönnel lesz fedezve. A beiratkozási dij 30 K, mely az előkészí­tés rendjén felmerülő kiadásokra lesz for­dítva, ez azonban a beiratkozóra nézve to­vábbi kötelezettséggel nem jár. A ‘beiratás Lábody Antal pénztárosnál, Pő-uoca 69. (Lőcsei ház I. em.), posta utján pedig lakásán: Rmman-u. 6. sz. a. eszköz- lendő. A mozgalom vezetője: Ferenczy Géza ny. járásbiró Kassa, Martinovics-u. 20. A megindított építkezési akció következ­tében számos érdeklődő levél utján kíván bővebb tájékozást szerezni, ami részünkről azonban nehézséggel jár. Erre való tekintet­tel a fentebbi közleményünkkel előzetes tá­jékozást kivánunk nyújtani és egyben fel­kérjük azon egyéneket is, akik ezidőszerint az akciónak részesei, illetve már be vannak iratkozva, hogy a további intézkedéseket tü­relemmel bevárni szíveskedjenek. Látogassa meg a XXL Prágai Nemzetközi Őszi Mintavásárt 1930 szeptember 7-144g. Vásáriyaxo'vá nyolc 25*— Kc-(*rt ■ Csehszlovák Köztársaság össze* külföldi kápviseletén ás a Vásár-igazgatóság helyiségeiben Prága VII, Veletrini tr. 200 kaphatók. Az igazolvány 33°|„-os ▼aaotjegy kedvezményre jogosít Általános Mintavásár — Külön csoport a praktikus gazdálkodás a háztartásban — Épilészeti-vásár — Rádió-vásár, Tachnikai- vásár — Butor-és piano-vásár — Játékszer-vásár, Autovásár, Nemzetközi szörmeárú-vásár. A vásáron a !egn*gyobb bel — cs külföldi cégek állítanak ki. Számos külföldi csoport. A váaár-palota exportárúmintáivnl egész éven át nyitva von. A váairkatalogus 4 nyelvű. A jövő évi állami költségvetés Prága, augusztus 22. Az 1931. évi állami költségvetésben a pénzügyminiszter nyomá­sára az egyes tárcák újabb törléseket voltak kénytelenek megvalósítani. A költségvetés különben teljesen elkészült s azt rövidesen nyomdába adják s a képviselőház szünete után tartandó első ülésen a kormány a par­lamentben benyújtja azt. A kiadások megha­ladják az idei költségvetés kiadásait s eme kiadástöbbletnél a költségvetés már számol a söradó és a vasúti tarifa emelésé­vel, noha ezek a kérdések még elvben sincsenek megoldva. Oly liirek is vannak, hogy az adók várható jövedelmének előirányzatánál tel­jes mértékben figyelembevették a mai köz- gazdasági helyzet nyomottságát. A váltójog nemzetközi unifikálása. A vál­tójogi törvényhozás nemzetközi egységesíté­sére összehívott nemzetközi konferencia né­hány hétig tartó munkáját most fejezte be. A szakbizottságok az egységes váltójogra vonatkozó egyezmény tervezetét dolgozták ki s a csekkjog unifikáiciójára vonatkozó tár­gyalásokat egyelőre elhalasztották. Az egy­séges váltótörvényt eddig húsz állam haj­landó elfogadni. Ez az e-^séges váltótör­vény különösen a saját váltó használatát nagyon megkönnyíti. Az angolszász államok nem akarnak csatlakozni a nemzetközi váltó­jogi unifikációhoz. A csehszlovákiai kohó- és acélművek ez óv julius havában — az állami statisztikai hiva­tal közlése szerint — 111.476 tonna nyersva­sat és 154.751 tonna nyersacélt állítottak elő. Az államvasutak pozsonyi igazgatósága pá­lyázatot hirdet pótalkatrészek és szerszámok szállítására. A pályázati feltételek a pozsonyi igazgatóság IV. osztályán s a Hivatalos Lap­ban találhatók. A pénzügyminisztérium revízióé osztálya működésének „revíziója*4. Az éppen említett hivatal olymódon dolgozik, hogy a revíziós osztály hivatalnokai az adóalanyoknál észlelt hibákról, hiányokról a revíziós osztálynak tesznek jelentéit, ez pedig az illetékes adó­hivatalhoz teszi át az észrevételeket. Az adó­hivatal azután vagy egy pótlólagos adókive­tési határozatot hoz, vagy pedig a féllel tár­gyalásba bocsátkozik. A félnek természetesen joga van jogorvoslattal élni mindkét esetben. A közigazgatási bíróság mái* másodízben ki­mondta azt, hogy az ilyen „reviziós“-pótlóla- gos kivetéseknél