Prágai Magyar Hirlap, 1930. augusztus (9. évfolyam, 173-198 / 2394-2419. szám)

1930-08-01 / 173. (2394.) szám

A FRANCIA KUIPOLITIKA UJ KURZUSA (§) Ez az év kedvező csillagzat jegyében indiait. K araanerd ing ur, a műn eben i szoba - tudós, aki jobb ügyre méltó buzgalommal kutatja a történelmi események, szociológiai tények s a csillagok állása közötti összefüg­gést és november táján közreadja horoszkóp­ját a jövő év kilátásaira vonatkozólag, az 1931. esztendőre igen kedvező kilátásokat jósolt s áriról regélt, hogy az általános béke müve hatalmai lépésekkel közeledik betető­zése felé. Az ouvertupe valóban sok remény­re jogosító volt, a párisi egyezményt nagy hozsannázás fogadta, mint amely a világhá­ború kártékony örökségét középeoirópai vo­natkozásban is likvidálta és megnyitotta a középeurópai államok politikai és gazdasági közeledésének útját. Majd Briand Páneuró- pa-kezdeményezése váltott ki örömujjon­gást a naiv békefanatikusokból, akik évek óta bizakodva hordják gomblyukukban a Coudenhove-Kalergi-mozgalom kis bádog- jelvényét. A Quai d'Orsay kiküldte a körkér­dést az európai kormányokhoz, a feleletek lassanként beérkeztek, az elsők között az olasz kormány válasza, utolsónak a rajongók forró vérmérsékletének lehűtésére hideg zu­hannyal az angol jegyzék szolgált, közben a locarnói politika diadalaként megtörtént a rajnai terület kiürítése is, hát nem ezernyi ok, hogy a béke fanatikusai ujjongjanak és rózsaszínű álmokat lássanak az aurea aetas küszöbön álló áldásairól. mány elhatározta, hogy úgy a népszövetségi és Kelilogg-paklumot, mint a hágai egyez­ményt s a londoni tengeri leszerelési meg­egyezést aláírja, hogy így jó példával járjon elöl s ezeket a szerződésekéi a béke pillé­reivé tegye. A pesszimistáknak szájában keserű iz sza­Bukarest, julius 31. Tegnap este 7 óra­kor Sinajában megnyitották az első román— jugr-íláv gazdasági konferenciát a két dele­gáció tagjainak és Mihalache, Madgeara, Ma- noilescu és Mihai Popovich miniszterek je­lenlétében. Madgearu román kereskedelmi és ipari mi­niszter mondotta a megnyitó beszédet. A ro­mán kormány nevében üdvözölte a jugoszláv delegációt, azután ismertette az európai ag­rárállamok krízisét. Kijelentette, hogy az amerikai mezőgazdasági termények versenye •lad össze ezeknek a r-emédiunióknak fel­sorolására. Ha Európában bajok vannak, akkor ezek az eszmei megegyezések csak papirosigazságok, rózsavíz ez mind, amely­nek illata illúziót kelt, de nem gyógyít és nem fertőtlenít. Talán másképpen kellene megkeresni a bajok orvoslásának módját s nem elégedni meg azzal, hogy rózsavízzel locsolják meg a gyulladt s geunyesedő test­részeket? És inie, Franciaországban, ahol az ideges­ség a legnagyobb, mert a legjobban érzik a háborús kockázat eshetőségének veszélyeit, az árakat leszorítja és hozzájárul a krízis fo­kozásához. A miniszter az európai ipari és mezőgazdasági államok együttműködésének fontosságát hangoztatta. A mostari konferen­cia jelentősége abban áll, hogy olyan piaco­kat és normális árakat akar biztosítani* ame­lyek a mezőgazdaság krízisének megoldását jelentik. A miniszter azt hiszi, hogy a konfe­rencia szükségesnek ismeri el a mezőgazda- sági terményekre vonatkozólag az európai protekcionizmus életbeléptetését. A konferen­ciának az a föladata, hogy a mezőgazdasági most egyes sajtóorgánumokban olyan han­gok hallatszanak, amelyek egészen szokatla­nok a közópeoirópai fülnek. Hi-szen Francia- ország volt idáig a fellegvára azoknak a tö­rekvéseknek, amelyek az uj Európa jelenle­gi állapotának petriíikálására Irányú Inak. És most a Matiuben a nagytekintélyű Sauer- wein, még inkább a Volontőben Dausat egé­szen uj bangókat üt meg. Különösen érdekes a Volonté cikke, amely a francia-német blokk kedvéért hajlandó feláldozni a keleti szövetséges, Lengyelország érdekeit s őszin­tén beismeri, hogy Németország keleti hatá­vállalatok biztosítására és a gazdasági élet normális fejlődésére vonatkozólag megkeres­se az alapokat. Az a szükségesség adódik, hogy a két állam közös kiviteli politikát te­remtsen s ezen az utón oldja meg az együttes szükségleteket. A sinajai konferenciának má­sik célja az, hogy bebizonyítsa, hogy az euró­pai népek között lehetséges a gazdasági együttműködés. Csehszlovákia barátságának segítségével elsősorban lesz lehetséges a re­gionális megegyezés terjedelmének kibővítése a fogyasztási területek biztosítása céljábóL Sinajában megkezdődött a jugoszláv-román gazdasági konferencia Madgearu miniszter a protekcionizmus rendszeréért — Románia és Jugoszlávia a csehszlovák piac felé orientálódik Az álmodozókat azután kínosan döbbenti a valóságra egy-egy politikai nyilatkozat, e-gy-egy olyan tény, amely a fantáziák biro­dalmába nehezen illeszthető s amely a békeláz konjunktúrájában bántó kontraszt­ként hat. Miért van arra szükség, hogy neim is az északkeleti francia határon, tehát az „örök ellenség" oldalán, hanem a Rhone ál­dott völgyében, a Svájc és Olaszország felé vezető utak kulcsában, Lyoniban, kedden este egyszerre csak riadót fújjanak? A bé­kés polgárok az adott jelre kétségbeesett igyekezettel rohannak a pincékbe, a men­tők, tűzoltók ő,rüit szirénabugással száguld- ják be a város uccáit, a levegőben a repülő­gépek raja berreg, az esti bíboros horizontot füstfelhő bo'ritja be. Mi történt itt? A város lakosságát trenírozzák, hogyan kell visel­kednie egy keleti irányból érkező repülő­támadás ecsetén. Miért van erre szükség, kérdi önmagától az elkedvetlenedett békebarát s rosszkedvű­en fordítja napilapját más oldalra, hát ha ott valami kedvesebb olvasmányt talál. És íme, az angol alsóház keddi vitáján akad meg a szeme. Sir Sennell Ródd konzervatív képvi­selő emelkedik szólásra s figyelmezteti a kormányt az Európa keletén fenyegető há­borús -veszedelemre. A szovjet külkereske­delmének nyereségét háborús anyag beszer­zésére fordítja s míg Litvinov bemutatkozó sajtóinterjujában a szovjet törhetetlen béke­akaratát hangoztatja, addig a valóságban már készen állanak a keleti nagyhatalom óriási káderei, amelyeket már jól kiképzett női ezredek'kel is kitöltenek. Dalton külügyi államtitkár válaszában nem az optimistákat igazolja, hanem őszintén bevallja, hogy bi­zony senki sem tagadhatja a keleteurőpai háborús veszedelmet, aki komolyan tanul­mányozza a külpolitikai kérdéseket s ez a veszedelem úgy Európa keleti részén, mint Európa egyéb területein i's a jövőben nagy zavarokat fog kiváltani. Ezért az angol kor­A kínai kommunisták Hankau falai előtt állanak A n&nkingl kormánycsapatok rendezetlen futásban mene­külnek — Japán beavatkozik — Csangsa lángokban áll London, julius 31. A Slianghaiból érkező legfrissebb jelentések szerint Osangsa városa teljesen lángokban áll. Egy amerikai és olasz ágyunaszád útiban van Csangsáiba, hogy azt a négy európai misszionárust, akik a városban maradtak s akiknek élete miatt aggódnak, kiszabadítsa. London, julius 31. A Daily Telegraph pe­kingi jelentése szerint a kommunista ban­dák teljesen kifosztották Csangsa városát. A kommunista csapatok Csumao tábornok pa­rancsnoksága alatt állanak, aki Németor­szágban végezte tanulmányait és akit a ki- nai sajtó azzal gyanúsít, hogy Moszkva pa­rancsait követi. A nemzeti kormány seregé­nek tábornokai azon fáradoznak, hogy visz- szavonulóban lévő ezredeiket újra harc- képes állapotba helyezzék. Japán forrásból származó jelentések arról számolnak be, hogy a Nanking-kormány ál­tal a nemzeti csapatoknak nyújtott támoga­tás igen csekély. A kormány nem teljesiti a hadseregnek a muníció és repülőgép után­pótlására irányuló kívánságait. Középső Kínában teljes anarchia uralko­dik és a terrorizmus 1912 óta olyan bor­zasztó formákban nem ütötte fel a fejét, mint most Peiiping, julius 31. A kommunisták teg­nap megtámadták a Pálos nevű amerikai ágyunaszádot, amely az amerikai állam­polgárok védelmére horgonyoz Csangsa alatt. A kommunista támadók öt amerikai matrózt megsebesitettek, magúik azonban ötven ha­lottat és sok súlyos sebesültet vesztettek. Peking, julius 31. A radikális felkelők, akik Osangsa városát meghódították, egé­szen Kiangsi tartomány határáig nyomul­tak elő és Lányaiig körzetében nyolcvan várost és falut megszálltak. Előnyomulásuk alig talált ellenállásra. Út­jukat mindenféle borzalmas cselekedet ki­séri. Rettenetes kínzások között az emberek százait öidösik le. Ezrek szenvednek bántal­mazásuk alatt. Mégis úgy hiszik, hogy a ve­szélyeztetett vidéken lakó európaiaknak si­került sértetlenül megmonekülniök. A két amerikainak, Cammer ónnak és Linglenek sorsa, akik Csangsában a felkelőik kezébe estek, ismeretlen. A felkelők parancsnoka a várostól a két amerikai szabadonboosátásáért egymilliónyi váltságdí jat követelt. Északnyugati Hunan városaiból az embe­rek tömegével menekülnek, mert úgy hi­szik, hogy a kommunista csapatok most északra fordulnak és Hankau irányában ha­ladnak előre. Shanghai, julius 31. Most már komolyan lehet aggódni amiatt, hogy Hankau városa is a kommunisták kezébe esik. A kommunisták a hankau-pekingi vonalon nyomulnak előre. A nemzeti kor­mány három ezrede megadta magát. A kommunisták megszállották a Hankautól északra vezető vasútvonalat a várostól 65 kilométernyi távolságban és bevették Siaokang városát is, amely Hanikauíól északi irányban 32 kilométernyire fekszik. Tokió, julius 31. A kínai kommunista fel­kelés a japán kormányt nagy aggodalommal tölti el. A csangsai események, amennyiben a kommunisták a japán konzulátust is fel­égették és értékes japán vagyont pusztítot­tak el, alkalmat adnak a japán kormánynak meg­torló intézkedések alkalmazására, A kormány több ágyunaszádot rendelt Han- kaüba, mert valószínű, hogy a kommunis­ták legközelebbi támadása Hankau ellem irányul, ebben a városban pedig nagy szám­ban élnek a japánok és a hankaui helyőrség nem olyan erős, hogy a várost eredménye­sen meg védelmezhesse. Hai tiAmanh 13 oldal Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- A / j » « 1 ' ‘ 11 ’1 • r , 1 Szerkesztőség: Prága IL Panská ulice 12. évre 76, havonta 26 Ki; külföldre: évente 450, SZl(yi)GTlSZK.Ol GS VUSZlTlSZrCÓl GLlGnZGkl £)GLT~tOrC u. emelet, — Telefon; 30311. — Kiadóhivatal; félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kő. DoHtíkni nnnilnnin K.. ... v- Prága IL Panská ulice 12. Ili emelet, fl képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több Foszetfcesztó: r r FetetOs szerkesztő- Telefon: 34184. Egyes szám ára 1.20 Kő, vasárnap 2.-KÍ, DZURAHYi LÁSZLÓ FORGACh GÉZA SÜRGÖNYCIM: hírlap, PRRHfl

Next

/
Oldalképek
Tartalom