indokolni köteles, hogy miért nem fogadja el az adóalany által adó­mentes tételként levonásba hozott összeg le­vonhatóságát. A konkrét esetben egy kifize­tett ügyvédi honorárium levonhatóságáról volt szó. Ha a hivatalos indokolás elmarad, úgy ez oly eljárási hiányosság, amely az egész hatá­rozatot törvénytelenné teszi. így a közigazga­tási bíróság. Az európai szőlős zűrét kitűnőnek Ígérkezik. Európa valamennyi szőlőtermelő államából érkező jelentések szerint ezidén kitűnő szőlő­termés várható. Különösen Ausztriában re­kordtermés lesz. Valószínű, hogy a bor ára is erősen esni fog. Az idei európai szüret várható eredményét egymillió hektoliterre becsülik. — Franciaországban a termés gyen­gébb lesz a délfranciaországi elemi csapások miatt. Nehézségek az átalányosifott vizieroadó fi­zetésénél. A junius hő és julius első felé­ben uralkodó nagy szárazságok folytán igen sok vizierőmü a vízhiány miatt teljesen szü­netelt. Ezek a müvek most az kérték a pénz­ügyminisztériumtól, hogy ez a vizierőadő átalányt szállítsa le. A pénzügyminisztérium a kérelmet nem teljesítette azzal, hogy a szá­razság nem volt katasztrofális. A vízierőmű­vek szövetségének vezetői most azzal a terv­vel foglalkoznak, hogy az adó átalányfizetését felmondják s ragaszkodni fognak az effektiv vizierő tételes megadóztatásához. Hivatalos gabonaárak szeptemberre. A prágai tőzsde tanácsa közli a szeptemberre megái lapított ihiivaitados gabonaárakat: Búza 150, rozs 100, takar­mányárpa 90, aab 110, tengeri * 100, köles (nem lett megállapítva), Viktória borsó 210, aprószemü zöldborsó 180, nagyezemü zöldborsó 220, bab 260, peliuska 200 és nyári bükköny 190 korona. Mi az a Porzol porpác. Mióta a vetőmag­vakat a különféle betegségek ellen csáváz­zák, a legrégibb időtől kezdve ere a célra a nedves rézgálicos csávázási használták. Nemcsak a szakintézetek, hanem a gyakor­lati gazdák is rájöttek arra, hogy ezen sok munkát igénylő körülményes csává­zási módnak egy nagy hibája az, hogy az igy pácolt vetőmag egy része nem kel ki, hanem a földben elpusztul. Kutatva az okát megállapították, hogy a rézgálicos oldatnak a mag belsejébe való jutása ölte meg a csi­rát, másrészt pedig, hogy az áztatással meg­indított csira szárazföldbe jutva nedvessé hijlján tovább fejlődni nem tudott és ezért pusztult el. így jött meg a Porzol porpácolás gondolata, amely egyszerű alkalmazásánál fogva, mert a vetőmag a Porzol porpáccal egyszerűen össze lesz keverve, még az a nagy előnye is meg van, hogy a vetőmag csírázását nem bántja, sőt annak erőteljes és egyenletes kikelését eredményezi, száraz földbe is elvethető. Ezen okoknál fogva a Porzol porpácolás olcsóbb is, mint a rézgá­licos csávázás, mert alkalmazásánál legalább 10 százalékkal kevesebb vetőmagra van szük­ség és amellett mégis nagyobb lesz a ter­més. ^^Ruck-Zuch lyukas és a nedvességet átengedő hajcsavar, a legjobb hajgöndöritő A haj könnyen csavarható fel rá éa hamar szárad. Minden hölgy mara csinálhatja vizhullámait. Törvényesen védve. Ara darabony ként Ke 2.50. F. R. Müíler Gcbrüder, Berlin C 25. Caehazlovákiai terakat: A. Vali§, Praha L, RySmáI8. Tel. 64469. Kapható minden szaküzletben, ha nem, legalább 6 darab rendelésén^ szétküldi a prágai központ is utánvét mellett. Erősen csökken a borfogyasztás. Az állami statisztikai hivatal egész területén 27.204 hl szőlőbort adóztattak meg (1928 júliusában 34.382 hl.) Vagyis a borfogyasztás a múlt óv júniusával 20.9 s az idei májussal szemben 18.5 százalékkal csökkent. Az óv első felében összesen 209.844 hl-t (1928 első fe­lében 217.206 hl.) szőlőbort adóztattak meg tehát a fogyasztás 3.4 százalékkal apadt. Eb­ből a mennyiségből Csehországra 76.225 (84.102 hl., Morvaországra 51.103 (49.781) hl, Szlovenszkóra 76.015 (76.783) hl, s Ru- szinszkóra 6.501 (6540) hl jutott. Ezen kívül 40.299 hl gyümölcsbort fogyasztottak . a köz­társaság területén. A pozsonyi Duna-vásár különkiállitásainak jelentősége. Pozsonyból írják: A szoros érte­lemben vett pozsonyi mimtavásár mindazon ipari csoportokat foglalja magában, amelye­ken a vállalatok cikkeiket abból a célból ál­lítják ki, hogy uj üzleti összeköttetéseket sze­rezzenek. Az idő folyamán a rendes kiállítók már bizonyos törzslátogatókra tettek szert, de bizonyos fluktuáció is észlelhető, az évente megjelenő vevők már előre tudják, milyen cé­gekkel számolhatnak és az egyes szakcsopor­tok máris bizonyos állandóságot mutatnak fel, úgyszintén a különkiállitások nagy része is. A különkiállitások elsősorban az őster­melésre: a gabonatermelésre, kertészetre, marha-, baromfi- és kutyatenyésztésre ter­jednek ki, uj csoportként az országos halá­szati kiállítás szerepel. A második csoportban bizonyos szakmabeli iparágak foglalnak he­lyet, úgymint az iparosok kiállítása, szesz- és gyümölesiszörp-gyárosok kiállítása, szállodai kiállítás stb. Közművelődési jellege van az ipari szakiskolák kiállításának, melyet a köz- oktatásügyi minsztériuni rendez, valamint a Duna váró sok kiállításának is*. A különkiálli- tásoknak elsősorban az a célja, hogy az egyes termelőágak munkaképességét mutassák, ezek részben kiállítási vásárral is vannak egybekötve, amelyen detail-eladás is folyik, minek a tulajdonképpeni mintavásáron álta­lában nincsen helye. A Duma-vásár a közle­kedési propagandának is szolgál, mely a gaz­dasági összeköttetések fontos eleme. A kü­lönkiállitások által a mintavásár érdekköre is bővül, esetleg uj eszméket is termelnek és ezáltal oktató szerepet is játszanak s egészben véve a szoros értelemben vett min­táivá sár figyelemreméltó kiegészítését alkot­ják. ÉRTÉKTŐZSDE Árfolyamgyengülés a prágai értéktőzsdén Prága, augusztus 22. A hét vége néhány erős kötést eredményzett, úgy hogy ma — további érdeklődés hijjárn — gyengültek az árfolyamok. Skoda 1335-ne esett. Az ipari részvények piacán Bánya és Kohó, Cseh- Morva 20, Skoda 23, Königshofer 17, Északi Vasút 15, Poldi 12, Aussigi Vegyi 7, Solo, Prágai Vasipari, Krizsik 5, Karborunlum, Ringhoffer, Cseh Kereskedelmi 3, Brúnói Gépgyár 4, Inwald, Olleschauer 2 koronával esett. Emelkedtek: Chamotte, Kovárik, Metall- walz 10, Heinrichsthaler 5, Cseh Cukor 2 ko­ronával. A bankpiacon csupán a Lánderbank vesztett 1 koronát. A beruházási piacon ja­vult 4.2 százalékos pót 45, Hadseregszállitási és 5.5 százalékos negyedik 15, 3.5 százalékos negyedik és 4 százalékos pót 10, Prémiák, Népszövetségi és Hadikölcsönkártalanitási 5 fillérrel. r-f- A prágai devizapaicon alig akadt üzlet­kötés. A devizák ára ingadozott. Jegyzések: Amsterdam mínusz 0.375, Berlin mínusz 0.1'5, Brüsszel mínusz 0.3, Budapest mínusz 0.075, Buenos plusz 10, Zürich plusz 0.02„ London mínusz 0.01, Madrid mínusz 3, Milánó plusz 0.005, Newyork mínusz 0.00125, Páris plusz 0.025, Varsó mínusz 0.075, Bécs mínusz 0.125.-f- Gyengült a budapesti értéktőzsde, mivel a svájci tőzsdén jegyzett papírokat ismét erő­sen kínálták, főleg a faipari részvények ve­szi tettek legutóbbi árfolyamukból. A piac ál­talában eseménytelen volt más téren. A tőzs­de kedvetlen hangulatban ért véget. A devi­zapiacon csekély érdeklődés mutatkozott, ár­folyamok nem változtak. Egyes, a csehszlovák távirati iroda jelentésében nem szereplő ér­tékek közül a Mokitár 80.20, Pestszentlőrinci 9.50, Féltén 210, Részvénysör 100 pengő ár­folyamot ért el. + Változatlan a bécsi értéktőzsde. A piaci helyzet, és tendencia nagyjából nem változott Südbahn és Alpine az államvasutak rendelé­sed következtében némi emelkedést mutattak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom